Kandidati nezadovoljni provjerom sposobnosti i poštovanjem rang lista

Provjera sposobnosti i nepoštovanje rang lista za izbor državnih službenika i namještenika, najčešći su uzrok nezadovoljstva kandidata za posao u državnim organima, pokazuju prijave koje Institut alternativa (IA) dobija preko svoje Internet stranice “Moja uprava“.

Na adresu “Moje uprave”, sajta koji je IA pokrenuo u okviru projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, uz podršku Ambasade SAD u Podgorici, do sada je stiglo ukupno 14 prijava.

Kandidati često izražavaju nezadovoljstvo zato što nijesu izabrani na radna mjesta, iako su bili prvorangirani tokom provjere sposobnosti. Uporište za to im pruža i Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji propisuje da se, po pravilu, na radna mjesta biraju najbolje ocijenjeni kandidati. Samo izuzetno, i uz posebno obrazloženje, nakon usmenog intervjua sa kandidatima sa rang liste, starješina može izabrati drugog kandidata.

Međutim, upravo obrazloženja starješina nijesu dovoljno ubjedljiva, pokazuju slučajevi kandidata koji su nam se obratili.

Naime, starješine se u obrazloženjima često pozivaju na već sprovedenu provjeru sposobnosti, koja služi kao osnov za formiranje rang lista, na činjenicu da su izabrani kandidati već radili u datom državnom organu ili da su ostavili bolji utisak.

Ovi slučajevi poklapaju se i sa nalazima našeg Monitoring izvještaja o zapošljavanju i napredovanju u državnim organima, koji je upozorio na preširoku primjenu diskrecionog prava starješina da ne izaberu najbolje kandidate.

Druge prijave koje su upućene našoj organizaciji odnose se mahom na neregularnosti prilikom provjere sposobnosti, odnosno pogrešno bodovanje testova, prosječne ocjene tokom studiranja i stručnih i radnih kvaliteta kandidata.

Kandidati upozoravaju i na privilegovanje pojedinih kandidata od strane službenika, koji pripremaju praktične testove za provjeru kompetentnosti za obavljanje poslova datog radnog mjesta.

“Odradiš perfektno opšti dio na provjeri sposobnosti, međutim, na posebnom dijelu je vrlo teško proći jer ne znaš šta i odakle treba da učiš (iz organa na čiji se oglas javljaš neće da daju informaciju), dok onaj kome je namješten oglas (a 98% oglasa je namješteno), obzirom na to da pitanja pripremaju službenici za kadrovske poslove iz pomenutog organa, zna koja će mu biti pitanja, pa čak dobije i odgovore”, piše u jednoj od prijava koje smo primili.

IA je pripremio i vodič za kandidate za posao u državnim organima, koji će, u 2 000 primjeraka, biti distribuiran svim zainteresovanim kandidatima uz pomoć Uprave za kadrove.

Nalazi i rezultati našeg jednogodišnjeg projekta ”Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve” poslužiće i kao osnova za zagovaranje izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje su planirane za poslednji kvartal ove godine.

Milena MILOŠEVIĆ
Istraživačica javnih politika

Konferencija “Iskustva NVO u procesu evropske integracije Crne Gore: Postignuća i izazovi”

Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa, učestvovala je danas na konferenciji pod nazivom „Iskustva NVO u procesu evropske integracije Crne Gore: Postignuća i izazovi“, koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Jovana je govorila na prvom panelu „Iskustvo NVO u radu radnih grupa za pripremu pregovora“. Navodeći da predstavnici NVO u Radnim grupama imaju selektivan pristup informacijama, ocijenila je da je njihova pozicija neravnopravna zbog manjka transparentnosti, te da postoji veliki broj prepreka na koje nailaze i predstavnici NVO i javnost tokom informisanja o sprovođenju Akcionih planova. Sjednice Savjeta za vladavinu prava su zatvorene, dok se na sjednicama Radnih grupa diskutuje samo o tehničkim detaljima o procesu izvještavanja, a ne o stvarnim problemima. Još jedan od problema, kako je navela, jeste neobjavljivanje komentara Evropske komisije (EK) na ključne nacrte i predloge, izvještaja ekspertskih misija EK i promjena u pregovaračkoj strukturi.

„Vlada ipak ima šta da krije, odnosno kanali komunikacije trenutno omogućavaju Vladi da neke bitne informacije vezane za proces krije od članova Radne grupe NVO sektora, pa i od druge zainteresovane i stručne javnosti“, rekla je Jovana, navodeći da neki od komentara na zakonodavstvo nisu dostupni, i to ne samo nevladinim organizacijama, već ni poslanicima u Skupštini Crne Gore.

Dio Jovaninog izlaganja možete pogledati na linku ispod.

Pored Jovane, na panelu su govorili i Boris Marić iz NVO Centar za građansko obrazovanje, Nataša Kovačević NVO Green Home, Miodrag Radović, sekretar Pregovaračke strukture, dok je panelom moderirala Ana Novaković, izvršna direktorica CRNVO.

CRNVO je konferenciju organizovao u saradnji sa Udrugom za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – Cenzura Plus.

Institucionalno pozicioniranje Evropskog parlamenta – između slabih nadležnosti i apatije birača

Naučni rad koordinatorke istraživanja Jovane Marović “Institucionalno pozicioniranje Evropskog parlamenta – između slabih nadležnosti i apatije birača”, objavljen je u Godišnjaku Fakulteta političkih nauka u Beogradu. U radu se objašnjava u kojoj mjeri slabost ovog neposredno izabranog tijela utiče na nisku izlaznost birača, te sveprisutni demokratski deficit u Zajednici. Polazi se od ključnih obilježja i nadležnosti Evropskog parlamenta i daje prikaz njihovog jačanja tokom procesa integracije. Poseban fokus je na Ugovoru iz Lisabona, odnosno na tome u kojoj mjeri ovaj reformski pokušaj jača autonomiju parlamenta. Osnovna teza je da moć i pozicija Evropskog parlamenta nisu značajno unaprijeđeni, te da su njegova slabost i, još uvijek, ograničena vidljivost rada važni razlozi što građani percipiraju izbore za Evropski parlament kao ”drugorazredno nacionalno takmičenje”, pa im kao takvi nisu zanimljivi.

Rad u cjelini možete preuzeti ovdje.

Sastanak: Kako do zapošljavanja po zaslugama?

Insitut alternativa (IA) je u petak, 24. jula, održao sastanak sa zainteresovanim donosiocima odluka u okviru projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, koji podržava Ambasada SAD u Podgorici.

Događaj je okupio aktere koji su ključni za zapošljavanje i napredovanje u državnim organima, odnosno za dosljednu primjenu Zakona o državnim službenicima i namještenicima: predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Upravne inspekcije, Uprave za kadrove, Komisije za žalbe i Etičkog odbora za praćenje primjene Etičkog kodeska državnih službenika i namještenika.

Na sastanku je bilo riječi o ključnim izazovima u uspostavljanju sistema zasluga u državnim organima, koji su prepoznati u monitoring izvještaju Instituta alernativa “Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima“, ali i u zvaničnim izvještajima Vlade i prijavama podnijetim preko IA internet stranice “Moja uprava“.

Rezultat događaja je i nacrt preporuka koje će dalje biti diskutovane u okviru rada na izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, čije usvajanje se očekuje do kraja godine.

Šta mi želimo od Evrope?

Šta mi želimo od Evrope?U predgovoru knjige filozofa Slavoja Žižeka i Srećka Horvata Šta Evropa želi? slikovito se kaže kako je Hrvatska postala članica Unije poslije ponoći, te stigla na zabavu kada su svi gosti već bili pijani. Ostalim zemljama, prvenstveno Zapadnog Balkana, stoga ne preostaje ništa drugo već da dođu na after party, a vrlo dobro znaju i loše strane ovog druženja. Djeluje li Vam ovo već kao nepoželjan scenario? Zbirka tekstova Žižeka i Horvata predstavlja skeniranje negativnih posledica članstva u EU i uticaja politika koje se definišu na njenom nivou na ekonomiju i demokratiju u državama članicama. Kriza Evrozone i pogoršanje uslova života evropskih građana prouzrokovali su sve dublje nezadovoljstvo, te ponovo, snažnije nego ikad, doveli u pitanje svrsishodnost integracije. Upravo ovi unutrašnji problemi u državama članicama nam pokazuju najmanje dvije stvari.

Članstvo u Evropskoj uniji ne anulira pogrešne poteze elita na vlasti. To nužno ne znači da će te iste elite biti i odgovorne za propuste, neosnovano bogaćenje, beskonačno zaduživanje, već da će se, po interpretaciji Grka, bijes mentora sručiti na građane. Ili, da upotrijebimo ”ciprasizme”: kakav je to sistem gdje nekontrolisane bankarske špekulacije dovode do bankrotstva jedne zemlje, dok se mjerama štednje ne utiče na stabilizaciju, već na potpuni krah ekonomije? Istina je negdje između budući da je slom sistema prouzrokovan višegodišnjom lošom politikom upravo grčke vlasti, a pozivanje na njenu odgovornost je, ipak, pitanje internih procedura. Potreba da se očuvaju radnička prava, sistem osiguranja i socijalna država, na jednoj strani, ne bi trebalo da isključuje interes banaka i kreditora na drugoj. Međutim, to nije slučaj u Grčkoj. Novonastala postreferendumska situacija mogla je da preraste u win-win formulu. Za Grke, jer su iznenadnom odlukom da organizuju referendum skrenuli pažnju sa činjenice da zbog neprijatne dužničke krize ne drže sudbinu sopstvene države u svojim rukama i podsjetili na svijetle trenutke svoje istorije. Za EU, jer su se u novim pregovaračkim okolnostima mogli stvoriti uslovi da pokaže demokratski potencijal za iznalaženje rješenja koje bi je približilo njenim građanima. Što se nije dogodilo, pa nas vodi ka drugom problemu unutar Unije.

Supranacionalna Unija koja diktira uslove tranzicionim i zemljama članicama i sama pati od istih boljki. Manjak legitimnosti koji opterećuje Evropsku uniju još od pred-mastriškog perioda ogleda se u stalnom jačanju izvršne vlasti i to kroz način djelovanja Evropskog savjeta i Savjeta, ali i legitimitet izbora i način rada Evopske komisije, te ograničenu moć i uticaj Evropskog parlamenta. U ovakvim uslovima zemlje pokretači procesa evropske integracije imaju odlučujuću riječ, pa zbog toga Jirgen Habermas govori da je na snazi ”njemačka diktatura”. Posledice toga su sve dublji jaz između građana i Unije, te manjak demokratije i u samim državama članicama. Adekvatno artikulisanje onoga što države članice i njihovi građani žele, naravno, podrazumijeva transformaciju uređenja Unije, te obezbjeđivanje novih, jačih, mehanizama za predstavljanje građana. Svi dosadašnji pokušaji demokratizacije Unije predstavljali su marginalno jačanje nadležnosti Evropskog parlamenta, te simboličnu legitimizaciju rada Komisije, i dalju zaštitu interesa najmoćnijih država članica EU.

Baš kao što su Unija i njene države članice u političkoj klopci, i države kandidati za članstvo u ovoj Zajednici se bore sa sopstvenim koje se isto mogu svesti pod manjak demokratije i odgovornosti. Upotrebljavajući crnogorski konktekst – spora dinamika reformi, neuspješne privatizacije, sveprisutni korupcija i nepotizam nam pokazuju da je interes manjine i dalje ispred interesa većine. Istovremeno, svako unapređenje, zakonsko, institucionalno, u praksi je isključivo rezultat EU uslovljavanja i pritiska. Stoga je ono što mi želimo da EU/Evropa nastavi da vrši pritisak na nosioce vlasti, te uporedo sa ispunjavanjem kriterijuma za članstvo utiče na unapređenje kvaliteta života crnogorskih građana. EU pritisak je, dakle, u različitim uslovima različito (kontra)produktivan. Međutim, isto koliko je nama potrebno da Unija ispunjava svoju misiju, koja se makar na papiru zove garant uspostavljanja ”visokih standarda”, toliko je i EU, odnosno njenim pokretačima, potrebno da povrate poljuljano povjerenje država članica. To je jedini održivi način produbljenja integracije.

dr Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa i članica radne grupe za poglavlje 23

Tekst originalno objavljen u sekciji ,,Forum” dnevnog lista Vijesti

Rezultati istraživanja stavova građana o odgovornosti policije u Crnoj Gori i regionu

Juče, u srijedu 22. jula, u četiri glavna grada u regionu, Podgorici, Beogradu, Sarajevu i Prištini, predstavljeni su rezultati istraživanja javnog mnjenja o integritetu policije sačinjeni po istovjetnoj metodologiji kako bi bile uporedive.

Anketiranja je, za potrebe naše mreže POINTPULSE, sproveo Ipsos Strategic Marketing, po istovjetnoj metodologiji za sve zemlje.

Ova aktivnost dio je našeg, trogodišnjeg, regionalnog projekta čiji je cilj dati doprinos transformaciji policija na Balkanu u profesionalne policijske službe koje uživaju povjerenje i poštovanje svojih građana. Istraživanje stavova javnog mnjenja treba da posluži samo kao jedan od pokazatelja stanja u policiji – mapa problema vidljivih iz ugla građana – i nadamo se da će biti dobar osnov za dalju diskusiju.

Ostale aspekte integriteta policije, Institut alternativa će, u narednom periodu, nastaviti da osvjetljava u saradnji sa partnerima iz regiona, ali i zainteresovanim akterima u državi, posebno kada su u pitanju kvalitet nadzora nad policijom, upravljanje finansijama u policiji, upravljanje ljudskim resursima, menadžment policije i transparentost.

Takođe nas zanima da analiziramo šta su uzroci narušenog integriteta kod jednog broja policijskih službenika i na koji način se manifestuju, te kako pospješiti sprovođenje najviših profesionalnih standarda i podstaći policiju na značajnije rezultate.

Imajući u vidu važnost daljih reformi policije, sa četiri partnerske organizacije iz regiona, formirali smo mrežu i započeli, početkom ove godine, novi projekat Balkanski puls za policijski integritet i povjerenje (POINTPULSE) uz podršku Evropske unije.

Vodeća organizacija u regionalnoj mreži je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCSP), a ostali partneri su: BIRN Srbija, Centar za sigurnosne studije BiH, kao i kosovski Centar za bezbjednosne studije.

Na sljedećim linkovima možete preuzeti rezultate istraživanja:

Prezentacija rezultata istraživanja za Crnu Goru

Prezentacija rezultata istraživanja za region

Ovdje možete pogledati predstavljanje rezultata istraživanja sa jučerašnje press konferencije:

Povezane vijesti: