Skupštinski odbori: Između dvije vlade

Institut alternativa nastavio je da prati rad pet skupštinskih odbora u periodu od oktobra 2022. do oktobra 2023. godine.

Ovaj period obilježen je neujednačenim intezitetom rada odbora i bez usvojenih planova rada za tekuću godinu. Ove i druge podatke pogledajte u našem infografiku:

Bezbjednosne smetnje za dalji rad u Policiji

Za 16 policijskih službenika/ca postoje bezbjednosne smetnje za njihov dalji rad u policijskom zvanju.

To je utvrdila je Komisija za provjeru bezbjednosnih smetnji MUP-a, od kako je formirana 10. maja 2022. godine.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, bezbjednosne smetnje za dalji rad u policijskom zvanju postoje ako lice:

  • Održava veze sa članovima organizovanih kriminalnih grupa, teroristima i licima koji nevlašćeno prikupljaju podatke ili se sumnja da pripadaju takvim grupama
  • je registrovano kao korisnik opojnih droga

Komisija ne može da postupa samoinicijativno, već provjere može započeti samo na zahtjev neposrednog rukovodioca policijskih službenika/ca.  U prvoj godini rada, do maja 2023. godine, Komisija je zaprimila svega 3 zahtjeva, dok je u drugoj polovini godine povećan broj, pa ukupan broj zahtjeva za provjeru iznosi 23, zaključno sa 10. novembrom 2023. godine. U odnosu na 23 pokrenuta postupka, Komisija je do sada sačinila 16 izvještaja sa mišljenjem o postojanju bezbjednosne smetnje za dalji rad u policijskom zvanju, pokazuju podaci dostavljeni putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

Postojanje bezbjednosne smetnje za dalji rad u policijskom zvanju predstavlja težu povredu službene dužnosti policijskih službenika, na osnovu čega se može pokrenuti disciplinski postupak.
Institut alternativa će nastaviti da prati ove postupke do konačnog ishoda i da vidi kojim mjerama će utvrđeno postojanje bezbjednosnih smetnji rezultirati.
Komisija izvještaje sa mišljenjem o postojanju bezbjednosnih smetnji dostavlja ministru u roku od 30 dana od dana izvršenih provjera. Osim ministru, ovi izvještaji se dostavljaju i Odboru za bezbjednost i odbranu na upoznavanje.

Neposredni rukovodioci su podnijeli zahtjev za provjeru policijskih službenika iz sljedećih organizacionih jedinica:

 

         Organizaciona jedinica Broj lica
Odjeljenje bezbjednosti Kotor 4
Odjeljenje bezbjednosti Podgorica 6
Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje 1
Sektor za borbu protiv kriminala 4
Sektor za posebne namjene 2
Odjeljenje za koordinaciju policijskih i sa njima povezanim poslovima 1
Sektor granične policije 5

Osim provjere bezbjednosnih smetnji za policijske službenike koji su već u sistemu, ova Komisija je nadležna i za sprovođenje provjera za one koji tek treba da uđu u policijski sistem. Ova Komisija vrši provjere  prilikom zasnivanja radnog odnosa u policijskom zvanju, prijema pripravnika, prijema na osnovno, odnosno visoko policijsko obrazovanje, kao i za nastavak pripravničkog staža, obuke ili stručnog osposobljavanja.

Dragana Jaćimović
istraživačica javnih politika

Disciplinski postupci u MUP-u

Disciplinska komisija Ministarstava unutrašnjih poslova Crne Gore je tokom 2022. godine u 16 predmeta utvrdila odgovornost policijskih službenika, dok su u 7 predmeta policijski službenici oslobođeni disciplinske odgovornosti. Ova Komisija je nadležna za vođenje postupaka za teže povrede službene dužnosti. Iz Izvještaja ove komisije nije moguće zaključiti za koje povrede je utvrđena odgovornost, već samo za koje je pokrenut disciplinski postupak.

Prem izvještaju, u jednom predmetu je došlo do zastrjelosti vođenja postupka, dok se za 8 predmeta čeka okončanje postupaka pred drugim nadležnim organima. Komisija je u 6 predmeta donijela rješenje o obustavljanju disciplinskog postupka zbog odustanka disciplinskog tužioca od odluka o pokretanju postupka kao i zbog prestanka radnog odnosa.

Ova Komisija je u 2022. godini zaprimila 77 predmeta. Prema odlukama o pokretanju disciplinskih postupaka, službenicima su se u 52 predmeta stavljale na teret teže povrede iz Zakona o unutrašnjim poslovima, dok se u 25 predmeta radilo o povredama iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Kada su u pitanju teže povrede Zakona o unutrašnjim poslovima, blago je povećan broj predmeta u odnosu na 2021. godinu. Najviše pokrenutih disciplinskih postupka se odnosilo na povredu pravila i standarda utvrđenih Kodeksom policijske etike.U odnosu na prethodne dvije godine, kada nije bilo postupaka za preduzimanje ili nepreduzimanje radnje kojom se onemogućava ili otežava obavljanje policijskih poslova i izvršavanje službenih zadataka, u 2022. godini je zbog navedene povrede pokrenuto 10 postupaka. Jedan disciplinski postupak je pokrenut zbog korupcije.

Podsjećamo da su ovi postupci ranije bili u nadležnosti Disciplinske komisije za sve državne službenike i namještenike, dok je krajem 2021. godine formirana posebna disicplinska komisija za MUP.

Izvještaj Disciplinske komisije MUP-a nije javno dostupan, a Institutu alternativa je dostavljen po zahtjevu sa slobodan pristup infomacijama. Izvještaj možete pruzeti ovdje.

U tabeli je dat pregled pokrenutih disciplinskih postupaka za 2021. i 2022. godinu:

Programsko budžetiranje u Crnoj Gori: Doprinos rodnoj ravnopravnosti ili samo štrik

Iako bi programsko budžetiranje trebalo da nam omogući da vidimo ko u društvu ima koristi od budžeta, u praksi u većini slučajeva nije tako. Kada se dublje zagrebe u analizu zahtjeva za budžetskim sredstvima i izvještaja o izvršenju budžeta evidentno je da programsko budžetiranje nije dovoljno razvijeno, a naročito u dijelu rodno odgovornog budžetiranja. Potrošačke jedinice ne pripremaju pravovremeno polugodišnje izvještaje o izvršenju budžeta, dok su česti slučajevi zahtjeva i izvještaja o izvršenju budžeta u kojima nedostaju indikatori ili obrazloženje za utrošena sredstva. Kada je riječ o rodno odgovornom programskom budžetiranju u praksi, broj rodno odgovornih ciljeva i indikatora programa, potprograma i aktivnosti potrošačkih jedinica nije zadovoljavajući.

Brojne potrošačke jedinice nepravilno označavaju svoje ciljeve kao rodno odgovorne, iako oni to nisu ili nisu praćeni indikatorima koji bi preslikali obećanje smanjenja rodnih razlika u budžetska sredstva. Tako može doći do pogrešne slike stanja i podataka koji govori da značajan broj potrošačkih jedinica ima rodno osjetljive budžete, i da nije potrebno dalje unapređenje u ovoj oblasti. O nedovoljnoj orodnjenosti budžeta govori i činjenica da je u analiziranim zahtjevima za budžetskim sredstvima od ukupno 315 indikatora, svega 5 indikatora koji su rodno odgovorni, ili 1,5% svih indikatora.

Ne urušavati dodatno zapošljavanje na lokalnom nivou

Poslanici nove parlamentarne većine odlučili su da pođu stopama svojih prethodnika i ignorišu jasna upozorenja Evropske komisije, ponovo predlažući izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi kojima se snižavaju uslovi zapošljavanja. 

 

Podsjećamo i da su prošle godine predlagane izmjene, kojima bi se, između ostalog, spustili uslovi za zapošljavanje u organima lokalne uprave i službama, a takođe bi se brisalo pravilo da se vršioci dužnosti određuju iz reda već zaposlenih u organu ili službi. One nisu stupile na snagu zbog političke krize koja je nastupila, a u međuvremenu su stigla i jasna upozorenja od Evropske komisije.

Naročito zabrinjava broj različitih političkih aktera koji su odlučni da se ove izmjene usvoje, imajući u vidu da se sastav parlamentarne većine promijenio u odnosu na prošlu godinu. Uprkos promjenama, ukoliko istraju u ovoj inicijativi, namjera političkih aktera da, kada imaju moć, istu iskoriste za podjelu plijena u javnoj upravi, ostaće ista, a uvjeravanja o drugačijem pristupu i meritokratiji prazno slovo.

U Izvještaju o Crnoj Gori za 2023. godinu, Evropska komisija je upozorila da su, umjesto da se unaprijedi Zakon o državnim službenicima i namještenicima, čijim izmjenama su prethodno sniženi uslovi za zapošljavanje i uvedeno diskreciono pravo za razrješenje starješina organa, u Skupštini izglasane sporne izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, ne poštujući njihove prethodne preporuke.

„Opušteni uslovi su izvor stalne zabrinutosti kada su u pitanju zapošljavanje zasnovano na zaslugama i kompetencijama i nezavisnost državnih službenika“, upozorila je Evropska komisija.

Predložene izmjene suprotne su i započetom radu na izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojima se nastoji pooštravanje uslova za zapošljavanje. Posljednja radna verzija izmjena, u koje je Institut alternativa imao uvid kroz članstvo u radnoj grupi, povećava broj neophodnih godina radnog iskustva za obavljanje poslova na različitim nivoima državne službe, što je u skladu i sa našim zalaganjima. Samim tim, argument iz obrazloženja ove zakonodavne inicijative o potrebi usklađivanja uslova za zapošljavanje na lokalnom i na državnom nivou jednostavno ne stoji. 

Podsjećamo i na sveobuhvatnu analizu pravnog okvira i praksi zapošljavanja u javnom sektoru, koju je Institut alternativa sproveo. Rezultati istraživanja su predstavljeni u interaktivnoj formi na internet adresi https://mapa-rizika.me i pokazuju da u državnoj i lokalnoj administraciji, javnim preduzećima i javnim ustanovama uglavnom nisu ispunjeni osnovni preduslovi za sprječavanje korupcije i neprimjerenih uticaja prilikom zapošljavanja. Lokalni nivo je, uslovno rečeno, “najbolje ocijenjen”, upravo zbog toga što su izostale zakonske izmjene koje bi dodatno narušile institut v.d. stanja i uslove za zapošljavanje.

Zato još jednom pozivamo poslanike da odustanu od predloženih izmjena, a cjelokupni saziv nove Skupštine da se pozabavi „crvenim lampicama“ koje praktično ozakonjuju razne vidove nekonkurentnog zapošljavanja, koje nije zasnovano na zaslugama. Predložene izmjene su korak dalje od predizbornih obećanja o meritokratiji u Crnoj Gori i loš signal obavezama na putu pristupanja Evropskoj uniji.

 

Milena Muk

Institut alternativa

Crna rupa javnog sektora: Rezultati indeksa transparentnosti javnih preduzeća

Izvještaj indeksa transparentnosti ocjenjuje otvorenost rada 55 privrednih društava u vlasništvu države (centralni nivo) i 136 javnih kompanija na lokalnom nivou. Indeks je baziran na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o tržištu kapitala, te mjeri dostupnost informacija na internet stranicama privrednih društava u vlasništvu države i jedinica lokalnih samouprava.

Na osnovu deset indikatora, transparentnost se ocjenjuje na skali od 0 do 10, gdje 0 označava potpunu netransparentnost, a 10 potpunu transparentnost. Indikatori uključuju postojanje internet stranice, objavljivanje godišnjih planova, izvještaja o poslovanju, spiskova zaposlenih sa njihovim zvanjima, te podataka o sponzorstvima, donacijama i odlukama upravnih organa.

Istraživanje je pokazalo da je prosječna ocjena transparentnosti privrednih društava na centralnom nivou 2.7, a na lokalnom 2.4 od mogućih 10.

Detaljno analizirajući dostupnost informacija, uočili smo značajne propuste i nedostatke u transparentnosti rada privrednih društava, što ukazuje na potrebu za boljim regulativnim okvirom i praksama. Preporuke uključuju unapređenje pravnog okvira, jačanje nadzora i obaveze javnih kompanija na centralnom i lokalnom nivou da proaktivno objavljivanju informacije od javnog interesa.