Održana Obuka o orodnjavanju strateškog planiranja

Sa ciljem približavanja procesa uvođenja rodne perspektive državnim službenicima i službenicama koji rade na kreiranju i sprovođenju strateškog planiranja, 8. aprila u Kolašinu, održali smo Obuku ’’Strateško planiranje za rodnu ravnopravnost’’.

Koordinatorka projekta, Nikoleta Pavićević kazala je da je Obuka namijenjena prvenstveno službenicima i službenicama koji su pohađali Program obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika i službenica za strateško planiranje, i da predstavlja napor Instituta alternativa da nadograde postojeće znanje i vještine u ovoj oblasti.

Tokom Obuke, učesnici/ce su imali priliku da uče o:

  • Alatima za orodnjavanje i njihovoj primjeni u praktičnom radu;
  • Rodnoj statistici i rodnoj analizi u strateškom planiranju;
  • Rodnoj analizi u sektorima;
  • Formulisanju rodno odgovornih i transformativnih ciljeva strategija.

Obuka je okupila učesnike i učesnice koji rade na poslovima strateškog planiranja, a koji su imali priliku da steknu znanje o orodnjavanju (gender mainstreaming) kao pristupa u kreiranju, sprovođenju, implementaciji, praćenju i evaluaciji javnih politika. Ekspertkinja u ovoj oblasti Višnja Baćanović, vodila je obuku kombinujući teorijski pristup i rad u grupama na postojećim strategijama, kao što je Strategija pametne specijalizacije.

Kao najkorisnije module obuke, učesnici/ce u evaluacijama izdvajaju:

’’Rodna statistika i rodna analiza; interaktivni pristup tokom cijele radionice i podijeljena iskustva i primjeri’’; kao i ’’definisanje rodne dimenzije prilikom postavljanja strateških ciljeva’’.

Državni službenici i službenice iz Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Uprave za kadrove i Kancelarije za evropske integracije – uspješno su završili buku o orodnjavanju strateškog planiranja.

Obuku je organizovao Institut alternativa, u okviru projekta ’’Osnažene: Javne politike za rodnu ravnopravnost’’, koji sprovodimo uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Održana Obuka o orodnjavanju IPA programiranja

Institut alternativa održao je Obuku o orodnjavanju IPA programiranja i ojačao kapacitete 20 državnih službenika i službenica, kao i predstavnika/ca organizacija civilnog društva

Sufinansirano od strane Evropske unije

Sufinansirano od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju

Institut alternativa održao je Obuku o orodnjavanju IPA programiranja i ojačao kapacitete 20 državnih službenika i službenica, kao i predstavnika/ca organizacija civilnog društva

Pregled zakonskog okvira i politika na nivou EU, obaveza i smjernica za orodnjavanje IPA programiranja, metodoloških pristupa i alata koji se primjenjuju u procesu pripreme projekata, upotreba rodnih markera – samo su neke od tema o kojima su učesnici i učesnice stekli znanje tokom Obuke koju smo sproveli 6. i 7. aprila u Kolašinu.

Cilj sprovedene obuke je unapređenje znanja i vještina za uvođenje rodne perspektive tokom svakog koraka pripreme, sprovođenja, monitoringa i evaluacije IPA programiranja. Predavačica Višnja Baćanović, koja ima dugogodišnje iskustvo rada u ovoj oblasti, tokom teorijskog dijela predstavila je korake u rodnoj analizi i definisanju prioriteta na nivou sektora (prozora), dok su učesnici/ce u praktičnom dijelu obuke radili na konkretnim primjerima akcionih dokumenata i logičkim matricama IPA projekata u Crnoj Gori.

Kao najkorisnije aspekte Obuke, učesnici/ce u evaluaciji ocjenjuju:

’’Interaktivno učešće svih učesnika na radionici. Analize logičke matrice, određivanje gender markera i dodatna analiza i formulisanje ciljeva i indikatora. Inkorporiranje rodne komponente’’.

Učesnici i učesnice obuke su, na primjerima akcionih dokumenata iz Crne Gore i njihovim logičkim matricama, imali zadatak da identifikuju rodni aspekt i postojanje rodnog jaza u sektoru, pronađu neophodnu rodnu statistiku, kao i da uz pomoć rodnih markera transformišu ciljeve u rodno odgovorne.

Obuka je okupila 20 učesnika i učesnica, iz sedam ministarstava (Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvo zdravlja), Kancelarije za evropske integracije, Revizorskog tijela, kao i predstavnice nevladinih organizacija koje se bave monitoringom IPA programiranja.

Na pitanje na koji način će iskoristiti stečeno znanje u daljem radu, jedan od učesnika/ca odgovara: ’’Kroz dalje konsultacije sa relevantnim ekspertima, NVO za rodnu ravnopravnost u cilju unapređenja ključnih strateških dokumenata za IPA III; inkorporiranje koncepta rodne ravnopravnosti u okviru istih’’.

Obuku smo organizovali u okviru projekta ‘’Rana integracija za rodnu ravnopravnost’’, podržanog od strane Reactor – Research in Action i njihovih partnera kroz akciju ‘’Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU’’. Ova akcija je podržana od strane Evropske unije i kofinansirana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Instituta alternativa i ne odražava nužno stavove Evropske unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

Upravna inspekcija da spriječi obesmišljavanje zakona i zloupotrebe ugovora o djelu

Podnijeli smo dvije inicijative Upravnoj inspekciji za vršenje nadzora prilikom angažovanja zaposlenih u Upravi za zaštitu kulturnih dobara i sprovođenja javnog konkursa za direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Imajući u vidu pokazatelje da je u ovim slučajevima prekršen Zakon o državnim službenicima i namještenicima, odnosno zloupotrijebljen Zakon o obligacionim odnosima, pozivamo Upravnu inspekciju da blagovremeno odgovori na naše inicijative.

Podsjećamo, nedjeljnik Monitor je ranije objavio da je direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara potpisao ugovor o djelu „sam sa sobom“, preko agencije za posredovanje u zapošljavanju za vršenje poslova koji su u domenu tog državnog organa. Tragom ovih medijskih navoda, zathjevima za slobodan pristup informacijama tražili smo kopije sporazuma i ugovora o djelu, skopljenih preko agencije „Kadar plus“.

Prema dokumentaciji, koju smo prikupili, agencija „Kadar plus“ je angažovala lica zaposlena u Upravi za zaštitu kulturnih dobara i sa njima zaključila ugovore o djelu za izrade elaborata o revalorizaciji kulturne vrijednosti, iako je to jedan od osnovnih poslova državnog organa u kojem rade. Deset osoba angažovanih putem ugovora o djelu, uz njihovog direktora, su već službenici Uprave, sudeći prema posljednjem dostupnom spisku zaposlenih u ovom državnom organu.

S obzirom na to da se ovakvom praksom obesmišljavaju zakonske procedure ugovaranjem poslova koji su osnovni poslovi Uprave u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, zatražili smo od Upravne inspekcije da u što skorijem roku izvrši inspekcijski nadzor i preduzme zakonske mjere kojima bi se otklonile utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti.

Takođe, u odnosu na konkurs za direktora Zavoda za zapošljavanje zatražili smo sprovođenje nadzora, imajući u vidu medijske navode o neadekvatnom sastavu komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti. Napominjemo da je Zakon o državnim službenicima i namještenicima jasan u pogledu obaveze da u komisiji učestvuje lice iz kategorije visokog rukovodnog kadra, što, ukoliko su medijski navodi tačni, nije bio slučaj tokom sprovođenja ovog konkursa.

Osim što bi takvim sastavom komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti bio prekršen Zakono o državnim službenicima i namještenicima, otvara se i pitanje sukoba interesa. Sporna članica komisije ispred Zavoda istovremeno je odgovorna i za ocjenjivanje kandidata i za izbor direktora, shodno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, jer je članica Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje.

Institut alternativa godinama ukazuje na praksu zloupotrebe ugovora o djelu prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, ali i na potrebu izmjena zakonskih normi i praksi kako bi se smanjili neprimjereni uticaji u ovim postupcima. Sredinom marta započeli smo sprovođenje projekta „Ni klijent, ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru!“ putem kojeg ćemo se truditi da javno ukažemo na rizike od neprimjerenih uticaja u ovim postupcima.

Projekat je podržan u okviru programa “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Milena Muk

Institut alternativa