Održana obuka o rodno senzitivnom budžetiranju

Skoro 40 učesnika/-ca je steklo znanja o uvođenju rodne perspektive u sve faze budžetskog procesa, praktičnim primjerima i alatima za dostizanje rodno odgovornog budžetiranja.

Obuku ”Rodna ravnopravnost i javne politike: Osnovi rodno senzitivnog budžetiranja” Institut alternativa je organizovao 27. i 29. oktobra 2020. godine.

Ona je za cilj imala da aktere i akterke koji rade na planiranju, donošenju i sprovođenju budžeta na centralnom i lokalnom nivou, ali i civilno društvo, osposobi za sprovođenje rodne analize budžeta, osmišljavanje mjera koje će doprinijeti rodnoj ravnopravnosti i orodnjavanju postojećih budžetskih programa.

Budžet je najvažnije vladino sredstvo politike, jer bez odgovarajućeg finansiranja nijedna politika neće biti efikasna. Zato se rodno odgovorno budžetiranje koristi kako bi budžet bio sačinjen tako da doprinosi ublažavanju neravnopravnosti između žena i muškaraca i omogućava aktivno bavljenje specifičnim pitanjima vezanim za rod.

”Obuka je odlično osmišljena. Način prezentacije online nema nedostataka, čak naprotiv, ovaj način obuke bi mogao da se više praktikuje i kasnije kada se ukinu sve mjere koje su bile uvedene zbog korona virusa. Svakako, materijal koji sam preuzela koristan je i već se uveliko čita jer priprema ovogodišnjeg budžeta zahtijeva i primjenu rodno odgovornog budžetiranja, a u fazi smo kada prikupljene izjave od potrošačkih jedinica obrađujemo kroz obrazloženja. Nadam se da će biti prilike da se ista obuka organizuje još jednom jer sam zainteresovana da je pohađam”, komentar je jedne od učesnica obuke.

Višnja Baćanović, ekspertkinja u ovoj oblasti, vodila je obuku kombinacijom teorijskog pristupa i grupnog praktičnog rada, uključujući i rad na konkretnim primjerima kao što su budžetsko izdvajanje za sport na lokalnom nivou, rodna analiza budžeta i definisanje ciljeva i mjera za postizanje rodne ravnopravnosti u budžetskim programima.

Zaposleni i zaposlene u direktoratima za državni budžet i ekonomsku i razvojnu politiku u Ministarstvu finansija, službenici/-ce iz lokalnih sekretarijata za finansije opština Berane, Kolašin, Bijelo Polje, Tuzi, Golubovci, Bar i Danilovgrad, predstavnici/-ce Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i predstavnici/-ce brojih nevladinih organizacija, Ombudsmana i drugih institucija i organizacija – uspješno su završili obuku o rodno senzitivnom budžetiranju.

”Budžetiranje se nalazi na središtu aktivnosti koje se sprovode u javnom sektoru. Po mom mišljenju, potrebno je organizovati obuke za uključivanje orodnjavanja u fazama strateškog planiranja, akcionih planova i prilikom izvještavanja”, navodi se u anonimnoj evaluacionoj anketi koju su popunili učesnici/-ce.

U proteklom mjesecu održali smo online obuku o orodnjavanju javnih politika na kojoj je preko 40 učesnika/-ca steklo znanja o integrisanju rodne perspektive u crnogorsko zakonodavstvo.

Obuka je sprovedena u okviru projekta ‘’Orodnjavanje, a ne prebrojavanje: Javne politike i rodna ravnopravnost u Crnoj Gori’’, uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *