2015

Konferencija: Protiv korupcije – za rast Crne Gore!

Konsultativni sastanak: Uloga civilnog društva u monitoringu “Upravljanja usmjer...

Škola javnih politika – IV generacija

Predstavljanje rezultata istraživanja “Procjena integriteta policije u Crnoj Gor...

Dobro upravljanje i Strategija razvoja za Jugoistočnu Evropu 2020

Sastanak: Kako do zapošljavanja po zaslugama?

Predstavljanje nalaza projekta: Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve

Regionalna TEN konferencija o učinku javne uprave

Sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije o ...

Stavovi građana o odgovornosti policije – Predstavljanje rezultata regionalnog i...

Jačanje uticaja Državne revizorske institucije u Crnoj Gori

Kako protiv korupcije u javnim nabavkama

Kako do bolje saradnje državnih i unutrašnjih revizora

Mapiranje ključnih rizika za korupciju u javnim nabavkama

Ka efikasnijem korišćenju kontrolnih mehanizama Skupštine

Etika poslanika: od standarda do prakse

Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima u 2014.

Saradnja civilnog društva sa Državnom revizorskom institucijom – Zajedno n...

Kako do unaprijeđene kontrolne funkcije Skupštine?

Sastanak sa naručiocima