Javno-privatna partnerstva na lokalnom nivou

Panel diskusija o rizicima za korupciju u oblasti javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou u Crnoj Gori, organizovana je u Budvi 27. novembra 2013. Ovaj događaj je dio projekta Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija! koji Institut alternativa realizuje u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO), NVO Bonum i NVO NADA. Predstavnici organizatora, Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa, i Boris Marić, viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje, osvrnuli su se na institucionalno uređenje u lokalnim samoupravama za zaključivanje i realizaciju javno-privatnih partnerstava, kao i na postojeće probleme u praksi, odnosno rizike za korupciju u ovoj oblasti.

U ime Opštine Budva na panelu su govorili Miodrag Marković, šef Kancelarije za borbu protiv korupcije i Vesna Madrapa, savjetnica u Sekretarijatu za prostorno planiranje i uređenje prostora. Panelu su prisustvovali i lokalni službenici/e i namještenici/e, odbornici/e u Skuštini Opštine Budva, predstavnici/e lokalne samouprave, NVO sektora i građani.

Održan okrugli sto o reformi državne uprave

„Neophodno je stalno ekspertsko tijelo za sprovođenje reforme državne uprave, kako bi ovaj proces bio što uspješniji“, poručila je Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa (IA), na okruglom stolu „Reforma državne uprave-dokle smo stigli?“.

Okrugli sto je održan u organizaciji IA u srijedu, u Podgorici, sa ciljem da pruži kritički osvrt na dosadašnje aktivnosti u okviru reforme crnogorske državne uprave, naročito u odnosu na dosadašnju implementaciju Strategije za reformu javne uprave za period 2011-2016. godine, ali i u odnosu na nadgledanje cjelokupnog procesa.

Marović je ukazala na problem manjka zaposlenih u određenim ministarstvima, a viška u drugim. Ona je pozvala na izradu analize, koja bi sadržala preciznu procjenu obima poslova državne uprave, potrebnog broja i profila kadrova u pojedinim sektorima, kao i procjenu potrebnih sredstava za vršenje tih poslova u srednjoročnom periodu.

Marović je istakla da je neophodno formirati posebno koordinaciono tijelo koje bi pratilo ovu reformu s obzirom na nepostojanje adekvatnog institucionalnog okvira za upravljanje procesom.

Boris Marić, viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje, zapitao se da li je reforma državne uprave „nedosanjani san“.

On je ukazao na prelazne i završne odredbe Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, koje omogućavaju da se imenovanjem vršioca dužnosti starješina organa ili rukovodioca ugrozi trasnparentnost izbora ljudi na ključne funkcije u državnoj upravi.

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora IA, podsjetio je tokom uvodnog obraćanja da su tokom dosadašnjeg procesa reforme državne uprave usvojena dva strateška dokumenta, mijenjani i unapređivani zakonodavni i institucionalni okviri za upravljanje ovim procesom, kao i sama struktura državnog aparata.

“Ipak, izazovi su i dalje brojni. Državna uprava je još uvijek nedovoljno organizovana, efikasna i profesionalna. Kao takva ona predstavlja prepreku bržem integrisanju zemlje u Evropsku uniju”, dodao je Muk.

On je tokom diskusije naglasio nedovoljnu podjelu nadležnosti između Ministartsva finansija i Ministarstva unutrašnjih poslova u poslovima koordinacije reforme državne uprave i ukazao na potrebu bližeg definisanja uloge ovih institucija.

Olaf Peške, zamjenik ambasadora Savezne Republike Njemačke, istakao je da je uvođenje sistema zasluga u službenički sistem crnogorske državne uprave jedan od ključnih prioriteta u cjelokupnoj reformi.

Na okruglom stolu učestvovali su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Jadranka Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu, i Veselin Vukčević, pomoćnik ministra.

Oni su predstavili rezultate u reformi državne uprave i podsjetili na Plan reorganizacije javnog sektora, koji je Vlada usvojila u julu 2013. godine, a javnosti predstavila tek u srijedu, neposredno pred održavanje okruglog stola.

Vojinović je istakla da pod smanjenjem broja zaposlenih, koje je predviđeno ovim strateškim dokumentom Vlade, ne treba nužno podrazumijevati otkaze.

“Odlaskom u penziju, sporazumnim prekidom radnog odnosa, kao i prekidom radnog odnosa na osnovu disciplinske odgovornosti takođe se može smanjiti broj zaposlenih”, istakla je ona.

Predstavnici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu takođe su bili panelisti na okruglom stolu.

Snežana Jonica, zamjenica predsjednika Odbora, istakla je problem kovertiranih ostavki, koje je Milo Đukanović, dok je bio mandatar za sastav nove vlade, naložio rukovodiocima organa, kao jedan od izazova u depolitizaciji državne uprave.

“Njih nije naložio premijer, već mandatar za sastav nove Vlade, dakle predsjednik Demokratske partije socijalista”, istakla je ona.

Rifat Rastoder, predsjednik ovog radnog tijela, osvrnuo se na ulogu Skupštine u nadgledanju reforme državne uprave i ukazao na porast korišćenja kontrolnih mehanizama od strane poslanika.

Okrugli sto je održan uz podršku Fondacije Friedrich Ebert.

Najava: Okrugli sto “Reforma državne uprave u Crnoj Gori – dokle smo stigli?”

Okrugli sto, pod nazivom “Reforma državne uprave u Crnoj Gori – dokle smo stigli?”, u organizaciji Institut alternativa (IA), održaće se u u srijedu 27. novembra 2013. godine u Podgorici, PR centar, Bulevar Josipa Broza 23A, sa početkom u 11h.

Ovaj događaj je dio napora Instituta alternativa, da u okviru svog istraživačkog programa o reformi javne uprave, doprinese unapređenju efikasnosti, efektivnosti i odgovornosti organa državne administracije, lokalnih vlasti i javnih službi. Okrugli sto će se održati uz podršku Fondacije Friedrich Ebert.

Cilj okruglog stola je, dakle, da pruži kritički osvrt na dosadašnje aktivnosti u okviru reforme crnogorske državne uprave, naročito u odnosu na implementaciju Strategije za reformu javne uprave za period 2011-2016. godine, ali i u odnosu na nadgledanje cjelokupnog procesa.

U skladu sa tim, diskusija će biti organizovana u dva panela.

Prvi panel će pružiti pregled do sada učinjenog na reformi državne uprave i predstaviti planirane mjere u cilju unapređenja stanja u ovoj oblasti.

Drugi panel će se fokusirati na mehanizme koordinacije, monitoringa i izvještavanja o reformi državne uprave.

Za sve dodatne informacije i potvrdu učešća, možete se obratiti koordinatorki događaja Mileni Milošević, na e-mail: milena@institut-alternativa.org ili telefon 067/237-660

Saopštenje: Odbor za antikorupciju da intenzivira rad

Rijetkost u sazivanju sjednica Odbora za antikorupciju tokom ove godine dovela je u pitanje njegovu sposobnost da ispuni zacrtane ciljeve, što nameće obavezu češćeg sastajanja članova ovog tijela u narednom periodu.

Po broju održanih sjednica, Odbor za antikorupciju je najpasivnije stalno radno tijelo u Skupštini Crne Gore.

Održano je ukupno osam sjednica a najduža pauza u radu ovog tijela bila je skoro četiri mjeseca, u periodu između 27. marta i 24. jula.

Institut alternativa (IA) stoga apeluje na proaktivniji pristup članova, predsjednika i novoizabranog zamjenika predsjednika Odbora kada su u pitanju nagomilane obaveze u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori.

To naročito dobija na važnosti ukoliko se uzmu u obzir, na jednoj strani, neiksustvo Odbora koji je počeo sa radom tek u poslednjem sazivu parlamenta, i njegov relativno ambiciozni godišnji plan rada, na drugoj strani.

Podsjećamo, plan rada za 2013. godinu ovog radnog tijela, između ostalog, predviđa kontinuirano održavanje kontrolnih i konsultativnih saslušanja, i razmatranje posebnih izvještaja i informacija koje bi Odbor trebalo da traži od nadležnih institucija.

Takođe, planirana je analiza sistemskih zakona u borbi protiv korupcije, kao i analiza rizika korupcije u izgradnji objekata i uređenju prostora.

Pasivnost Odbora u prethodnom periodu, međutim, dovela je u pitanje ispunjavanje nekih osnovnih obaveza koje bi, po prirodi stvari, tijelo čije su glavne nadležnosti nadzor i analiza rada državnih organa, institucija, organizacija i tijela u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala trebalo da obavlja.

Naime, planom zacrtani rok da do kraja juna ove godine budu razmatrani prošlogodišnji izvještaji o radu Vrhovnog državnog tužioca, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, Agencija za nacionalnu bebjednost, Sudskog savjeta, u dijelu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, davno je istekao.

Takođe, IA podsjeća da još uvijek nijesu utvrđene procedure za razmatranje predstavki upućenih Odboru. Da na nivou Skupštine nedostaju procedure za postupanje na osnovu pritužbi građana upozorila je i Evropska komisija u prošlogodišnjem izvještaju o napretku Crne Gore.

IA zato poziva članove Odbora i Kolegijum Skupštine da riješe ovo pitanje, kako se nepravovremenim i nepotpunim odgovorima na predstavke građana ne bi ugrozio legitimitet ovog tijela

Iako izražavamo zadovoljstvo što je većina naših preporuka predstavljenih u papiru “Odbor za antikorupciju:lijek ili placebo?” našla svoje mjesto u godišnjem planu rada, smatramo da je neophodno da Odbor intenzivira svoj rad kako bi ispunio preostale zacrtane ciljeve, koji bez sazivanja sjednica i rada ovog tijela ostaju mrtvo slovo na papiru.

Milena MILOŠEVIĆ
Istraživačica javnih politika

Nastavak skupštinske rasprave o finansiranju NVO

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet završio je konsultativnu raspravu (saslušanje) na temu „Primjena Zakona o nevladinim organizacijama u dijelu finansiranja“, koja je započeta 21. oktobra 2013. godine.

Učešće na sjedinici je uzeo predsjednik Upravnog odbora IA, Stevo Muk. Sjednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Komisije za raspodjelu prihoda od igara na sreću, Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore sa nevladinim organizacijama i nekoliko nevladinih organizacija.

Dogovoreno je da Služba Odbora, polazeći od iznijetih stavova, a imajući u vidu i dostavljena pisana mišljenja i prijedloge, sačini Prijedlog ocjena i stavova o kojima će se Odbor izjasniti na nekoj od narednih sjednica.

Vezani postovi: Skupštinska rasprava o finansiranju NVO

Interaktivna radionica: Policy research, Technology and Advocacy Converge u Pragu

Naša istraživačica, Dina Bajramspahić, učestovovala je na interaktivnoj radionici održanoj u Pragu 7. i 8. novembra.

Teme radionice bile su policy istraživanja, nove tehnologije u svrsi inovativnog predstavljanja nalaza istraživanja i kreativne metode za zagovaranje. Radionicu su orginizovali Open Society Think Tank Fund, Open Society Prague i Google. Učesnici radionice bili su predstavnici think tank organizacija, neveladinih organizacija sa istraživačkim kapacitetima i organizacija sa iskustvom u istraživanju i komuniciranju nalaza zasnovanih na analitičkom dokazivanju iz 22 zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope.

Organizovana u formi interaktivne radionice i peer-to-peer razmjene iskustava i znanja, ova konferencija za unapređenje kapaciteta, pružila je priliku učesnicima koji već imaju elementarno znanje i iskustvo korištenja podataka za policy-relevantna istraživanja da steknu dodatna znanja, alate i kontakate koji će ih osnažiti kako bi dodatno integrisali korištenje modernih tehnologija i open data u standardne alate think tank organizacija. Akcenat je bio na savremenim, efikasnim online i offline formama za prezentovanje nalaza istraživanja kojima se želi osigurati veća podrška i participacija šire javnosti.