Nikoleta Pavićević

Saradnica na projektima

Nikoleta Pavićević je saradnica na projektima u Institutu alternativa angažovana na projektu ’’Money Watch: Civilno društvo, čuvar budžeta’’ koji finansira Evropska unija i kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Rad u Institutu alternativa kao saradnica na projektima  započela je u septembru 2018. godine, nakon uspješno obavljenog tromjesečnog stražiranja. U svom radu bavi se monitoringom reforme javnih finansija i reforme javne uprave. Bila je saradnica u izradi izvještaja o otvorenosti lokalnih budžeta ’’Moj grad o mom novcu’’, kao i izvještaja o reformi upravljanja javnim finansijama u 2017. i 2018. godini ’’Druga strana medalje’’.

Nikoleta je rođena 31.10.1994. godine u Baru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Trenutno je na magistarskim studijama na smjeru Bezbjednost i politika Univerziteta Donja Gorica, gdje je i diplomirala radom ’’Fenomen korupcije i uloga bezbjednosne kulture u suzbijanju korupcije ’’ pod mentorstvom prof. dr Olivere Injac, kojoj je bila i saradnica u nastavi na predmetima Globalna bezbjednost i Međunarodni terorizam. Pripravnički staž je obavila u Centru bezbjednosti Bar.

Kontakt: nikoleta@institut-alternativa.org