Odgovori za Dnevne novine: Izazovi u nadzoru nad sektorom bezbjednosti

Pitanja novinara Dnevnih novina:
– Izazovi/problemi u bezbjednosnom sektoru – Parlamentarni nadzor – Revizija DRI

Pitanja koja ostaju izazov za crnogorski sektor bezbjednosti su: razvoj prakse nadzora, odnosno demokratske i civilne kontrole nad institucijama sektora bezbjednosti i odbrane, sa jedne strane; i sa druge strane, traženje najadekvatnijeg modela odnosa i podjele nadležnosti između ovih institucija koji bi rezultirao efikasnom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala – što je primarni cilj u narednom periodu za ove institucije i od čega isključivo zavisi dalje napredovanje Crne Gore u EU integraciji. Iako je Zakonik o krivičnom postupku (ZKP), koji uređuje ove relacije, u cijelini stupio na snagu tek u septembru 2012. već se javljaju inicijative za izmjenama u podjeli nadležnosti između policije, tužilaštva i istražnih sudija pod plaštom nedovoljne efikasnosti.

Kada je u pitanju nadzor nad institucijama iz sektora bezbjednosti, najaktivniju ulogu ima skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu. Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane koji uređuje rad ovog odbora je progresivno zakonsko rješenje koje daje odboru na raspolaganje određene mehanizme za vršenje nadzora. Međutim, kontrolni mehanizmi se ne primjenjuju u dovoljnoj mjeri, a tek praksom vršenja nadzora će se razviti njihova djelotvornost kojom se može ostvariti kontrola nad ovim državnim organima. Zaključci koje Odbor usvaja su još uvijek jako generalni i ne daju dovoljno smjernica za unapređenje ovog sektora. Institucije dostavljaju godišnje izvještaje o radu, ali struktura tih izvještaja nije unaprijed definisana, pa institucije imaju dovoljno prostora da Odbor izvjeste o onome o čemu same procjene da je potrebno. Ovo je posebno zabrinjavajuće kada je ANB u pitanju.

Prvi izvještaj DRI o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja ANB za 2011. godinu je izuzetno značajan i predstavlja prvu kontrolu od strane jedne nezavisne institucije nadležne za nadzor nad ANB. Ostale takva institucije su Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i Agencija za zaštitu ličnih podataka, koje iako imaju zakonske mogućnosti, do sada nisu izvršile nadzor nad ANB. Imajući u vidu da se često postavlja pitanje zakonitosti primjene mjera tajnog nadzora od strane ANB, kojima se privremeno ograničavaju Ustavom garantovana prava pojedinaca, potrebno je što prije izvršiti detaljan stručni nadzor nad prikupljanjem podataka od strane ANB.

Posebno zabrinjavajući nalaz DRI za nas je potvrda da generalni inspektor ANB koji je nadležan da vrši unutrašnju kontrolu u ANB nije dostavljao izvještaje o izvršenim kontrolama ni Vladi ni direktoru ANB, na šta je po Zakonu o ANB obavezan. Smatramo da Odbor mora zakazati hitno kontrolno saslušanje predstavnika Vlade koji bi objasnio zašto generalni inspektor ne vrši kontrolu.

Članak u originalu možete pronaći ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *