Kako do boljih komunalnih usluga u Podgorici i Beranama?

Terensko istraživanje o pružanju usluga vodosnadbijevanja, odlaganja otpada i parkinga u Beranama i Podgorici sprovedeno je u cilju pružanja doprinosa regionalnoj studiji o zaštiti prava potrošača u odnosu na pružaoce komunalnih usluga.

Kako do boljih komunalnih usluga u Podgorici i Beranama?

Institut alternativa je u periodu između 5. i 9. oktobra organizovao sastanke sa predstavnicima Glavnog Grada Podgorica i Opštine Berane, zaduženim za pružanje kvaliteta komunalnih usluga u oblasti vodosnadbijevanja, odlaganja otpada i parkinga.

Sastanci su organizovani u okviru projekta ”Jačanje potrošačkih organizacija za bolje lokalne usluge u Jugoistočnoj Evropi”, koji Institut alternativa sprovodi sa partnerima iz Srbije i Makedonije, koji čine TEN (Think for Europe) mrežu, ali i u saradnji sa potrošačkim organizacijama iz regiona.

Pored predstavnica IA, sa predstavnicima lokalne uprave i čelnim ljudima komunalnih preduzeća, sastancima je prisustvovao i Zvezdan Čađenović, nacionalni ekspert na ovom projektu, kao i predstavnik Centra za zaštitu potrošača – CEZAP.

Predstavnici lokalne uprave i komunalnih preduzeća ukazali su na postojeći zakonodavni okvir u oblasti komunalnih usluga, kao i na izazove u primjeni ovog okvira s aspekta zaštite potrošačkih prava.

Od velikog značaja bile su i dvije fokus grupe sa potrošačima, koje su, uz pomoć CEZAP-a, organizovane takođe u Podgorici i Beranama u istom periodu.

Projekat ”Jačanje potrošačkih organizacija za bolje lokalne usluge u Jugoistočnoj Evropi”, osim istraživačke komponente, predviđa osnivanje CONWeb mreže koja će okupiti nacionalne potrošačke organizacije Zapadnog Balkana, u cilju jačanja njihovih kapaciteta i međusobne saradnje u oblasti zaštite potrošača.

Pokrovitelj projekta je Njemačka agencija za međunarodnu tehničku saradnju (GIZ).

IA u radnoj grupi koja priprema analizu Zakona o slobodnom pristupu informacijama

RTI-right-to-know-580x333Institut alternativa učestvuje u radu radne grupe čiji je zadatak izrada analize primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Priprema analize je obaveza iz Akcionog plana za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, a nosilac ove mjere Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Imajući u vidu da je ovaj Zakon jedan od najvažnijih instrumenata za rad nevladinih organizacija, a takođe važno pravo građana, cilj nam je da doprinesemo rješavanju problema koji se javljaju u praksi i pomognemo lakšem i bržem pristupu podacima u posjedu organa vlasti.

Agencija je na sjednici Savjeta 02.09.2015. godine donijela Odluku o formiranju Radne grupe koja poziva zainteresovanu javnost da prijedloge, sugestije, i probleme sa kojima su se suočili u vezi sa ovim Zakonom dostavi na email adresu: azlp@t-com.me do 8. novembra ove godine.

Svi prijedlozi će biti razmatrani na sastancima Radne grupe i podnsioci prijedloga će biti u roku od 5 dana od razmatranja prijedloga na sastanku Radne grupe biti pisanim putem obaviješteni da li je prijedlog prihvaćen ili nije prihvaćeni uz navodjenje razloga za odbijanje.

Poziv Radne grupe javnosti za dostavljanje predloga možete pronaći ovdje.

Povezane vijesti: