Agencija da posveti pažnju primjeni, a ne kršenju zakona

Javna uprava

Reagovanje Instituta alternativa na komentare Agencije za sprječavanje korupcije na našu publikaciju ”Sretna Nova Agencija!” Iznenađeni smo stavom članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije da je studija slučaja Instituta alternativa ”Sretna Nova Agencija!” ”neargumentovan, neobjektivan i…→

Intervju za Dan – Stevo Muk: Antikorupcijske institucije nespremne za izbornu godinu

Javna uprava, Parlamentarni program

Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va (IA) Ste­vo Muk ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan” da su an­ti­ko­rup­cij­ske in­sti­tu­ci­je ne­sprem­ne za iz­bor­nu go­di­nu. Uka­zao je da je osni­va­nje Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je obi­lje­ži­lo kr­še­nje za­ko­na. Pro­te­klu…→

Kako ojačati integritet policije u Crnoj Gori?

Publikacije

Preuzmite publikaciju: Kako ojačati integritet policije u Crnoj Gori? Ovaj predlog praktične politike (policy brief) objavljen je u septembru 2015. godine. Pripremljen je u okviru TRAIN programa 2015 (Istraživački centri: savjetovanje i istraživanje kroz interakciju…→