II modul Škole javnih politika 2013

Drugi modul Škole javnih politika održan je 30. i 31. marta 2013 godine. Program Škole je nastavljen temom „Evaluacija javnih politika“ o čemu je polaznicima Škole detaljnije govorila prof. dr Snežana Đorđević sa Fakulteta političkih nauka u Boegradu.

O temi (ključne riječi):
Proces monitoringa i evaluacije javnih politika: analiza troškova i dobiti (cost-benefit), analiza troškova i efektivnosti (cost-effectivness); fenomen višestrukog zagovaranja; metode i tehnike za preporuku politike; nadgledanje policy rezultata; istraživačka i praktična sinteza i tehnike monitoring; pristupi, kriterijumi, i tehnike vrednovanja (evaluacije); oblici argumentacije javnih politika; benčmarking (sistem mjernih instrumenata i načina praćenja kvaliteta i načina rada lokalnih vlasti u svim oblastima rada uz praćenje efekata).

Modul je realizovan u formi dvodnevnog seminara sa interaktivnim radionicama u prostorijama PR centra u Podgorici.

Projekat Škola javnih politka je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću a sprovodi ga Institut alternativa u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).

Snežana Đorđević je od 2008. godine redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predavač je na predmetima lokalna samouprava i javne politike (na osnovnim studijama), a na postdiplomskim studijama na disciplinama: javne usluge i lokalni ekonomski razvoj i javne politike. Na istom fakultetu je i doktorirala 1997. godine.

Autorka je velikog broja knjiga, monografija, priloga u zbornicima, studija, članaka u časopisima, među kojima i: „Savremene urbane teorije – preduzetnički, kreativni, demokratski gradovi“, „Analiza javnih politika“, „Priručnik za lokalni ekonomski razvoj“, „Vlasti u akciji – svet javnih usluga“, „Lokalna samouprava“, „Renesansa lokalne vlasti – uporedni modeli“, „Reforma rada lokalnih ombudsmana u Srbiji“, „Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja“, „Rečnik decentralizacije“, itd.

Bivši je stipendista Fulbrajtove stipendije (Fulbright grant) za šestomjesečno istraživanje na projektu „Javne službe“ u Maxwell School, Campbell Institute, Sirakuza, Njujork, 2002-2003.
Članica je Udruženja za političke nauke Srbije.

 

Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane – Druga godina primjene

U decembru 2010. godine, nakon skoro tri godine od začetka ideje o potrebi njegovog donošenja, u Skupštini Crne Gore jednoglasno je usvojen Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane. Osnovni cilj Zakona je da omogući Skupštini, neposredno i preko Odbora za bezbjednost i odbranu, kroz nadzor nad organima zaduženim za bezbjednost i odbranu, da ostvaruje zaštitu sloboda i prava građana od mogućih zloupotreba, te da doprinese izgradnji cjelovitog i savremenog sistema bezbjednosti. Ovim zakonom je definisan način vršenja parlamentarnog nadzora nad radom organa i institucija koji se bave poslovima bezbjednosti i odbrane, takođe, definisane su njihove dužnosti i odnos Odbora za bezbjednost i odbranu prema Skupštini i Vladi.

Institut alternativa je dao doprinos izradi ovog Zakona, najprije zastupajući potrebu njegovog usvajanja, a onda i sarađujući sa nadležnom radnom grupom u toku izrade zakonskog teksta. Nakon usvajanja Zakona u Skupštini, u decembru 2010. organizovali smo okrugli sto i najavili da ćemo ubuduće pratiti primjenu ovog važnog Zakona, kako bi se njegov duh i motivi usvajanja održali i ojačali.

U decembru 2011. godine, obilježili smo prvu godinu sprovođenja ovog Zakona i objavili izvještaj o ispunjavanju njegovih odredbi u radu Skupštine i Odbora za bezbjednost i odbranu. Tom prilikom smo zaključili da je:

“… usvajanje Zakona o parlamentarnom nadzoru u određenom smislu bilo podsticaj za aktivniji i ažurniji rad Odbora, iako isti još uvijek karakterišu nedovoljna iskorišćenost kontrolnih mehanizama koji stoje na raspolaganju i neizvjesni rezultati vršenja parlamentarnog nadzora”.

Dio godine na koji se odnosi ovaj izvještaj obilježili su parlamentarni izbori. Skupština je u julu donijela odluku o skraćenju svog mandata, u oktobru su održani izbori, a u novembru je konstituisan novi, 25. saziv. Izbori i prateća dešavanja uticali su na dinamiku rada Odbora za bezbjednosti i odbranu, kao i na to da veliki dio planiranih obaveze ostane neispunjen.

Izvještaj koji je pred Vama predstavlja osvrt na aktivnosti Skupštine i Odbora koje se odnose na nadzor nad sektorom bezbjednosti i odbrane. U najvećem dijelu struktura izvještaja se oslanja na oblasti o kojima smo pisali u prošlogodišnjem izvještaju i na tada utvrđenu metodologiju. Na kraju izvještaja date su i preporuke za unapređenje, s kojima ćemo se obratiti članovima Odbora za bezbjednost i odbranu i ostalim učesnicima procesa nadzora nad ovim sektorom.

Rasprava o prvoj godini implementacije Zakona o javnim nabavkama

Predsjednik Upravnog odbora, Stevo Muk učestvuje na radionici “Novi Zakon o javnim nabavkama: izvučene pouke iz prve godine implementacije” koja se u organizaciji Uprave za javne nabavke i SIGMA-e održava 28. marta 2013. u hotelu Maestral (Bečići). Radionica je posvećena analizi Zakona o javnim nabavkama iz 2011. i važnim pitanjima u njegovom sprovođenju (transparentnost, administrativna efektivnost i efikasnost, sredstva za rješavanje sporova).

Tokom 2012. godine, pripremili smo sveobuhvatnu studiju “Korupcija i javne nabavke u Crnoj Gori”, analizirajući nova zakonska rješenja sa aspekta definisanja antikorupcijskih pravila, ali i usaglašenosti sa relevantnim pravnim propisima Evropske unije. Neki od nalaza iz studije, kao i preporuke za prevazilaženje postojećih manjkavosti u Zakonu, biće tema izlaganja našeg predstavnika na ovoj radionici.

Izjava: ANB mora biti politički i ideološki neutralna

Pitanja novinara dnevnog lista “Dan”:

Kako komentarišete to što su Vojska Crne Gore i Agencija za nacionalnu bezbjednost, tokom 2006. godine, vodili spiskove o političkoj opredijeljenosti oficira pljevaljskog garnizona, o čemu svjedoči dokument koji je „Dan” objavio danas?

Odgovori naše istraživačice javnih politika, Dine Bajramspahić:

ANB je po zakonu obavezna da djeluje politički i ideološki neutralno a ovaj slučaj pokazuje da brojne oštre ocjene na račun naše obavještajne agencije nisu sasvim neosnovane i da ANB ima i u bliskom iskustvu (najnovije iz 2006. godine) aktivnosti uticanja na političke tokove. U zemljama nedovoljno razvijene demokratije, a na žalost, nekad čak i u razvijenijim, nacionalni interes se često poistovjećuje sa interesom vladajuće elite, a obavještajne službe se koriste kao instrumenti za sprovođenje tih interesa, što je nedopustivo i na uštrb osnovnih ljudskih prava i sloboda građana. Imajući u vidu da je rad obaveštajnih agencija po definiciji tajan, uvijek će biti prostora za zloupotrebe ovog tipa, zbog čega je neophodno razvijati sve oblike nadzora nad ANB. Naš pravni okvir poznaje sve nivoe kontrole, međutim, sama praksa nadzora nije dovoljno razvijena i još uvijek nije ostvarena snažna demokratska i civilna kontrola nad ANB.

Evropska komisija je u ranijim Izvještajima o napretku Crne Gore upozoravala na politizaciju crnogorske državne uprave i na potrebu za njenom profesionalizacijom pa ovo ne predstavlja iznenađenje. Najnoviji navodi o provjeri političke podobnosti zaposelnih u Vojsci treba posmatrati u tom svjetlu. Svako vrednovanje učinka i doprinosa zaposlenih u državnoj upravi, koje izlazi iz okvira njihovih stručnih i radnih kvaliteta i sposobnosti, je protivzakonito, diskriminatorno i kao takvo nalaže reakciju tužilaštva.

Odgovor je objavljen u današnjem izdanju “Dana”

Saopštenje: Odboru za antikorupciju omogućiti članstvo u Nacionalnoj komisiji

Na narednoj sjednici, članovi Odbora za antikorupciju treba da insistiraju da se sastav Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala proširi i na predsjednika ovog skupštinskog radnog tijela.

Odbor za antikorupciju će u srijedu, 27. marta, održati sjednicu, na kojoj će, između ostalog, raspravljati i o mogućim oblicima buduće saradnje Odbora za antikorupciju i Nacionalne komisije.

Članovi Nacionalne komisije imaju pristup svim informacijama značajnim za njen rad. Međutim, trenutno su predsjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet jedini predstavnici Skupštine u ovom savjetodavnom tijelu Vlade, što članove Odbora za antikorupciju dovodi u neravnopravan položaj.

Kako bi prevazišla ovu situaciju, Vlada treba Odlukom o izmjeni odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala da omogući predsjedniku ovog novoformiranog Odbora članstvo u Nacionalnoj komisiji.

Ovako definisan odnos dvaju tijela olakšao bi Odboru za antikorupciju vršenje parlamentarnog nadzora nad obveznicima izvještavanja Nacionalne komisije i praćenje sprovođenja antikorupcijskih mjera, kroz pravovremen pristup neophodnim informacijama.

Na drugoj strani, time bi se stvorio i osnov za unapređenje saradnje Nacionalne komisije i Skupštine, koja od sada nije bila na zadovoljavajućem nivou.

Nisu postojali mehanizmi koji bi na odgovorajući način ispratili razmjenu preporuka i sugestija između ovih institucija. Takođe, nije definisana ni obaveza predstavnika Skupštine da zastupaju stavove svojih radnih tijela.

Novi odbor ima mogućnost da se intenzivnije bavi sistemskim praćenjem borbe protiv korupcije nego i sama Nacionalna komsija, čiji članovi imaju obavezu da se sastanu svega dva puta godišnje. Članovi Odbora zato treba unaprijed da definišu zaljučke, preporuke i eventualne prijedloge koji će u ime ovog radnog tijela biti predstavljeni Nacionalnoj komisiji i da vode evidenciju o njihovoj primjeni.

Više o ovom i drugim pitanjima vezanim za rad Odbor za antikorupciju, čitajte u našem istraživačkom izvještaju Odbor za antikorupciju: Lijek ili placebo?”

Milena MILOŠEVIĆ
Istraživačica javnih politika

I modul Škole javnih politika 2013

Prvi modul Škole javnih politika održan je 23. i 24. marta 2013 godine. Uvodna tema Škole bila je „Pojam i akteri procesa kreiranja javnih politika“ o čemu je polaznicima Škole detaljnije govorio prof. dr Tihomir Žiljak sa Zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti.

O temi:
Proces stvaranja javnih politika: pojam i podjela javnih politika, akteri u tom procesu (državni, nedržavni, ekspertske i interesne grupe, itd.); instrumenti i dinamika rada na ovim politikama; „efekat evropeizacije“, tj. u kojoj je mjeri u državi koja želi da se integriše u Evropsku uniju definisanje javnih politika uslovljeno i usmjereno politikama koje se formiraju na nadnacionalnom, nivou Unije.

Modul je realizovan u formi dvodnevnog seminara sa interaktivnim radionicama u prostorijama PR centra u Podgorici.

Biografija profesora Tihomira Žiljaka

Agenda prvog modula Škole

Projekat Škola javnih politka je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću a sprovodi ga Institut alternativa u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).