Saopštenje: Hitno unaprijediti pravni okvir za JPP i koncesije

„Programom rada Vlade ni za 2014. godinu nije planirano usvajanje Zakona o javno privatnim partnerstvima iako je neophodno regulisanje ove oblasti u skladu sa smjernicama Evropske unije“ – poručila je dr Jovana Marović na današnjoj konferenciji za medije Instituta alternativa.

Na konferenciji su Jovana Marović i Marko Sošić predstavili novu analizu IA i preporuke za unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira za javno-privatno partnerstvo u Crnoj Gori.

Oni su ukazali na to da je usvajanje posebnog pravnog okvira za javno-privatno partnerstvo trend koji je prisutan u poslednjih deset godina u većini zemalja u tranziciji. Iako su ove zemlje, gotovo po pravilu, već imale usvojene zakone za oblast koncesija, pokazali su se kao nedovoljni za uređenje JPP, dok je korišćenje drugih pravnih propisa na kraju vodilo potrebi unapređenja i objedinjavanja regulative u okviru jedinstvenog zakonskog teksta.

S druge strane, u Crnoj Gori trenutno preko 40 sektorskih zakona reguliše saradnju između javnog i privatnog sektora u vršenju javnih usluga. Ne postoji pravni propis koji bi regulisao oblast javno-privatnog partnerstva, niti je institucionalni okvir za realizaciju JPP uspostavljen, pa ne postoji ni tijelo koje bi odobravalo, obezbjeđivalo pomoć u pripremi projekata i vršilo monitoring ugovora.

„Stepen poznavanja oblasti koncesija na državnom i lokalnom nivou je veoma mali“ – saopštila je Marović. Koordinacija između nadležnih organa državne i lokalne uprave takođe je loša i što kao posljedicu ima da opštine ne usvajaju godišnje planove koncesija iako su na to obavezane Zakonom o koncesijama.

U analizi je istaknuto i da je nepoznavanje “logike” sprovođenja projekata u oblasti javno-privatnog partnerstva još jedan od ograničavajućih faktora u pravcu njihovog intenzivnijeg korišćenja, te da planiranje, zaključivanje i monitoring JPP ugovora zahtijeva posebna znanja i vještine u odnosu na pripremu tradicionalnih projekata i javnih nabavki.

Sistem naplate koncesija koje sprovode Ministarstvo finansija i Poreska uprava je neefikasan. Dugovanja na ime neizmirenih obaveza koncesionara povećavaju se svake godine, i ovaj dug je u januaru 2013. godine dostigao iznos od preko 12 miliona eura.

Iz Instituta alternativa smatraju neophodnim precizno utvrđivanje raspodjele nadležnosti i odgovornosti između centralnog nivoa i lokalnih samouprava koja će omogućiti lokalnim vlastima da prate dospijeće koncesionih naknada i realno procjenjuju prihode na godišnjem i dugoročnom nivou.

Nova analiza Instituta alternativa o javno privatnim partnerstvina pripremljena je u okviru projekta »Ka boljem regulisanju javno-privatnog partnerstva i koncesija u Crnoj Gori« koji je podržala Evropska unija kroz IPA pretpristupni program za civilno društvo, a posredstvom Balkanske mreže za razvoj civilnog društva (Balkan Civil Society Development Network – BCSDN). Projekat je obuhvatio istraživanje i analizu zakonskog okvira za ove oblasti u odabranim zemljama u tranziciji sa posebnim fokusom na izvještaje nadležnih institucija o dosadašnjem sprovođenju JPP u Crnoj Gori s preporukama za unapređenje.

Tekst analize možete preuzeti ovdje

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *