IA na OGP samitu u Meksiku – Saradnja civilnog društva i DRI

Naš istraživač, Marko Sošić, govorio je na panelu o saradnji nezavisnih institucija (poput DRI, ombudsmana, itd.) i civilnog društva, organizovan u okviru Dana civilnog društva na globalnom samitu Partnerstva za otvorenu upravu, u Meksiko Sitiju (27-29. oktobar).

Panel pod nazivom “Jačanje saradnje nezavisnih institucija i civilnog društva u okviru OGP nacionalnih akcionih planova”  organizovan je od strane U4 Antikorupcijskog centra za istraživanje (Norveška), Svjetske banke, Građanske inicijativa za jednakost i pravdu (Argentina).

Podijelili smo naša dosadašnja iskustva iz saradnje sa Državnom revizorskom institucijom. Posebna pažnja je posvećena naučenim lekcijama iz ovogodišnjeg projekta u okviru kojeg smo kroz različite aktivnosti povezivali DRI sa civilnim društvom, Skupštinom i internim revizorima.

IA je u martu ove godine organizovao prve konsultacije državnih revizora i predstavnika civilnog društva. Događaj „Saradnja civilnog društva sa Državnom revizorskom institucijom – Zajedno na istom zadatku“ predstavlja naš pokušaj da približimo rad civilnog sektora Državnoj revizorskoj instituciji, kako bi analize, saznanja i ukupni rad NVO postali dio procesa planiranja revizija. Na ovaj način želimo da „otvorimo“ DRI za razmjenu informacija i druge oblike saradnje sa organizacijama civilnog društva, što je u duhu principa Partnerstva za otvorenu upravu.

Institut alternativa je bio dio i prošlog OGP samita koji je održan u Londonu (2013), na kojem smo učestovali na panelu “Kada vrhovne revizorske institucije sarađuju sa građanima”.

Naš rad u oblasti državne revizije nastavlja se projektom podržanim od strane ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru kojeg ćemo raditi na jačanju saradnje DRI i Tužilaštva u podnošenju krivičnih prijava.

Sa druge strane, naš rad u okviru OGP inicijative artikulišemo i neposredno, kroz članstvo u nacionalnom Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu, koji trenutno radi na formulaciji drugog akcionog plana.

Saopštenje: Savjet Agencije za sprečavanje korupcije da radi javno

Sjednice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije treba po pravilu da budu otvorene za javnost, odluke za koje je glasalo povezano lice sa javnim funkcionerom ništavne, a Savjet otvoren za učešće zainteresovanih strana.

Institut alternativa učestvovao je danas na sjednici Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije na kojoj je predstavio komentare na predlog Poslovnika o radu ovog tijela. U komentarima smo se fokusirali na odredbe koje se odnose na javnost rada Savjeta. U tom smislu, smatramo da bi sjednice Savjeta trebalo da budu, po pravilu, otvorene za javnost, dok bi se one samo izuzetno, u Poslovnikom definisanim situacijama, glasovima većine članova Savjeta, mogle zatvoriti za javnost.

Poslovnikom je, dalje, potrebno predvidjeti saradnju Savjeta sa drugim organima javne uprave. Dodatno, ukazali smo na potrebu da se Poslovnikom propiše mogućnost da zainteresovane strane mogu samoinicijativno, pisanim putem, zatražiti da prisustvuju sjednici Savjeta, ili da uzmu učešće u radu sjednice, a ne samo po pozivu Savjeta, kako je to definisano predlogom Poslovnika. O zahtjevu za prisustvo zainteresovanog lica odlučivao bi Savjet većinom od ukupnog broja članova.

Predlog Poslovnika propisuje da je član Savjeta dužan da se izuzme od glasanja, ako je povezano lice sa javnim funkcionerom ili drugim licem o kome se odlučuje. Smatramo da bi trebalo propisati da je odluka Savjeta ništavna ukoliko se naknadno dokaže da je za nju glasao član koji je povezano lice sa javnim funkcionerom ili drugim licem o kojem se odlučuje.

Najzad, obavljanje administrativnih poslova za potrebe Savjeta ne može biti decentralizovano, te Poslovnikom treba precizirati da ove poslove obavlja sekretar koji se bira iz redova službenika Agencije.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Komentare Instituta alternativa na predlog Poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije u cjelini možete preuzeti ovdje

VDT da objavi rezultate istrage prebijanja Martinovića

Pet nevladinih organizacija – Institut alternativa, Akcija za ljudska prava, Juventas, Centar za ženska prava i Crnogorska LGBTIQ Asocijacija “Kvir Montenegro” uputile su pismo Vrhovnom državnom tužiocu, Ivici Stankoviću sa zahtjevom da Tužilaštvo hitno i nepristrasno istraži slučajeve policijske brutalnosti.

Imajući u vidu sve objavljene dokaze o policijskoj brutalnosti, a posebno snimak brutalnog prebijanja Miodraga Martinovića i uništavanja njegovog automobila, koji je crnogorskoj javnosti, i policiji i državnom tužilaštvu među prvima poznat i to od nedjelje 25.10.2015, očekujemo od Vrhovnog državnog tužilaštva da nepristrasno i hitno istraži sve slučajeve, a prioritetno slučaj prebijanja Miodraga Martinovića i u što kraćem roku objavi imena osumnjičenih službenika policije.

Ako policija ne sarađuje sa tužilaštvom u otkrivanju izvršilaca prebijanja Martinovića i onih koji su to naredili, podstrekivali ili i pomagali, kao što je to ranije bio slučaj u nekim od nekažnjenih slučajeva policijske torture, očekujemo od VDT da o tome odmah obavijesti i Vladu i javnost Crne Gore, i pokrene krivični postupak protiv onih koji su u policiji po komandnoj strukturi odgovorni i za nedjelotvornost istrage.

Prebijanje Martinovića se dogodilo u ulici Jovana Tomaševića, na mjestu koje je svega stotinak metara udaljeno od zgrade Uprave policije, o čemu postoje video i fotografski zapisi tog događaja koje je VDT-u dostavljeno i od strane Savjeta za građansku kontrolu rada policije, pa je razumno očekivati da javnost već bude obaviještena o nalazima istrage. Ovo tim prije što se radi o utvrđivanju identiteta onih koji u policiji rade i o čijem kretanju bi trebalo da postoji službena evidencija.

Udruženjima građana koje zastupamo je stalo da se toleranciji torture od strane policijskih službenika u Crnoj Gori već jednom stane na put, da se ne dozvoli da ”batinaši” u policiji uporno opstaju nekažnjeni nanoseći sramotu ogromnoj većini profesionalaca u policiji i čitavoj državi Crnoj Gori, dok slučajevi torture tonu u zastarjelost.

Tea GORJANC-PRELEVIĆ, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava
Ivana VUJOVIĆ, izvršna direktorica NVO Juventas
Maja RAIČEVIĆ, izvršna direktorica NVO Centar za ženska prava
Danijel KALEZIĆ, predsjednik UO Crnogorska LGBTIQ Asocijacija „Kvir Montenegro“
Stevo MUK, predsjednik UO NVO Institut alternativa

Pismo u cjelosti možete pročitati ovdje

Bavite se javnim politikama – one se već bave Vama

Iz Instituta alternativa (IA) pozivaju predstavnike državne uprave, lokalnih samouprava, Stručne službe Skupštine, nevladinih organizacija, sindikata, medija, kao i studente završnih godina studija društvenih nauka da se prijave za učešće u Školi javnih politika – IV generacija. Konkurs je otvoren do 1. novembra 2015. godine.

Organizovanje Škole javnih politika je još jedna u nizu aktivnosti Instituta kojom želimo uticati na izradu kvalitetnijih javnih politika u Crnoj Gori. Naime, sistem kreiranja i sprovođenja javnih politika je rijetko zasnovan na prethodnom istraživanju, ne podstiče učestvovanje različitih sektora i organizacija i nedostaje mu dobra koordinacija. Sve to ograničava postizanje utvrđenih ciljeva javnih politika i ne obezbjeđuje njihovu održivost.

S tim u vezi, cilj ovog programa je pružiti teorijska i praktična znanja o kreiranju i unapređivanju javnih politika neposrednim i budućim učesnicima ovog procesa, ali i osnažiti komunikaciju i saradnju između različitih sektora i institucija.

Škola javnih politika će polaznicima pomoći da kvalitetno istražuju i analiziraju javne politike, planiraju i sprovode istraživanja, pišu predloge praktične politike, formulišu preporuke za donosioce odluka i zastupaju zaključke i preporuke.

Četvrta Škola javnih politika biće organizovana u vidu trodnevnog seminara u Budvi. Predavanja i radionice biće održane tokom subote 7. novembra, nedjelje 8. novembra i ponedjeljka 9. novembra 2015. godine. Predavači su istaknuti stručnjaci za javne politike iz zemlje i regiona – profesori sa univerziteta u Zagrebu, Beogradu i Podgorici, predstavnici državnih institucija i nezavisnih istraživačkih centara. Metodologija seminara temelji se na aktivnom učešću, uz naglasak na analizi autentičnih primjera predloga za praktičnu politiku i primjeni znanja i vještina na kontekst u kojem učesnici pišu predloge.

Institut alternativa sprovodi ovaj projekat od 2012. godine. Škola je licencirana kao zvanični program za sticanje znanja i vještina iz oblasti javnih politika od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje Crne Gore, a objavljen je i zbornik radova predavača pod nazivom “Javne politike”, koji služi za pripremu polaznika za pohađanje programa. Program je do sada uspješno završilo 80 polaznika.

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju i propratno pismo na e-mail info@institut-alternativa.org do 1. novembra 2015. godine. Više detalja o programu Škole, predavačima, kao i razlozi za organizovanje ovog programa dostupni su na linku.

Hitno istražiti primjere prekoračenja ovlašćenja policijskih službenika

Nevladine organizacije MANS, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut Alternativa (IA) najoštrije osuđuju policijsku brutalnost nad građanima.

Zahtijevamo da ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević i direktor Uprave policije Slavko Stojanović najhitnije pokrenu postupke protiv policijskih službenika koji su evidentno prekoračili službena ovlašćenja.

MANS, CGO i IA cijene da javno dostupni video snimci prebijanja građana predstavljaju jasan dokaz da su pojedini policijski službenici nezakonito koristili silu. Vjerujemo da je policija dužna i obavezna da obezbijedi poštovanje zakona, kao i da silu koristi samo onda kada je to neophodno kako se i sama ne bi pretvorila u kršioca zakona.

Posebno smo zabrinuti zbog činjenice da do ovog trenutka ni ministar, a ni direktor policije, nijesu osudili takvo postupanje policijskih službenika, čak ni u slučaju građanina Mija Martinovića, kome su policijski službenici nanijeli teške tjelesne povrede i uništili imovinu, a o čemu postoji dokaz koji je prikazan od strane dijela crnogorskih medija i koji je dostupan na društvenim mrežama. Ukoliko njihova reakcija izostane smatraćemo da su ministar Konjević i direktor Stojanović lično odgovorni za protivzakonito postupanje policije i nasilje nad građanima Crne Gore.

Uloga policijskih snaga u odbrani Ustava i zakona je izuzetno važna, i stoga je od presudne važnosti i za kredibilitet policijske organizacije da svi oni koji su prekoračili svoja ovlašćenja budu hitno suspendovani uz dalje procesuiranje u skladu sa zakonom.

Vanja ĆALOVIĆ, izvršna direktorka MANS-a
Stevo MUK, predsjednik Upravnog odbora IA
Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka CGO-a

Upravljanje komunikacijama i zagovaračkim aktivnostima

Predsjednik Upravnog odbora, Stevo Muk, učestovao je na međunarodnoj radionici za menadžere istraživačkih organizacija sa Zapadnog Balkana i EU koja je održana od 19-21. oktobra u Sarajevu. Cilj radionice je bila razmjena mišljenja između čelnih ljudi istraživačkih centara na Zapadnom Balkanu o djelovanju u uslovima brojnih izazova, kao što su nepredvidivi socio-politički kontekst, nesigurni izvori finansiranja, nezadovoljstvo zaposlenih i nedostatak stručnog kadra, kao i sve snažnija konkurencija. U tom pravcu, menadžeri vodećih think tank organizacija u regionu predstavili su svoja iskustva u suočavanju sa nekim od navedenih izazova. Ovaj događaj je ponudio i najbolje prakse upravljanja istraživačkim organizacijama iz regiona i EU.

Upravljanje komunikacijama i zagovaračkim aktivnostima

Radionica je obuhvatila šest panela od kojih je svaki bio posvećen jednom nivou odgovornosti menadžera u istraživačkim centrima: upravljanje istraživačkim procesom i procesima kontrole kvaliteta; upravljanje komunikacijama i zagovaračkim aktivnostima; standardne operativne procedure; upravljanje ljudskim resursima i sve procedure koje se tiču osoblja; rukovođenje, nadzor, i upravljanje aktivnostima koje se tiču vanjskih saradnika kao dio programskog rada; i održivost: prikupljanje finansijskih sredstava, finansijski menadžment i strateško planiranje.

Predsjednik Upravnog odbora govorio je u okviru panela posvećenog komunikacijama i zagovaračkim aktivnostima. Stevo je predstavio našu komunikacijsku strategiju, kanale za zagovaranje preporuka, kao i rad u radnim grupama. Poseban dio njegove prezentacije je bio posvećen našim stalnim naporima da vizuelizujemo naše nalaze i ”grafički” ih prilagodima različitim interesnim grupama.

Radionicu je organizavao Centar za društvena istraživanja Analitika u saradnji sa Regionalnim programom za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) i Think Tank Fondom Fondacije za otvoreno društvo (OSF).

Upravljanje komunikacijama i zagovaračkim sposobnostima