Dragana Jaćimović

Saradnica na projektima

Dragana Jaćimović (rodjena 16.02.1996. godine u Bijelom Polju) završila je Osnovnu školu, Nižu muzičku školu i Srednju elektro-ekonomsku školu u Bijelom Polju. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, specijalističke studije na smjeru Međunarodni odnosi.  Za program stručnog osposobljavnja izabrala je Institut alternativa, gdje je počela sa radom od januara 2017. godine.

Radila je kao saradnica  u istraživanju na projektima vezanim za javne nabavke – “Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije” i “Povjerljive nabavke- javne, a tajne”. Bila je saradnica u istraživanju za publikaciju Nabavke male vrijednosti u Crnoj Gori: bez javnosti i konkurencije, i učestvovala je u istraživanju i pripremi publikacije Povjerljive nabavke u Crnoj Gori: daleko od kontrole. Ona je jedan od saradnika u istraživanju za publikaciju Izvještaj o reformi upravljanja javnim finansijama u 2017. i 2018. godini: Druga strana medalje, koja je pripremljena u okviru projekta “Money watch – civilno društvo, čuvar budžeta”.

Bila je dugogodišnja volonterka u Opštinskoj kancelariji za mlade u Bijelom Polju, uglavnom na projektima vezanim za promociju vrijednosti Evropske Unije i podsticanja mladih za aktivnije učešće u lokalnoj zajednici, kao i razvoj volonterizma. Bila je i članica Volonterskog centra preko kojeg je volontirala u Domu Starih i Dnevnom centru „Tisa“. Učesnica je projekta „Ambasadorski dani“ u organizaciji MAPSSA, kao i omladinske humanitarne akcije „Njihov osmijeh“. Govori engleski i turski jezik.

Kontakt: dragana@institut-alternativa.org