Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo

Analiza “Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo” izrađena je u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija”, a sa ciljem da ukaže na značaj transparentnog sprovođenja javno-privatnog partnerstva i koncesija kao instrumenata za unapređenje kvaliteta usluga i olakšavanje izgradnje infrastrukturnih objekata od javnog značaja na lokalnom nivou. Istovremeno, ova analiza je i nastavak istraživačke djelatnosti Instituta alternativa u ovim oblastima tokom koje je izrađeno više publikacija.

Na osnovu prikaza principa i značaja sprovođenja modela javno-privatnog partnerstva, na početku analize su predstavljeni kriterijumi za adekvatnu primjenu na lokalnom nivou. Ovaj dio je praćen pregledom problema sa kojima se suočavaju crnogorske lokalne samouprave u pravcu transparentnog sprovođenja javno-privatnih partnerstava i koncesija, sa posebnim fokusom na 14 opština koje su obuhvaćene projektom. U analizi su predstavljene i dobre prakse u sprovođenju javno-privatnih partnerstava na lokalnom nivou u zemljama u okruženju i zemljama Evropske unije. Na osnovu identifikovanih problema i izazova, formulisane su i preporuke za unapređenje ove oblasti u Crnoj Gori.

Istraživanje o javnom-privatnim partnerstvima i koncesijama na lokalnom nivou u Crnoj Gori sprovedeno je tokom 2013. godine, i to na osnovu analize: zakonskog okvira za ove oblasti; izvještaja nadležnih institucija i zaključenih ugovora o partnerstvima između privatnog i javnog sektora na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Tokom rada na ovoj analizi korišćene su i informacije dobijene na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama, kao i mišljenja predstavnika/ca 14 crnogorskih opština koja su prikupljena tokom konsultativnih treninga sprovedenih od strane projektnog tima u julu 2013. godine.

Saopštenje: Saslušati odgovorna lica za stanje u oblasti koncesija

Institut alternativa pokrenuo inicijativu za održavanje konsultativnog saslušanja u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet o problemima u sprovođenju koncesione politike. Cilj saslušanja bi bio da se pronađu najbolja rješenja i prakse kako bi se unaprijedilo postojeće stanje i ukazalo na potrebu hitne izmjene zakonskog okvira za oblast koncesija na kojem se radi već više od tri godine.

Sprovođenje koncesione politike u Crnoj Gori je iz godine u godinu opterećeno brojnim problemima. Neadekvatan sistem naplate koncesija, neusaglašen zakonski okvir sa relevantnim direktivama EU, nepotpun sadržaj registra koncesija, kao i slab inspekcijski nadzor nad dodijeljenim ugovorima, samo su neki od problema koji su praćeni brojnim neizmirenim obavezama koncesionara. Ovakva politika nanosi ogromnu, višemilionsku, štetu državnom, kao i budžetima lokalnih samouprava.

Poslednji nalazi Državne revizorske institucije o prihodima budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava, koji su objavljeni krajem maja 2014. godine, su posebno zabrinjavajući. DRI, između ostalog, ukazuje na to da se koncesije iznova dodjeljuju onim koncesionarima koji ne poštuju svoje obaveze.

Budući da ovakvo stanje u oblasti koncesija zahtijeva sistemske izmjene kako zakonodavne, tako i institucionalne, smatramo da bi trebalo održati konsultativno saslušanje u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet kao matičnom odboru za budžetska pitanja.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Vezani postovi:

O slobodi medija i izražavanja na 4. sastanku EU-CG konsultativnog odbora civilnog društva

Jovana Marović govoriće na četvrtom sastanku Zajedničkog EU – CG konsultativnog odbora civilnog društva koji će biti održan u utorak, 24. juna 2014. godine. Tema njenog izlaganja biće sloboda medija i izražavanja u kontekstu pregovora u okviru poglavlja 23. Jovana će iznijeti trenutno stanje kada je ova oblast u pitanju, koristeći u svom izlaganju nalaze iz poslednjeg izvještaja Freedom House-a “Nacije u tranziciji”, čiji je ko-autor zajedno sa koleginicom Jelenom Džankić. Pored Jovane, na debati će učestvovati i gospodin Olivier Basille, predstavnik Reportera bez granica Evropske unije.

Zajednički konsultativni odbor civilnog društva Evropske unije i Crne Gore je konstituisan u oktobru 2012. godine, a ima za cilj da omogući organizacijama civilnog društva obije strane da prate napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji.

Obilježavanje Dana javne službe

Institut alternativa, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom za kadrove, Zajednicom opština Crne Gore i Regionalnom školom za državnu upravu – ReSPA, danas učestvuje u obilježavanju Dana javne službe (UN Public Service Day).

Na Dan javne službe – 23. jun, svake godine, širom svijeta, proslavljaju se vrijednosti koje javna služba donosi društvu i zajednici. Obilježavanjem ovog Dana, takođe, ističe se doprinos javne službe u procesu razvoja, prepoznavanja i priznavanja rada zaposlenih i ohrabrivanja mladih ljudi za razvijanje karijere u javnom sektoru.

Ovdje možete preuzeti program događaja u okviru Dana javne službe.

Uskladiti javno-privatna partnerstva sa principom “vrijednost za novac”

U Crnoj Gori nijesu ispunjeni kriterijumi za uspješnu primjenu javno-privatnih partnerstava, poručila je Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa (IA), na panelu koji je održan u okviru obilježavanja Dana javne službe u Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA).

Jovana je govorila na panel diskusiji „Procjena investicija u javnom sektoru – usluge od opšteg ekonomskog interesa/usluge koje plaćaju krajnji korisnici”.

Tokom izlaganja, ona se detaljno osvrnula na kriterijume koje je neophodno ispuniti kako bi se javno-privatna partnerstva sprovodila u skladu sa principom “vrijednost za novac”, kao i na njihovu primjenu u Crnoj Gori.

Posebno je ukazala na činjenicu da u našoj zemlji nijesu definisani zakonski i institucionalni okviri za primjenu modela javno-privatnih partnerstava (JPP), čiji je glavni cilj da prevaziđe raskorak između potrebe za unapređenjem javnih usluga i infrastrukture i manjka finansijskih sredstava za kapitalna ulaganja.

Crna Gora i dalje nema elektronski registar svih JPP ugovora, dok je koordinacija institucija koje upravljaju koncesijama, kao posebnim oblikom koršićenja dobara od opšteg interesa, izuzetno slaba.

Osim Jovane, na panelu su govorile i Ljerka Golubić Bregant, pomoćnica direktora za međunarodnu saradnju, obuku i EU fondove u hrvatskoj Agenciji za javno-privatno partnerstvo, i Dalia Budriene, viša ekspertkinja za JPP u litvanskom stručnom centru za ovu oblast.

Panel je organizovan u okviru Dana javne službe, koji se u Crnoj Gori obilježava po prvi put ove godine u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za kadrove, Zajednice opština Crne Gore, Regionalne škole za javnu upravu – ReSPA i Instituta alternativa (IA).

U okviru Dana javne službe, planiran je i Dan otvorenih vrata koji će se održati u svim crnogorskim opštinama, u Upravi za kadrove u Podgorici, u područnim jedinicama i filijalama za upravne unutrašnje poslova Ministarstva unutrašnjih poslova, centrima i odjeljenima bezbjednosti Uprave policije MUP-a kao i u jedinicama lokalne samouprave.

Povezani postovi:

Zadovoljena FORMA ILI SUŠTINA? – Analiza sadržine godišnjih izvještaja o radu Državnog tužilaštva i Uprave policije

Jedan od važnih instrumenata za vršenje nadzora nad državnim tužilaštvom i policijom, kao i za ocjenu njihovog rada, je putem redovnog izvještaja o radu. Uslov da ovaj mehanizam funkcioniše je da su izvještaji pravovremeni, precizni, tačni i da sadržinom odgovaraju na pitanje: koji su rezultati ostvareni u izvještajnom periodu i šta su problemi i prepreke u radu.

Adekvatno izvještavanje o radu ova dva organa je dodatno značajno u svjetlu otvaranja pregovora sa Evropskom unijom u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava – i potrebe praćenja napretka u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Otvaranjem ovog poglavlja ozvaničen je uslov za napredak Crne Gore u procesu učlanjenja u EU ostvarenjem mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou i organizvanog kriminala. Posebno važnu ulogu na tom zadatku imaju upravo Tužilaštvo i Policija.

Predmet analize ovog istraživačkog izvještaja su izvještaji o radu Državnog tužilaštva (u daljem tekstu: DT) i djelovi izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova koji se odnosi na rad Uprave policije (u daljem tekstu: UP) u kontekstu međunarodnih standarda o otvorenosti i transparentnosti. Analizirali smo vrste/kateogrije podataka, statističkih i narativnih, dostupnih u izvještaju u odnosu na nadležnost, rad i aktivnosti ovih organa. Takođe smo pratili u kojoj mjeri se građanima i Skupštini Crne Gore, koja nad ovim organima vrši nadzor, sadržinom izvještaja postiže približavanje ostvarenih rezultata, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Izradu ove analize je omogućila podrška američkog naroda kroz Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) State Deapartmenta preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici u okviru Programa podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa. Istraživanje je realizovano u okviru projekta IA posvećenog jačanju međuinstitucionalne saradnje u sistemu krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori.