Aleksandra Vavić

Istraživačica javnih politika

Aleksandra radi u Institutu alternativa od kraja 2014. godine. Koautorka je studije «Sloboda okupljanja u Crnoj Gori», nastale u okviru regionalnog monitoringa slobode okupljanja, kao i studije «Monitoring i evaluacija vladavine prava u Crnoj Gori», u dijelu koji se odnosi na reformu policije, borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma. Aleksandra prati rad policije, sa fokusom na kontrolu njenog rada, o čemu je pisala u studiji «Procjena integriteta policije u Crnoj Gori». U okviru istraživačke oblasti Javna uprava, Aleksandra je angažovana na istraživanju i monitoringu reforme javne uprave. Saradnica je u izradi kratke studije praktične politike «Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik?». U okviru istraživačke oblasti Parlamentarni program prati i rad parlamenta, a posebno Odbora za bezbjednost i odbranu i Odbora za evropske integracije. Bila je i saradnica u istraživanju ”Analitički monitoring kontrolne funkcije Skupštine Crne Gore”, i u izradi studije «Skupština i nadzor izvršne vlasti», kao i kratke studije «Poslanička pitanja u crnogorskom parlamentu».

Aleksandra je završila Specijalističke studije u oblasti međunarodnih odnosa na Fakutetu političkih nauka na Univerzitetu Crne Gore. U toku studija, bila je potpredsjednica Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka, članica Centra za društvena istraživanja i članica Izvršnog odbora Međunarodne organizacije studenata političkih nauka. Stažirala u Kancelariji Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i bila stipendistkinja Konrad Adenauer fondacije 2014/2015. godine.

Kontakt: aleksandra@institut-alternativa.org