Agencija za sprječavanje korupcije ponovo dokazala da radi u partijskom interesu DPS-a

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) donijela je juče Odluku da član Senata Državne revizorske institucije (DRI), Zoran Jelić, nije u sukobu interesa štoje u periodu dužem od devet mjeseci bio angažovan kod  Prve banke Crne Gore kao član Odbora za reviziju i po tom osnovu ukupno prihodovao skoro 6.000 eura. Agencija je time stala u odbranu još jednog funkcionera DPS-a, dokazala svoju političku pristrasnost i selektivnost u primjeni zakona, zbog čega smo više puta izrazili zabrinutost.

 
Agencija za sprječavanje korupcije objavila je juče Odluku da Zoran Jelić nije prekršio Zakon o sprječavanju korupcije time što je u periodu od 17. marta do 28. decembra 2017. godine bio angažovan kod Prve banka Crne Gore, kao član Odbora za reviziju i po tom osnovu primao naknadu u mjesečnom iznosu od 650 eura, od čega je ukupno prihodovao 5.850 eura.
 

Agencija je Odlukom utvrdila i da Zoran Jelić nije prekršio Zakon o sprječavanju korupcije time što u svom imovinskom kartonu nije prijavio udio u vlasništvu firme “ET KOM”, čiji je jedan od osnivača prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS). Agencija je Odluku donijela po našem Zahtjevu za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede Zakona o sprječavanju korupcije u dijelu potpunosti i tačnosti podataka iz izvještaja o prihodima i imovini i za utvrđivanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija od 12. i 19. marta 2018. godine.

Smatramo da je donošenjem ovakve Odluke Agencija ponovo stala u zaštitu partijskih interesa DPS kadra, zažmurivši na očigledan sukob interesa člana Senata DRI Zorana Jelića, koji je članstvom u Odboru za reviziju Prve banke sebi obezbijedio materijalnu koristi, a privatni interes podredio javnom.

U Odluci Agencije navodi se da, “u skladu sa članom 9 Zakona o sprječavanju korupcije, Zoran Jelić može da se bavi naučnom, nastavnom, kulturnom, umjetničkom i sportskom djelatnošću i da stiče prihode i da tačne i potpune podatke prihodima koje stekne vršenjem tih djelatnosti, odnosno poslova prijavi Agenciji, jer isto nije zabranjeno Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji”.

Međutim, članstvo u Odboru za reviziju Prve banke Crne Gore ne može se, ni pod kojim uslovima smatrati niti jednom od djelatnosti navedenih u Odluci Agencije. Naprotiv, članstvo u Odboru za reviziju je nesporno profesionalna djelatnost, koju zabranjuje Zakon o državnoj revizorskoj insituciji članom 35, a na šta smo i ukazali u prijavi koju smo podnijeli Agenciji. U prilog tome ide činjenica da je članom 39 Zakona o bankama propisan širok spektar nadležnosti i obaveza člana Odbora za reviziju, ali i činjenica da je Jelić po osnovu obavljanja tog posla primao mjesečnu naknadu u iznosu od 650 eura. Međutim, nigdje u svojoj Odluci Agencija se nije bavila ovom činjenicom, koja je nesporna i očigledna, te bi sama po sebi bila dovoljna da se utvrdi sukob privatnog i javnog interesa Zorana Jelića.

Agencija se nije bavila ni našim navodima da je kao član Odbora za reviziju Prve banke, obavljanjem ovog zahtjevnog posla po osnovu kog je primao i naknadu te ostvario materijalnu dobit, Zoran Jelić, suprotno članu 41 Zakona o DRI izazvao sumnju da zanemaruje ispunjavanje svog javnog zadatka (kao član Senata DRI) u korist privatno-ekonomskih interesa (kao član Odbora za reviziju Prve banke CG) i suprotno članu 7 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije, javni interes podredio privatnom.

Kada je u pitanju činjenica da Zoran Jelić u svom imovinskom kartonu nije prijavio firmu “ET KOM”, u Odluci Agencije navodi se da Zoran Jelić u postupku dokazao da su osnivači ovog privrednog subjekta još 2003. godine pokrenuli postupak dobrovoljne likvidacije, koju je lice određeno za likvidatora trebalo da izvrši i zahtijeva brisanje privrednog društva “ET KOM” iz CRPS-a. Likvidator to, ipak, nije učinio sve dok Agencija nije pokrenula postupak protiv Jelića, po našem zahtjevu. Tako je Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji izvršena tek 22. marta 2018. godine – 15 godina nakon što je Odluka donijeta. Sve do tada, privredno društvo “ET KOM” bilo je zavedeno u Centralnom registru privrednih subjekata, što znači da je privredno društvo formalno postojalo, a Jelić, kao jedan od njegovih osnivača, nije prijavio udio u ovom privrednom društvu u svom imovinskom kartonu. Ipak, Agencija tvrdi da Jelić time nije prekršio Zakon o sprječavanju korupcije na način što nije prijavio potpune i tačne podatke u izvještaju o prihodima i imovini.

U krajnjem, simptomatično je da je Agencija za sprječavanje korupcije cijele dvije godine odolijevala našim upornim insistiranjima da objavljuje sve odluke koje donosi u svojim postupcima, pravdajući se da bi objavljivanje odluka kojima se ne utvrđuju povrede Zakona o sprječavanju korupcije, bez saglasnosti javnog funkcionera na kog se odluka odnosi, bilo suprotno stavu 2 člana 39 tog Zakona.

Međutim, ovog puta postupili su drugačije. Naime, Agencija je objavila Odluku kojom tvrdi da Zoran Jelić nije prekršio Zakon o sprječavanju korupcije i time dokazala da transparentnost nije problem onda kada služi isključivo partijskim interesima DPS-a i zaštiti pojedinaca iz redova ove partije, što je očigledno i primarna namjena Agencije za sprječavanje korupcije.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *