IA na sastanku sa predsjednicom Odbora za rodnu ravnopravnost

IA istakao potrebu održavanja zajedničke tematske sjednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za rodnu ravnopravnost sa potrošačkim jedinicama, kako bi se izvršila kontrola efekata programskog budžetiranja na smanjivanje rodnog jaza u društvu, ali i sa ciljem mapiranja izazova i problema sa kojima se susreću službenici prilikom integracije rodne perspektive.

Istraživačica javnih politika u Institutu alternativa (IA) Nikoleta Pavićević učestvovala je juče na sastanku predstavnica nevladinih organizacija, u organizaciji predsjednice skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost, Jelenke Andrić.

Sastanak je organizovan kao vid dijaloga Skupštine Crne Gore i predstavnika/ca civilnog društva, s ciljem pregleda stanja u domenu rodne ravnopravnosti i identifikacije oblasti u koje je neophodno uložiti dodatne napore.

Pavićević je istakla da u normativnom pogledu, rodno odgovorno programsko budžetiranje nije ujednačeno u zakonskim i podzakonskim aktima, dok ni u podzakonskim aktima koji ga propisuju nije dovoljno detaljno i pravilno objašnjeno.

“Rodno odgovorno budžetiranje još uvijek nije propisano sistemskim Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao ni Odlukom o načinu pripreme i sadržaju programskog budžeta potrošačkih jedinica. Iako zahtjev za budžetskim sredstvima uključuje pitanje da li cilj doprinosi smanjivanju rodnih razlika, izvještaji o izvršenju budžeta, ne sadrži pitanje na koji način je budžet doprinio rodnoj ravnopravnosti, pa je eventualno izvještavanje potrošačkih jedinica o ovim pitanjima prepušteno njihovoj volji”, navela je Pavićević u izlaganju.

Poručila je da u većini slučajeva programsko budžetiranje ne omogućava uvid u to ko u društvu ima koristi od budžeta, te da je, kada se dublje zagrebe u analizu zahtjeva za budžetskim sredstvima i izvještaja o izvršenju budžeta, evidentno da programsko budžetiranje nije dovoljno razvijeno, a naročito u dijelu rodno odgovornog budžetiranja.

“Česti su slučajevi zahtjeva i izvještaja o izvršenju budžeta u kojima nedostaju indikatori, opisi ciljeva, ostvarena vrijednost, izvor informacija i obrazloženje za utrošena sredstva. Kada je riječ o rodno odgovornom programskom budžetiranju u praksi, broj rodno odgovornih ciljeva i indikatora programa, potprograma i aktivnosti potrošačkih jedinica nije zadovoljavajući. O nedovoljnoj orodnjenosti budžeta govori i činjenica da je u analiziranim zahtjevima za budžetskim sredstvima od ukupno 87 indikatora, svega 2 indikatora koji su rodno odgovorni”, poručila je Pavićević, dodajući da brojne potrošačke jedinice nepravilno označavaju svoje ciljeve kao rodno odgovorne, te da na taj način može doći do pogrešne slike stanja i podataka koji govori da značajan broj njih ima rodno osjetljive budžete.

Ona je na sastanku predložila održavanje zajedničke tematske sjednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za rodnu ravnopravnost sa potrošačkim jedinicama, kako bi se izvršila kontrola efekata programskog budžetiranja na smanjivanje rodnog jaza u društvu, ali i sa ciljem mapiranja izazova i problema sa kojima se susreću službenici prilikom integracije rodne perspektive.

Sastanku su prisustvovale i Maja Gardašević iz NVO „Diši”, Danijela Nikolić, NVO Asocijacija Spektra, Ljubica Kostić Bukarica, Asocijacija poslovnih žena, Biljana Zeković, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Aida Petrović, Crnogorski ženski lobi, Nada Koprivica, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Slavica Striković, Ženska akcija, Izabela Kordić, Centar za ženska prava, Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Fana Delija, Centar za romske inicijative, i Staša Baštrica, Queer Montenegro.

Prijedlozi IA za unapređenje Plana rada Odbora za antikorupciju za 2024. godinu

Nakon održanog sastanka sa predsjednikom Odbora za antikorupciju, danas smo uputili i pisane prijedloge za unapređenje Plana rada ovog Odbora za 2024. godinu.

– Naglasili smo važnost korišćenja mehanizma razmatranja kvartalnih izvještaja Agencije za sprječavanje korupcije, ali i periodičnog razmatranja rezultata Vrhovnog državnog i Specijalnog državnog tužilaštva u borbi protiv korupcije.

– Potrebno je da Skupština institucionalizuje razmatranje predstavki građana i građanki, kao i da unaprijedi zakonodavnu funkciju tako što će samostalno ili na zajedničkim sjednicama, razmatrati projedloge zakona koji su od značaja za sveukupnu borbu protiv korupcije.

– Crna Gora od 2014. godine nema strateški dokument u oblasti borbe protiv korupcije, a akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 su formulisani prije više od deset godina, pa je posebno važno da Odbor preuzme aktivniju ulogu u odnosu na dugo najavljivanju izradu Strategije borbe protiv korupcije.

– Odbor treba da razmatra i završni izvještaj i preporuke na osnovu evaluacije primjene Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC), posebno imajući u vidu da se radi o jedinom pravno obavezujućem međunarodnom antikorupcijskom multilateralnom ugovoru.

– Odbor treba da organizuje konsultativno saslušanje na kojem bi razmatrao dosadašnje rezultate rada Odjeljenja za antikorupciju u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je formirano 2022. godine. U okviru nadležnosti ove jedinice je, između ostalog, kontrola rada u okviru ministarstva, uključujući i kontrolu imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika.

– Imajući u vidu potcijenjenu ulogu inspekcija u sprečavanju korupcije i borbi protiv nje, postoji prostor za aktivniju ulogu Odbora u odnosu na procese u ovoj oblasti.

Prijedlozi IA za unapređenje Plana rada Odbora za antikorupciju

Tim Instituta alternativa

Predstavnice Instituta alternativa sa predsjednikom Odbora za antikorupciju

Predstavnice Instituta alternativa, Milena Muk i Bojana Pravilović, predstavile su na današnjem sastanku prijedloge za unapređenje rada Odbora za antikorupciju predsjedniku ovog radnog tijela Jevtu Erakoviću.

Institut alternativa godinama prati rad Skupštine i njenih radnih tijela i ovom prilikom smo ukazali na neke od naših preporuka koje zagovaramo kada je u pitanju Odbor za antikorupciju, kao što su: obnavljanje započete prakse kvartalnih izvještaja o radu Agencije za sprječavanje korupcije, ali i korišćenje mogućnosti periodičnog razmatranja rezultata Vrhovnog državnog i Specijalnog državnog tužilaštva u borbi protiv korupcije u skladu sa izmjenama Zakona o državnom tužilaštvu iz 2021. godine.

Naglasili smo i da je potrebno da Odbor za antikorupciju uzme aktivniju ulogu u odnosu na dugo najavljivanu izradu Strategije za borbu protiv korupcije, ali i razmatranje izvještaja i preporuka na osnovu evaluacije primjene Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Imajući u vidu važnost antikorupcijske uloge inspekcija, najavili smo i da će Institut alternativa uskoro objaviti i rezultate našeg istraživanja o efektima inspekcijskih službi u oblastima od visikog rizika za korupciju, što može biti podsticaj i efikasnijem parlamentarnom nadzoru u toj oblasti. Podsjetili smo i na činjenicu da je već duže od godinu dana aktivna Jedinica za antikorupciju u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, u razmatranje čijih rezultata i Skupština i Odbor mogu i treba proaktivnije da se uključe.

Dodatno, na osnovu naših preporuka, ali i kritika Evropske komisije u izvještajima o napretku, istaknuli smo potrebu da Skupština institucionalizuje razmatranje predstavki. Građanima je dostupan obrazac za podnošenje predstavki, ali izostaje definisanje procedura i rokova u kojem odbori moraju razmotriti predstavku građana i građanki i dostaviti odgovor na istu.

Tim Instituta alternativa