Projekti u toku

Naziv projekta

Donator

Trajanje projekta

Budžet

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za refomisanu javnu upravu – WeBER 3.0

Evropska unija, vodeći partner na projektu Centar za evropske politike

februar 2023 -jul 2026

179 297 EUR (IA dio)

Civilno društvo za zdrava, djelotvorna, održiva i transparentna javna preduzeća (BEST SOEs)

Evropska unija, Delegacija  u Crnoj Gori uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave

januar 2023 -januar 2025

199 550 EUR

Javne nabavke pod lupom – Čuvari da čuvaju!

Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori

jun 2022 – maj 2024

179 600 EUR

Skupština građanima: Odgovornost umjesto izgovora 2.0

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

oktobar 2022 – oktobar 2024

110 000 EUR

SKC skeniranje organizovanog kriminala – Zapadni Balkan

Clingendael

februar 2023 – jun 2023

5 100 EUR

Radar organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu

Ministarstvo spoljnih poslova Holandije, vodeći partner: Beogradski centar za bezbednosnu politiku BCBP

oktobar 2022 – jun 2023

5 500 EUR (IA dio)

Programsko budžetiranje kroz rodne naočare

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

decembar 2022 – oktobar 2023

11 992 EUR

Ka pravednim promjenama u okviru međunarodnog upravljanja javnim zdravljem – pandemija COVID-19 i naučene lekcije sa Zapadnog Balkana

Fond Braće Rokfeler, vodeći partner Beogradski centar za bezbednosnu politiku BCBP

jun 2022 – maj 2023

4 450 USD (IA dio)

Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu – WeBER 2.0

Evropska unija

decembar 2019 – decembar 2022

159 371 EUR (dio koji pripada IA)

SPROVEDENI PROJEKTI

Otvorena uprava za sve: Ka zajedničkim prioritetima

Nacionalni demokratski institut (NDI)

novembar 2022 – januar 2023

9 970 USD

Skupština građanima: Odgovornost umjesto izgovora

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

oktobar 2021 – oktobar 2022

62 328 USD

Ni klijent, ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru!

Progam “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

mart 2022 – januar 2023

49 664,54 EUR

Radar organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu

Balkanski fond za demokratiju, vodeći partner: Beogradski centar za bezbednosnu politiku BCBP

januar 2022 –  septembar 2022

9 080 EUR (dio koji pripada IA)

Osnažene: Javne politike za rodnu ravnopravnost

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

januar 2022 – septembar 2022

12 400 EUR

Rodna ravnopravnost kroz mjere rane integracije

u okviru projekta ”Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU”, koji podržavaju Evropska unija i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju

januar 2022 – februar 2023

15 000 EUR

Dešifrovanje budžeta u Crnoj Gori 

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN)

april – maj 2022

10 000 EUR

SELDI – Civilno društvo za dobro upravljanje i antikorupciju u Jugoistočnoj Evropi – izgradnja kapaciteta za monitoring, zastupanje i podizanje svijesti

Evropska unija, vodeći partner: Makedonski centar za međunarodnu saradnju

maj 2018 – maj 2022

19 739.73 EUR

Parlamentarni nadzor za bolje upravljanje 

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

oktobar 2020 – septembar 2021

49 000 USD

Naziv projekta

Donator

Trajanje projekta

Budžet

Jačanje odgovornosti i transparentnosti javne potrošnje u Crnoj Gori tokom krize COVD-19

Britanska ambasada u Podgorici

septembar 2020 – februar 2021

8 995 EUR

Izgradimo budućnost zajedno: EU i Zapadni Balkan iz perspektive mladih

Izvršna agencija Evropske komsije za obrazovne, audio-vizuelne i kulturne politike (Vodeći partner na projektu – Centar za evropske politike, CEP)

mart 2020 – septembar 2021

do 7 000 EUR (dio koji pripada IA)

Jačanje nadzora javnih finansija u Crnoj Gori

Balkanski fond za demokratiju (sredstva Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu)

februar 2020 – januar 2021

74 070.00 EUR

Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru

Evropska unija kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

decembar 2019 – maj 2021

129 630.80 EUR, kofinansiranje od 5%, 14 857.90 EUR za partnere i 35 000 EUR za šemu grantova manjim organizacijama

Orodnjavanje, a ne prebrojavanje: Javne politike i rodna ravnopravnost u Crnoj Gori

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

novembar 2019 – novembar 2020

14 350.40 EUR

Za svrsishodno trošenje javnog novca!

Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori

septembar 2019 – april 2021

51 350.00 EUR

Osnaživanje OCD u oblastima zdravstva i obrazovanja za borbu protiv korupcije

Fondacija za otvoreno društvo

jul 2019 – decembar 2020

10 000.00 USD (dio koji pripada IA)

Evropeizacija izvan procesa

Inicijativa otvorenog društva za Evropu

januar 2019 –  januar 2021

do 24 000 EUR

You4EU – Učešće građana 2.0

Evropska unija (Vodeći partner na projektu – Beogradska otvorena škola)

Septembar 2018 – Februar 2020

Dio koji pripada IA: 26.000 €

Puls Zapadnog Balkana za Integritet u policiji (POINT), 4.0

Evropska unija

Januar 2018 – Decembar 2018

5,410.50

FAR – Dokaz za bolju administrativnu reformu

Evropska komisija kroz Podršku civilnom društvu za nadzor četiri ključne oblasti reforme javne uprave u Crnoj Gori

decembar 2018 – decembar 2019

31 976.35 €

Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta

Evropska unija (IPA 2015 Civil Society Facility)

Oktobar 2017 – Oktobar 2019

224 252.71, uz ko-finansiranje od 10% – 17 400€ za partnere na projektu, a 85 000€ za šemu grantova manjim organizacijama

WeBER – Projekat civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave

Evropska unija (Vodeći partner na projektu – Centar za evropske politike, Beograd)

Februar 2016 – Februar 2019.

Dio koji pripada IA: 153,780.40 €

Civilno društvo za dobru upravu: da služi i zasluži!

Evropska unija, Delegacija u Crnoj Gori

Januar 2016 – Maj 2018.

172,500 €

Puls Zapadnog Balkana za Integritet u policiji (POINT), 3.0

Evropska unija

Mart 2017 – Decembar 2017.

7490?

Efekti mehanizama EU za mjerenje napretka zemalja Zapadnog Balkana BENČER

European Fund for the Balkans – Think and Link Regional Programme

Decembar 2016 – Decembar 2017.

2.053,67 €

Jačanje transparentnosti transfera za socijalnu zaštitu na lokalnom nivou

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Januar – Decembar 2016.

6,800 €

“Aktivni studenti za održivi razvoj!”

Evropska unija

Septembar 2016 – Septembar 2017.

2.500 €

“Promovisanje finansijske odgovornosti u Crnoj Gori“

Britanska ambasada

April 2016 – Februar 2017.

43,930 £

Socijalni karton – pet godina kasnije

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Avgust 2016 – Avgust 2017.

6.184,75 €

Škola javnih politika: monitoring i evaluacija

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Avgust 2016 – Avgust 2017.

10.000,00 €

Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije

Ambasada Kraljevine Holandije

Oktobar 2016 – Mart 2018.

34.594,00 €

Naziv projekta

Donator

Trajanje projekta

Budžet

Monitoring Strategije i Akcionog plana za razvoj policije

OEBS – Misija u Crnoj Gori

Mart 2016 – Decembar 2016.

3,500 €

Puls Zapadnog Balkana za Integritet u policiji (POINT), 2.0

Evropska unija

Mart 2016 – Decembar 2016.

7090

Jačanje kapaciteta potrošačkih organizacije za bolje lokalne usluge u Jugoistočnoj Evropi

Open Regional Funds South- East Europe and GIZ

Novembar 2014 – Mart 2016

310,120 € (dio koji pripada IA: do 55,000 EUR)

Revizija uspjeha i evaluacija javnih politika na Zapadnom Balkanu: Na istom ili paralelnom kolosjeku

Regional Research Promotion Programme.

Jul 2014 – Jun 2016.

Ukupan budžet: 109, 544.93 (dio koji pripada IA: 26,414.83 EUR)

Revizori i tužioci na istom zadatku – Saradnjom do odgovornosti

Kancelarije za spoljne poslove i Komonvelt Velike Britanije (FCO)

Septembar 2015 – Februar 2016.

£4,905.00

Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi!

Savjet za regionalnu saradnju

Avgust 2015 – Januar 2016

19,770 €

Kako do efikasnijih tužilačkih istraga na Zapadnom Balkanu?

Regionalni program Matra, Ambasada Kraljevine Holandije

Novembar 2015 – April 2016.

Dio koji pripada IA: 14,658 €

Monitoring i evaluacija vladavine prava na Zapadnom Balkanu (MERLIN WB)

Evropski fond za Balkan – Regionalni Think and Link program

Januar – Decembar 2016.

25,000 €

Škola javnih politika (V generacija)

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Januar – Decembar 2016.

12,500 €

Puls Zapadnog Balkana za Integritet u policiji (POINT)

Evropska unija, Vodeći partner na projektu – Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Januar 2016 – Januar 2017.

165,936 €

„Škola javnih politika (IV generacija)“

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Januar – Decembar 2015

9 500,00 €

“Puls Zapadnog Balkana za Integritet u policiji (POINT)”

Evropska unija, Vodeći partner na projektu – Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Januar 2015 – Januar 2016

Ukupan budžet projekta: 205 765 €

„Monitoring lokalnih budžeta u Crnoj Gori“

UNDP

Decembar 2014 – Jun 2015

9 000,00 €

„Čija su javna preduzeća u Crnoj Gori?“

Open Society Foundations – Think Tank Fund

Decembar 2014 – Maj 2015

5750.00 $US

„Civilno društvo i građani u brobi protiv korupcije“

Ambasada Kraljevine Holandije

Decembar 2014 – Oktobar 2015

20 000,00 €

„Procjena za 2015. godinu sa osnovnim mjerenjem primjene principa“

SIGMA program – Podrška za poboljšanje vladavine i upravljanja – zajednička inicijativa OECD i EU

Novembar 2014 – Mart 2015

do 5 500 €

„Evaluacija Strategije reforme javne uprave“

SIGMA program – Podrška za poboljšanje vladavine i upravljanja – zajednička inicijativa OECD i EU

Oktobar 2014 – Decembar 2014

do 4 200 €

„Metodološka podrška u procjeni primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima“

SIGMA program – Podrška za poboljšanje vladavine i upravljanja – zajednička inicijativa OECD i EU

Oktobar 2014 – April 2015

do 6 000 €

„Zapošljavanje i napredovanje u državnoj upravi Crne Gore“

Ambasada SAD u Crnoj Gori (Democracy Commissio Small Grants)

Avgust 2014 – Avgust 2015

20 000 $ US

„Etički standardi u javnoj upravi Crne Gore – Kako osigurati njihovu primjenu?“

Fondacija Friedrich Ebert

Jun – Decembar 2014

do 2 890 €

„Profesionalizacija rukovodnog kadra – Između politike i države“

Fondacija Friedrich Ebert

Jun – Decembar 2014

do 4 425 €

“Razvoj opcija za unaprjeđenje sistema srednjoročnog planiranja javnh politika u Crnoj Gori”

SIGMA program – Podrška za poboljšanje vladavine i upravljanja – zajednička inicijativa OECD i EU

April – Jun 2014

4 000,00 €

“Antikorupcijski mehanizmi i odgovornost policijskih službenika”

Misija OEBS-a u Crnoj Gori

April – Jun 2014

5 000,00 €

“Zajedno ka odgovornosti – Jačanje uticaja Državne revizorske institucije u Crnoj Gori”

Ambasada Kraljevine Norveške

Maj 2014 – Maj 2015

24 000,00 €

“Ka održivom uticaju na javne politike(Institucionalni grant)”

Open Society Foundations – Think Tank Fund

April 2013 – April 2016

165 000,00 $US

“Analitički monitoring kontrolne funkcije Skupštine”

Open Society Foundations – Think Tank Fund

Januar 2014 – Mart 2015

40 000,00 $US

“Ka boljem regulisanju javno-privatnih partnerstava i koncesija u Crnoj Gori”

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN)

Novembar 2013 – Maj 2014

4 715,00 €

“Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija”

Evropska unija, IPA 2011 (projekat vodi Centar za građansko obrazovanje)

Decembar 2012 – Jul 2014

26,750 € (dio koji pripada IA

“Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sistemu krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori”

Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) State Department-a preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici u okviru Programa podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa

Jun 2013 – Jun 2014

30 820,00 $US

“Podsticanje parlamentarnog nadzora sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu”

Ženevski Centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF)

Septembar 2013 – Jul 2014

6 000,00 €

“Škola javnih politika (III generacija)”

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Februar – Novembar 2014

8 000,00 €

“Prikupljanje podataka za SIGMA procjenu za 2014. godinu”

SIGMA program – Podrška za poboljšanje vladavine i upravljanja – zajednička inicijativa OECD i EU

Januar – Mart 2014

4 500,00 €

“Civilno društvo za dobro upravljanje i antikorupciju u Jugoistočnoj Evropi – izgradnja kapaciteta za monitoring, zastupanje i podizanje svijesti”

Evropska unija (projekat vodi Centar za izučavanje demokratije, Bugarska)

Januar 2013 – Januar 2015

14,830.2 € (dio koji pripada IA)