Saopštenje: Šest ministara odbilo finansiranje NVO u 2018. godini

Priča o navodnoj saradnji Vlade i NVO trajala je do prve važne odluke u primjeni novog Zakona o NVO. Odbijanje saradnje sa NVO u borbi protiv korupcije negativno će uticati na dalji proces evropskih integracija.  

Institut alternativa (IA) poziva Vladu Crne Gore da obaveže ministarstva koja još uvijek nisu utvrdila programe finansiranja NVO u 2018. godini, da to hitno učine.

Pozivamo predsjednika Vlade Duška Markovića da obaveže Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo finansija i Ministarstvo unutrašnjih poslova i druga ministarstva koja to nisu uradila, da suštinski otvore proces analize prioriteta i konsultacija sa NVO u planiranju finansiranja NVO programa i projekata u 2018. godini.

IA je prošle sedmice upozorio da trećina ministarstava ne poštuje Zakon o NVO, pa tako ne planira da izdvoji sredstva za projekte nevladinih organizacija naredne godine, koje bi im mogle pomoći u kreiranju javnih politika. Podsjećamo da se radi o Ministarstvu javne uprave, unutrašnjih poslova, finansija, vanjskih poslova, nauke, održivog razvoja i turizma.

Nakon reagovanja IA, Ministarstvo javne uprave se oglasilo i potvrdilo da ne planira da izdvoji sredstva za finansiranje projekata NVO u oblasti “reforma javne uprave“, za sledeću godinu. Ministarstvo je na ovaj način odlučilo koje to oblasti nisu prioritetne za program finansiranja projekata NVO, odnosno koje jesu, bez prethodnog konsultovanja sa nevladinim organizacijama.

Posebno naglašavamo zabrinutost za ovakvo postupanje Ministarstva javne uprave koje je nadležno za sprovođenje Zakona o NVO, zbog čega je IA uputio pismo Predsjedniku Vlade Crne Gore, gospodinu Dušku Markoviću, i pozvao ga da odbije predlog da Vlada usvoji prioritete finansiranja nevladinih organizacija u 2018. godini, bez uključivanja oblasti koje su neposredno vezane za prioritete procesa evropskih integracija, odnosno borbu protiv korupcije i vladavinu prava. Riječ je, najprije, o oblasti ”reforme javne uprave ” kod Ministarstva javne uprave, a potom o oblastima ”upravljanja javnim finansijama” kod Ministarstva finansija i ”razvoja integriteta i efikasnosti rada policije” kod Ministarstva unutrašnjih poslova.

Praćenje rezultata u pomenutim oblastima od velikog je značaja za praćenje napretka u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori. Ova ministarstva imaju ključnu ulogu u ostvarivanju rezultata u Poglavlju 23-Pravosuđe i temeljna prava, Poglavlju 24- Pravda, sloboda i bezbjednost, kao i Poglavlju 32-Finansijska kontrola. Imajući u vidu značaj pomenutih oblasti, koristimo ovu priliku da naglasimo potrebu da nevladine organizacije, kroz nezavisna istraživanja i aktivnosti, pružaju doprinos u praćenju benefita koje će oblast reforme javne uprave, upravljanja javnim novcem i razvoja efikasnosti rada policije imati za građane.

Ovom prillikom naročito upozoravamo da ovakva odluka i odgovor Ministarstva javne uprave, kao i dosadašnje postupanje svih šest ministarstava predstavlja rizik i opasnost od mogućeg daljeg isključivanja civilnog sektora iz važnih reformskih procesa u Crnoj Gori.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

IA na regionalnom forumu „Efektivna prevencija korupcije kroz procjenu rizika za korupciju“

Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, učestvovala je na regionalnom forumu „Efektivna prevencija korupcije kroz procjenu rizika za korupciju“, koji je održan u Ljubljani, 25 i 26. oktobra.

Forum je okupio preko 60 eksperata iz ministarstava pravde, tijela za sprečavanje korupcije i nevladinog sektora iz zemalja Jugoistočne Evrope kako bi zajedno razmotrili univerzalne koruptivne obrasce u društvu i posebne pojavne oblike u našem regionu, s ciljem unapređenja postojećih mehanizama za sprečavanje i suzbijanje korupcije. Glavna tema događaja bilo je jačanje djelotvornosti procjene korupcijskih rizika u javnim institucijama i zakonodavstvu.

Posebna panel diskusija bila je posvećena ulozi civilnog društva u borbi protiv korupcije. U ovom dijelu foruma, članice SELDI mreže su predstavile svoje instrumente za praćenje korupcije i jačanje politika za njeno sprečavanje. Dina Bajramspahić je predstavila rad IA u vezi sa smanjivanjem rizika za korupciju u crnogorskoj Policiji, ali i metodologiju za procjenu policijskog integriteta koju sprovodi sedam organizacija civilnog društva u okviru regionalnog projekta „Puls integriteta i povjerenja u policije na Zapadnom Balkanu: POINTPULS”.

Pored predstavljanja izazova i pravaca za poboljšanje efikasnosti policije, Dina je govorila i o iskustvima Instituta alternativa u saradnji sa Vladom u pregovorima za pristupanje EU u poglavlju 23, kao i o učešću u brojnim radnim grupama za izmjene relevantnog zakonodavstva.

Forum su organizovali Savjet za regionalnu saradnju i Regionalna antikorupcijska inicijativa u saradnji sa Komisijom za sprječavanje korupcije Slovenije, a pod pokroviteljstvom Regionalnog programa za jačanje kapaciteta tijela i civilnog društva za suzbijanje korupcije i doprinos procesu praćenja primjene Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC), koji finansira Austrijska razvojna agencija.

Institut alternativa predstavio projekat “Gdje ide moj novac: Civilno društvo, čuvar budžeta“

Institut alternativa je 6. oktobra, u EU Info centru u Podgorici, predstavio projekat “Gdje ide moj novac? Civilno društvo, čuvar budžeta“, koji će sprovoditi u periodu od oktobra 2017. do oktobra 2019. godine.

Projektne aktivnosti usmjerene su na doprinos borbi protiv korupcije efikasnijom kontrolom javne potrošnje i smanjenje nepovjerenja javnosti u efikasnost javne potrošnje.

Projektne aktivnosti, koje će Institut alternativa sprovoditi sa svojim partnerima u dvogodišnjem periodu, usmjerene su na jačanje kapaciteta civilnog društva u efikasnoj kontroli javne potrošnje kroz “Školu otvorenog budžeta“, vizualizaciju budžetskih podataka na portalima www.mojnovac.me i www.mojgrad.me, program malih grantova, medijsko izvještavanje o značajnim i gorućim pitanjima potrošnje javnog novca kao i istraživanje i monitoring sprovođenja Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. Ukupan budžet projekta iznosi 249.169,68 EUR.

Događaj je organizovala Delegacija Evropske unije u okviru konsultacija sa civilnim društvom o projektnom programiranju u predstojećem periodu.

Pored Instituta alternativa, svoje projekte predstavili su i CNVP – Building a Greener Economic Environment, Centar za monitoring i istraživanje – CeMI, Centar za građansko obrazovanje – CGO, Centar za razvoj nevladinih organizacija – CRNVO, Fond za aktivno građanstvo – fAKT, Transparency International i Mreža za afirmaciju NVO – MANS.

Projekat se sprovodi kroz program Evropske unije, Instrument za civilno društvo.

Prezentaciju projektnih aktivnosti, kao i emisiju NVO sektor, koja je ispratila ovaj događaj pogledajte u nastavku.

Prezentacija projektnih aktivnosti

Emisija

Koliko je zaposlenih u javnoj upravi nikako da se sazna

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je nedavno saopštila da je broj zaposlenih u organima i institucijama koje se finansiraju iz državnog budžeta 38 hiljada, dok se konačan broj zaposlenih u javnoj upravi, koji će obuhvatiti i lokalni nivo, očekuje krajem oktobra. Činjenica da ni više od godinu dana nakon početka posljednje strategije reforme u ovoj oblasti, mi još uvijek ne znamo broj zaposlenih na nivou javne uprave, ne govori dobro o dometima reformi, kaže za Kodex istraživačica javnih politika u Institutu Alternativa Milena Milošević.

“To najviše govori o neplanskom zapošljavanju i nedostatku efikasnog nadzora. Posljedica svega je paradoksalna situacija da je smanjenje zaposlenih projektovano kao jedan od ključnih ciljeva reforme javne uprave, a da ne raspolažemo osnovnim podacima – početnim vrijednostima, u odnosu na koje je tu racionalizaciju neophodno sprovesti.” konstatuje Milošević.

Štaviše, Vlada nije usvojila kadrovski plan za ovu godinu, čime je javnost ostala uskraćena za odgovore na pitanja o tome koliko ljudi trenutno radi u organima državne uprave i u Generalnom sekretarijatu Vlade, koliko je radnih mjesta i izvršilaca sistematizovano, odnosno predviđeno pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa državne uprave i Generalnog sekretarijata Vlade i o tome koliko ljudi i na kojim pozicijama bi trebalo da bude zapošljeno u ovoj godini. Time smo u određenoj mjeri nazadovali, jer je tokom prethodne dvije godine bilo moguće pronaći odgovore barem na ova pitanja, poručuje Milošević..

“Evropski principi javne uprave, koji su za zemlje Zapadnog Balkana formulisani 2014. godine sa ciljem da usmjere reforme u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, pomogli su da se reforma javne uprave konkretizuje na principe. Ovi principi se odnose na unapređenje ljudskih resursa, depolitizaciju i profesionalizaciju, bolje upravljanje javnim finansijama, efikasnije pružanje javnih usluga, veću odgovornost i transparentnost, bolju koordinaciju prilikom donošenja odluka i primjene javnih politika. Svaki od ovih principa je do detalja razrađen, tako da Crna Gora ne može imati mnogo dilema u pogledu njihove primjene.” kaže za Kodex istraživačica javnih politika Milena Milošević.

U načelu, naša Strategija za reformu javne uprave do 2020. godine prati strukturu Evropskih principa javne uprave, tako da bi, između ostalog, trebalo da doprinese boljem pružanju javnih usluga kroz primjenu novog Zakona o upravnom postupku i veće korišćenje informacionih tehnologija, da dodatno ojača rukovodni kadar u upravi, koji se nalazi na “zamagljenoj” granici između politike i profesionalizma.

“Međutim, u nedavno obavljenom izvještaju, mi smo pokazali da tokom prvih 11 mjeseci primjene posljednje Strategije za reformu javne uprave, 60% aktivnosti nije sprovedeno u predviđenom roku. Nalazi izvještaja ukazuju da su razvoj i koordinacija javnih politika i upravljanje ljudskim resursima posebno problematične oblasti. Zapošljavanje na lokalnom nivou naročito je slabo regulisano, što se odražava u propustima, kao što su oglašavanje radnih mjesta koja su već popunjena i nesprovođenje provjere sposobnosti. “ kaže za Kodex istraživačica javnih politika u Institutu Alternativa Milena Milošević.

Proces EU integracija ima na raspolaganju mehanizme, koji bi mogli motivisati odlučnije korake u reformi javne uprave i smanjenju zaposlenih, ali je na Vladi krajnja odluka o tome kako će te mehanizme iskoristiti, konstatuje Milošević i dodaje da, od početka sljedeće godine, trebalo bi da počne sa primjenom direktna budžetska podrška Evropske unije za reformu javne uprave, u iznosu od 15 miliona eura. To bi svakako trebalo i da motiviše ali i da obaveže Vladu da isporuči konkretne rezultate.

Intervju originalno objavljen na internet stranici Kodex.me

Pismo Instituta alternativa predsjedniku Vlade Crne Gore

Uputili dmo dopis predsjedniku Vlade, gospodinu Dušku Markoviću, da odbije predlog da Vlada Crne Gore usvoji prioritete prioritete finansiranja nevladinih organizacija u 2018. godini, bez uključenja oblasti koje su neposredno vezane za prioritete procesa evropskih integracija, pregovora i strateških planova Vlade i relevantnih ministarstava. Riječ je najprije o oblasti ”reforme javne uprave ” kod Ministarstva javne uprave, a potom o oblastima ”upravljanja javnim finansijama” kod Ministarstva finansija i ”razvoja integriteta i efikasnosti rada policije” kod Ministarstva unutrašnjih poslova.

Saradnja Policije i Tužilaštva ključni izazov u postizanju boljih rezultata u poglavlju 23 i 24

Državni tužioci i policijski službenici Crne Gore i Srbije prepoznali su institut tužilačke istrage kao efikasniji i djelotvorniji način sprovođenja istrage, međutim, saradnja dva organa od koje zavise rezultati istrage i dalje predstavlja izazov, zaključeno je na konferenciji posvećenoj unapređenju zajedničkog rada Tužilaštva i Policije.

Dvodnevnu konferenciju “Tužilačke istrage na Zapadnom Balkanu – izazovi i rješenja” organizovali su Institut alternativa (IA) i Udruženje javnih tužilaca i zamjenika tužilaca Srbije, u sklopu projekta podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

U sklopu reforme pravosuđa, tužilačka istraga je uvedena novim krivično procesnim zakonodavstvom koje se Crnoj Gori primjenjuje od 2011, a u Srbiji od 2013. godine. Polazeći od zajedničkih izazova u sprovođenju novog koncepta, državni tužioci i policijski službenici iz Srbije i Crne Gore su na koferenciji razmijenili svoja iskustva, razmotrili rezultate uvođenja tužilačke istrage, kao i pravce za dalje unapređenje njihovog zajedničkog rada.

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora IA je, otvaraćući konferenciju, posebno istakao da „dobra saradnja” Policije i Tužilaštva nije odsustvo konflikta i različitih mišljenja, već aktivan zajednički rad koji daje rezultate. Akcenat je na rasvjetljavanju slučajeva, rješavanju predmeta i uspješnom procesuiranju počinilica učinilaca krivičnih djela, što je odgovornost koju dijele ova dva organa.

Goran Ilić, predsjednik Udruženja tužilaca Srbije, naglasio je značaj saradnje dva organa kako bi se dostigli željeni dometi reforme pravosuđa: “Bez neke vrste organizacionog jedinstva između jedinica policije i tužilaštva nećemo imati prave efekte tužilačke istrage, posebno u visoko profilisanim predmetima”.

Profesor Vojislav Đurđić ukazao je da je u Srbiji “Zakonska regulativa takva da se prepliću mnoga ovlašćenja tušilaštva i policije iz čega proističe nejasna podjela uloga”, posebno naglašajavući problem dvojstva u položaju tokom sprovođenja dokaznih radnji. Stoga, profesor smatra da je na procesnom nivou potrebno ukinuti formalnost i umjesto predistrage i istrage uvesti samo jednu neformalnu fazu čime bi odnosi policije sa tužiocima koji rukovode istragom bili jasniji.

Učesnicima su predstavljeni i nalazi istraživanja sprovedenih u okviru projekta “Kako do efikasnijih tužilačkih istraga na Zapadnom Balkanu?” .

Rezultate istraživanja u Crnoj Gori, kojim su na osnovu intervjua sa predstavnicima policije i tužilaštva identifikovani problemi u saradnji, predstavila je Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa. Ona je navela da je zabilježen pozitivan stav većine tužilaca i policijskih službenika prema ovoj vrsti istrage, što nije bio slučaj u prethodnom periodu, ali da su i dalje prisutne razlike u tumačenjima i prebacivanje odgovornosti za nedostatak rezultata.

Sandra Kulezić, članica Državnog veća tužilaca Srbije, predstavila je nalaze istraživanja sprovedenog anketiranjem tužilaca i pripadnika policije u Srbiji. Kao i u Crnoj Gori, istraživanje je pokazalo da predstavnici policije kao i tužioci smatraju da je tužilačka istraga dobar koncept. Međutim, ispitanici su saglasni da uvođenje ovog instituta nije propraćeno obezbjeđivanjem materijalnih i ostalih pratećih uslova neophodnih za njegovo sprovođenje.

Dejan Knežević, rukovodilac Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja u Upravi policiije Crne Gore, ocijenio je dobrim primjenu novog instituta u Crnoj Gori kao i saradnju policije sa tužilaštvima, posebno višim i specijalnim. On je naglasio iskustvo i profesionalnost kao ključne uslove za uspješno sprovođenje tužilačke istrage, navodeći da u trenutku prelaska na ovaj vid istrage svi učesnici nijesu bili pripremljeni, već su se obučavali kroz njenu primjenu.

Takođe, razmatrani su izazovi u pogledu rukovodeće uloge tužilaca, bilo da se radi o nedostatku proaktivnosti tužilaca ili kontrole nad predstavnicima policije. Tako je Ana Borović, predstavnica Višeg državnog tužilaštva u Beogradu, naglasila prisustvo nepostupanja policajaca po nalozima tužilaštava, kada se isti razlikuju od naloga načelnika policije.

U cilju upoznavanja sa uporednom praksom, Gerhard Jarosch, predsjednik 10 godina IAMeđunarodnog udruženja tužilaca i Udruženja tužilaca Austrije, Roel Dona, potpredsjednik Holandskog pravosudnog udruženja i Jose Albuquerque, predstavnik Udruženja magistrata javnog tužilaštva Portugala, podjelili su iskustva iz svojih zemalja sa predstavnicima tužilaštva i policije Srbije i Crne Gore.

Na konferenciji je učestvovalo 45 tužilaca i policijskih službenika iz Srbije i Crne Gore i njom se završava dvogodišnji projekat koji je realizovan uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, a krajnji rezultati će biti predstavljeni publikacijom koja će biti objavljena krajem ove godine.

Tim Instituta alternativa