Praznine u izvještavanju o reformama u oblasti vladavine prava

Iako su reforme u oblasti vladavine prava započele prije 20 godina, doba dinamičnih zakonodavnih i institucionalnih promjena započinje pripremama za otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24, tokom 2012. godine. Usvajanje Akcionih planova za ova dva poglavlja u narednoj godini, čija je sadržina bila jasno i precizno usmjerena preporukama datim u Analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva za ova dva poglavlja (screening izvještaji), na najsveobuhvatniji način objedinjuje reforme u velikom broju oblasti, od reforme pravosuđa, represivne i preventivne borbe protiv korupcije, svih ljudskih prava, do migracija, azila, zaštite granica, borbe protiv organizovanog kriminala, itd.

Pet godina kasnije, pitanje „glomaznosti” pristupa reformama postavlja se kao jedna od mogućih prepreka za bolje usmjerene reforme koje zadiru u srž problema u datim oblastima. Složenost oblasti, veliki broj predviđenih mjera, uključenost brojnih institucija, srodni strateški dokumenti koji se sprovode uporedo i dr. doveli su do nekoliko paralelnih procesa izvještavanja. Nijedan od ovih procesa izvještavanja nije u potpunosti zadovoljio kriterijume dobrog monitoringa i evaluacije, koji su preduslov za kvalitetno upravljanje reformama i pravovremeno reagovanje i ispravljanje uočenih nedostataka.

Cilj ove analize je da ukaže na praznine i propuste u izvještavanju koji otežavaju praćenje i nastojanje da reformski procesi postignu pune učinke i očekivane efekte. Osim toga, analiza teži da pruži podsticaj za pomjeranje izvještavanja sa strogo procesnog (na nivou aktivnosti – „realizovano/nerealizovano”) na izvještavanje usmjereno na uticaj i rezultate i izvještavanje koje koristi proces prikupljanja podataka za identifikovanje problema i prepreka za ostvarenje cilja i njihovo prevazilaženje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *