Deset opština planira da zaposli preko 450 službenika

Kadrovski planovi deset opština iskazuju potrebu za zapošljavanjem 457 ljudi u ovoj i narednoj godini; potrebe za zapošljavanjima nijesu u dovoljnoj mjeri obrazložene niti njihov efekat na sprovođenje Plana optimizacije javne uprave.

Samo su četiri lokalne samouprave donijele kadrovske planove u zakonskom roku, do kraja januara (Tivat, Plužine, Danilovgrad, Golubovci), dok je do kraja marta ove godine to učinilo još njih šest: Podgorica, Nikšić, Andrijevica, Mojkovac, Budva i Herceg Novi.

Podsjećamo, Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je stupio na snagu 2018. godine, obavezao je opštine da da donesu kadrovski plan za organe lokalne uprave, stručne i posebne službe u njihovom sastavu. Kadrovski plan za 2019. godinu, ali i sa projekcijama za narednu, 2020. godinu, trebalo je da bude usvojen u roku od 30 dana od dana donošenja budžeta opštine, odnosno za većinu opština do kraja januara.

Tri opštine su odgovorile da nijesu usvojile odluke o budžetu za ovu godinu do kraja 2018. godine – Kolašin, Cetinje i Plav, što je bilo i njihovo ključno obrazloženje za nedonošenje kadrovskog plana. Ostale opštine su tokom marta odgovorile da je donošenje kadrovskog plana u toku (Rožaje, Berane, Bar), ili jednostavno da kadrovski plan nije još uvijek donijet, uglavnom iz razloga što je u toku reorganizacija poslova u tim opštinama.

Osim što su prekršile zakonsku obavezu, opštine, navođenjem razloga za nedonošenje ovih dokumenata zbog reogranizacije koja je u toku, pokazuju nerazumijevanje suštine kadrovskog planiranja. Ono bi u prvom redu trebalo da predstavlja proces čiji je cilj da osigura odgovarajuću organizaciju poslova i obezbijedi da odgovarajući broj ljudi sa pravim vještinama odgovori kratkoročnim i dugoročnim ciljevima funkcionisanja organa i službi na lokalnom nivou.

Dodatno, među opštinama koje su usvojile kadrovske planove prepoznaje se formalistički pristup ispunjavanju zakonske obaveze, bez detaljnog obrazlaganja potreba za novim popunjavanjima radnih mjesta, navođenja detaljnih informacija o trenutnoj situaciji, ali i uz relativizovanje podataka iskazanih u dokumentu.

Primjera radi, Opština Tivat navodi da u toku 2019. i 2020. godine planira zapošljavanje 60 službenika (39 na neodređeno i 21 na određeno), ukoliko za njima bude potrebe iz čega proizilazi da kadrovski plan nije zasnovan na analizi potreba.

U pogledu potreba za novim zapošljavanjima, naročito se ističu opštine Podgorica (100), Herceg Novi (92), Tivat (79), i Budva (77).

Kadrovski plan Glavnog grada prikazuje potrebu od 100 službenika i namještenika u tekućoj i narednoj godini, dok sa druge strane planira smanjivanje broja od 14 službenika u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu nakon zaključivanja sporazuma sa opštinama Golubovci i Tuzi. Ostale opštine u svojim kadrovskim planovima nisu navele podatak da li će u naredne dvije godine doći do smanjenja broja zaposlenih, osim informacije koja se odnosi na broj službenika i namještenika koji će ispuniti uslove za odlazak za penziju, kojih je ukupno 17 u navedenih deset opština. Takođe, jedan broj neophodnih službenika odnosi se na imenovanje rukovodilaca koji su trenutno na pozicijama vršilaca dužnosti.

Kadrovsko planiranje i Plan optimizacije

Vlada je nedavno objavila izvještaj o sprovođenju Plana optimizacije javne uprave. Plan je usvojen u julu prošle godine sa ciljem da smanji broj zaposlenih na lokalnom nivou za 609 do 2020. godine. U fazi pripreme Plana, ukazali smo da proces optimizacije koji je postavljen „odozgo na dolje“, odnosno zasnovan na indikatorima koji ne odgovaraju pojedinačnim potrebama i planovima, nema mnogo izgleda za uspjeh. Vlada je ipak zadržala pristup da se plan odnosi jednako na sve, dopuštajući određene ad hoc izuzetke.

Zbog toga ne čudi da izvještaj o sprovođenju Plana optimizacije ne sadrži osvrt na dinamiku kadrovskog planiranja na lokalnom nivou, niti na podatke prikupljene u okviru razvoja kadrovskih planova za ovu godinu. Prema njemu, broj zaposlenih na lokalnom nivou je u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2018. godine smanjen za 291, ali su ovi podaci uglavnom zasnovani na odgovorima opština na upitnike, pa su u velikoj mjeri subjektivni.

Iz prikaza informacija sadržanih u lokalnim kadrovskim planovima, proizilazi mogućnost da će efekti smanjenja, čak i da je do njega došlo, biti osujećeni novim zapošljavanjima. Zato je sa ciljem dugoročne optimizacije javne uprave neophodno više pažnje posvetiti usklađivanju primjene Plana optimizacije i novih zakonskih obaveza kadrovskog planiranja.

Dosadašnje praćenje ovog procesa koje sprovodi IA pokazuje da je jedini održiv način da do optimizacije dođe ozbiljnija analiza pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji svih organa uprave, u cilju ukidanja onih radnih mjesta za kojima ne postoji realna potreba. U protivnom, čak i ako jedan broj službenika prestane da radi u javnoj upravi, oni će sudeći po dosadašnjoj praksi, bibiti zamijenjeni drugima, budući da njihova radna mjesta ostaju upražnjena.

Tim IA

Ukupni pregled iskazanih potreba za novim zapošljavanjima iz dostupnih kadrovskih planova na lokalnom nivou dat je u sljedećoj tabeli:

 
Opština Ukupno iskazane potrebe za novim zapošljavanjima Službe/ radna mjesta na kojima su planirana nova zapošljavanja
 Tivat  79 60 službenika i 19 pripravnika
 Plužine  10 Služba zaštite i spasavanja
 Nikšić  7 3 (komunalna policija), 1 rukovodilac sektora za vršenje komunalnog nadzora, samostalni savjetnik III u Upravi lokalnih javnih prihoda, 1 rukovodilac Službe za saradnju i sekretar Sekretarjata za investicije
Andrijevica  17 Glavni gradski arhitekta, viši savjetnici III za poljoprivredu (2), za lekturu i PR, za izradu projekata, za ljudske resurse, za razrez i kontrolu naplate lokalnih javnih prihoda i za sport i 1 radnik na održavanju čistoće na neodređeno, dok će na određeno biti zaposleno još 6
Danilovgrad  54 Navodi se da je neophodno raspisati konkurse za 15 lica iz kategorije visoko rukovodni kadar, uglavnom jer im ističe mandat; za ostale pozicije nije dato detaljnije obrazloženje osim za zapošljavanje jednog vatrogasca i pripravnika
 Mojkovac  14  Nije navedeno.
 Budva  77 Nije navedeno. U obrazloženju je naglašeno da se Opština obavezala da će obustaviti zapošljavanje novih službenika i namještenika, osim ukoliko se ukaže potreba za zapošljavanje zaposlenih sa nedostajućim zanimanjima.
Herceg Novi  92 Služba zaštite i spašavanja, kabinet predsjednika Opštine, Služba za zajedničke poslove, Sekretarijat za prostorno planiranje i Sekretarijat za finansije
 Podgorica  100 Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Sekretarijat za finansije, Sekretarijat za planiranje prostora, Sekretarijat za komunalne poslove (imenovanje jednog VD), Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za preduzetništvo, Sekretarijat za socijalno staranje, Sekretarijat za kulturu i sport (imenovanje sekretara i pomoćnika koji su trenutno VD), Uprava lokalnih javnih prihoda, Direkcija za imovinu, Komunalna policija, Služba zaštite i spasavanja, Komunalna inspekcija, Služba gradonačelnika, Služba glavnog gradskog arhitekte, Služba za međunarodnu saradnju, Centar za informacioni sistem, Služba za javne nabavke, Služba za odnose sa javnošću, Služba za zajedničke poslove, Služba skupštine
 Golubovci  7 Budžetom za 2019. godinu je planirano zapošljavanje 6 službenika i 1 namještenika u budućem organu lokalne samouprave i to: samostalni savjetnik III- građevinski inžinjer, viši savjetnik I u službi za naplatu lokalnih prihoda, viši savjetnik III za upravno pravne poslove u komunalno stambenoj oblasti, samostalni savjetnik I- fakultet društvenog smjera, viši savjetnik III- PR, viši namještenik- higijeničar/ka. U 2019. godini je planirano osnivanje Skupštinske službe pa je u ovoj službi planirano zapošljavanje 1 samostalnog referenta.

Institut alternativa će nastaviti da prati kadrovsko planiranje i upravljanje ljudskim resursima na centralnom i lokalnom nivou u okviru projekta “Za bolju reformu javne uprave”, uz podršku Evropske unije kroz Instrument za sektorsku budžetsku podršku. Cilj projekta je da doprinese uspostavljanju transparentnije, efikasnije i servisno orjentisane javne uprave u Crnoj Gori, sa posebnim ciljem jačanja monitoring uloge civilnog društva u implementaciji Strategije reforme javne uprave (PAR) 2016-2020 u ključnim oblastima.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Jedan komentar na “Deset opština planira da zaposli preko 450 službenika”

  1. Milojka Perovićsays:
    Opštine se, uglavnom, pridržavaju sopstvenih pravila prilikom zapošljavanja. One, manje više, previđaju višak administracije jer postoje "obaveze" da se zaposle kadrovi po diktatu vladajućih partija na državnom i lokalnim nivoima: - unaprijed znaju čije će dijete da diplomira na fakultetu ili da završi srednju školu, a posao ga čeka, bez obzira da li će odlaskom u penziju neko radno mjesto biti upražnjeno. Zadnjih godina nijesam u prilici da dođem do informacija iz prve ruke, ali se sjećam perioda kada je opština u kojoj živim pod ugovorima fiktivno držala mnogo radnika (nekog mjesec, a nekog i godinu), koji su primali naknadu a nijesu išli na posao . Radnike su "upošljavale" partije koje participiraju u lokalnoj vlasti, a naknade se isplaćuju preusmjeravanjem stavki iz budžeta opštine. - Praksa je da u izbornim godinama zaposlenost u državnoj lokalnim administracijama bude drastično u porastu, "drastično" u pravom smislu riječi. Mnogo zapošljavanja i mnogo investicija je predviđeno za izbornu 2020. godinu.