Saopštenje: Savjet Agencije za sprečavanje korupcije da radi javno

Sjednice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije treba po pravilu da budu otvorene za javnost, odluke za koje je glasalo povezano lice sa javnim funkcionerom ništavne, a Savjet otvoren za učešće zainteresovanih strana.

Institut alternativa učestvovao je danas na sjednici Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije na kojoj je predstavio komentare na predlog Poslovnika o radu ovog tijela. U komentarima smo se fokusirali na odredbe koje se odnose na javnost rada Savjeta. U tom smislu, smatramo da bi sjednice Savjeta trebalo da budu, po pravilu, otvorene za javnost, dok bi se one samo izuzetno, u Poslovnikom definisanim situacijama, glasovima većine članova Savjeta, mogle zatvoriti za javnost.

Poslovnikom je, dalje, potrebno predvidjeti saradnju Savjeta sa drugim organima javne uprave. Dodatno, ukazali smo na potrebu da se Poslovnikom propiše mogućnost da zainteresovane strane mogu samoinicijativno, pisanim putem, zatražiti da prisustvuju sjednici Savjeta, ili da uzmu učešće u radu sjednice, a ne samo po pozivu Savjeta, kako je to definisano predlogom Poslovnika. O zahtjevu za prisustvo zainteresovanog lica odlučivao bi Savjet većinom od ukupnog broja članova.

Predlog Poslovnika propisuje da je član Savjeta dužan da se izuzme od glasanja, ako je povezano lice sa javnim funkcionerom ili drugim licem o kome se odlučuje. Smatramo da bi trebalo propisati da je odluka Savjeta ništavna ukoliko se naknadno dokaže da je za nju glasao član koji je povezano lice sa javnim funkcionerom ili drugim licem o kojem se odlučuje.

Najzad, obavljanje administrativnih poslova za potrebe Savjeta ne može biti decentralizovano, te Poslovnikom treba precizirati da ove poslove obavlja sekretar koji se bira iz redova službenika Agencije.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Komentare Instituta alternativa na predlog Poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije u cjelini možete preuzeti ovdje

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *