Fokus grupa u Ulcinju o zapošljavanju u javnom sektoru

Rizici od neprimjerenih političkih uticaja i korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru – teme su koje smo otvorili u Ulcinju sa predstavnicima/-cama sindikata, medija i nevladinih organizacija sa primorja.

Predstavnice Instituta alternativa, Milena Muk i Nikoleta Pavićević, održale su  19. maja u Ulcinju fokus grupu o integritetu zapošljavanja u javnom sektoru sa osam predstavnika/-ca sindikata, medija i NVO sa primorja. Učesnici/-ce diskusije, koji posjeduju iskustva i znanja o problemima u ovoj oblasti, dali su doprinos mapiranju rizika od neprimjerenih uticaja i korupcije u različitim fazama zapošljavanja:

  • Planiranje zapošljavanja u javnoj upravi, javnim ustanovama i javnim preduzećima;
  • Sprovođenje procedura zapošljavanja, uključujući oglašavanje, testiranje i specifičnosti zapošljavanja rukovodnog kadra;
  • Zaštita prava kandidatkinja i kandidata za posao u javnom sektoru.

U narednom periodu biće organizovane fokus grupe u centralnoj regiji i na sjeveru, kako bismo uspjeli da saznamo više o praksama zapošljavanja u javnom sektoru iz različitih perspektiva i da mapiramo rizike.

Fokus grupu smo organizovali u okviru našeg novog projekta ’’Ni klijent, ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru’’, koji je podržan u okviru programa ’’OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’Base’’, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Kancelarijom za evropske integracije, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

 

 

 

 

 

Nagomilani problemi i afere imperativ za aktivniju ulogu Skupštine

Uputili smo prijedloge poslanicima i poslanicama za intenziviranje kontrolnih aktivnosti, uz podsjećanje da većina odbora još uvijek nije usvojila planove rada za ovu godinu, dok je razmatranje važnih izvještaja, poput polugodišnjeg izvještaja direktora policije o borbi protiv organizovanog kriminala, u potpunosti izostalo.

Uz podjsećanje na naše prošlogodišnje prijedloge, koji su uglavnom i dalje relevantni, poslanicima i poslanicama smo ukazali na važnost njihove veće uloge u praćenju pregovora sa Evropskom unijom, posebno u svijetlu najava nedavno formirane Vlade o intenziviranju aktivnosti na tom planu. I prethodna Vlada je donijela Akcioni plan za adresiranje preporuka iz posljednjeg izvještaja Evropske komisije, u čije donošenje i praćenje Skupštine nije bila uključena.

Posljednje afere i navodi o umiješanosti visokih javnih funkcionera u organizovani kriminal i korupciju zahtijevaju sistemski odgovor i uvid u odgovor internih kontrolnih mehanizama (generalni inspektor u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i unutrašnja kontrola policije). Zbog toga smo pozvali Odbor za antikorupciju i Odbor za bezbjednost i odbranu da kroz zajednička kontrolna saslušanja daju doprinos rasvjetljavanju korupcionaških afera i slabosti postojećih internih kontrolnih mehanizama, koji očigledno nijesu bili dovoljno efikasni da spriječe zabrinjavajuću spregu između organizovanog kriminala i javnih funkcionera.

Takođe, prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, direktor policije podnosi nadležnom odboru Skupštine poseban izvještaj o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, dva puta godišnje, a najkasnije 1. juna i 1. decembra. Međutim, prema informacijama o sjednicama, dostupnim na sajtu Skupštine, nije poznato da je ovaj izvještaj razmatran na sjednicama Odbora za bezbjednost i odbranu. Zbog toga pozivamo Odbor da razmotri izvještaj policije o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i da traži eventualne dopune, naročito u svijetlu posljednjih informacija, koje ukazuju na inflitraciju pojedinih organizovanih kriminalnih grupa u bezbjednosni sektor i pravosuđe.

Poslanike i poslanice smo podsjetili i da su izvještaji o radu tužilaštva i sudova, uključujući i Tužilački savjet i Sudski savjet, predati u skupštinsku proceduru. Nadamo se da će poslanici i poslanice ovog puta temeljenije raspravljati o sadržini izvještaja i ponuditi zaključke i preporuke u odnosu na predstavljene informacije.

U skladu sa našim ranijim preporukama, smatramo da je aktivnija uloga odbora i Skupštine u praćenju izvršenja budžeta tokom godine imperativ efikasnijeg parlamentarnog nadzora. S obzirom na to da je ove godine stupila na snagu i ambiciozna reforma pod nazivom „Evropa sad“, time je odgovornost poslanika i poslanica da se uključe u pravovremeno praćenje izvršenja budžeta veća.

Predložili smo i kontrolna i konsultativna saslušanja u vezi sa temama i politikama, koje su predmet važnih reformi, planiranih zakona i nedavno usvojenih strategija, pa u skladu sa tim pozivamo poslanike i poslanice da se uključe u razmatranje i regulisanje pozicije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, sukoba interesa u javnim nabavkama, nabavkama u sektoru bezbjednosti i odbrane, realizaciju Strategije za reformu javne uprave i preporuka Ombudsmana, rješavanja po žalbama kandidata za posao u državnim organima, i u korišćenje mjera ranih integracija u Evropsku uniju (EU) za unapređenje rodne ravnopravnosti.

Podsjećamo da smo krajem 2021. godine objavili pet monitoring izvještaja o radu:

· Odbora za antikorupciju,

· Odbora za ekonomiju, finansije i budžet,

· Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu,

· Odbora za bezbjednost i odbranu,

· Odbora za ljudska prava i slobode.

U njima su takođe ponuđene na nalazima zasnovane preporuke za unapređenje rada skupštinskih tijela.

Prijedlozi koje smo uputili poslanicima i poslanicama dostupni su ovdje.

Milena Muk