Skupština i nadzor izvršne vlasti u 2014.

Monitoring izvještaj ”Skupština i nadzor izvršne vlasti u 2014.” je pripremljen u okviru projekta ”Analitički monitoring kontrolne funkcije Skupštine Crne Gore” koji je podržan od strane Fondacije Institut za otvoreno društvo – Think Tank Fund-a iz Budimpešte. Tokom 2014. godine istraživački tim Instituta alternativa je pratio rad svih odbora kada su na dnevnom redu bila saslušanja ili razmatranje izvještaja o radu državnih institucija. U skladu sa našim programskim ciljevima i orijentacijom, poseban dio monitoringa bio je posvećen radu četiri odbora: odbora za ekonomiju, finansije i budžet; bezbjednost i odbranu; evropske integracije i antikorupciju.

U izvještaju su predstavljene aktivnosti Odbora za antikorupciju, kao posebnog specijalizovanog tijela za oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i Odbora za evropske integracije, centralnog radnog tijela za praćenje procesa pregovora. Rad ostalih odbora je analiziran kroz specifična pitanja iz njihovog djelokruga, dok je parlamentarnom nadzoru oblasti bezbjednosti i odbrane posvećena posebna analiza.

Ovaj izvještaj obuhvata i kratak pregled sprovođenja svih kontrolnih mehanizama tokom prošle godine. Budući da je značajan dio našeg istraživačkog rada bio usmjeren i na mjere koje se odnose na Skupštinu, a koje su predviđene ključnim strateškim dokumentima kao što su Akcioni plan za poglavlje 23, Pravosuđe i temeljna prava, i Akcioni plan za jačanje kontrolne i zakonodavne funkcije parlamenta, kratak osrvt na ključne obaveze iz ovih dokumenata je i ovdje prikazan. U tom kontekstu, tokom realizacije projekta, organizovali smo i dva posebna događaja: okrugli sto posvećen potrebi usvajanja posebnog Zakona o Skupštini, kao i panel diskusiju o Etičkom kodeksu poslanika. U organizaciji ovih događaja značajnu logističku podršku smo dobili od stručne službe Skupštine, kao i samih poslanika, odnosno poslaničkih klubova.

Procjena uticaja kontrolnih mehanizama koji stoje na raspolaganju poslanicima sprovedena je na osnovu detaljne analize raspoložive dokumentacije na sajtu Skupštine (zapisnika, poslaničkih pitanja i odgovora, izvještaja o radu, akcionih planova, itd). Tokom istraživanja, informacije smo dobili i na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Kvalitativnu procjenu dometa kontrolnih mehanizama u praksi sproveli smo na osnovu intervjua sa 8 poslanika/ca u crnogorskom parlamentu tokom decembra 2014. godine, kao i generalnim sekretarom Skupštine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *