Saopštenje: Upravni sud da hitno preispita Odluku ASK da Jelić nije u sukobu interesa

 Podnijeli smo tužbu Upravnom sudu radi poništaja Odluke Agencije za sprječavanje korupcije  (ASK) da Zoran Jelić, član Senata Državne revizorske institucije (DRI), nije u sukobu interesa što je u periodu dužem od devet mjeseci bio angažovan kod Prve banke Crne Gore kao član Odbora za reviziju i po tom osnovu ukupno prihodovao skoro 6.000 eura.  

U obrazloženju Odluke Agencija se nije odredila prema navodima iz našeg Zahtjeva koji ukazuju da je u slučaju obavljanja funkcije člana Odbora za reviziju Prve banke, imajući u vidu opis poslova i nadležnosti, kao i iznos i karakter honorara koji je Jelić primio po osnovu članstva u Odboru za reviziju Prve banke, nesporno riječ o obavljanju profesionalne djelatnosti, koju zabranjuje Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji.

Umjesto toga, Agencija eksplicitno tvrdi kako je ovdje riječ o ”naučnoj, nastavnoj, umjetničkoj, sportskoj” djelatnosti iz člana 9 Zakona o sprječavanju korupcije, te da javni funkcioner ima pravo da obavlja ove djelatnosti i da po osnovu te djelatnosti ostvaruje prihode i uredno ih prijavi.

Međutim, Agencija u utuženoj Odluci ne navodi jasno o kojoj vrsti djelatnosti je ovdje riječ, odnosno da li djelatnost kojom se u Prvoj banci bavio Zoran Jelić pripada ”naučnoj”, “nastavnoj“, “umjetničkoj“, ”sportskoj“ ili ”kulturnoj“ djelatnosti.

Smatramo da je u tom smislu obrazloženje Agencije nepotpuno, a tvrdimo da je nezakonito jer je prema Registru djelatnosti (6419 – ostalo monetarno posredovanje) i odredbama niza propisa koji definišu sadržaj navedenih djelatnosti jasno da se Prva banka ne bavi naučnom, sportskom, umjetničkom niti kulturnom djelatnošću. Takođe, jasne odredbe Zakona o bankama u pogledu nadležnosti Odbora za reviziju ukazuju da ni nadležnost Odbora za reviziju ne spada u sferu navedenih djelatnosti.

Odlukom kojom se utvrđuje da obavljanje djelatnosti i funkcije člana Odbora za reviziju poslovne banke nije suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, Agencija šalje otvoreni poziv drugim članovima Senata Državne revizorske institucije, ali i drugim javnim funkcionerima da ostvare takvu vrstu angažmana, čime se dovode u pitanje ne samo jasne odredbe Zakona o sprječavanju korupcije, već i širi društveni ciljevi donošenja i primjene navedenog zakona, antikorupcijskih politika i politika integriteta. Ovdje treba posebno naglasiti da je funkcija člana Senata Državne revizorske institucije, za razliku od mnogih drugih javnih funkcija, naročito zaštićena i privilegovana, jer je doživotna, a za nju predviđena zarada u visini zarade sudije Ustavnog suda. U tom smislu je zakonodavac člana Senata DRI stavio u red najviših državnih funkcionera.

Dodatno, Državna revizorska institucija je ustavna institucija koja vrši reviziju svih drugih institucija i organa, pa je samim tim dužna da u svom radu i ponašanju svojih članova Senata i zaposlenih pokaže jednak ili čak i viši stepen integriteta od drugih organa, tijela i institucija.

Agencija je Odluku donijela po našem Zahtjevu za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede Zakona o sprječavanju korupcije u dijelu potpunosti i tačnosti podataka iz izvještaja o prihodima i imovini i za utvrđivanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija od 12. i 19. marta 2018. godine.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *