Najavljeni konkretni koraci za jačanje saradnje Skupštine i DRI

U narednih dva mjeseca, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i Državna revizorska institucija, će, uz našu pomoć, raditi na definisanju elemenata protokola o saradnji.

Ovo je ključni zaključak sa sastanka koji je organizovan u Skupštini Crne Gore, između članova Senata DRI, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Instituta alternativa.

Pitanja koja su pomenuta su potreba posvećivanja više pažnje pojedinačnim izveštajima o reviziji (osim revizije završnog računa budžeta), odvajanju rasprave o godišnjem izvještaju DRI od rasprave o reviziji završnog računa, izvještavanju o sprovođenju preporuka i praćenju rada subjekata revizije na ovom planu.

Raspravljalo se i o planovima Odbora da formira pododbor za kontrolu javnih finansija, njegovom obimu poslova i mogućnosti formiranja posebnog odbora u budućnosti. Pomenuta su i pitanja izbora nedostajućeg člana Senata DRI, pokretanja krivičnih prijava kao i potrebe rješavanja problema prostornih kapaciteta za rad DRI.

Zajednički je konstatovano da je, u funkciji jačanja međusobne saradnje i dostizanja efikasnijeg nadzora nad javnim finansijama, potrebno formalizovati saradnju Odbora i DRI, kao i da će u tom smislu, uz učešće Instituta alternativa, u narednom periodu, biti definisan odgovarajući dokument.

Sastanku su prisustvovali članovi Odbora: Aleksandar Damjanović, Zoran Jelić, Filip Vuković, Almer Kalač, Strahinja Bulajić, Milutin Đukanović i Goran Tuponja. Ispred DRI prisustvovali su članovi Senata: Milan Dabović, Branislav Radulović, Dragiša Pešić i Nikola Kovačević.

Institut alternativa, uz podršku ambasade Kraljevine Norveške sprovodi projekat “Zajedno ka odgovornosti – jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori”. Cilj projekta je povećati stepen ispunjenja preporuka DRI, a komponente projekta su i jačanje veze DRI sa Skupštinom Crne Gore, organizacijama civilnog društva i internim revizorima u javnom sektoru.

Formirati radnu grupu za unapređenje kontrolnih mehanizama Skupštine

Potrebno je dalje jačati kontrolnu funkciju Skupštine, a četiri su moguća pravca za unapređenje i to na osnovu: preciznijeg definisanja i razgraničenja nadležnosti između grana vlasti; regulisanja kontrolnih mehanizama, te transparentnosti rada parlamenta; jačanje kapaciteta stručne službe.

IA-Naslovna

”Iako Evropska komisija u Izvještaju o napretku kaže da je unaprijeđena kontrolna funkcija Skupštine, naši nalazi pokazuju da tokom prošle godine nije bilo pomaka”, istakla je koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa Jovana Marović. Ona je danas, na konferenciji za novinare „Ka efikasnijem korišćenju kontrolnih mehanizama Skupštine“, koja je realizovana uz podršku Instituta za otvoreno društvo, Think Tank Fund-a iz Budimpešte, rekla da statistički podaci pokazuju da su poslanici manje koristili kontrolne mehanizme koji im stoje na raspolaganju nego 2013. godine a nije bilo napretka ni u regulisanju kontrolnih mehanizama, niti normativnog uređenja odnosa sa izvršnom vlašću. Stoga je, po njenim riječima, potrebno usvojiti Zakon o Skupštini koji bi preciznije definisao nadležnosti parlamenta u odnosu na ostale grane vlasti, odnosno, kako bi se zakonskim normama mogla obavezati Vlada i ostale državne institucije na obavezno postupanje i izvještavanje na osnovu zaključaka Skupštine.

Kontrolna i konsultativna saslušanja ne ostvaruju dovoljan uticaj u praksi, a zbog toga to se nerijetko završavaju uz usaglašavanje rezimea ili informacija koje su samo neka vrsta pregleda stanju o toj oblasti. Uvodna izlaganja predstavnika institucija predugo traju, i treba ih ukinuti, odnosno uvesti praksu dostavljanja pisanog doprinosa prije sjednice. Takođe, potrebno je objavljivati audio snimke sa saslušanja. Kada je riječ o poslaničkim pitanjima, sjednice posvećene ovom kontrolnom mehanizmu treba organizovati jednom mjesečno, poput onih koje su posvećene premijerskom satu.

Istraživačica javnih politika u IA, Dina Bajramspahić, je istakla da, budući da su upravo u najavi dvije nove inicijative za sprovođenje parlamentarne istrage, potrebno je prethodno formirati skupštinsku radnu grupu za unapređenje Zakona o parlamentarnoj istrazi, kako bi se preduprijedilo ponavljanje problema iz dvije prethodne. U prvom redu propisati kazne za nedostavljanje informacija Anketnom odboru, i davanje neistinitog iskaza pred Anketnim odborom, a potom propisati i obaveznost dostavljanja odgovora na sve pojedinačne zahtjeva članova Anketnog odbora, itd. Ova radna grupa trebalo bi da se bavi i svim pravcima za dalje unapređenje rada parlamenta, a u njen sastav bi uključiti predstavnike civilnog sektora putem javnog poziva.

Marko Sošić, istraživač javnih politika, je naglasio da je IA na primjeru razmatranja prijedloga zakona o budžetu za 2015. godinu u Skupštini uočio niz problema u načinu na koji je uređen proces formulacije nacionalnog budžeta, njegovog usvajanja u Skupštini, poslovničkih nejasnoća i nedostatka kapaciteta u Službi Skupštine. Kako bi imali Skupštinu koja je u stanju da napravi smislene, argumentovane i neophodne izmjene nacionalnog budžeta tamo gdje je to neophodno, potrebno je sprovesti izmjene zakonskog okvira i prakse. One se odnose na otvaranje kapitalnog budžeta, razvoj kapaciteta u Službi Skupštine, preciziranje Poslovnika Skupštine u dijelu koji se odnosi na razmatranje prijedloga zakona u radnim tijelima i usaglašavanje amandmana. Takođe je neophodno sasvim reformisati način na koji se pripremaju amandmani na prijedlog budžeta.

IA-press

Institut alternativa formirao Savjetodavni odbor

Institut alternativa, kao nezavisni naučno-istraživački centar, od 2007. godine doprinosi unapređenju javnih politika u Crnoj Gori u okviru svojih programskih oblasti (javna uprava, parlamentarni program, odgovorne javne finansije, bezbjednost i odbrana). Iza nas su brojna istraživanja, predlozi praktičnih politika, učešća u radnim grupama. Kontinuirano radimo i na unapređenju sopstvenih istraživačkih kapaciteta, istraživačke agende i mreže spoljnih saradnika i eksperata. S tim u vezi, formirali smo Savjetodavni odbor koji čine istaknuti stručnjaci iz oblasti našeg djelovanja. Primarni cilj ovog tijela je davanje mišljenja i smjernica u pravcu definisanja našeg godišnjeg programa rada, odnosno istraživačke agende.

Članovi našeg Savjetodavnog odbora su:

  • Prof. dr Florian Bieber, profesor na Univerzitetu u Gracu
  • Dr Katarina Ott, direktorka Instituta za javne financije iz Zagreba
  • Sonja Stojanović Gajić, direktorka Centra za bezbjednosne studije iz Beograda
  • Natasha Wunsch, saradnica u Openhajm Centru u okviru Njemačkog savjeta za spoljne poslove (DGAP), doktorantkinja na Univerzitetu u Londonu
  • Munir Podumljak, predsjednik Partnerstva za društveni razvoj iz Zagreba
  • Dr Kristie Evenson, nezavisna istraživačica i evaluatorka u oblastima demokratizacije i razvoja civilnog sektora
  • Prof. dr Ivan Koprić, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Instituta za javnu upravu
  • Kristof Bender, zamjenik predsjednika Evropske inicijative za stabilnost (ESI)

Savjetodavni odbor će pomagati i u utvrđivanju strateških partnerstava i doprinositi većoj vidljivosti rada Instituta alternativa.

Advisory-Board-Header-NEW

Obuke za naše istraživače – TRAIN i DCAF seminari

Institut alternativa sa zadovoljstvom objavljuje da je naša organizacija ponovo izabrana za učešće u TRAIN programu (Think Tanks providing Research and Advice through Interaction and Networking) koji je finansiran od strane Federalnog Foren Ofisa (Pakt stabilnosti za Jugoistočnu Evropu) a sprovodi ga DGAP (Njemački Savjet za spoljne odnose). Cilj TRAIN programa je da osnaži dijalog između istraživačkih centara na Zapadnom Balkanu i političkih aktera i donosilaca odluka.

Do sada su u okviru ovog programa učestvovala tri istraživača IA, a tokom 2015. godine u programu će učestvovati i naša istraživačica, Dina Bajramspahić.

Tema Dininog istraživanja u okviru programa je kako unaprijediti integritet u policiji. Cilj ove analize je da doprinese povećanju povjerenja u policiju i odgovori na pitanje u kojoj mjeri se policijski službenicu sistemski motivišu i podstiču na profesionalan rad. Ona će analizirati nedostatke postojećeg okvira za unapređenje integriteta, kao i inicirati otvaranje dijaloga o pokretanju novih podsticajnih mjera.

S tim u vezi, Dina je učestvovala na prvom treningu u okviru TRAIN programa koji je održan u Beorgadu, od 19-22. aprila, koji je posvećen dizajnu istraživanja,metodologiji i tehnikama pisanja policy papera, analizi “okruženja” za istraživanja kao i planiranju zastupanja preporuka iz analiza.

Sa ciljem upoznavanja sa međunarodnim standardima u oblasti policijskog integrtieta, ona je takođe učestvovala na seminaru “Uloga nezavisnih tijela za žalbe na rad policijskih službenika u jačanju policijskog integriteta”. Seminar su organizovali Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, a tokom seminara su predstavljena iskustva Belgije, Sjeverne Irske i Mađarske.

Saopštenje: Opštine i dalje neracionalno zapošljavaju

Crnogorske lokalne samouprave su tokom 2014. nastavile sa praksom neracionalnog zapošljavanja, iako nisu usvojile analizu o optimalnom broju izvršilaca, niti plan smanjenja zaposlenih, što su morale uraditi do kraja prošle godine.

Opštine su, uz izuzetak Andrijevice, Danilovgrada, Mojkovca i Šavnika, sprovodile procedure zapošljavanja tokom 2014. godine, bez obzira što nisu ispunile formalne preduslove za to. Nijedna opština nije realizovala obaveze iz Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora. Naime, kako bi smanjile broj zaposlenih, opštine su bile u obavezi da pripreme analizu o optimalnom broju izvršilaca što bi, dalje, vodilo usvajanju novih pravilnika, te pripremi plana racionalizacije. Iako je rok istekao za sve tri obaveze, opštine su na naš zahtjev odgovorile da nisu u posjedu pomenutih dokumenata, ili da je rad na njima u toku. Po zvaničnim podacima, trenutno je najmanje 2300 prekobrojnih u opštinama, iako bi taj broj mogao biti i veći, budući da su projekcije date bez prethodnih analiza i da iste nisu još uvijek sprovedene.

Na upit o ukupnom broju zaposlenih, lokalne samouprave ne dostavljaju podatke o zaposlenima u javnim preduzećima i ustanovama, već samo za centralnu administraciju. Opština Žabljak je odbila zahtjev i po ovom osnovu. Po informacijama koje su Institutu alternativa dostavile opštine, u lokalnim administracijama zaključno sa 31. decembrom 2014. godine radilo je 3772 službenika i namještenika (nisu uključeni podaci za Bijelo Polje, Žabljak i Gusinje). Ranije objavljeni podaci Ministarstva finansija pokazuju da je u septembru 2014. ukupan broj zaposlenih, uključujući i javne ustanove i preduzeća čiji su osnivači opštine, na lokalnom nivou iznosio 11778, što je za 1270 više nego 2012. godine.

U zapošljavanju tokom prošle godine prednjačile su opštine Podgorica, Pljevlja, Herceg Novi i Nikšić. Opština Cetinje nam nije dostavila informacije o broju izvršilaca koji su primljeni u radni odnos tokom prošle godine, uz obrazloženje da uvid možemo ostvariti u njihovim prostorijama. Opština Bijelo Polje nije odgovorila na naš zahtjev, nastavljajući, na taj način, da se kontinuirano oglušava o zakonsku obavezu dostavljanja informacija na osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

​Konkurs Instituta alternativa za najbolje akademske radove

Institut alternativa nagrađuje tri magistarska i doktorska rada odbranjena u toku 2012, 2013. i 2014. godine u oblastima dobrog upravljanja, ljudskih prava, vladavine prava i demokratizacije.

Nagrada za najbolji magistarski rad iznosi 400 eura. Nagrada za najbolji doktorski rad iznosi 750 eura.

Pravo učešća na konkursu imaju:

  • Državljani Crne Gore ili lica sa prebivalištem u Crnoj Gori, a koji su u toku 2012, 2013. 2014. godine u zemlji ili inostranstvu odbranili magistarski ili doktorski rad posvećen, u najširem smislu, dobrom upravljanju, ljudskim pravima, vladavini prava ili demokratizaciji.
  • Lica koja nisu državljani Crne Gore, a koji su u toku 2012, 2013. i 2014. godine u Crnoj Gori ili inostranstvu odbranili magistarski ili doktorski rad posvećen, u najširem smislu, dobrom upravljanju, vladavini prava, ljudskim pravima ili demokratizaciji, a u čijem je fokusu Crna Gora, odnosno njen pravni, politički, institucionalni kontekst.

Tema rada može da se odnosi posredno ili neposredno na neku od tematskih cjelina iz oblasti djelovanja Instituta alternativa: javna uprava, upravljanje javnim finansijama, rad parlamenta i parlamentarni nadzor izvršne vlasti, bezbjednost i odbrana (uključujući reformu krivičnog zakonodavstva i pravosuđa), socijalna politika, jednom riječju: pitanjima dobre uprave, vladavine prava, ljudskih prava i demokratizacije u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Za više detalja o mogućim temama pogledajte programske oblasti i publikacije Instituta alternativa. Ukoliko imate dilemu da li se tema vašeg rada uklapa u teme ovog konkursa, ohrabrujemo Vas da nam pošaljete rad i prijavu.

Radovi se podnose do 15. maja 2015. godine, u elektronskoj verziji na e-mail adresu: info@institut-alternativa.org. Uz rad kandidati su obavezni da podnesu: a) kopiju diplome stečene nakon odbrane akademskog rada koji se podnosi konkurs i b) kopiju lične karte.

Izbor najboljih radova vrši komisija imenovana od strane predsjednika Upravnog odbora Instituta alternativa.

Svi učesnici će biti obaviješteni pisanim putem o rezultatu konkursa najkasnije u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.

Institut alternativa stiče pravo da objavi nagrađene radove u elektronskoj ili štampanoj publikaciji, isključivo u nekomercijalne svrhe.

Institut alternativa zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ukoliko prijavljeni radovi svojim kvalitetom ne budu na potrebnom nivou prema ocjeni evaluacione komisije – žirija za dodjelu nagrade.