Kada će država znati šta posjeduje – Čekajući registar imovine

Prvi podaci o državnoj imovini trebalo bi da budu dostupni krajem aprila, ali je Crna Gora još daleko od sveobuhvatnog registra

Ko­li­ko po­kret­ne i ne­po­kret­ne imo­vi­ne, har­ti­ja od vri­jed­no­sti i nov­ca ima dr­ža­va Cr­na Go­ra, do da­nas ni­je po­zna­to, s ob­zi­rom na to da nad­le­žna vla­di­na ti­je­la još ni­je­su iz­ra­di­la re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne, iako je, po za­ko­nu, to tre­ba­lo da uči­ne pri­je se­dam go­di­na. Zbog vi­še­go­di­šnjeg kr­še­nja Za­ko­na o dr­žav­noj imo­vi­ni, ne­po­što­va­nja pre­po­ru­ka re­vi­zo­ra i ja­va­šlu­ka ko­ji vla­da u obla­sti ras­po­la­ga­nja i upra­vlja­nja dr­žav­nom svo­ji­nom, do da­nas ni­ko ni­je od­go­va­rao. Oče­ku­je se da će pr­vi po­da­ci o dr­žav­noj imo­vi­ni bi­ti do­stup­ni do kra­ja apri­la za ma­li broj or­ga­na, a ima­ju­ći u vi­du tre­nut­nu di­na­mi­ku pri­ku­plja­nja po­da­ta­ka o imo­vi­ni u dr­žav­nom vla­sni­štvu, či­nje­ni­ca je da ta oba­ve­za ne­će bi­ti u pot­pu­no­sti is­po­što­va­na ni za ne­ko­li­ko go­di­na.

Re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne

Za­kon o dr­žav­noj imo­vi­ni, ko­ji je do­ni­je­la Skup­šti­na, stu­pio je na sna­gu u mar­tu 2009. go­di­ne, i nji­me je pro­pi­sa­na oba­ve­za za or­ga­ne i jav­ne slu­žbe či­ji su osni­va­či Cr­na Go­ra, od­no­sno op­šti­ne, da po­pi­šu, pro­ci­je­ne i evi­den­ti­ra­ju ne­po­kret­no­sti ko­je su u nji­ho­voj nad­le­žno­sti, i da u ro­ku od go­di­nu o to­me do­sta­ve po­dat­ke or­ga­nu upra­ve nad­le­žnom za po­slo­ve imo­vi­ne.

Za­ko­nom je pro­pi­sa­no da je or­gan upra­ve, ko­ji je nad­le­žan za po­slo­ve imo­vi­ne, du­žan da us­po­sta­vi je­din­stve­nu evi­den­ci­ju ne­po­kret­no­sti iz dr­žav­ne imo­vi­ne, u ro­ku od 90 da­na od da­na is­te­ka ro­ka, ko­ji je po­sta­vljen dr­žav­nim i op­štin­skim or­ga­ni­ma. Pre­ma tim od­red­ba­ma, re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne tre­ba­lo je da bu­de u funk­ci­ji do lje­ta 2010. go­di­ne. Me­đu­tim, ni se­dam go­di­na ka­sni­je, re­gi­star još ne po­sto­ji, a nje­go­vo us­po­sta­vlja­nje ob­u­hva­ti­će od­re­đe­ne fa­ze, gdje će se pr­vo uno­si­ti po­da­ci o imo­vi­ni di­rekt­nih bu­džet­skih ko­ri­sni­ka, a tek po­sli­je in­di­rekt­nih ko­ri­sni­ka bu­dže­ta i lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va.

Za pro­gram pla­će­no 200.000 eura

U fe­bru­a­ru 2010. go­di­ne Vla­da je do­ni­je­la Ured­bu o na­či­nu ra­da dr­žav­ne upra­ve, ko­jom je pro­pi­sa­no da će pro­gram elek­tron­ske ob­ra­de po­da­ta­ka za vo­đe­nje po­seb­nih evi­den­ci­ja, re­gi­sta­ra i je­din­stve­ne evi­den­ci­je pri­pre­mi­ti Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja i re­sor za in­for­ma­ci­o­no dru­štvo. Mi­ni­star­stva su bi­la du­žna da us­po­sta­ve kom­pa­ti­bil­ne pro­gra­me u ci­lju us­po­sta­vlja­nja je­din­stve­nog in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma za vo­đe­nje evi­den­ci­je stva­ri u dr­žav­noj svo­ji­ni.

Iako ured­bom ni­je pre­ci­zi­ra­no da to tre­ba ili mo­že da ura­di ne­ko dru­gi za po­tre­be tih re­so­ra, za po­sao je an­ga­žo­va­na pri­vat­na fir­ma „Atos“ iz Be­o­gra­da, ko­joj je za to pla­će­no 199.800 eura, i bi­la je je­di­ni po­nu­đač na ten­de­ru ras­pi­sa­nom kra­jem ok­to­bra 2014. go­di­ne.

Pre­po­ru­ke DRI bez pri­mje­ne

Na pro­ble­me u upra­vlja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom i na ne­po­što­va­nje za­ko­na uka­za­la je još 2011. go­di­ne Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja (DRI) u svom iz­vje­šta­ju o re­vi­zi­ji go­di­šnjeg fi­nan­sij­skog iz­vje­šta­ja o re­vi­zi­ji efek­tiv­no­sti evi­den­ti­ra­nja dr­žav­ne imo­vi­ne za 2010. go­di­nu. Ta­da je utvr­đe­no da Upra­va za imo­vi­nu i Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja ni­je­su ostva­ri­li ci­lje­ve i za­dat­ke ko­ji su utvr­đe­ni Za­ko­nom o dr­žav­noj imo­vi­ni, da ni­je obez­bi­je­đe­na pri­mje­na tog ak­ta i da ne po­sto­ji usta­no­vlje­ni re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne.

Ni po­sled­nji na­la­zi iz pro­šle i po­da­ci iz ove go­di­ne ne po­ka­zu­ju ni­šta bo­lje sta­nje. Se­na­tor DRI dr Bra­ni­slav Ra­du­lo­vić, ko­ji je ru­ko­vo­dio re­vi­zi­jom iz 2016. go­di­ne – „Efi­ka­sno­sti na­pla­te po­re­skog du­ga imo­vi­nom po­re­skog ob­ve­zni­ka”, ka­zao je da su po­sled­nje kon­tr­o­le utvr­di­le da se na osno­vu evi­den­ci­ja ko­je vo­di Upra­va za imo­vi­nu ne mo­že utvr­di­ti ta­čan broj su­bje­ka­ta (dr­žav­nih or­ga­na i or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve), ko­ji su po Za­ko­nu o dr­žav­noj imo­vi­ni oba­ve­zni da do­sta­ve po­dat­ke o po­kret­nim i ne­po­kret­nim stva­ri­ma.

DRI je u ok­to­bru pro­šle go­di­ne da­la pre­po­ru­ke Upra­vi za imo­vi­nu, u ko­ji­ma je na­ve­de­no da je po­treb­no tač­no i sve­o­bu­hvat­no iden­ti­fi­ko­va­ti sve ne­po­kret­no­sti u dr­žav­noj svo­ji­ni, pri­ku­pi­ti prav­ne, fi­zič­ke, fi­nan­sij­ske i eko­nom­ske po­dat­ke o dr­žav­noj imo­vi­ni, a za­tim je kla­si­fi­ko­va­ti, iz­vr­ši­ti nje­no mje­re­nje i for­mi­ra­ti port­felj dr­žav­ne imo­vi­ne. Upra­vi je pre­po­ru­če­no i da iz­ra­di­ ba­zu po­da­ta­ka dr­žav­nih or­ga­na, or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i jav­nih slu­žbi či­ji je osni­vač Cr­na Go­ra, od­no­sno op­šti­na, ko­ji su po Za­ko­nu o dr­žav­noj imo­vi­ni oba­ve­zni da do­sta­vlja­ju po­dat­ke o po­kret­nim i ne­po­kret­nim stva­ri­ma i da se na osno­vu sa­či­nje­ne ba­ze pra­ti do­sta­vlja­nje po­da­ta­ka i pred­u­zi­ma­ju za­ko­nom pred­vi­đe­ne mje­re u slu­ča­je­vi­ma nji­ho­vog ne­do­sta­vlja­nja. Iz­me­đu osta­log, pre­po­ru­če­no je i da se iz­ra­di i Vla­di do­sta­vi Stra­te­gi­ja upra­vlja­nja i ras­po­la­ga­nja imo­vi­nom, kao i go­di­šnji plan upra­vlja­nja imo­vi­nom.

Ra­du­lo­vić je po­ja­snio da je Upra­va za imo­vi­nu du­žna da do 17. apri­la pod­ne­se iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji pre­po­ru­ka, te da je u svom iz­ja­šnje­nju od 22. mar­ta do­sta­vi­la pre­gled ak­tiv­no­sti ko­je je re­a­li­zo­va­la po­vo­dom tri pre­po­ru­ke.

– DRI u svim fi­nan­sij­skim re­vi­zi­ja­ma i re­vi­zi­ja­ma pra­vil­no­sti kao jed­nu od va­žnih obla­sti re­vi­zi­je u fo­ku­su ima dr­žav­nu imo­vi­nu. DRI će u 2017. go­di­ni spro­ve­sti i po­seb­ne re­vi­zi­je ko­je u fo­ku­su ima­ju dr­žav­nu imo­vi­nu, kao što je re­vi­zi­ja ko­ja je u to­ku „Upra­vlja­nje i ras­po­la­ga­nje imo­vi­nom ko­ju ko­ri­sti Mi­ni­star­stvo od­bra­ne“ – na­ja­vio je Ra­du­lo­vić.

Pr­vi po­da­ci kra­jem apri­la

Iz Upra­ve za imo­vi­nu sa­op­šti­li su da su kra­jem 2015. i po­čet­kom 2016. go­di­ne or­ga­ni­zo­va­li obu­ke za di­rekt­ne bu­džet­ske ko­ri­sni­ke, i da su se na nji­ho­ve po­zi­ve za ob­u­ča­va­nje oda­zva­la 62 or­ga­na. Za sa­da je ob­u­če­no 106 ko­ri­sni­ka.

– S ob­zi­rom na to da su pri­pre­ma i do­sta­vlja­nje ta­be­la pred­sta­vlja­li ve­li­ki pro­blem za or­ga­ne, na­i­šli smo na ne­do­volj­no ra­zu­mi­je­va­nja i sa­rad­nju, što je do­ve­lo do od­re­đe­nog ka­šnje­nja u do­sta­vlja­nju po­da­ta­ka. Do­sta­vlje­ne ta­be­le ni­je­su bi­le pot­pu­ne i pra­vil­no iz­ra­đe­ne, ta­ko da je Upra­va za imo­vi­nu su­o­če­na sa do­dat­nim ob­ra­da­ma, što zah­ti­je­va pre­ci­zan i ta­čan rad i do­dat­ni vre­men­ski pe­ri­od – ka­za­li su iz Upra­ve.

U tom or­ga­nu oče­ku­je­mo da će re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne bi­ti pu­šten u pro­duk­ti­van rad u na­red­nih mje­sec-dva.

– Ali u evi­den­ci­ji će se na­la­zi­ti po­da­ci o or­ga­ni­ma ko­ji su do­sta­vi­li sta­nje imo­vi­ne kroz „eks­el” ta­be­le ko­je su pri­la­go­đe­ne i na­mi­je­nje­ne mi­gra­ci­ji po­da­ta­ka u je­din­stve­nu evi­den­ci­ju dr­žav­ne imo­vi­ne. Svr­ha veb-apli­ka­ci­je ARS je­ste da omo­gu­ći ko­ri­sni­ci­ma evi­den­ti­ra­nje osnov­nih sred­sta­va i pred­sta­vlja kom­plek­san si­stem sa vi­še mo­du­la. Sva­ki or­gan ko­ri­sti­će ARS za unos, iz­mje­nu, ot­pis sred­sta­va i u sva­kom tre­nut­ku će mo­ći da iz­vla­či iz­vje­šta­je o sta­nju svo­je imo­vi­ne, a Upra­va za imo­vi­nu će u re­al­nom vre­me­nu ima­ti tač­nu sli­ku o svim sred­stvi­ma svih or­ga­na i ima­će mo­guć­nost da­va­nja iz­vje­šta­ja o svim sred­stvi­ma po bi­lo ko­jem pa­ra­me­tru – po­ja­sni­li su iz Upra­ve.

U Upra­vi oče­ku­ju da će apli­ka­ci­ja bi­ti na­pu­nje­na in­for­ma­ci­ja­ma i pu­šte­na u rad za or­ga­ne ko­ji su do­sta­vi­li sta­nje imo­vi­ne, naj­ka­sni­je do 30. apri­la ove go­di­ne.

Neko da odgovara

Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta al­ter­na­ti­va, Ste­vo Muk, ka­zao je za „Dan“ da smo nakon godina kašnjenja u uspostavljanju registra, u si­tu­a­ci­ji da ima­mo ba­zu, ali bez podataka. Po­ru­ču­je da ne­ko mo­ra sno­si­ti od­go­vor­nost za ova­ko spor rad na us­po­sta­vlja­nju re­gi­stra, is­ti­ču­ći da se vi­še od se­dam go­di­na ka­sni sa ovom oba­ve­zom, te da je pi­ta­nje da li bi i da­nas ima­li ika­kav na­pre­dak da ni­je bi­lo pri­ti­ska od DRI i ci­vil­nog dru­štva.

– Ko­li­ko će još tra­ja­ti pro­ces po­pu­nja­va­nja ba­ze i pro­vje­re tač­no­sti po­da­ta­ka, ako je uop­šte pred­vi­đe­na, mo­že­mo sa­mo da pret­po­sta­vi­mo, a sva­ka­ko su u pi­ta­nju go­di­ne, a ne mje­se­ci. Ključ­no je da će pro­ći još do­sta vre­me­na dok ne bu­de­mo ima­li sve­o­bu­hva­tan i funk­ci­o­na­lan re­gi­star imo­vi­ne – čak i na cen­tral­nom ni­vou od­ziv in­sti­tu­ci­ja je ma­nji od 50 od­sto, a mo­že­mo pret­po­sta­vi­ti da će pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka od osta­lih či­ni­la­ca jav­nog sek­to­ra, po­seb­no lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, ići još spo­ri­je – iz­ja­vio je Muk.

Sma­tra da je vri­je­me i da Vla­da obra­ti pa­žnju na ovo pi­ta­nje i na­tje­ra sve in­sti­tu­ci­je da pri­ja­ve imo­vi­nu za po­tre­be re­gi­stra, na­kon što po­zo­ve na od­go­vor­nost ru­ko­vo­di­o­ce Upra­ve za imo­vi­nu, zbog sad iz­vje­snog de­ce­nij­skog ka­šnje­nja.

– Ne ra­di se o soft­ve­ru za ko­ji se za­la­že­mo jer je for­mal­na oba­ve­za u za­ko­nu – ra­di se o in­stru­men­tu ko­ji će omo­gu­ći­ti ušte­de u upra­vlja­nju imo­vi­nom i ra­ci­o­nal­ni­je upra­vlja­nje njom. Po­ni­ža­va­ju­će je da dr­ža­va Cr­na Go­ra u 21. vi­je­ku ne zna šta po­sje­du­je – za­klju­čio je Muk.

Sta­nje u re­gi­o­nu

I dok će na­red­nih mje­se­ci bi­ti do­stup­ni pr­vi po­da­ci o imo­vi­ni ko­ja je u vlasništvu dr­ža­ve Cr­ne Go­re, sta­nje u upra­vlja­nju jav­nom svo­ji­nom na vi­šem je ni­vou u dr­ža­va­ma re­gi­o­na – Hr­vat­skoj i Sr­bi­ji.

Po pi­ta­nju evi­den­ci­je imo­vi­ne i tran­spa­rent­no­sti nje­nog upra­vlja­nja pred­nja­či Hr­vat­ska, ko­ja ima i Mi­ni­star­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne. U toj dr­žav­ni jav­no je do­stu­pan Re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne. Re­gi­star sa­dr­ži po­pis di­o­ni­ca u tr­go­vač­kim dru­štvi­ma, ne­kret­ni­na i po­slov­nih udje­la u tr­go­vač­kim dru­štvi­ma. U ta­be­la­ma su na­ve­de­ni na­zi­vi di­o­ni­čar­skog dru­štva ili prav­nog li­ca u ko­jem Hr­vat­ska ima vla­sni­štvo, te sje­di­šte, iz­nos po­čet­nog ka­pi­ta­la i slič­no. Pre­ci­zno su na­ve­de­ni po­da­ci o ka­kvoj se vr­sti ne­kret­ni­ne ra­di – stam­be­nom, po­slov­nom pro­sto­ru, gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu, te kva­dra­tu­ra­ma, adre­sa­ma…

Hr­vat­ska je re­gi­strom omo­gu­ći­la uvid u op­seg i struk­tu­ru imo­vi­ne ko­ja je u nje­nom vla­sni­štvu, re­dov­no ažu­ri­ra­nje prav­nih, fi­zič­kih, eko­nom­skih i fi­nan­sij­skih po­da­ta­ka o imo­vi­ni u vla­sni­štvu, nad­zor nad sta­njem imo­vi­ne.

U Sr­bi­ji je ovo pi­ta­nje tre­ti­ra­no Za­ko­nom o jav­noj svo­ji­ni i Ured­bom o evi­den­ci­ji ne­po­kret­no­sti u jav­noj svo­ji­ni. Re­pu­blič­ka di­rek­ci­ja za imo­vi­nu nad­le­žna je za vo­đe­nje je­din­stve­ne evi­den­ci­ju o ne­po­kret­no­sti­ma i zbir­ne evi­den­ci­je po­kret­nih stva­ri u dr­žav­noj svo­ji­ni.

Ana Ostojić
Dnevni list “Dan” 

Čla­nak je pri­pre­mljen od strane novinara dnevnog lista “Dan” u sa­rad­nji sa In­sti­tu­tom al­ter­na­ti­va, uz po­dr­šku Bri­tan­ske am­ba­sa­de u Pod­go­ri­ci, u okviru projekta ”Promovisanje finansijske odgovornosti u Crnoj Gori“ . Sa­dr­žaj član­ka is­klju­či­va je od­go­vor­nost auto­ra.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *