Reagovanje: Vlada krije podatke, a Marković istinu

Netačno je da nema interesovanja nevladinih organizacija za cjelovite informacije koje govore o rezultatima Crne Gore u oblasti vladavine prava. Upravo suprotno, naše interesovanje je prisutno u kontinuitetu, a vladini odgovori izostaju, neprecizni su i nepotpuni, ili su tajni.

Zato nije istinita tvrdnja koju je potpredsjednik Vlade Duško Marković saopštio u emisiji “Živa istina” emitovanoj 26. juna ove godine. Marković je govoreći o navodnim uspjesima u oblasti vladavine prava, navodeći određene podatke iz domena pravosudne statistike, rekao u odgovoru na novinarsko pitanje da nevladine organizacije ne žele da uzmu te podatke i ne žele da se tim podacima bave.

Naprotiv, Institut alternativa ima najmanje tri razloga da ustvrdi kako ova konstatacija nije tačna.

Prvo, izvještaji ekspertskih misija za sedam oblasti koje su sprovedene tokom ove i prošle dvije godine, su označeni oznakom tajnosti o čemu svjedoči odgovor Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija koji nam je dostavljen 16. juna ove godine. MVPEI je ove izvještaje označio oznakom ”interno”, ali bez obrazloženja razloga koji su ih na takav postupak naveli. Oblasti koje su analizirali eksperti Evroske komisije uključuju vladavinu prava, konflikt interesa, pranje novca i finansiranje terorizma, efikasnost pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Drugo, Vlada već dvije godine neće da javnosti, nevladinim organizacijama, pa čak ni poslanicima u Skupštini Crne Gore, učini dostupnim mišljenja Evropske komisije na neke bitne nacrte i predloge zakona koji se usvajaju u procesu evropskih integracija. Jedan od takvih primjera jeste mišljenje na predlog Zakona o javnim nabavkama koji smo tražili nadležnim organima više puta zahtjevima za slobodan pristup informacijama, ali bez uspjeha.

Treće, članovima radne grupe 23 je bitno ograničen pristup informacijama o realizaciji mjera iz Akcionog plana za poglavlje 23, kao i o komunikaciji Vlade i Evropske komisije, a nevladine organizacije i ukupna javnost su isključene iz rada Savjeta za vladavinu prava na čijem je čelu upravo Duško Marković.

Stoga pozivamo predsjednika Savjeta za vladavinu prava da otvori sjednice ovog tijela za javnost, a Ministarstvo vanjskih poslova da učini dostupnim informacije od značaja za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. U suprotnom, sa pravom ćemo nastaviti da postavljamo pitanje: Šta se to krije u dokumentima EU eksperata, pa su pod oznakom ”interno”.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Ovdje možete preuzeti transkript izjave potpredsjednika Vlade Duška Markovića u emisiji “Živa istina” od 26. juna 2015. godine.

TRAIN program: Radionica u Berlinu

Naša istraživačica, Dina Bajramspahić, učestvovala je prošle sedmice (23-27. juna) na radionici u Berlinu, u okviru programa TRAIN – Podsticanje policy dijaloga na Zapadnom Balkanu.

Program okuplja 12 predstavnika think tank organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana koji su u Berlinu imali radionice o komunikaciji i zagovaranju preporuka iz istraživanja, u pripremi za predstojeći briselski sastanak sa donosiocima odluka na EU nivou.

Polaznici programa su, između ostalog, posjetili njemački Bundestag, Savezno ministarstvo spoljnih poslova i Saveznu Vladu i razgovarali o temama od interesa za Zapadni Balkan sa ekspertima i kreatorima politike proširenja.

Više o programu možete pročitati ovdje.

TRAIN program: Radionica u Berlinu

Povezane vijesti:

Javna debata o poglavljima 23 i 24

Koordinatorka istraživanja, Jovana Marović, učestovala je na javnoj debati povodom dvije godine od usvajanja akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Debatu pod nazivom „Akcioni planovi za 23 i 24 poglavlje: gdje smo nakon dvije godine primjene“ je organizovala Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije i Britanskim savjetom.

Jovana je istakla da se dosadašnji pregovarački proces u okviru poglavlja 23 može posmatrati u odnosu na:

  • stepen realizacije mjera iz AP
  • obezbjeđivanje “mjerljivih” rezultata
  • nivo transparentnosti i učešće zainteresovanih strana u procesu
  • učešće civilnog sektora u radu radne grupe i praćenju mjera.

Ona je dodala da, osim zaokruživanja normativnog okvira, po svim pomenutim parametrima stagniramo. Adaptacijom akcionog plana krajem 2014. godine pomjereni su rokovi za gotovo polovinu od ukupnog broja mjera u oblasti borbe protiv korupcije. Tek 1/5 mjera iz ovog dijela AP je u potpunosti realizovana, dok, po pravilu u ovom segmentu izostaju mjerljivi rezultati. Nema pravosnažnih odluka za korupciju na visokom nivou, dok je tokom prošle godine pokrenuta samo jedna finansijska istraga. Kršenja zakona se ne sankcionišu.

Što se tiče transparentnosti, istakla je, odustajanje od kvartalnog izvještavanja o toku pregovaračkog procesa u poglavljima 23 i 24, zatvaranje sjednica Savjeta za vladavinu prava za javnost, neobjavljivanje komentara Evropske komisije na nacrte zakona, svakako da nisu dobri za kvalitet i javnost procesa.

Specifičan model direktnog učešća civilnog sektora u pregovaračkim radnim grupama je dobar. Međutim, članovi iz NVO sektora u radnoj grupi nisu ravnopravni sa ostalim članovima, budući da, između ostalog, imaju selektivan pristup informacijama, zaključila je.

Pored Jovane, na skupu su govorili i:

  • Svetlana Rajković, pregovaračica za 23 i 24 poglavlje
  • NJ.E. Mitja Drobnič, šef Delegacije EU u Crnoj Gori
  • Slaven Radunović, predsjednik Odbora za evropske integracije
  • Branka Lakočević, šefica radne grupe za poglavlje 23
  • Mira Cerović, šefica radne grupe za poglavlje 24
  • Vlado Dedović, direktor pravnog odjeljenja u CEMI-ju i član radne grupe za poglavlje 24.

Reagovanje: I dalje bez preduslova za borbu protiv korupcije

Reagovanje članova radne grupe za poglavlje 23 povodom imenovanja Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

U svojstvu članova radne grupe za poglavlje 23 izražavamo nezadovoljstvo izborom Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, koji je izvršen uz grubo kršenje zakona i sa očiglednom namjerom stvaranja uslova za dalju političku kontrolu borbe protiv korupcije u Crnoj Gori. I Vlada i Skupština su pokazale da su borba protiv korupcije i izgradnja nezavisnih institucija još uvijek preveliki zalogaj i za vlast i opoziciju.

Izglasavanjem ovakvog sastava Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, najprije Komisija za predlaganje kandidata, potom Odbor za antikorupciju, i, najzad, sama Skupština, prekršili su članove 41. i 45. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji koji propisuju zabranu članstva državnih revizora u organima upravljanja pravnih lica, na šta je jasno ukazano saopštenjem Instituta alternativa od 24. juna.

Smatramo da je bilo prostora i za detaljnije i jasnije vrednovanje iskustva u borbi protiv korupcije kod ostalih izabranih članova. Poseban propust ucinjen je zbog neizbora drugog kandidata iz NVO sektora u sastav Savjeta, što je uz očiglednu namjeru sprečavanja izbora nepristrasnih članova u sastav ovog organa, istovremeno i ignorisanje svih stručnih kvalifikacija kandidata i doprinosa u borbi protiv korupcije.

Poslanici u Skupštini Crne Gore su pali na još jednom testu obezbjeđivanja preduslova za neselektivnu borbu protiv korupcije. Iako je Vlada kreirala model izbora članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije uz očiglednu namjeru da direktno kontroliše rad ovog upravljačkog organa, Skupština je izglasavanjem predloženog sastava Savjeta, uz prisutne zakonske i materijalne prestupe tokom procedure predlaganja i imenovanja njegovih članova, takvoj namjeri dala legitimitet. Stoga izražavamo bojazan da ovakav sastav Savjeta ne može da odgovori na zahtjev usmjeravanja nepristrasne borbe protiv korupcije, a posebno u dijelu izbora direktora koji bi ispunjavao kriterijume nezavisnosti.

Budući da su dosadašnji rezultati u borbi protiv korupcije izuzetno ograničeni, kompromitovanje postupka konstituisanja organa Agencije za sprječavanje korupcije i dalja politizacija procesa jasni su pokazatelji daljeg kursa reformskih poduhvata državnih institucija. Taj kurs nikako ne ide u pravcu stvaranja uslova za efikasno suočavanje sa korupcijom.

Pozivamo poslanike Skupstine Crne Gore da sa posebnom pažnjom prate procese izbora i imenovanja jer ovo nije prvi put da prilikom tih izbora glasaju suprotno zakonima koje su u toj istoj Skupštini usvojili.

Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija

Jovana Marović, Institut alternativa

Boris Marić, Centar za građansko obrazovanje

Efikasnom kontrolom javnih nabavki protiv korupcije

Zakonom o javnim nabavkama nije adekvatno regulisano praćenje realizacije ugovora što pogoduje korupciji, ocijenjeno je juče na panel diskusiji „Kako protiv korupcije u javnim nabavkama?“ koju je organizovao Institut alternativa (IA) uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Na panel diskusiji održanoj u Kolašinu kao još jedan ključni problem u postupcima i sistemu javnih nabavki prepoznatih u prethodnoj fazi istraživanja, Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u IA, istakla je i nedostatak odgovornosti za kršenje Zakona o javnim nabavkama. Naime, ne postoji evidencija o tome koji naručioci su kršili Zakon tokom jedne godine, niti koja je vrsta prekršaja u pitanju. Ona je navela kao primjer to što se u godišnjem izvještaju Uprave za javne nabavke navode naručioci koji krše procenat korišćenja neposrednog sporazuma, ali da istraživanje Instituta alternativa pokazuje da je ovo samo na nivou uzorka, jer je broj prestupa mnogo veći. Ujedno, ni za ove naručioce nema podataka da li su sankcionisani za ovakvo postupanje.

Prema riječima Farise Kurpejović iz Uprave za javne nabavke, uloga ovog organa u borbi protiv korupcije je prevashodno preventivnog karaktera, pa je u tom smislu transparentnost postupka prepoznata kao ključan faktor. Međutim, kada je u pitanju objavljivanje podataka o postupcima javnih nabavki obveznika zakona na godišnjem nivou, dodala je da nije u nadležnosti Uprave da provjerava podatke, već da samo objavi podatke koje joj dostave naručioci, dok je Uprava za inspekcijske poslove nadležna za vršenje kontrole.

Tomo Miljić, član Državne komlisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, ukazao je na to da je novim izmjenama Zakona o javnim nabavkama predviđena velika odgovornost za službenike za javne nabavke, te da je neophodno da se oni dobro upoznaju sa zakonskim odredbama, kao i podzakonskim aktima koji regulišu proces javnih nabavki. Kao problem istakao je i veliki dio neiskorišćenih sredstava na godišnjem nivou, usljed velikog broja predmeta koji se nađu pred Komisijom, a koji se poništavaju u cjelosti zbog utvrđenih nepravilnosti u sprovođenju postupka.

Kao “najslabiju kariku” u sistemu javnih nabavki, Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje ocijenio je to što samo zaključenje ugovora i njegova realizacija podliježu inspekcijskom nadzoru. “Dodatno je problematično što je obim posla prevelik za samo dva inspektora za javne nabavke u odnosu na ukupan broj obveznika primjene zakona – 621”, dodao je Marić.

Službenici za javne nabavke koji su učestvovali na panel diskusiji kao posebno problematično istakli su nejasne procedure kada je u pitanju primjena neposrednog sporazuma i ukazali na potrebu izrade pravilnika koja bi im pomogla u primjeni ove metode u postupku javnih nabavki. Takođe, stav naručilaca je da bi trebalo dodatno raditi na pravilniku za izradu godišnjeg plana javnih nabavki, jer bi se time smanjio broj njegovih izmjena tokom godine. Još jedan problem na koji su ukazali službenici, a koji je i IA prepoznao u svom istraživanju, jeste potreba jačanja kadrovskih i administrativnih kapaciteta službi za javne nabavke i tenderskih komisija, u cilju što efikasnijeg sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Panel diskusija „Kako protiv korupcije u javnim nabavkama?“ organizovana je u okviru projekta Civilno društvo i građani protiv korupcije u javnim nabavkama, koji Institut alternativa (IA) sprovodi uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, a koji ima za cilj mapiranje ključnih rizika za korupciju u javnim nabavkama. Aktivnosti projekta usmjerene su ka jačanju saradnje između državnih i nedržavnih aktera u utvrđivanju nepravilnosti u oblasti javnih nabavki i formulisanju preporuka za unaprijeđenje.

Reagovanje: Državni revizor ne može biti član Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Skupština je na putu da prekrši Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i kompromituje imenovanje Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

Odbor za antikorupciju je juče većinom glasova podržao kandidate za članove Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. Odbor je time ponovio grešku koju je napravila Komisija za predlaganje kandidata, podržavši kandidata čijim bi se imenovanjem direktno prekršio Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji.

Naime, Komisija i Odbor su podržali kandidaturu g. Radula Žurića, dugogodišnjeg državnog revizora u Državnoj revizorskoj instituciji. Odredbama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, koje uređuju sprječavanje sukoba interesa, izričito je zabranjeno članstvo državnih revizora u organima upravljanja pravnih lica (Član 41 i 45). To je zabrana koja važi za članove Senata DRI, a shodno se primjenjuje i na državne revizore.

Savjet je organ upravljanja Agencije za borbu protiv korupcije, koji kao organ donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, usvaja predlog budžeta i završnog računa Agencije, usvaja pravila o radu Agencije, raspisuje konkurs za izbor direktora Agencije, bira i razrešava direktora Agencije, itd.

Jedini način da Skupština Crne Gore podrži predloženi sastav Savjeta Agencije je ukoliko g. Žurić u međuvremenu podnese ostavku na svoje radno mjesto u DRI. U suprotnom, Skupština će direktno prekršiti Zakon o DRI i kompromitovati postupak konstituisanja organa Agencije za sprječavanje korupcije.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora