Krivična odgovornost i DRI: Garancije za KAP istražuju tri godine

Zbog garancija datih KAP-u, iz budžeta je plaćeno 125 miliona za kredite kod Dojče, VT i OTP banke, a kako bi popunila rupu u budžetu Vlada je uvela taksu na SIM kartice, zamrznula penzije, povećala PDV… Bilo kakvu vrstu odgovornosti za štetu od 125 miliona i uvođenje nameta građanima niko nije snosio

Rad Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­stu­tu­ci­je (DRI) ni­je ade­kvat­no is­pra­ćen i po­dr­žan od stra­ne tu­ži­la­štva. To­me u pri­log svje­do­či ve­o­ma ma­li broj for­mi­ra­nih pred­me­ta na osno­vu na­la­za DRI, sa­mo šest, kao i či­nje­ni­ca da do­sad ni­ko ni­je kri­vič­no od­go­va­rao zbog ne­pra­vil­no­sti ko­je su utvr­đe­ne u tim iz­vje­šta­ji­ma.

U go­to­vo sva­kom na­la­zu vr­hov­ne re­vi­zi­je evi­den­ti­ra­no je kr­še­nje za­ko­na i pro­pi­sa i ne­na­mjen­sko tro­še­nje nov­ca. Iz­vje­šta­ji sa naj­te­žim pre­kr­ša­ji­ma, zbog ko­jih su su­bjek­ti­ma re­vi­zi­je da­ta ne­ga­tiv­na mi­šlje­nja, po­sla­ti su Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (VDT) na da­lje po­stu­pa­nje. Do­sad su, pre­ma po­da­ci­ma do­bi­je­nim od go­to­vo svih tu­ži­la­šta­va, pre­kr­šaj­no od­go­va­ra­li po jed­no prav­no i fi­zič­ko li­ce ko­ji su ka­žnje­ni sa ukup­no 5.300 eura. Ova su­ma ni­je ni hi­lja­di­ti dio nov­ca za ko­ji je ošte­ćen dr­žav­ni bu­džet.

Naj­o­či­gled­ni­ji pri­mjer kr­še­nja pro­pi­sa ko­je su osje­ti­li svi gra­đa­ni je iz­da­va­nje 135 mi­li­o­na eura ga­ran­ci­ja za kre­di­te Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma (KAP). DRI je po­čet­kom 2013. go­di­ne ob­ja­vi­la re­vi­zi­ju iz­da­tih ga­ran­ci­ja u 2009. i 2010. go­di­ni u iz­no­su od pre­ko de­set mi­li­o­na. Vr­hov­na re­vi­zi­ja je kon­sta­to­va­la da je Vla­da da­la ga­ran­ci­je za 135 mi­li­o­na eura kre­di­ta KAP-a, bez od­go­va­ra­ju­ćih kon­tra­ga­ran­ci­ja i uz zna­ča­jan ri­zik od nji­ho­vog ak­ti­vi­ra­nja. Epi­log je po­znat, iz bu­dže­ta je pla­će­no 125 mi­li­o­na eura za kre­di­te kod Doj­če, VT i OTP ban­ke, a ka­ko bi po­pu­ni­la ru­pu u bu­dže­tu Vla­da je uve­la tak­su na SIM kar­ti­ce, elek­trič­na bro­ji­la i ka­blov­sku te­le­vi­zi­ju, za­mr­znu­la pen­zi­je, po­ve­ća­la kri­zni po­rez na pla­te iz­nad pro­sje­ka i ka­sni­je po­ve­ća­la po­rez na do­da­tu vri­jed­nost sa 17 na 19 od­sto.

Zbog 125 mi­li­o­na eura, pla­će­nih iz dr­žav­nog bu­dže­ta, na osno­vu ga­ran­ci­je iz­da­te pred­u­ze­ću ko­je je du­go­va­lo 327 mi­li­o­na i bi­lo ne­spo­sob­no da iz­mi­ru­je kre­dit­ne oba­ve­ze, ni­ko ni­je sno­sio bi­lo ka­kvu vr­stu od­go­vor­no­sti. „Dan” od Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ni­je uspio da do­bi­je in­for­ma­ci­je u ko­joj je fa­zi pred­met for­mi­ran zbog ga­ran­ci­ja za KAP, a pre­ma po­sled­njim in­for­ma­ci­ja­ma, ko­je su da­li In­sti­tu­tu al­ter­na­ti­va (IA) krajem 2016. go­di­ne, če­ka se na­laz vje­šta­ka eko­nom­sko-fi­nan­sij­ske stru­ke, ra­di da­va­nja struč­nog na­la­za i pred­met je u fa­zi iz­vi­đa­ja.

Pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va, Ste­vo Muk, je na­veo da de­set go­di­na slu­ša­mo pri­če o to­me šta ko tre­ba da ra­di, ko­me je u nad­le­žno­sti da pod­no­si kri­vič­ne pri­ja­ve, a ko­me ne i slič­no.

– Su­šti­na je, pak, da sva­ko tre­ba da ra­di svoj po­sao na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin. To si­gur­no ni­je slu­čaj sa tu­ži­la­štvom ko­je tri go­di­ne raz­ma­tra iz­vje­štaj vje­šta­ka o po­slo­vi­ma ko­je je DRI opi­sa­la u jed­nom od bu­džet­ski naj­za­čaj­ni­jih pred­me­ta. Si­tu­a­ci­ja u ko­joj me­di­ji i ci­vil­no dru­štvo na­vo­de tu­ži­la­štvo da obra­ti pa­žnju na iz­vje­šta­je DRI, a oni se ža­le da su isti pre­vi­še obim­ni ili da ne pru­ža­ju do­volj­no do­ka­za za po­sto­ja­nje bi­ća kri­vič­nog dje­la, po­sta­je ko­mič­na. Sva­ki tu­ži­lac ko­ji dr­ži do svo­je pro­fe­si­je bi bez pri­ti­ska sa stra­ne ko­ri­stio iz­vje­šta­je DRI, kao po­la­zne osno­ve za sop­stve­ne pro­vje­re i po­kre­ta­nje even­tu­al­nih kri­vič­nih pri­ja­va i dru­gih rad­nji – iz­ja­vio je Muk za „Dan”.

Eko­no­mi­sta Mla­den Bo­ja­nić je is­ta­kao da je iz­da­va­nje ga­ran­ci­ja za KAP naj­o­či­ti­ji pri­mjer zlo­u­po­tre­be tog in­sti­tu­ta, od­no­sno kre­i­ra­nja di­rekt­ne šte­te po bu­džet, a u ko­rist pri­vat­nih vla­sni­ka kom­pa­ni­je.

– Vi­še je či­nje­ni­ca ko­je ja­sno i ne­dvo­smi­sle­no na to uka­zu­ju. Pr­vo, ga­ran­ci­je su vid dr­žav­ne po­mo­ći i, u skla­du sa Za­ko­nom o dr­žav­noj po­mo­ći, pro­ce­du­re nji­ho­vog iz­da­va­nja su mo­ra­le pra­ti­ti strikt­ne za­kon­ske od­red­be, što ni­je bio slu­čaj. Dru­go, pri­li­kom do­no­še­nja od­lu­ka o iz­da­va­nju ga­ran­ci­ja bi­lo je iz­vje­sno da kom­pa­ni­ja ne­će mo­ći da re­dov­no iz­mi­ru­je oba­ve­ze po osno­vu kre­di­ta za ko­je je dr­ža­va iz­da­la ga­ran­ci­je, okol­nost je na ko­ju je upo­zo­ri­la i ko­mer­ci­jal­na re­vi­zi­ja. Tre­će, su­prot­no od­red­ba­ma Za­ko­na o dr­žav­noj po­mo­ći, Ko­mi­si­ja za kon­tro­lu dr­žav­ne po­mo­ći, kao nad­le­žni organ, ni­je pra­ti­la ko­ri­šće­nje nov­ča­nih sred­sta­va do­bi­je­nih na osno­vu iz­da­tih ga­ran­ci­ja, i pe­to, blo­ki­ra­nje ak­ci­ja KAP-a u pri­vat­nom vla­sni­štvu kao je­di­ni ob­lik kon­tra­ga­ran­ci­je ili jem­stva u slu­ča­ju pa­da ga­ran­ci­ja je svje­sna rad­nja ko­ja ima za cilj da one­mo­gu­ći re­fun­di­ra­nje pla­će­nog dr­žav­nog nov­ca. Re­zul­tat ovih ak­tiv­no­sti je po­ra­zan za bu­džet Cr­ne Go­re. Is­pla­ti­li smo 125 mi­li­o­na eura, ne­du­go za­tim ob­ja­vljen je ste­čaj, cje­lo­kup­na imo­vi­na KAP-a je pro­da­ta za 28 mi­li­o­na, pa je vi­še ne­go ja­sno da dr­ža­va ni­ka­da ne­će na­pla­ti­ti ni dje­lić su­me od 125 mi­li­o­na eura – iz­ja­vio je Bo­ja­nić za „Dan”.

Osim KAP-a, slič­ni pro­ble­mi bi­li su sa ga­ran­ci­ja­ma za Že­lje­za­ru, Že­lje­zni­cu, sta­ru Po­bje­du, Mel­go­ni­ju… Uku­pan iz­nos svih ga­ran­ci­ja je 180 mi­li­o­na, sve su is­pla­će­ne iz bu­dže­ta, a, ka­ko mu je po­zna­to, dr­ža­va ni­je na­pla­ti­la ni­je­dan euro iz ste­čaj­ne ma­se, ni­ti će ikad.

– Sve je ovo la­ko pro­vjer­lji­vo i do­ka­zi­vo, pa ne vi­dim ni­ti je­dan va­ljan raz­log da tu­ži­lač­ki iz­vi­đaj tra­je go­di­na­ma. Da bi se utvr­di­la isti­na, ne tre­ba­ju svje­do­ci sa­rad­ni­ci, ni po­li­gra­fi, ni DNK ana­li­ze, sve je do­ku­men­to­va­no. Sa­mo tre­ba da to ne­ko ured­no po­slo­ži i sve će mu se sa­mo ka­za­ti – ko­li­ka je šte­ta za dr­ža­vu, ko­li­ka je ko­rist za pri­vat­na li­ca, ko je od­go­vo­ran za do­no­še­nje od­lu­ka, ko je od­go­vo­ran za spro­vo­đe­nje pro­ce­du­ra – za­klju­čio je Bo­ja­nić.

Od­ba­če­na pri­ja­va pro­tiv Bog­da­no­vi­ća

ODT Ce­ti­nje od­ba­ci­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv gra­do­na­čel­ni­ka Pre­sto­ni­ce Alek­san­dra Bog­da­no­vi­ća, ko­ja je pod­ne­se­na na osno­vu iz­vje­šta­ja DRI.

– U rad­nja­ma osum­nji­če­nog ni­je­su ostva­rena bit­na obi­ljež­ja bi­ća pri­ja­vlje­nih kri­vič­nih dje­la, kao ni bi­lo ko­jeg dru­gog kri­vič­nog dje­la za ko­je se go­nje­nje pred­u­zi­ma po slu­žbe­noj du­žno­sti – ka­za­li su „Da­nu” iz ODT Ce­ti­nje.

Pri­ja­vu pro­tiv Bog­da­no­vi­ća pod­nio je M.S. iz Ce­ti­nja po­čet­kom no­vem­bra 2014. go­di­ne, a ODT je pri­ja­vu od­ba­ci­lo 19. apri­la pro­šle go­di­ne.

DRI je utvr­di­la da je Pre­sto­ni­ca u za­vr­šnom ra­ču­nu za 2013. go­di­nu is­ka­za­la su­fi­cit od 1,8 mi­li­o­na eura, a za­pra­vo je go­di­nu za­vr­ši­la sa mi­nu­som od 921,6 hi­lja­da eura.

Iz SDT-a, kao ni osta­lih tu­ži­la­šta­va, ni­je­su da­va­li ni­ka­kve od­go­vo­re u ve­zi sa re­vi­zi­ja­ma Na­ci­o­nal­nih par­ko­va i op­šti­ne Bu­dva, ko­ji su do­bi­li ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje DRI.

Đe­ka ka­žnjen sa 800 eura

U Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Ul­ci­nju (ODT) za­pri­mlje­na su dva ne­ga­tiv­na na­la­za DRI ko­ja se od­no­se na De­mo­krat­sku par­ti­ju, sa sje­di­štem u Ul­ci­nju. Pr­vi kra­jem 2014, a dru­gi kra­jem 2015. go­di­ne.

– Za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka OPDT Ul­cinj, na­kon iz­vi­đaj­nog po­stup­ka, pod­ni­je­lo je pro­tiv De­mo­krat­ske par­ti­je, kao prav­nog li­ca, i nje­nog pred­sjed­ni­ka F.G., kao fi­zič­kog li­ca – od­go­vor­nog li­ca u prav­nom li­cu. Za­htje­vi za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pod­ni­je­ti su, u jed­nom pred­me­tu, zbog pre­kr­ša­ja iz čla­na 35 stav 1 tač­ka 11 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja (za prav­no li­ce) i pre­kr­ša­ja iz čla­na 35 stav 2 u ve­zi sta­va 1 tač­ka 11 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja (za fi­zič­ko li­ce), a u dru­gom pred­me­tu zbog pre­kr­ša­ja iz čla­na 53 stav 1 tač­ka 19 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja i čla­na 19 a stav 1 Za­ko­na o ra­ču­no­vod­stvu i re­vi­zi­ji (prav­no li­ce) i pre­kr­ša­ja iz čla­na 53 stav 2 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja i čla­na 19 a stav 2 Za­ko­na o ra­ču­no­vod­stvu i re­vi­zi­ji (fi­zič­ko li­ce). Okri­vlje­ni su ogla­še­ni kri­vim i ka­žnje­ni, u pr­vom pred­me­tu nov­ča­nom ka­znom od 1.000 eura (prav­no li­ce), i nov­ča­nom ka­znom od 500 eura (fi­zič­ko li­ce), a u dru­gom pred­me­tu nov­ča­nom ka­znom od 3.000 eura (prav­no li­ce) i 800 eura (fi­zič­ko li­ce) – na­ve­li su „Da­nu” iz ODT Ul­cinj.

Pred­jed­nik De­mo­krat­ske par­ti­je je Fat­mir Đe­ka. DRI je to­kom re­vi­zi­je fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja te par­ti­je u 2013. i 2014. go­di­ne utvr­di­la ne­do­ku­men­to­va­no po­di­za­nje go­to­vi­ne od 23.430 eura, što je pred­sta­vlja­lo 38 od­sto ukup­no ras­po­lo­ži­vih sred­sta­va su­bjek­ta re­vi­zi­je.

Draško Milačić
Novinar dnevnog lista “Dan”
(članak originalno objavljen 20. aprila, 2017. godine)

Čla­nak je pri­pre­mljen u sa­rad­nji sa In­sti­tu­tom al­ter­na­ti­va, uz po­dr­šku Bri­tan­ske am­ba­sa­de u Pod­go­ri­ci. Sa­dr­žaj član­ka je is­klju­či­va od­go­vor­nost auto­ra.

Kada će država znati šta posjeduje – Čekajući registar imovine

Prvi podaci o državnoj imovini trebalo bi da budu dostupni krajem aprila, ali je Crna Gora još daleko od sveobuhvatnog registra

Ko­li­ko po­kret­ne i ne­po­kret­ne imo­vi­ne, har­ti­ja od vri­jed­no­sti i nov­ca ima dr­ža­va Cr­na Go­ra, do da­nas ni­je po­zna­to, s ob­zi­rom na to da nad­le­žna vla­di­na ti­je­la još ni­je­su iz­ra­di­la re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne, iako je, po za­ko­nu, to tre­ba­lo da uči­ne pri­je se­dam go­di­na. Zbog vi­še­go­di­šnjeg kr­še­nja Za­ko­na o dr­žav­noj imo­vi­ni, ne­po­što­va­nja pre­po­ru­ka re­vi­zo­ra i ja­va­šlu­ka ko­ji vla­da u obla­sti ras­po­la­ga­nja i upra­vlja­nja dr­žav­nom svo­ji­nom, do da­nas ni­ko ni­je od­go­va­rao. Oče­ku­je se da će pr­vi po­da­ci o dr­žav­noj imo­vi­ni bi­ti do­stup­ni do kra­ja apri­la za ma­li broj or­ga­na, a ima­ju­ći u vi­du tre­nut­nu di­na­mi­ku pri­ku­plja­nja po­da­ta­ka o imo­vi­ni u dr­žav­nom vla­sni­štvu, či­nje­ni­ca je da ta oba­ve­za ne­će bi­ti u pot­pu­no­sti is­po­što­va­na ni za ne­ko­li­ko go­di­na.

Re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne

Za­kon o dr­žav­noj imo­vi­ni, ko­ji je do­ni­je­la Skup­šti­na, stu­pio je na sna­gu u mar­tu 2009. go­di­ne, i nji­me je pro­pi­sa­na oba­ve­za za or­ga­ne i jav­ne slu­žbe či­ji su osni­va­či Cr­na Go­ra, od­no­sno op­šti­ne, da po­pi­šu, pro­ci­je­ne i evi­den­ti­ra­ju ne­po­kret­no­sti ko­je su u nji­ho­voj nad­le­žno­sti, i da u ro­ku od go­di­nu o to­me do­sta­ve po­dat­ke or­ga­nu upra­ve nad­le­žnom za po­slo­ve imo­vi­ne.

Za­ko­nom je pro­pi­sa­no da je or­gan upra­ve, ko­ji je nad­le­žan za po­slo­ve imo­vi­ne, du­žan da us­po­sta­vi je­din­stve­nu evi­den­ci­ju ne­po­kret­no­sti iz dr­žav­ne imo­vi­ne, u ro­ku od 90 da­na od da­na is­te­ka ro­ka, ko­ji je po­sta­vljen dr­žav­nim i op­štin­skim or­ga­ni­ma. Pre­ma tim od­red­ba­ma, re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne tre­ba­lo je da bu­de u funk­ci­ji do lje­ta 2010. go­di­ne. Me­đu­tim, ni se­dam go­di­na ka­sni­je, re­gi­star još ne po­sto­ji, a nje­go­vo us­po­sta­vlja­nje ob­u­hva­ti­će od­re­đe­ne fa­ze, gdje će se pr­vo uno­si­ti po­da­ci o imo­vi­ni di­rekt­nih bu­džet­skih ko­ri­sni­ka, a tek po­sli­je in­di­rekt­nih ko­ri­sni­ka bu­dže­ta i lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va.

Za pro­gram pla­će­no 200.000 eura

U fe­bru­a­ru 2010. go­di­ne Vla­da je do­ni­je­la Ured­bu o na­či­nu ra­da dr­žav­ne upra­ve, ko­jom je pro­pi­sa­no da će pro­gram elek­tron­ske ob­ra­de po­da­ta­ka za vo­đe­nje po­seb­nih evi­den­ci­ja, re­gi­sta­ra i je­din­stve­ne evi­den­ci­je pri­pre­mi­ti Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja i re­sor za in­for­ma­ci­o­no dru­štvo. Mi­ni­star­stva su bi­la du­žna da us­po­sta­ve kom­pa­ti­bil­ne pro­gra­me u ci­lju us­po­sta­vlja­nja je­din­stve­nog in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma za vo­đe­nje evi­den­ci­je stva­ri u dr­žav­noj svo­ji­ni.

Iako ured­bom ni­je pre­ci­zi­ra­no da to tre­ba ili mo­že da ura­di ne­ko dru­gi za po­tre­be tih re­so­ra, za po­sao je an­ga­žo­va­na pri­vat­na fir­ma „Atos“ iz Be­o­gra­da, ko­joj je za to pla­će­no 199.800 eura, i bi­la je je­di­ni po­nu­đač na ten­de­ru ras­pi­sa­nom kra­jem ok­to­bra 2014. go­di­ne.

Pre­po­ru­ke DRI bez pri­mje­ne

Na pro­ble­me u upra­vlja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom i na ne­po­što­va­nje za­ko­na uka­za­la je još 2011. go­di­ne Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja (DRI) u svom iz­vje­šta­ju o re­vi­zi­ji go­di­šnjeg fi­nan­sij­skog iz­vje­šta­ja o re­vi­zi­ji efek­tiv­no­sti evi­den­ti­ra­nja dr­žav­ne imo­vi­ne za 2010. go­di­nu. Ta­da je utvr­đe­no da Upra­va za imo­vi­nu i Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja ni­je­su ostva­ri­li ci­lje­ve i za­dat­ke ko­ji su utvr­đe­ni Za­ko­nom o dr­žav­noj imo­vi­ni, da ni­je obez­bi­je­đe­na pri­mje­na tog ak­ta i da ne po­sto­ji usta­no­vlje­ni re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne.

Ni po­sled­nji na­la­zi iz pro­šle i po­da­ci iz ove go­di­ne ne po­ka­zu­ju ni­šta bo­lje sta­nje. Se­na­tor DRI dr Bra­ni­slav Ra­du­lo­vić, ko­ji je ru­ko­vo­dio re­vi­zi­jom iz 2016. go­di­ne – „Efi­ka­sno­sti na­pla­te po­re­skog du­ga imo­vi­nom po­re­skog ob­ve­zni­ka”, ka­zao je da su po­sled­nje kon­tr­o­le utvr­di­le da se na osno­vu evi­den­ci­ja ko­je vo­di Upra­va za imo­vi­nu ne mo­že utvr­di­ti ta­čan broj su­bje­ka­ta (dr­žav­nih or­ga­na i or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve), ko­ji su po Za­ko­nu o dr­žav­noj imo­vi­ni oba­ve­zni da do­sta­ve po­dat­ke o po­kret­nim i ne­po­kret­nim stva­ri­ma.

DRI je u ok­to­bru pro­šle go­di­ne da­la pre­po­ru­ke Upra­vi za imo­vi­nu, u ko­ji­ma je na­ve­de­no da je po­treb­no tač­no i sve­o­bu­hvat­no iden­ti­fi­ko­va­ti sve ne­po­kret­no­sti u dr­žav­noj svo­ji­ni, pri­ku­pi­ti prav­ne, fi­zič­ke, fi­nan­sij­ske i eko­nom­ske po­dat­ke o dr­žav­noj imo­vi­ni, a za­tim je kla­si­fi­ko­va­ti, iz­vr­ši­ti nje­no mje­re­nje i for­mi­ra­ti port­felj dr­žav­ne imo­vi­ne. Upra­vi je pre­po­ru­če­no i da iz­ra­di­ ba­zu po­da­ta­ka dr­žav­nih or­ga­na, or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i jav­nih slu­žbi či­ji je osni­vač Cr­na Go­ra, od­no­sno op­šti­na, ko­ji su po Za­ko­nu o dr­žav­noj imo­vi­ni oba­ve­zni da do­sta­vlja­ju po­dat­ke o po­kret­nim i ne­po­kret­nim stva­ri­ma i da se na osno­vu sa­či­nje­ne ba­ze pra­ti do­sta­vlja­nje po­da­ta­ka i pred­u­zi­ma­ju za­ko­nom pred­vi­đe­ne mje­re u slu­ča­je­vi­ma nji­ho­vog ne­do­sta­vlja­nja. Iz­me­đu osta­log, pre­po­ru­če­no je i da se iz­ra­di i Vla­di do­sta­vi Stra­te­gi­ja upra­vlja­nja i ras­po­la­ga­nja imo­vi­nom, kao i go­di­šnji plan upra­vlja­nja imo­vi­nom.

Ra­du­lo­vić je po­ja­snio da je Upra­va za imo­vi­nu du­žna da do 17. apri­la pod­ne­se iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji pre­po­ru­ka, te da je u svom iz­ja­šnje­nju od 22. mar­ta do­sta­vi­la pre­gled ak­tiv­no­sti ko­je je re­a­li­zo­va­la po­vo­dom tri pre­po­ru­ke.

– DRI u svim fi­nan­sij­skim re­vi­zi­ja­ma i re­vi­zi­ja­ma pra­vil­no­sti kao jed­nu od va­žnih obla­sti re­vi­zi­je u fo­ku­su ima dr­žav­nu imo­vi­nu. DRI će u 2017. go­di­ni spro­ve­sti i po­seb­ne re­vi­zi­je ko­je u fo­ku­su ima­ju dr­žav­nu imo­vi­nu, kao što je re­vi­zi­ja ko­ja je u to­ku „Upra­vlja­nje i ras­po­la­ga­nje imo­vi­nom ko­ju ko­ri­sti Mi­ni­star­stvo od­bra­ne“ – na­ja­vio je Ra­du­lo­vić.

Pr­vi po­da­ci kra­jem apri­la

Iz Upra­ve za imo­vi­nu sa­op­šti­li su da su kra­jem 2015. i po­čet­kom 2016. go­di­ne or­ga­ni­zo­va­li obu­ke za di­rekt­ne bu­džet­ske ko­ri­sni­ke, i da su se na nji­ho­ve po­zi­ve za ob­u­ča­va­nje oda­zva­la 62 or­ga­na. Za sa­da je ob­u­če­no 106 ko­ri­sni­ka.

– S ob­zi­rom na to da su pri­pre­ma i do­sta­vlja­nje ta­be­la pred­sta­vlja­li ve­li­ki pro­blem za or­ga­ne, na­i­šli smo na ne­do­volj­no ra­zu­mi­je­va­nja i sa­rad­nju, što je do­ve­lo do od­re­đe­nog ka­šnje­nja u do­sta­vlja­nju po­da­ta­ka. Do­sta­vlje­ne ta­be­le ni­je­su bi­le pot­pu­ne i pra­vil­no iz­ra­đe­ne, ta­ko da je Upra­va za imo­vi­nu su­o­če­na sa do­dat­nim ob­ra­da­ma, što zah­ti­je­va pre­ci­zan i ta­čan rad i do­dat­ni vre­men­ski pe­ri­od – ka­za­li su iz Upra­ve.

U tom or­ga­nu oče­ku­je­mo da će re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne bi­ti pu­šten u pro­duk­ti­van rad u na­red­nih mje­sec-dva.

– Ali u evi­den­ci­ji će se na­la­zi­ti po­da­ci o or­ga­ni­ma ko­ji su do­sta­vi­li sta­nje imo­vi­ne kroz „eks­el” ta­be­le ko­je su pri­la­go­đe­ne i na­mi­je­nje­ne mi­gra­ci­ji po­da­ta­ka u je­din­stve­nu evi­den­ci­ju dr­žav­ne imo­vi­ne. Svr­ha veb-apli­ka­ci­je ARS je­ste da omo­gu­ći ko­ri­sni­ci­ma evi­den­ti­ra­nje osnov­nih sred­sta­va i pred­sta­vlja kom­plek­san si­stem sa vi­še mo­du­la. Sva­ki or­gan ko­ri­sti­će ARS za unos, iz­mje­nu, ot­pis sred­sta­va i u sva­kom tre­nut­ku će mo­ći da iz­vla­či iz­vje­šta­je o sta­nju svo­je imo­vi­ne, a Upra­va za imo­vi­nu će u re­al­nom vre­me­nu ima­ti tač­nu sli­ku o svim sred­stvi­ma svih or­ga­na i ima­će mo­guć­nost da­va­nja iz­vje­šta­ja o svim sred­stvi­ma po bi­lo ko­jem pa­ra­me­tru – po­ja­sni­li su iz Upra­ve.

U Upra­vi oče­ku­ju da će apli­ka­ci­ja bi­ti na­pu­nje­na in­for­ma­ci­ja­ma i pu­šte­na u rad za or­ga­ne ko­ji su do­sta­vi­li sta­nje imo­vi­ne, naj­ka­sni­je do 30. apri­la ove go­di­ne.

Neko da odgovara

Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta al­ter­na­ti­va, Ste­vo Muk, ka­zao je za „Dan“ da smo nakon godina kašnjenja u uspostavljanju registra, u si­tu­a­ci­ji da ima­mo ba­zu, ali bez podataka. Po­ru­ču­je da ne­ko mo­ra sno­si­ti od­go­vor­nost za ova­ko spor rad na us­po­sta­vlja­nju re­gi­stra, is­ti­ču­ći da se vi­še od se­dam go­di­na ka­sni sa ovom oba­ve­zom, te da je pi­ta­nje da li bi i da­nas ima­li ika­kav na­pre­dak da ni­je bi­lo pri­ti­ska od DRI i ci­vil­nog dru­štva.

– Ko­li­ko će još tra­ja­ti pro­ces po­pu­nja­va­nja ba­ze i pro­vje­re tač­no­sti po­da­ta­ka, ako je uop­šte pred­vi­đe­na, mo­že­mo sa­mo da pret­po­sta­vi­mo, a sva­ka­ko su u pi­ta­nju go­di­ne, a ne mje­se­ci. Ključ­no je da će pro­ći još do­sta vre­me­na dok ne bu­de­mo ima­li sve­o­bu­hva­tan i funk­ci­o­na­lan re­gi­star imo­vi­ne – čak i na cen­tral­nom ni­vou od­ziv in­sti­tu­ci­ja je ma­nji od 50 od­sto, a mo­že­mo pret­po­sta­vi­ti da će pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka od osta­lih či­ni­la­ca jav­nog sek­to­ra, po­seb­no lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, ići još spo­ri­je – iz­ja­vio je Muk.

Sma­tra da je vri­je­me i da Vla­da obra­ti pa­žnju na ovo pi­ta­nje i na­tje­ra sve in­sti­tu­ci­je da pri­ja­ve imo­vi­nu za po­tre­be re­gi­stra, na­kon što po­zo­ve na od­go­vor­nost ru­ko­vo­di­o­ce Upra­ve za imo­vi­nu, zbog sad iz­vje­snog de­ce­nij­skog ka­šnje­nja.

– Ne ra­di se o soft­ve­ru za ko­ji se za­la­že­mo jer je for­mal­na oba­ve­za u za­ko­nu – ra­di se o in­stru­men­tu ko­ji će omo­gu­ći­ti ušte­de u upra­vlja­nju imo­vi­nom i ra­ci­o­nal­ni­je upra­vlja­nje njom. Po­ni­ža­va­ju­će je da dr­ža­va Cr­na Go­ra u 21. vi­je­ku ne zna šta po­sje­du­je – za­klju­čio je Muk.

Sta­nje u re­gi­o­nu

I dok će na­red­nih mje­se­ci bi­ti do­stup­ni pr­vi po­da­ci o imo­vi­ni ko­ja je u vlasništvu dr­ža­ve Cr­ne Go­re, sta­nje u upra­vlja­nju jav­nom svo­ji­nom na vi­šem je ni­vou u dr­ža­va­ma re­gi­o­na – Hr­vat­skoj i Sr­bi­ji.

Po pi­ta­nju evi­den­ci­je imo­vi­ne i tran­spa­rent­no­sti nje­nog upra­vlja­nja pred­nja­či Hr­vat­ska, ko­ja ima i Mi­ni­star­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne. U toj dr­žav­ni jav­no je do­stu­pan Re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne. Re­gi­star sa­dr­ži po­pis di­o­ni­ca u tr­go­vač­kim dru­štvi­ma, ne­kret­ni­na i po­slov­nih udje­la u tr­go­vač­kim dru­štvi­ma. U ta­be­la­ma su na­ve­de­ni na­zi­vi di­o­ni­čar­skog dru­štva ili prav­nog li­ca u ko­jem Hr­vat­ska ima vla­sni­štvo, te sje­di­šte, iz­nos po­čet­nog ka­pi­ta­la i slič­no. Pre­ci­zno su na­ve­de­ni po­da­ci o ka­kvoj se vr­sti ne­kret­ni­ne ra­di – stam­be­nom, po­slov­nom pro­sto­ru, gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu, te kva­dra­tu­ra­ma, adre­sa­ma…

Hr­vat­ska je re­gi­strom omo­gu­ći­la uvid u op­seg i struk­tu­ru imo­vi­ne ko­ja je u nje­nom vla­sni­štvu, re­dov­no ažu­ri­ra­nje prav­nih, fi­zič­kih, eko­nom­skih i fi­nan­sij­skih po­da­ta­ka o imo­vi­ni u vla­sni­štvu, nad­zor nad sta­njem imo­vi­ne.

U Sr­bi­ji je ovo pi­ta­nje tre­ti­ra­no Za­ko­nom o jav­noj svo­ji­ni i Ured­bom o evi­den­ci­ji ne­po­kret­no­sti u jav­noj svo­ji­ni. Re­pu­blič­ka di­rek­ci­ja za imo­vi­nu nad­le­žna je za vo­đe­nje je­din­stve­ne evi­den­ci­ju o ne­po­kret­no­sti­ma i zbir­ne evi­den­ci­je po­kret­nih stva­ri u dr­žav­noj svo­ji­ni.

Ana Ostojić
Dnevni list “Dan” 

Čla­nak je pri­pre­mljen od strane novinara dnevnog lista “Dan” u sa­rad­nji sa In­sti­tu­tom al­ter­na­ti­va, uz po­dr­šku Bri­tan­ske am­ba­sa­de u Pod­go­ri­ci, u okviru projekta ”Promovisanje finansijske odgovornosti u Crnoj Gori“ . Sa­dr­žaj član­ka is­klju­či­va je od­go­vor­nost auto­ra.

Građani nedovoljno informisani o javnim raspravama

Većina građana nije informisana o javnim raspravama koje organizuju organi javne uprave, dok je tek nešto više od četvrtine građana čulo za portal e-uprava.

Rezultati istraživanja javnog mnjenja, koje je za potrebe Instituta alternativa sprovela Agencija IPSOS, upućuju i na to da je svega 6 procenata građana koristilo portal e-uprava, koji bi trebalo da omogući elektronsko pružanje javnih usluga.

Ovaj portal trebalo bi da bude i jedan od kanala za veću uključenost građana u donošenje odluka. Međutim, ukoliko se posmatraju javne rasprave, kao jedan od osnovnih vidova građanske participacije u odlučivanju, rezultati takođe nisu zadovoljavajući.

Građani u velikom broji nisu informisani o javnim raspravama koje organizuju organi javne uprave (58%), donekle je informisano 38% građana, a veoma mali broj je dobro informisan (4%).

Od onih građana koji navode da su informisani o javnim raspravama (ukupno 42%), mali broj je i uzeo učešće u njima – svega 3%.

Svaki deseti građanin je u posljednjih 12 mjeseci posjetio internet prezentaciju nekog organa javne uprave (10%), uglavnom više puta. Oko polovine građana koji su posjetili neku internet stranicu javne uprave se slaže da su informacije na njima razumljive (52%), da prezentacije sadrže sve potrebne informacije (49%) i da ih je lako pronaći (46%).

U manjem broju građani nijesu zadovoljni ovim odlikama internet prezentacija (15% razumljivošću, 24% dostupnošću, 23% preglednošću). Ipak, građani su podijeljeni u percepciji redovne ažuriranosti internet prezentacija: 31% građana je zadovoljno nivoom ažuriranosti, dok je nezadovoljnih građana 26%.

Prikupljanje podataka za istraživanje, koje je sprovela Agencija IPSOS, trajalo je od 10. do 16. februara 2017. godine. U okviru kvantitativnog istraživanja, ispitano je 1.027 građana Crne Gore starosti 18 ili više godina.

Projekat “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, sporovodi Institut alternativa u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo i nevladinim organizacijama Bonum, Natura i Novi Horizont, uz podršku Evropske unije.

Pratite mojauprava.me za više informacija!

Tim Instituta alternativa

Preporuke: Ka transparentnijim javnim nabavkama

Istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, Ana Đurnić, održala je danas sastanak sa pomoćnicom direktora Uprave za javne nabavke Marom Bogavac na kom je predstavila preporuke za transparentnije javne nabavke i bolje izvještavanje o njima.

Sastanak je održan na inicijativu Uprave za javne nabavke, a u vezi sa našim nalazima iz brojnih publikacija i istraživačkih aktivnosti u ovoj oblasti. Cilj sastanka bio je unapređenje godišnjeg izvještaja o sprovedenim nabavkama u 2016. godini, koji Uprava za javne nabavke (UJN) treba da pripremi i dostavi Vladi do 31. maja ove godine.

Ana je ukazala na greške u izvještavanju kako u godišnjem tako i u izvještajima pojedinačnih obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, a do kojih smo došli tokom višegodišnjeg praćenja ove oblasti, te predstavila set preporuka za unapređenje.

Ona je još jednom podsjetila na potrebu dostavljanja pojedinačnih izvještaja o sprovedenim nabavkama u elektronski čitljivoj formi i objavljivanje izvoda iz baze podataka tih izvještaja od strane Uprave za javne nabavke u mašinski čitljivom formatu, koji bi omogućio automatsku obradu podataka i njihovo grupisanje.

Kako bi se što veći broj kategorija podataka na taj način mogao obrađivati i analizirati, u procesu prilagođavanja i usaglašavanja podzakonskih akata sa novim Zakonom o javnim nabavkama čija je priprema u toku, predložili smo i izmjenu sadržaja obrasca o sprovedenim nabavkama na godišnjem nivou koji dostavljaju naručioci, a koji bi osim iznosa i spiska sprovedenih nabavki obuhvatio i:

 • informacije o zaključenim Ugovorima o proširenju osnovnog ugovora (tzv. Aneksima), kao i razloge za mijenjanje uslova osnovnog ugovora;
 • iznos planiranog i izvršenog budžeta za javne nabavke;
 • broj usvojenih amandmana na planirani budžet za javne nabavke;
 • razloge za izmjene planiranog budžeta;
 • pored svakog postupka informaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda;
 • pored svakog postupka informaciju o razlozima za skraćenje roka za dostavljanje ponuda;
 • informacije o izmjeni tenderske dokumentacije.

Upravi smo preporučili i da objavljuje na svojoj internet stranici sve zahtjeve za zaključivanje Ugovora o proširenju osnovnog ugovora (anekse ugovora), kao i svoja rješenja po tim zahtjevima, imajući u vidu da je za zaključenje takvog ugovora potrebna saglasnost UJN.

U odnosu na postojeći sadržaj, u godišnjem izvještaju o javnim nabavkama predložili smo i predstavljanje sledećih kategorija podataka:

 • broj zaključenih Ugovora o proširenju osnovnog ugovora (tzv. Aneksa) zaključenih na godišnjem nivou, a za koje je UJN dala saglasnost, naručioce i iznose zaključenih izmjena u odnosu na osnovni ugovor (tabelarni prikaz po naručiocima);
 • ukupan broj i spisak svih naručilaca koji nisu dostavili izvještaj o javnim nabavkama u zakonskom roku, do kraja februara;
 • ukupan broj i spisak svih naručilaca koji su prekršili procenat korišćenja neposrednog sporazuma sa izraženih ostvarenim procentom neposrednog sporazuma;
 • spisak naručilaca koji nisu ispravno predstavili podatke o sprovedenim nabavkama;
 • spisak svih naručilaca koji nisu dostavljali izvještaj o javnim nabavkama u kontinuitetu;
 • ukupan broj naručilaca kod kojih postoje odstupanja u iznosima planiranog i izvršenog budžeta sa izraženim planiranim budžetom, ostvarenim budžetom i razlikom, po naručiocima;
 • ukupan broj naručilaca koji su mijenjali planove javnih nabavki, te naručioce sa najvećim brojem izmjena sa naznačenim brojem izmjena koje su usvojili na osnovni Plan javnih nabavki;
 • podatke o prekršajnoj odgovornosti za prekršaje koje je UJN konstatovala u svojim izvještajima;
 • ukupan broj tendera na koje se prijavi samo jedan ponuđač, spisak naručilaca i predmet nabavke;
 • ukupan broj tendera sa više ponuda od kojih su sve, osim jedne, isključene kao nepravilne.

Preporuke u cjelosti možete pročitati ovdje.

Socijale daju i za snimanje video spota

Izložbe slika, kotizacije za fudbalska takmičenja, putni troškovi za odlazak na koncert, opremanje kancelarija – sve to neke opštine finansiraju i tretiraju kao jednokratnu socijalnu pomoć.

Prijestonica Cetinje je tokom izborne 2016. godine u više navrata dodijelila jednokratnu pomoć od 150 do 500 eura fizičkim licima. Tako je iz kase te opštine uplaćeno 500 eura jednokratne materijalne pomoći A.Š., za snimanje spota za pjesmu “posvećenu desetogodišnjici obnove nezavisnosti”.

Gradonačelnik Aleksandar Bogdanović potpisao je 26. maja prošle godine i rješenje, kojim je 193 eura jednokratne pomoći uplaćeno D.B., na ime finansijske pomoći za kupovinu avionske karte, a u cilju predstavljanja Prijestonice i to u Atini na proslavi obnove nezavisnosti.

Rješenja pokazuju i da je jednokratna materijalna pomoć u iznosu od 150 eura dodijeljena Lj.J., za otvaranje izložbe slika, ali i da je G.Đ. dobila 200 eura socijalne pomoći kako bi otputovala na kurs u Izrael.
Prema nalazima Instituta alternativa (IA), Prijestonica u 2013, 2014. i 2015. godini nije imala u budžetu izdatake za socijalnu zaštitu, a ukupan iznos za socijalnu pomoć, kako to pokazuju podaci Ministarstva finansija, za tri godine iznosio je 0,00 eura.

Sa druge strane, Prijestonica je za jednokratne socijalne pomoći za isti period utrošila 139.921 euro, kako je ukazala istraživačica IA Ivana Bogojević. Zanimljivo je da su izdaci bili najveći u izbornoj 2013.

„Iznosili su 95.240 eura, odnosno 70 odsto od ukupnih trogodišnjih sredstava”, kazala je Bogojevićeva.

Na sličan način dijeljena je pomoć i u Nikšiću, što pokazuju analitičke kartice u koje je Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) imao uvid, prema dokumentaciji IA, koju je ova organizacija dobila po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.

U Nikšiću je J.Ž. dobila 150 eura socijalne pomoći za ćerku, kako bi otišla na usavršavanje u Italiju. V.M. je od Opštine dobila isti iznos socijalne pomoći za organizovanje diplomske izložbe, dok je Mjesnoj zajednici “Kočani” dodijeljeno 400 eura za renoviranje kancelarija. Š.S. je u aprilu dobio pomoć od 135 eura kako bi prisustvovao “međunarodnoj konvenciji u Njemačkoj”, dok je T.M. dodijeljena jednokratna pomoć za objavljivanje zbirke pjesama.

Ni iz Nikšića, ni iz Prijestonice, nijesu odgovorili na pitanje CIN-CG zbog čega se jednokratna materijalna pomoć dodijeljivala u pomenute svrhe i da li je to praksa, posebno u izbornim godinama.

Bogojevićeva tvrdi da nije jasno koliko se izdvaja za socijalnu zaštitu na lokalnom nivou. Ona pojašnjava da u završnim računima lokalnih samouprava nema troškova za socijalnu zaštitu, zbog toga što se jednokratne socijalne pomoći ne evidentiraju kao socijalna zaštita, već kao transfer institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru.

Bogojevićeva smatra da ovakva evidencija ima za posljedicu neistinito finansijsko izvještavanje, skrivanje stvarne slike potrošnje za socijalnu pomoć i nerealno sagledavanje stvarnih potreba za ugrožene kategorije stanovništva.
“Opštine koje prema završnim računima nijesu imale izdataka za socijalnu zaštitu u periodu od 2013. do 2015. godine su Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Plav, Podgorica, Šavnik i Tivat, što ne znači da one nijesu obezbijedile socijalnu pomoć u vidu jednokratnih socijalnih pomoći ili pomoći u kući starim licima, gdje prednjači Glavni grad, Herceg Novi i Nikšić”, istakla je Bogojevićeva.

Predsjednik opštine odlučuje kome treba socijala

Bogojevićeva je pojasnila da jednokratne socijalne pomoći mogu da budu pružene pojedincu ili porodici čija je egzistencija ugrožena usljed teškog materijalnog, stambenog i zdravstvenog stanja, ali da je dodjela te pomoći na lokalnom nivou različito uređena.

Lokalne samouprave dodjeljuju ove pomoći na osnovu svojih internih akata, odluka ili pravilnika o socijalnim davanjima ili jednokratnim novčanim pomoćima. Bogojevićeva je istakla da je Nikšić jedina opština koja ne posjeduje ovakav akt i koja nema uređen sistem dodjele pomoći.

“U nekim lokalnim samoupravama, odluke o dodjeli ove pomoći donosi predsjednik opštine, a u nekim to pitanje procjenjuje posebna komisija. U svakom slučaju, u svim lokalnim samoupravama predsjednik opštine ima pravo da u hitnim slučajevima sam donosi odluku. Dakle, interni akti djelimično ograničavaju diskreciono pravo u dodjeli jednokratnih socijalnih pomoći”, kazala je Bogojevićeva.

Diskreciono pravo predsjednika u dodjeljivanju ove pomoći propisuje Prijestonica, ali i Kolašin, Bar, Pljevlja, Berane, Andrijevica, Plužine, Kotor, Herceg Novi i Šavnik.

Niko ne kontroliše analitičke kartice

CIN-CG pitao je Ministarstvo finansija da li su nailazili na primjere da opštine sredstva za jednokratnu materijalnu pomoć uplaćuju u neke druge svrhe, u kojoj mjeri kontrolišu sadržaj analitičkih kartica i na koji način sankcionišu lokalne samouprave kada naiđu na nepravilnosti u finansijskom izvještavanju.

Iz Ministarstva, međutim, tvrde da su lokalne samouprave samostalne i da njena prava ne mogu da budu uskraćena ili ograničena aktima državnih organa, osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom.

„Opštine su obavezne da Ministarstvu finansija kvartalno dostavljaju izvještaje o planiranim i ostvarenim prihodima, rashodima i budžetskom zaduživanju, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka kvartala…“, piše u odgovoru.
U Ministarstvu tvrde da sadržaj analitičkih kartica i eventualne nepravilnosti se konstatuju kroz revizorsko mišljenje i napomene u revizorskom izvještaju i da oni nemaju nadležnosti u ovom dijelu.
Analitičke kartice, njihovu formu i sadržaj, očigledno ne kontroliše nijedna institucija.

Agencija za sprečavanje korupcije, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kontroliše da li lokalne samouprave objavljuju analitičke kartice, ali ne i sadržaj, to jest tačnost i potpunost tih podataka.

Kada je prilikom kampanje za prethodne parlamentarne izbore pokrenuto pitanje nedefinisanog sadržaja analitičkih kartica, i Agencija za sprečavanje korupcije i Ministarstvo finansija proglasili su se nenadležnim. Stoga, od volje samih lokalnih samouprava zavisi koje će podatke prikazati na analitičkim karticama.

Iz Državne revizorske institucije (DRI) nijesu odgovorili na pitanje CIN-CG smatraju li da se dodjelom jednokratnih novčanih pomoći za otvaranje izložbe slika, štampanje poezije, opremanje kancelarija mjesnih zajednica – novac nenamjenski troši.

Na državnom nivou – ništa bolja situacija

Prema istraživanju Agencije IPSOS, 57 odsto građana smatra da javna uprava uglavnom ili uopšte ne troši novac u prave svrhe.

Na državnom nivou postoji Komisija za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, koja, kao stalno tijelo Vlade, samostalno odlučuje o raspodjeli novca fizičkim licima, pojedinim organizacijama, društvima i udruženjima, na osnovu podnijetih zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije. Namjene za koje se mogu koristiti ova sredstva su pomoć za liječenje, školovanje, poboljšanje materijalne situacije, ali i za „ostale namjene u skladu sa Zakonom“.

Ukupna sredstva potrošena na liniji “tekuće budžetske rezerve” za prethodne četiri godine iznose više od 62 miliona eura. Međutim, nije poznato kome i gdje je otišao taj novac, kao ni koji je dio ukupnog iznosa tekuće budžetske rezerve utrošen kroz odluke Komisije. IA se žalio na odluku Generalnog sekretarijata Vlade, kojom je sva dokumentacija o radu ove Komisije proglašena tajnom, ali Agencija više od godinu dana nije reagovala na njihovu žalbu.

Nova srpska demokratija u januaru je prezentovala dokumentaciju, koja pokazuje da je Ministarstvo prosvjete na čelu sa Slavoljubom Stijepovićem u 2014. godini dodijelilo od 300 do 1.000 eura pojedincima iz državnog aparata, uz obrazloženje da je u pitanju jednokratna pomoć zbog teške materijalne situacije. Tako je jednokratnu materijalnu pomoć, između ostalih, dobio i bivši glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris, koji je saopštio da je novac bio namijenjen za štampanje knjige, te da nije riječ o primanju socijale.

Autorka: Ana Komatina
Tekst je originalno objavljen na internet stranici Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore

Priču na albanskom jeziku pročitajte ovdje.

Ovaj članak je nastao uz pomoć Evropske unije u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, koji sprovode Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont i Centar za istraživačko novinarstvo. Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Saopštenje: Nacrt Zakona o javnim nabavkama postoji, ali i ne postoji

Uprava za javne nabavke tvrdi da ne posjeduje Nacrt Zakona o javnim nabavkama, već samo njegovu radnu verziju, iako se u Izvještaju o implementaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020, navodi da je «Nacrt pripremljen i dostavljen relevantnim institucijama na dalje usaglašavanje».

Nakon što smo u Izvještaju o implementaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 u 2016. godini pročitali da je Nacrt Zakona o javnim nabavkama pripremljen i dostavljen relevantnim institucijama na dalje usaglašavanje, tražili smo Upravi za javne nabavke ovaj dokument kroz zahtjev za slobodan pristup informacijama.

Međutim, iz Uprave su nam danas odgovorili da nisu u posjedu dokumenta u formi Nacrta, te da posjeduju samo njegovu «radnu verziju iz razloga jer se i dalje radi na nacrtu Zakona o javnim nabavkama».

To kažu iz Uprave za javne nabavke, institucije nadležne za razvoj, monitoring i evaluaciju javnih politika u ovoj oblasti i direktno uključene u proces pripreme novog zakona, čije je usvajanje Strategijom razvoja sistema javnih nabavki 2016-2020 bilo predviđeno za prvi kvartal ove godine.

Osim što se očigledno kasni sa realizacijom ove aktivnosti, ovakve kontradiktorne informacije dovode u pitanje istinitost i zvaničnog Vladinog izvještaja i navoda Uprave, pa se nameće pitanje koliko se Vlada ozbiljno posvetila pripremi ovako važnog pravnog akta koji se mora uskladiti sa EU direktivama koje regulišu oblast javnih nabavki.

Čuvanje dokumenta daleko od očiju javnosti i odbijanje da širu stručnu javnost uključe u njegovu pripremu na vrijeme, ne uliva povjerenje da su nadležne institucije spremne da ozbiljno pristupe ispunjenju ove obaveze koja proizilazi iz procesa pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Isti zahtjev kojim smo se obratili Upravi za javne nabavke, uputili smo i Ministarstvu finansija, formalnom predlagaču Zakona o javnim nabavkama, 21. marta, ali još uvijek nismo dobili odgovor iako je zakonski rok za postupanje po zahtjevu istekao juče.

Pozivamo Upravu za javne nabavke i Ministarstvo finansija da informišu javnost dokle se stiglo sa pripremom Zakona o javnim nabavkama i da jednom zauvijek stave tačku na praksu skrivanja ovako važnih dokumenata od očiju javnosti.

Ana Đurnić
Istraživačica javnih politika