Održano predavanje dr Dragana Đurića

U ponedjeljak, 26. maja, održano je dvočasovno predavanje dr Dragana Đurića u okviru Škole javnih politika (III generacija) na temu „Koordinacija javnih politika u javnoj upravi Crne Gore“.

Sadržaj teme obuhvatio je pitanje samog koncepta koordinacije, ocjene sistema koordinacije u Vladi Crne Gore, u teorijskom smislu, uz osvrt na SIGMA-ine nalaze o stanju u ovoj oblasti, kao i analizu koordinacije na konkretna četiri primjera:

  • koordinacija procesa EI od 2003. godine do danas (sa podprimjerima: prevđenja acqui-ja, pripreme Upirnika, priprema za pregovore, itd.);
  • koordinacija donatorskih aktivnosti i IPA;
  • Strategija razvoja;
  • Reforma javne uprave.

Posebna pažnja posvećena je i karakteristikama i značaju koncepta „dobre uprave“.

Projekat Škola javnih politka je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću a sprovodi ga Institut alternativa u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).

Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU

Institut alternativa, zajedno sa kolegama iz Think for Europe (TEN) mreže think tank organizacija koje aktivno istraživačkim radom učestvuju u procesu integracije zemalja Jugoistočne Evrope u EU, učestvovao je u izradi background dokumenta Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU. Jovana Marović, koordinatorka istraživanja IA, radila je na izradi ovog dokumenta, koji je pripremljen za potrebe radionice mreže institucija zaduženih za evropske integracije u zemljama JIE. Radionica je održana u Bečićima od 23-25. aprila 2014. godine u okviru GIZ ORF (Open Regional FUND) projekta.

Dokument analizira različite aspekte institucionalnog ustrojstva i koordinacije procesa u zemljama JIE, sa posebnim fokusom na zemlje Zapadnog Balkana, u svim fazama evropske integracije. Posebna pažnja je posvećena i povezanosti procesa kreiranja politika i koordinacije na nacionalnom nivou sa pristupanjem EU, kao i ulozi civilnog društva i nacionalnih parlamenata u procesu pristupanja.

Dokument možete preuzeti ovdje (dostupan je samo na engleskom jeziku)

Sastanak sa članovima radne grupe za proširenje u Savjetu EU (COELA)

Koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa, Jovana Marović, učestvovala je na sastanku sa članovima radne grupe za proširenje u Savjetu Evropske unije (COELA) koji je održan u Podgorici, 26. maja 2014. godine. Na sastanku je bilo riječi o reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, tek održanim izborima u 12 lokalnih samouprava, kao i drugim važnim pitanjima u kontekstu procesa pregovora u poglavljima 23 i 24. Jovana je detaljno predstavila izazove u borbi protiv korupcije, ali i iskustva rada u radnoj grupi za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava. S tim u vezi, ona se osvrnula na nedostatke u koordinaciji i monitoringu pregovora, izvještavanju o ispunjenim obavezama iz Akcionog plana za ovo poglavlje i ukazala na potrebu dodatnog unaprjeđenja transparentnosti procesa.

Pored predstavnice Instituta alternativa, sastanku su prisustvovali i predstavnici Centra za monitoring i istraživanje (CEMI), Akcije za ljudska prava i Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Održana konferencija za medije Koalicije za praćenje pregovora u poglavlju 23

Danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen drugi polugodišnji Izvještaj Koalicije NVO za praćenje pregovora sa EU u okviru pregovaračkog poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava – o stanju u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava u Crnoj Gori (u periodu od 01.10.2013. do 10.04.2014.godine).

Na press-u su govorili:

Andrea Božić, pravnica Akcije za ljudska prava (HRA), koja je predstavila poglavlje Izvještaja koje se odnosi na reformu pravosuđa.
Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika Instituta alternativa (IA), koja je predstavila poglavlje Izvještaja koje se odnosi na suzbijanje korupcije (Dinino izlaganje možete preuzeti ovdje)
Milan Šaranović, generalni direkor Centra za antidiskriminaciju EKVISTA, koji je govorio o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori što je treći segment Izvještaja Koalicije.
Ana Novaković, izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) koja je predstavila završno poglavlje Izvještaja posvećeno razvoju civilnog društva u Crnoj Gori i saradnji NVO sa Vladom.

Zajedničko saopštenje za medije Koalicije o najvažnijim nalazima izvještaja iz sva četiri poglavlja možete preuzeti ovdje.

Povezane vijesti:

Saopštenje: Opštine nespremne za javno-privatno partnerstvo

Dosadašnju realizaciju javno-privatnih partnerstava na lokalnom nivou u Crnoj Gori karakteriše niz problema. Nepoznavanje specifičnosti ovog modela popunjavanja budžetskog deficita, pa samim tim ishitren ulazak u njegovu realizaciju, neprecizna podjela rizika između javnog i privatnog partnera, kršenje dogovorenih rokova, su samo neki od njih.

Opštine ne posjeduju neophodnu ekspertizu za javno-privatno partnerstvo, a stručnu podršku ne dobijaju ni sa nacionalnog nivoa budući da zbog odsustva adekvatnog zakonskog okvira nije uspostavljena ni instutucija koja bi pomogla u pripremi i realizaciji ove vrste projekata.

Pristup zaključenim ugovorima o javno-privatnom partnerstvu je otežan zbog nepostojanja elektronske baze podataka, dok, kada su u pitanju koncesije, registar koji ažurira Komisija za koncesije ne sadrži informacije o planovima finansijskih otplata, kao ni ugovorene obaveze između koncesionara i koncedenta. Opštine, dalje, ne usvajaju godišnje planove koncesija iako su na to obavezane Zakonom o koncesijama.

Poseban problem sprovođenja koncesione politike u Crnoj Gori predstavlja sistem naplate koncesionih naknada koji sprovodi Ministarstvo finansija u saradnji sa Poreskom upravom. Milionska dugovanja koncesionara imaju negativan uticaj na finansijsku stabilnost lokalnih samouprava, dok loš sistem naplate koncesionih naknada utiče i na to da opštine nisu u mogućnosti da prate planove finansijskih otplata za koncesije koje su dodijeljene na njihovoj teritoriji. Lokalne samouprave, dalje, nemaju uvid ni u predmet koncesije na osnovu koje vrši dospijeće iz Državnog trezora, kao ni o vremenskom okviru za naplatu. Državna revizorska institucija ukazala je na ovaj problem vršeći revizije u četiri opštine (Bar, Bijelo Polje, Kotor i Plav) od usvajanja Zakona o koncesijama 2009. godine.

Nalazi Instituta alternativa o ispunjenosti preduslova za sprovođenje JPP na lokalnom nivou dio su analize “Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo” koja je izrađena je u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija!”. Projekat, uz podršku Evropske unije, sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa Institutom alternativa (IA), NVO Bonum iz Pljevlja i NVO Nada iz Herceg Novog.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Radna posjeta Briselu

Naša istraživačica, Dina Bajramspahić, učestvovala je na sastanicima sa Dirkom Langeom i ostalim službenicima Evropske komisije (EK), kao jedna od predstavnica Koalicije za praćenje pregovora sa u poglavlju 23.

U radnoj posjeti Briselu, od 19. do 22. maja ove godine, pet predstavnica crnogorske Koalicije NVO za praćenje pregovora sa Evropskom unijom u okviru pregovaračkog poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava – zastupale su najvažnije nalaze drugog polugodišnjeg Izvještaja Koalicije o stanju u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava u Crnoj Gori (u periodu od 01.10.2013. do 10.04.2014.godine).

Sa tim ciljem, one su imale tri sastanka:

  • sa Dirkom Langeom, šefom jedinice za Crnu Goru Direktorata za proširenje Evropske komisije, i njegovim timom saradnika,
  • sa Mikelom Matuelom, članicom kabineta Štefana Filea, komesara za proširenje Evropske komisije,
  • i sa Frederikom Bernardom, predstavnikom Stalnog predstavništva Belgije u Evropskoj uniji.

Fokus diskusije bio je na reformi pravosuđa, napretku u oblasti suzbijanja korupcije, zaštite ljudskih prava i razvoja NVO u Crnoj Gori, kao i ostalim pitanjima od posebnog interesovanja Evropske komisije kada je u pitanju Crna Gora.

Dina je na sastancima predstavila segment Izvještaja koji se odnosi na stanje u oblasti državne revizije, razvoja PIFC-a, aktivnosti u suzbijanju korupcije na lokalnom nivou, probleme u sistemu javnih nabavki, javno-privatnih partnerstava i koncesija u Crnoj Gori, izmjenama organskog Zakona o budžetu, i radu predstavnika IA u radnim grupama za pregovaračka poglavlja 23 i 32.

Posjeta je organizovana u okviru projekta „Učinimo pregovarački proces javnim“ koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), u partnerstvu sa Centrom za antidiskriminaciju EKVISTA, a koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Povezane vijesti:

Godišnji izvještaj i Komentar Koalicije NVO za praćenje pregovora u okviru poglavlja 23