Konsultativna konferencija “Građanska kontrola policije i primjedbe javnosti”

Istraživačica javnih politika, Dina Bajramspahić, učestvovala je na konsultativnoj konferenciji Savjeta za građansku kontrolu policije i civilnog društva održanoj 5. februara pod nazivom “Građanska kontrola policije i primjedbe javnosti”. Konferencija je okupila predstavnike 20 organizacija za ljudska prava i demokratsku tranziciju.

Dina je predstavila nalaze Instituta alternativa u vezi sa dosadašnjim rezultatima građanske kontrole policije iz izvještaja “Procjena integriteta policije u Crnoj Gori” i dala sugestije za unapređenje rada, imajući u vidu da je tek formiran novi saziv Savjeta.

On je ukazala da Savjet ima najskromnija zakonska ovlašćenja u odnosu na ostala tijela za nadzor policije i da to treba mijenjati. Upravo zato što Savjet ima ogroman entuzijazam i želju da kvalitetno radi, treba napraviti balans u pogledu jačanja ovlašćenja. Takođe je istakla da je nedovoljno informacija o implementaciji ocjena i zaključaka Savjeta, te da je prirodno da partner Savjeta bude skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu. Kritikovala je i budžet Savjeta i ocijenila da je on godinama na niskom nivou.

Izvještaj sa konferenciji u cjelini možete naći ovdje.

Škola za održive i koherentne javne politike

Institut alternativa nastavlja sa uspješnom realizacijom pete Škole javnih politka koju je i ove godine podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Projekat je najbolje ocijenjen u kategoriji “Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine”.

Crnogorski pregovori sa Evropskom unijom se kreću ka fazi kada nacionalni kapaciteti za izradu i koordinaciju javnih politika treba da budu sistematični i temeljni. Javne politike ne smiju imati sadržajnih manjkavosti, moraju biti međusobno konzistentne, ekonomski efikasne i finansijski održive, a mehanizmi za njihovo pravilno sprovođenje i nadzor obezbijeđeni.

Međutim, problemi u ovoj oblasti ostaju brojni počev od slabih kapaciteta Vlade za preispitivanje nacrta javnih politika i procjenjivanje jesu li njima ispunjene prethodne obaveze. Takođe, sektorske politike nisu koherentno izrađene i često im nedostaje proračun troškova ili veza sa srednjoročnim okvirom troškova, što izlaže riziku njihovo buduće sprovođenje. Ministarstava se fokusiraju samo na sprovođenje javnih politika, dok relativno mali broj državnih službenika radi na njihovoj analizi i izradi, a postoje i značajne slabosti u sprovođenju međuresorskih i javnih konsultacija. Ove navode potvrđuje i Evropska komisija u posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore.

Sa ciljem uticanja na uklanjanje ovakvih nedostataka u radu crnogorske javne uprave, program Škole sprovodimo već četiri godine. Njime želimo omogućiti da neposredni i budući učesnici procesa kreiranja i sprovođenja javnih politika dobiju potrebna teorijska i praktična znanja, ali i obezbijediti kanal komunikacije i saradnje između različitih sektora i institucija. Smatramo da je potrebno jačati kapacitete državne administracije, jer sistem javne uprave i način kreiranja javnih politika značajno utiču na mogućnosti razvoja i karakter ekonomskog rasta jednog društva.

Program Škole javnih politika do sada je pohađalo više od 90 polaznika, od kojih je najveći broj zaposlen u organima državne uprave – čak 37%. Iz rada programa Škole izašao je i zbornik radova predavača Škole “Javne politike”, u okviru kojeg pet autora iz ugla različitih naučnih disciplina analiziraju pojam i ključne elemente javnih politika. Nadalje, Škola je licencirana kao zvanični program za sticanje znanja i vještina iz oblasti javnih politika od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje Crne Gore.

Konkurs za polaznike V generacije Škole javnih politika biće raspisan sredinom 2016. godine.

Milica MILONJIĆ
Istraživačica javnih politika

Agencija da posveti pažnju primjeni, a ne kršenju zakona

Reagovanje Instituta alternativa na komentare Agencije za sprječavanje korupcije na našu publikaciju ”Sretna Nova Agencija!”

Iznenađeni smo stavom članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije da je studija slučaja Instituta alternativa ”Sretna Nova Agencija!” ”neargumentovan, neobjektivan i orkestriran napad na nezavisnu instituciju”, posebno uzimajući u obzir da takva ocjena nije potkrijepljena odgovorima na naše nalaze i iznesene činjenice. Agencija, dakle, pokušava negativno da okvalifikuje našu organizaciju bez ijednog iznesenog protivargumenta. Tačno je da su naši predstavnici prisustvovali svim sjednicama Savjeta Agencije u prošloj godini koje su bile otvorene za javnost, pa se postavlja pitanje čime su se rukovodili članovi Savjeta kada su odlučili da u 2016. godini budu manje ”velikodušni” te u potpunosti zabrane ovaj mehanizam učešća zainteresovanih strana koji predviđa Poslovnik o njihovom radu.

Dodatno su problematične i instrukcije o obaveznom korišćenju ”tabelarnih i grafičkih prikaza” što bi, po mišljenju predstavnika Savjeta Agencije koji su podržali komentare na našu publikaciju, doprinijelo ”ozbiljnosti” iste. Uz konstataciju da je Institut alternativa kao naučno-istraživački centar ipak morao ispuniti određene uslove da bi dobio ovu licencu, želimo da informišemo članove Savjeta da naša publikacija nema za cilj predstavljanje stavova javnosti koji su nam dostavljeni kao primjer uspješnog istraživanja. No, to je, kao što se kaže u komentarima Agencije za sprječavanje korupcije, pitanje metodološkog pristupa.

Najzad, budući da potpisnike dostavljenih komentara interesuje ko je finansirao izradu studije slučaja ”Sretna Nova Agencija!”, želimo da informišemo javnost da je publikacija rezultat istraživačkog rada Instituta alternativa koji nije finansijski podržan. Misija nevladinog sektora je demokratizacija društva, nije vremenski i finansijski ograničena. Nažalost, ovo nije do kraja jasno direktoru i članovima Savjeta Agencije budući da je njihov cilj od samog početka sprječavanje nepristrasnog monitoringa i evaluacije rada Agencije što je kulminiralo prestankom audio snimanja sjednica, zabranjivanjem prisustva zainteresovanih strana sjednicama i ad hoc definisanjem kriterijuma za učešće u radu koje poslovnik o radu Savjeta ne poznaje. Otuda smatramo da bi Agencija trebalo da posveti pažnju sprovođenju zakona i podzakonskih akata, a ne upornim pokušajima njihovog izigravanja.

Napomena: Na linkovima ispod saopštenja možete pronaći našu publikaciju i komentare Agencije za sprječavanje korupcije na istu

dr Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Studija slučaja: Sretna nova Agencija!

Komentari Agencije na studiju

Konferencija “Germia Hill 2016″

Istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, Milena Milošević, učestvovala je na konferenciji Germia Hill 2016, koja je 2. i 3. februara održana u Prištini. Konferencija, koju je organizovalo Ministarstvo vanjskih poslova Kosova u saradnji sa njemačkim Institutom Aspen, za cilj je imala da pruži uvid u kompleksan geopolitički okvir iz perspektive zemalja Jugoistočne Evrope.

Državama ovog regiona NATO predstavlja kolektivni sistem bezbjednosti kojem teže, ali one, kao ni ostale evropske države, nisu imune na savremena politička dešavanja i bezbjednosne izazove. Ova tema izabrana je i sa obzirom na oružani konflikt u Ukrajini i eskalirajući rat u Siriji, koji predstavljaju izazov za države Jugoistočne Evrope u kontekstu evroatlantskih integracija.

Konferencija je okupila blizu 200 gostiju iz 40 zemalja, državnika, stručnjaka u oblasti spoljne i bezbjednosne politike, istraživača javnih politika i predstavnika medija, koji su tokom panel diskusija razgovarali o potencijalnim rješenjima za ovakvu situaciju, iz perspektive Jugoistočne Evrope, regiona koji je zbog svojeg geografskog položaja i tekuće tranzicije i procesa reformi posebno osjetljiv na bezbjednosne izazove sa kojima se suočava Evropa.

Unaprijediti saradnju sa NVO zarad pružanja kvalitetnijih e-javnih usluga

Predstavnica Instituta alternativa Milica Milonjić učestvovala je na sastanku sa NVO na temu “Predlozi za saradnju na unapređenju portala eUprava i prezentacija e-servisa” koji je organizovalo Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije.

Milica je u svom izlaganju identifikovala ključne prepreke za pružanje kvalitetnijih e-usluga:

  • Neprihvatanje promjena u radu od strane zaposlenih u državnim organima i organima državne uprave i odbijanje prelaska na elektronski način pružanja usluga;
  • Nezainteresovanost organa za postavljanje servisa na portal eUprave;
  • Nedovoljan broj servisa na portalu eUprave na nivoima 3 i 4 koji omogućavaju dvosmjernu komunikaciju, odnosno transakciju (1)
  • Elektronsko upravljanje dokumentima (eDMS) se još uvijek ne koristi u svim ministarstvima, a u pojedinim slučajevima implementacija zastaje na nivoima rukovodećeg kadra (2);
  • Nepoštovanje roka predviđenog Zakonom o elektronskoj upravi za dostavljanje podataka neophodnih za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka između državnih organa i organa državne uprave;
  • Nedovoljno regulisana ponovna upotreba podataka javnog sektora, pa organi pored prikupljanja podataka iz svoje nadležnosti prikupljaju i ogroman set podataka za koje su izvorno nadležni drugi organi;
  • Značajan broj registara se još uvijek ne vodi na način kako je to primjereno novom tehnološkom dobu, već se unos podataka vrši ručno u pisanoj formi i na taj način ne podržava elektronsku razmjenu i obradu;
  • Cijena izdavanja digitalnog certifikata nije isplativa s obzirom na mali broj dostupnih usluga na nivoima 3 i 4.

Ona je takođe istakla da pružanje usluga u dvije ključne oblasti za život građana i poslovanje privrednih društava – e-Zdravstvo i e-Javne nabavke nije na zadovoljavajućem nivou. Nadalje, naglasila je da je potrebno stvoriti jednake uslove i mogućnosti za korišćenje e-javnih usluga i interneta za cjelokupno stanovništo, a da je jedan od načina za postizanje ovog cilja unapređivanje digitalne pismenosti građana.

U ime Ministarstva, na sastanku su govorili Stevan Ljumović, generalni direktor Direktorata za razvoj elektronske uprave i Vesna Simonović, glavna administratorka portala eUprave.

Na sastanku je poručeno da će u narednom periodu fokus biti stavljen na promovisanje portala eUprave, povećanje broja dostupnih e-servisa koji će imati široku upotrebu, kao i na unapređivanje digitalne pismenosti građana, ali i državnih službenika, te predstavnika medija, NVO i privrednih društava.

(1) Usluga na nivou 3 omogućava dvosmjernu komunikaciju, što podrazumijeva interaktivno ispunjavanje formulara (elektronska forma) i prijava uz autentifikaciju (ispunjavanjem formulara pokreće se pojedina usluga – npr. dostava dokumenta na kućnu adresu), dok usluga na nivou 4 omogućava transakciju, što podrazumijeva potpunu obradu predmeta uz online plaćanje usluge i povratnu informaciju korisniku.

(2) eDMS u punom kapacitetu funkcioniše u devet ministarstava, iako je produkcija uspostavljena u svim ministarstvima. Strategijom reforme javne uprave 2016-2020 koja je u pripremi planirano je da eDMS bude implementiran u svim ministarstvima do kraja 2016, nakon čega će započeti implementacija u ostalim organima uprave.

Novi projekat – Monitoring slobode okupljanja na Zapadnom Balkanu

U zemljama Zapadnog Balkana uočen je povećan napor vlada da obeshrabre i ograniče javna okupljanja, bez kontinuiranog jačanja svijesti, posmatranja i mapiranja problema o ovom pitanju. Organizacije koje učestvuju u projektu prepoznale su prijetnje ostvarenju prava na slobodu okupljanja i utvrdile da postoji nedostatak razumijevanja zakonskog okvira, međunarodnih standarda i njihove primjene.

Cilj našeg projekta je da osmisli i sprovede pilot istraživanje monitoringa zakonodavnog okvira i njegove primjene u kontekstu prava na slobodu okupljanja u pet zemalja Zapadnog Balkana (Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji), kako bismo uticali na povećanje stepena razumijevanja o tome kako se ovo pravo primjenjuje i štiti. Kako bismo to postigli, lider projekta, Evropski centar za neprofitno pravo (ECNL) ostvario je saradnju sa lokalnim istraživačkim organizacijama koje takođe mogu promovisati i zagovarati ostvarenje ovog cilja. Pored ECNL-a, kao vodeće organizacije projekta i Instituta alternativa, koji će voditi istraživanje za Crnu Goru, organizacije iz regiona koje učestvuju u monitoringu su Research in action – REACTOR iz Makedonije, Civil Rights Defenders iz Bosne, Human Rights House iz Hrvatske i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM iz Srbije.

Koristeći metodologiju posebno razvijenu za potrebe ovog projekta, istraživanje će biti sprovedeno tokom prve polovine 2016. godine sa izvještajima svake od pet zemalja koje učestvuju u istraživanju i kratkim regionalnim sažetkom koji će sadržati nalaze svih zemalja kao konačnim proizvodom. ECNL će sa partnerima osmisliti preporuke za postupanje i zagovaračke aktivnosti koje bi imale za cilj zaštitu prava na slobodno okupljanja i bile usmjerene kako na vlade tako i na Evropsku uniju/donatore. Završna aktivnost u okviru pilot projekta biće regionalna konferencija na kojoj će eksperti iz ove oblasti razgovarati o rezultatima istraživanja i izraditi akcioni plan sa zagovaračkim aktivnostima kako na regionalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Sprovođenje ovog projekta omogućio je Međunarodni centar za neprofitno pravo u okviru programa Civic Space Initiative, koji se sprovodi u saradnji sa organizacijama ARTICLE 19, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation i World Movement for Democracy.

Informacija u originalu je dostupna na internet stranici Evropskog centra za neprofitno pravo.