Uspješno završena obuka studenata politikologije

U posljednjih mjesec dana, pet studenata sa Fakulteta političkih nauka prošlo je intenzivnu obuku u Institutu alternativa u okviru projekta “Aktivni studenti za održivi razvoj“ koji sprovodimo sa Centrom za građansko obrazovanje

U periodu od 22. februara do 22. marta, pet studenata sa Fakulteta političkih nauka imalo je priliku da prođe obuku u okviru programskih oblasti kojima se Institut alternativa bavi. Obuci je prethodila radionica na kojoj su se stažisti upoznali sa osnovnim pojmovima i ciklusom javnih politika, sa posebnim fokusom na monitoring i evaluaciju koji u Crnoj Gori često izostaju, kao i sa finansijskim aspektom javnih politika.

Stažisti su radili pod mentorstvom naših istraživačica i istraživača, pri čemu su se bavili temama koje pokrivaju naše programske oblasti: reformom javne uprave, parlamentarnim nadzorom u oblasti bezbjednosti, javnim nabavkama na lokalnom nivou, kao i finansiranjem lokalnih samouprava.

Cilj projekta je unapređenje vještina studenata završnih godina Fakulteta političkih nauka, kroz jačanje kapaciteta i saradnje između obrazovnih institucija i istraživačkih centara.

Projekat „Aktivni studenti za održivi razvoj“ finansira Evropska unija posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija, u okviru programa „Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, nauke i industrije.“

Intervju: Političke odluke ograničavaju domete civilnog društva

Tokom godina, Institut alternativa je postao prepoznat kao organizacija koja je kritički orijentisana ka policiji, ali sa ciljem da joj doprinese njenom boljem funkcionisanju, kaže Dina Bajramspahić u intervjuu za POINTPULSE.

Mateja Agatonović (BCSP)

Koji je najveći uticaj vase organizacije u rješavanju korupcije u policiji?

Naša vizija je transparentna, odgovorna i efikasna policija koje će služiti građanima. Iako svjesni činjenice da ovaj zadatak u Crnoj Gori danas nije lak, pokušavamo da koristimo sve kanale da utičemo na ovaj rigidni sistem – od pritisaka civilnog društva pomoću medija i javnih događaja do direktnih aktivnosti zastupanja kroz komunikaciju sa rukovodiocima u policiji, ali istovremeno isprobavajući i pristup “odozdo prema gore”.

Vjerujemo da naši reformski napori imaju veću šansu da uspiju ukoliko ih podrže policijski službenici kao agenti promjene, koji imaju znanje i vještine koji su neprocjenjivi u ovom procesu. Vjerujemo da nam ovakav sveobuhvatnu pristup omogućuje da steknemo jasniju sliku o problemima u policiji, kao i da učinimo naše preporuke realističnijima i izvedivijim.

IA je učestvovao u brojnim radnim grupama, javnim raspravama, i dao svoj doprinos pripremi zakona, strategija i akcionih planova koji se tiču rada policije. Većina naših predloga je usvojena, te smo sad fokusirani na njihovu realizaciju.

Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate u komunikaciji sa policijom?

Pristup informacijama od javnog značaja je i dalje ključni problem. I dalje nedostaju brojne informacije, uključujući bitnu statistiku koja se navodno ne izrađuje.

Tokom godina, Institut alternative je postao prepoznat kao organizacija koja je kritički orijentisana ka policiji, ali sa ciljem da joj doprinese njenom boljem funkcionisanju. Postoji broj policijskih službenika koji cijene naš rad, preporuke i sa kojima imamo stalnu komunikaciju. Rekla bih da ovo partnerstvo obostrano smatramo korisnim. Sa druge strane, policija je još pod jakim političkim uticajem. Zbog toga, naš je doprinos ograničen zbog uticaja politike.

Koje su prednosti i mane udruživanja organizacija civilnog društva na regionalnom nivou?

Equally important, we are informed by partners about how certain legal solutions, that seem fine on paper, actually function in practice. And finally, regional peer pressure and the competitive moment are also important, as we get more attention from institutions because they are curious about their results compared to other countries.

Intervju je originalno objavljen na internet sajtu POINTPULSE.

Moj novac – Vizuelizacija državnog budžeta

S ponosom predstavljamo naš novi internet portal — www.mojnovac.me — prvu vizuelizaciju državnog budžeta u Crnoj Gori od strane civilnog društva.

Jedan od principa našeg rada je uvjerenje da budžet nije tehnička stvar koja treba da bude prepuštena revizorima i računovođama, već konačni izraz prioriteta vlade i otjelotvorenje javnih politika. Stoga želimo da doprinesemo razumijevanju budžeta i njegovoj dostupnosti građanima, čineći budžetske podatke na klik daleko od onih koji žele da saznaju više.

Podaci koji su rasuti po raznim sajtovima, zatrpani u moru tabela, zaključani u skeniranim pdf-ovima, bez objašenjenja i nepretraživi ne mogu biti od velike koristi građanima.

Zato smo odlučili da ih „otključamo“ – da pretočimo zvanična dokumenta u pretraživu bazu podataka koja će omogućiti građanima da na jednom mjestu, brzo i lako, dođu do odgovora na budžetska pitanja.

Iz te namjere, nastao je Moj novac, portal na kojem možete saznati:

  • Kako se prikuplja, a kako troši budžet — ekonomska klasifikacija budžeta do najdetaljnijeg javno dostupnog nivoa, uz poređenje po godinama.
  • Na šta institucije troše novac — jednostavnom pretragom dođite do institucije koja vas zanima, njenog budžeta po godinama, sa podjelom na budžetske programe i stavke koje ih čine.
  • Koji projekti čine kapitalni budžet — što je država obećala da će izgraditi, rekonstruisati ili makar isprojektovati.

Takođe, na portalu je dostupan i rječnik budžetskih pojmova, kao i budžetska biblioteka – zbirka svih važnih pravnih akata iz oblasti budžetskog sistema, uključujući i integralne godišnje zakone o budžetu i završne račune budžeta.

Moj novac sadrži više od 70 000 budžetskih stavki i pokriva sedam godina – svaka cifra iz sedam budžetskih ciklusa našla je svoje mjesto na našem portalu.
Nadamo se da će ova alatka olakšati život svih vas koji se bavite budžetom u svom svakodnevnom radu, a vama koji do sada to niste radili, omogućiti da to učinite: čime god se bavili, tokovi novca moraju biti osnova svakog argumenta u analizi, sprovođenju, praćenju, kritikovanju, hvaljenju ili mijenjanju javnih politka.

Portal smo napravili uz pomoć Britanske ambasade u Podgorici, u okviru projekta ”Promovisanje finansijske odgovornosti u Crnoj Gori“. Obećavamo da ćemo portal i ubuduće ažurirati, truditi se da ga unaprijedimo i dopunimo novim sadržajima.

Javite nam vaše utiske, kritike i prijedloge na info@institut-alternativa.org

P.S.

Tvrdimo da je naša vizuelizacija budžeta jednostavna i pregledna, ali ipak nije zgoreg pogledati i kratko uputstvo koje smo pripremili, kao putokaz ka ključnim djelovima sajta:

Saopštenje: Ministarka Pribilović se pridružila progonu nepodobnih NVO

Ministarka Suzana Pribilović donijela je odluku da u Savjet za reformu javne uprave ne izabere Steva Muka, kandidata Instituta alternativa.

Tako je Institut alternativa, koji se godinama zalagao za punopravno učešće nevladinih organizacija u koordinacionim tijelima za praćenje reforme javne uprave, na kraju postao nepoželjan u Savjetu, čiji je sastav, nakon našeg zalaganja, proširen na predstavnike nevladinog sektora.

Podsjećamo, Vlada je u oktorbu prošle godine donijela Odluku o formiranju Savjeta za praćenje reforme javne uprave, sa zadatkom da prati sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2016-2020. godine i razmatra druge propise i aktivnosti u vezi sa ovom reformom.

Odlukom od 19. maja, ministarka javne uprave je, prateći broj predlagača kao isključivi kriterijum, donijela odluku o izboru kandidatkinje Centra za demokratsku tranziciju (CDT) za članicu Savjeta.

Međutim, prijava CDT-a je podržana od strane nevladinih organizacija, koje se mahom uopšte ne bave reformom javne uprave.

Među organizacijama, koje se po mišljenju ministarke Pribilović bave ”reformom javne uprave ”, su i organizacije koje se bave ”muzičkom baštinom”, ”prevencijom od dobijanja moždanog udara, edukativnim predavanjima o moždanom udaru i pomoći licima koja su preživjela moždani udar”, ”reagovanjima na ekološke incidente”, ”smanjenjem siromaštva”, ”društvenom brigom o djeci i mladima”, ”okupljanjem poljoprivrednih proizvođača” i slično.

Sve to nije smetalo ministarki Pribilović da prihvati sve te kandidature kao valjane i proglasi ih za legitimne predlagače.

Ministarka je prihvatila sve 23 organizacije kao zakonite predlagače, suprotno javnom pozivu i slovu Uredbe o saradnji organa državne uprave i NVO.

Ona je bila u obavezi da cijeni ispunjenost kriterijuma koje je propisala i samim pozivom. Između ostalog, organizacije predlagači su u prošloj godini morale da sprovedu makar jednu aktivnost u vezi sa zadatkom Savjeta za reformu javne uprave.

Podsjećamo ministarku i javnost:

  • Kada je formirana radna grupa za pisanje Strategije reforme javne uprave za članstvo u njoj se prijavio samo kandidat Instituta alternativa;
  • Kada su nevladine organizacije bile pozivane da dostave pisane komentare na radni tekst Strategije reforme javne uprave – komentare je dostavio samo Institut alternativa;
  • Kada je organizovana javna rasprava o nacrtu Strategije reforme javne uprave – pojavile su se samo 3 nevladine organizacije. Od te tri NVO nijedna nije među 23 koje su podržale kandidatkinju CDT-a;
  • Kada je objavljen prvi izvještaj o primjeni Strategije reforme javne uprave, Institut alternativa je jedina NVO koja je dala javne komentare.

Uzgred, Institut alternativa je jedina NVO koja sistemski prati primjenu Strategije uz podršku Evropske unije.

Očigledno, sve ovo su bili razlozi da nas ministarka proglasi nepodobnim za članstvo u Savjetu.

Imajući u vidu ignorisanje prethodnog iskustva organizacija, koje su predložile Steva Muka za članstvo u Savjetu, pokrenućemo postupak pred Upravnim sudom za poništenje ovakve odluke Ministarstva javne uprave.

Tim Instituta alternativa

Saopštenje: Nejasna matematika politike zapošljavanja u opštinama

Prema posljednim strateškim ciljevima reforme javne uprave, Vlada ne namjerava da stane na put prekomjernom zapošljavanju u crnogorskim opštinama.

Planirani broj smanjenja zaposlenih u lokalnim upravama do kraja ove godine je 600, što ne odstupa značajno od povećanja zaposlenih u određenom broju opština tokom 2016. godine.

Samim tim, nejasno je na koji način Vlada planira da ostvari racionalizaciju zapošljavanja na lokalnom nivou.

Naime, prema izvještaju o realizaciji Akcionog plana za primjenu Strategije reforme javne uprave, broj zaposlenih u 20 opština porastao je za 441 u 2016. godini, dok za 3 opštine (Berane, Plav i Pljevlja) uopšte nisu dostavljeni podaci.

U istom dokumentu, Vlada po prvi put definiše ciljanu vrijednost za smanjenje broja zaposlenih u lokalnim upravama – za oko 600.

Iako u narednim redovima Vlada samu sebe demantuje, pa tvrdi da podaci o povećanom broju zaposlenih ne znače nužno povećanje, jer se u najvećem broju slučajeva radi o usklađivanju radnog odnosa već zaposlenih lica sa izmjenama zakonskih propisa, građani i dalje ostaju uskraćeni za informacije o stvarnom stanju na terenu i stvarnim ciljevima u ovoj oblasti.

Naime, nejasno je:

  • Koje su to izmjene zakonskih propisa nametnule usklađivanje radnog odnosa zaposlenih u opštinama, kada su izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima u toku, a na snazi su stare odredbe?
  • Kakvo je stanje u opštinama za koje nijesu dostavljeni podaci?
  • Na čemu je utemeljena ciljana vrijednost smanjenja broja zaposlenih za 600?

Prvi Izvještaj o primjeni Strategije za reformu javne uprave obiluje i drugim nelogičnostima. Tako se, između ostalog, tvrdi da je procenat ažurnosti Centralne kadrovske evidencije, informacionog sistema koji bi trebalo da sadrži podatke o broju i strukturi zaposlenih u državnim organima, 85%. U produžetku se tvrdi da je u toku izrada evidencije o blagovremenom i sveobuhvatnom dostavljanju podataka u ovaj sistem. Nameće se logično pitanje: Na osnovu čega je onda utvrđen procenat ažurnosti ove važne evidencije?

Institut alternativa, u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, uz podršku Evropske unije, takođe prati primjenu Strategije za reformu javne uprave do 2o20. godine.

Prvi monitoring izvještaj ćemo objaviti polovinom ove godine.

Pratite http://mojauprava.me/ za više informacija.

Milena Milošević
Istraživačica javnih politika