Saopštenje: Opštine nespremne za javno-privatno partnerstvo

Dosadašnju realizaciju javno-privatnih partnerstava na lokalnom nivou u Crnoj Gori karakteriše niz problema. Nepoznavanje specifičnosti ovog modela popunjavanja budžetskog deficita, pa samim tim ishitren ulazak u njegovu realizaciju, neprecizna podjela rizika između javnog i privatnog partnera, kršenje dogovorenih rokova, su samo neki od njih.

Opštine ne posjeduju neophodnu ekspertizu za javno-privatno partnerstvo, a stručnu podršku ne dobijaju ni sa nacionalnog nivoa budući da zbog odsustva adekvatnog zakonskog okvira nije uspostavljena ni instutucija koja bi pomogla u pripremi i realizaciji ove vrste projekata.

Pristup zaključenim ugovorima o javno-privatnom partnerstvu je otežan zbog nepostojanja elektronske baze podataka, dok, kada su u pitanju koncesije, registar koji ažurira Komisija za koncesije ne sadrži informacije o planovima finansijskih otplata, kao ni ugovorene obaveze između koncesionara i koncedenta. Opštine, dalje, ne usvajaju godišnje planove koncesija iako su na to obavezane Zakonom o koncesijama.

Poseban problem sprovođenja koncesione politike u Crnoj Gori predstavlja sistem naplate koncesionih naknada koji sprovodi Ministarstvo finansija u saradnji sa Poreskom upravom. Milionska dugovanja koncesionara imaju negativan uticaj na finansijsku stabilnost lokalnih samouprava, dok loš sistem naplate koncesionih naknada utiče i na to da opštine nisu u mogućnosti da prate planove finansijskih otplata za koncesije koje su dodijeljene na njihovoj teritoriji. Lokalne samouprave, dalje, nemaju uvid ni u predmet koncesije na osnovu koje vrši dospijeće iz Državnog trezora, kao ni o vremenskom okviru za naplatu. Državna revizorska institucija ukazala je na ovaj problem vršeći revizije u četiri opštine (Bar, Bijelo Polje, Kotor i Plav) od usvajanja Zakona o koncesijama 2009. godine.

Nalazi Instituta alternativa o ispunjenosti preduslova za sprovođenje JPP na lokalnom nivou dio su analize “Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo” koja je izrađena je u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija!”. Projekat, uz podršku Evropske unije, sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa Institutom alternativa (IA), NVO Bonum iz Pljevlja i NVO Nada iz Herceg Novog.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *