Održan dogovorni čas u okviru treće Škole javnih politika

Potpisivanjem Ugovora o pohađanju Škole između polaznika i Instituta alternativa započet je program Škole javnih politika – III generacija.

Dogovorni čas sa polaznicima III generacije Škole javnih politika održan je u ponedjeljak 24. marta 2014. godina u prostorijama PR Centra. Od 90 pristiglih prijava, tročlana Komisija izabrala je 20 najboljih kandidata koji će pohađati program ove godine. Predstavljajući program, ideju i dosadašnje rezultate sprovođenja ovog projekta, Školu su otvorili:

  • Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa (IA) i
  • Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Na uvodnom času je bilo riječi o samom cilju realizacije Škole, kao i o planiranom načinu realizacije. Budući da formalni sistem obrazovanja u Crnoj Gori ne pruža dovoljno znanja i vještina u oblasti izučavanja javnih politika, glavni cilj Škole je da doprinese njihovom kvalitetnom razvoju kroz osnaživanje kapaciteta zainteresovanih strana o etapama i akterima ciklusa razvoja javnih politika. Osim toga, Škola pruža priliku za unapređenje komunikacije i saradnje među učesnicima iz različitih sektora, institucija i organizacija.

Saopštenje: Velika odgovornost članova Administrativnog odbora

Institut alternativa poziva Administrativni odbor Skupštine Crne Gore da pravilno primjeni Zakon o javnim servisima u postupku imenovanja novih članova Savjeta RTCG. Eventualno nezakonito postupanje članova Odbora i odgovornih službenika Skupštine Crne Gore otvara prostor za podnošenje krivičnih prijava za nesavjesan rad u službi ili zloupotrebu položaja.

Administrativni odbor ima posebnu obavezu da odbije svaku mogućnost političkog uticaja na imenovanje članova Savjeta javnog servisa. Članovi Administrativnog odbora moraju spriječiti svaki pokušaj prekrajanja volje ovlašćenih predlagača, nevladinih organizacija i drugih subjekata i na taj način odbraniti nezavisnost Savjeta i ideju javnog servisa.

Administrativni odbor je u obavezi da suštinski uvaži argumente koje su prethodnih dana predstavile nevladine organizacije, njih više od stotinu.

Odnos Administrativnog odbora prema ovom postupku biće od značaja za dalji razvoj odnosa Skupštine i nevladinih organizacija, ali i ukupnog odnosa države prema civilnom društvu, naročito u svijetlu obaveza koje je Crna Gora preuzela u procesu evropskih integracija odnosno pregovora o članstvu.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Seminar ”Thinking 4 Governance”

Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa, učestvuje na drugom seminaru u okviru projekta “Thinking for Governance” koji se održava u Bratislavi od 20-21. marta 2014. godine. Cilj projekta je razmjena iskustava zemalja Višegradske grupe (Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska) s organizacijama civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana o ulozi ovih organizacija u procesu pregovora u okviru poglavlja 23 i 24. Nevladine i think tank organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Makedonije i Srbije zajedno rade na publikaciji koja će obuhvatiti preporuke za unapređenje reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih prava, kao i saradnje između civilnog društva i državnih organa u ovim zemljama. Ključne naučene lekcije u dosadašnjem procesu evropske integracije ovih zemalja biće predstavljene na završnom seminaru u Beogradu. Institut alternativa, zajedno za Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centrom za monitoring i istraživanje (CEMI) predstavlja Crnu Goru u okviru ovog projekta.

Naš rad u radnim grupama

Četiri predstavnika IA članovi su radnih grupa za izradu predloga zakona i analiza ključnih za unapređenje stanja u oblasti upravnih inspekcija, javnih nabavki, unutrašnje kontrole policije i državne revizije.

Nakon istraživačkog i analitičkog rada i objavljivanja naših analiza, aktivno radimo na zastupanju preporuka za unapređenje stanja u našim programskim oblastima. Sa ciljem da što više naših predloga postane dio javnih politika, a u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, broj 7/12), nakon javnog poziva državnih organa, iskazali smo interesovanje za rad u radnim grupama čiji mandat se odnosi na pitanja koja su bila predmet našeg dosadašnjeg rada.

Programska oblast „Javna uprava“, podoblast: upravne inspekcije:

  • Za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o upravnoj inspekciji imenovan je Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora IA;

Programska oblast „Javne finansije“, podoblast: javne nabavke:

  • Za članicu radne grupe za utvrđivanje metodologije analize rizika u vršenju kontrole sa ciljem proaktivnog djelovanja u prevenciji i ranom otkrivanju koruptivnih radnji i drugih djela sa obilježjima korupcije u postupcima javnih nabavki imenovana je dr Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u IA;

Programska oblast „Javne finansije”, podoblast: državna revizija:

Za člana radne grupe za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji imenovan je Marko Sošić, istraživač javnih politika u IA.

Programska oblast „Bezbjednost i odbrana“, podoblast: unutrašnja kontrola policije:

  • Za članicu radne grupe za izradu funkcionalne analize sa presjekom postojećeg stanja primjene mehanizama unutrašnje kontrole, strukture, i administrativnih kapaciteta Uprave policije, Poreske uprave i Uprave carina imenovana je Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u IA.

Na javnih poziv za imenovanje člana iz reda predstavnika nevladinih organizacija, IA je bio jedina prijavljena organizacija. Institut takođe ima svog predstavnika u Radnoj grupi za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava (dr Jovana Marović), kao i poglavlje 32 – Finansijska kontrola (Marko Sošić).

Saopštenje: Administrativni odbor hoće da obesmisli volju NVO

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Institut Alternativa (IA) i Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) izražavaju ozbiljnu zabrinutost nad radom Administrativnog odbora u čijoj nadležnosti je provjera dokumentacije kandidata za članove/ce Savjeta RTCG i pozivaju zainteresovanu javnost da ovaj proces, koji vladajuća struktura očito pokušava da obesmisli, pomno prati i da utiče da se isti do kraja sprovede na zakonit način.

Administrativni odbor je nakon prijema svih kandidatura od ovlašćenih predlagača objavio 18.marta 2014. tzv. Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članstvo Savjeta RTCG. Bez ikakvih jasnih objašnjenja, na osnovu nepoznatih i nezakonitih kriterijuma, određenim kandidatima, uglavnom onima koje predlažu nevladine organizacije, značajno je umanjen broj podrški. Indikativno je, recimo, da se kandidatima Goranu Đuroviću i Slavici Striković odbacuju kao «neblagovremene i nepotpune» dokumentacije nekih od vodećih kritički orijentisanih crnogorskih NVO ili kompletne podrške iz pojedinih gradova sa sjevera i juga Crne Gore, saveza osoba sa invaliditetom, itd. iako su iste uredno i blagovremeno dostavljene. Dodatno, ne postoji javno dostupan zapisnik Administrativnog odbora iz kojeg je moguće saznati što je kome tačno nedostajalo u dokumentaciji niti bili kakve informacije koje bi mogle osvijetlili način na koji je Administrativni odbor došao do liste koja je juče objavljena i na osnovu koje je odbacio podrške nekoliko desetina NVO različite profilacije i iz čitave Crne Gore, i na taj način diskriminisao veliki broj NVO, ali i samih kandidata/kinja.

Naši predstavnici su od juče, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, počeli ostvarivati uvid u obimnu dokumentaciju o svim kandidatima. Četvoro predstavnika/ca koji na tome rade već su i na osnovu manje od 30% pregledane dokumentacije uočili brojne nepravilnosti u radu Administrativnog odbora, koje zahtijevaju i utvrđivanje odgovornosti onih koji su radili na pregledu ove dokumentacije.

Stoga, CGO, CRNVO, IA i CEMI pozivaju Administrativni odbor da poništi juče objavljenu listu, ponovo pregleda dokumentaciju i držeći se striktno slova zakona, a ne ličnih preferencija napravi listu kandidata/kinja i iste rangira na jedini zakonom dozvoljen način: broj dobijenih podrški, uz preduslov da ispunjavaju sve druge zakonom propisane uslove.

Takođe, CGO, CRNVO, IA i CEMI pozivaju sve predložene kandidate/kinje da se i oni sami aktivno uključe u proces verifikacije ove dokumentacije i na taj način doprinesu zakonitosti postupka. Obesmišljavanje volje nevladinih organizacija, uvođenje kriterijuma zasnovanih na nečijoj partijskoj ili familijarnoj bliskosti sa onima koji odlučuju, grubo kršnjenje zakona od strane Skupštine kroz primjenu duplih standarda ocjenjivanja dokumentacija ili neshvatljive «dileme» oko toga «smije li se zbog birokratske procedure odnosno ovjere prijave eliminisati kandidat», kao i javno izražavanje predrasuda prema pojedinim kandidatima/kinjama od strane članova Administrativnog odbora – predstavljaju konkretne nezakonite radnje i opasne političke poruke koje su u potpunoj suprotnosti sa opredjeljenjem vlasti da uspostavlja sistema vladavine prava, a posebno kada dolaze iz same Skupštine.

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
Institut alternativa (IA)
Centar za monitoring i istraživanje (CEMI)

Saopštenje: Administrativni odbor hoće da obesmisli volju NVO

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Institut Alternativa (IA) i Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) izražavaju ozbiljnu zabrinutost nad radom Administrativnog odbora u čijoj nadležnosti je provjera dokumentacije kandidata za članove/ce Savjeta RTCG i pozivaju zainteresovanu javnost da ovaj proces, koji vladajuća struktura očito pokušava da obesmisli, pomno prati i da utiče da se isti do kraja sprovede na zakonit način.

Administrativni odbor je nakon prijema svih kandidatura od ovlašćenih predlagača objavio 18.marta 2014. tzv. Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članstvo Savjeta RTCG. Bez ikakvih jasnih objašnjenja, na osnovu nepoznatih i nezakonitih kriterijuma, određenim kandidatima, uglavnom onima koje predlažu nevladine organizacije, značajno je umanjen broj podrški. Indikativno je, recimo, da se kandidatima Goranu Đuroviću i Slavici Striković odbacuju kao «neblagovremene i nepotpune» dokumentacije nekih od vodećih kritički orijentisanih crnogorskih NVO ili kompletne podrške iz pojedinih gradova sa sjevera i juga Crne Gore, saveza osoba sa invaliditetom, itd. iako su iste uredno i blagovremeno dostavljene. Dodatno, ne postoji javno dostupan zapisnik Administrativnog odbora iz kojeg je moguće saznati što je kome tačno nedostajalo u dokumentaciji niti bili kakve informacije koje bi mogle osvijetlili način na koji je Administrativni odbor došao do liste koja je juče objavljena i na osnovu koje je odbacio podrške nekoliko desetina NVO različite profilacije i iz čitave Crne Gore, i na taj način diskriminisao veliki broj NVO, ali i samih kandidata/kinja.

Naši predstavnici su od juče, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, počeli ostvarivati uvid u obimnu dokumentaciju o svim kandidatima. Četvoro predstavnika/ca koji na tome rade već su i na osnovu manje od 30% pregledane dokumentacije uočili brojne nepravilnosti u radu Administrativnog odbora, koje zahtijevaju i utvrđivanje odgovornosti onih koji su radili na pregledu ove dokumentacije.

Stoga, CGO, CRNVO, IA i CEMI pozivaju Administrativni odbor da poništi juče objavljenu listu, ponovo pregleda dokumentaciju i držeći se striktno slova zakona, a ne ličnih preferencija napravi listu kandidata/kinja i iste rangira na jedini zakonom dozvoljen način: broj dobijenih podrški, uz preduslov da ispunjavaju sve druge zakonom propisane uslove.

Takođe, CGO, CRNVO, IA i CEMI pozivaju sve predložene kandidate/kinje da se i oni sami aktivno uključe u proces verifikacije ove dokumentacije i na taj način doprinesu zakonitosti postupka. Obesmišljavanje volje nevladinih organizacija, uvođenje kriterijuma zasnovanih na nečijoj partijskoj ili familijarnoj bliskosti sa onima koji odlučuju, grubo kršnjenje zakona od strane Skupštine kroz primjenu duplih standarda ocjenjivanja dokumentacija ili neshvatljive «dileme» oko toga «smije li se zbog birokratske procedure odnosno ovjere prijave eliminisati kandidat», kao i javno izražavanje predrasuda prema pojedinim kandidatima/kinjama od strane članova Administrativnog odbora – predstavljaju konkretne nezakonite radnje i opasne političke poruke koje su u potpunoj suprotnosti sa opredjeljenjem vlasti da uspostavlja sistema vladavine prava, a posebno kada dolaze iz same Skupštine.

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
Institut alternativa (IA)
Centar za monitoring i istraživanje (CEMI)

CGO CCE