Kakvi su prvi rezultati primjene Plana optimizacije javne uprave?

Stevo Muk, Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, je u emisiji Reflektor, koja se emituje na Televiziji Vijesti, komentarisao prvi Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave, te ukazao na nedostatke u Izvještaju i u samom Planu.

On je u emisiji istakao da Vlada nema podatke o odlivu zaposlenih iz javne uprave na dvomjesečnom nivou za period prije početka sprovođenja Plana optimizacije, te da stoga ne može govoriti o pozitivnim rezultatima njegovog sprovođenja ako ih nema sa čime uporediti.

Objasnio je i da Plan optimizacije ne obuhvata javna preduzeća na centralnom i loklanom nivou, u kojima je skoncentrisan veliki broj zaposlenih u javnoj upravi, te da stoga ovaj Plan nije sveobuhvatan, pa da ni njegova primjena neće proizvesti željeni efekat.

U emisiji Reflektor otvorena su i sljedeća pitanja:

  • Koliko će službenika na centralnom, a koliko na lokalnom nivou ostati bez posla u javnoj upravi do kraja godine?
  • Šta Ministarstvo javne uprave podrazumijeva pod “ograničavanjem zapošljavanja do 1. marta 2019. godine”?
  • Hoće li Vlada ovim mjerama javnu upravu zaista učiniti efikasnijom i transformisati je u istinski servis građana?

Gosti u studiju bili su i Goran Jovetić, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština i Saša Šimun, Sindikat javne uprave i pravosuđa.

Snimak emisije možete pogledati ovdje.

Ministarstvo javne uprave hitno da objavi poziv za kofinansiranje EU projekata

Koalicija Saradnjom do cilja, koju čini 100 NVO, poziva Ministarstvo javne uprave da hitno  objavi poziv za kofinansiranje projekata i programa NVO finansiranih iz fondova EU, i time ispuni svoju zakonsku obavezu.

Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa podržanih iz fondova Evropske unije, koja je objavljena u Službenom listu CG broj 64/2018.

Podsjećamo, Vlada je bila u obavezi da ovu Uredbu  donese još u januaru ove godine, ali je to učinila sa zakašnjenjem od punih osam mjeseci. To ne smije biti razlog da se poziv za kofinansiranje projekata u ovoj godini ne objavi, odnosno da se u ovoj godini ne izvrši zakonska obaveza. Korisnici projekata i programa NVO ne smiju trpjeti štetu zbog neažurnosti Vlade u izvršavanju  svojih poslova.

Očekujemo da MJU u hitnom roku objavi poziv, kako bi se postupak kofinansiranja projekata i programa finansiranih iz fondova EU okončao do kraja kalendarske godine.

Ukoliko se poziv ne objavi, bićemo uvjereni da je Vlada sa jasnom namjerom odlagala donošenje Uredbe, kako u ovoj godini ne bi dodijelila sredstva za ovu svrhu, te na taj način otežala realizaciju projekata, a time i  rad nevladinih organizacija.

S obzirom na to da je riječ o projektima EU, Koalicija NVO Saradnjom do cilja  će o ovom zahtjevu, kao i do sada obavijestiti Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori.

Koalicija NVO Saradnjom do cilja trenutno okuplja 100 nevladinih organizacija iz čitave Crne Gore i predstavlja najveću organizovanu koaliciju NVO u Crnoj Gori.

Ana Novaković, predsjednica Upravnog odbora

 

IA prijedlozi Partnerstvu za otvorenu upravu

Bez izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacija, otvaranja podataka o javnoj potrošnji i omogućavanja građanima da budu ravnopravni učesnici u razvoju javnih politika, naša uprava ostaje zatvorena za suštinska pitanja od interesa za građane.

Ovo je srž 15 prijedloga, koje smo uputili sa ciljem unapređenja Akcionog plana koji Ministarstvo javne uprave priprema u okviru globalne inicijative ”Partnerstvo za otvorenu upravu”.

Ukidanje poreske i poslovne tajne kao osnova ograničenja pristupu informacijama treba uvesti kao prioritetnu mjeru otvaranja uprave. Sadašnja praksa državnih organa je da informacije od preovlađujućeg javnog interesa proglašavaju poreskom i poslovnom tajnom. Time se organi, koji su prvenstveno u službi građana, izjednačavaju sa privatnim kompanijama, a javnost ostaje uskraćena za podatke koji su vrlo važni za procjenu njihove efikasnosti.

Dostavili smo i ostale prijedloge za unaprjeđenje Zakona o slobodnom pristupu informacija. Između ostalog, predlažemo propisivanje nadležnosti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da poništi tajnost podataka, ukoliko oznaka tajnosti nije dovoljno osnovana, kao i vraćanje obaveze da Agencija može da odlučuje po žalbama u prvom stepenu.

Građani nemaju uvid u potrošnju novca iz tekuće budžetske rezerve, iako se radi o iznosu koji na godišnjem nivou, u prosjeku, iznosi 20 miliona eura. Samo tokom prošle godine, Vlada je, između ostalog, isplatila skoro 2.5 miliona eura građanima za poboljšanje njihove matrijalne situacije, po njihovim zahtjevima. Dodatno je još više od million eura isplaćeno građanima za liječenja i školovanje. Kako bi se osigurao jednak tretman svih građana u njihovim odnosima sa upravom, i poboljšao integritet odlučivanja o raspodjeli budžetske rezerve, objavljivanje ovih odluka je od velike važnosti. U suprotnom, sumnje u potencijalne političke i druge zloupotrebe ovih sredstava ostaju opravdane.

Smatramo da bi postojanje kataloga  usluga koje pružaju organi državne uprave, lokalne samouprave i organizacije koje vrše javna ovlašćenja u velikoj mjeri olakšao građanima pristup osnovnim informacijama o tome koje su im usluge dopstupne. Slično tome, sačinjavanje registra obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama omogućilo bi dosljedniju primjenu ovog zakona, dok bi se istovremeno  građanima obezbijedili sve relevantni kontakt podaci za slobodan pristup informacijama na jednom mjestu.

Organi su sada obavezni da objavljuju samo zarade javnih funkcionera, dok građani ostaju uskraćeni za informacije o skalama zarada za sva pojedinačna zvanja/ kategorije radnih mjesta. Zbog toga treba proaktivno objaviti skale zarada za sva zvanja i kategorije radnih mjesta u svim institucijama koje se većinski finansiraju javnim novcem.

Otvorenost procesa donošenja javnih politika je takođe važan element transparentnosti rada javne uprave. Mišljenja eksperata Evropske komisije na sve nacrte crnogorskih zakona treba da budu dostupni i građanima i poslanicima, koji u konačnom usvajaju zakone, a dali smo i detaljnije predloge za unapređenje transparentnosti sjednica Vlade.

Individualni godišnji izvještaji naručilaca o sprovedenim nabavkama treba da budu dostupni u elektronski čitljivom i pretraživom formatu, a ne kao skenirani PDF dokumenti, što je sada slučaj. Ovo je naročito važno ako se ima u vidu da je riječ o preko 600 izvještaja naručilaca koji sadrže podatke o potrošnji više od pola milijarde eura godišnje, a koji su sada nepretraživi i vrlo teško čitljivi. Godišnji izvještaji o javnim nabavkama koje priprema Uprava za javne nabavke, a koji sadrže horizontalni pregled i niz statističkih podataka o sprovedenim postupcima javnih nabavki i koji su vrlo obimni – u prosjeku skoro 200 strana, takođe treba treba da budu elektronski čitljivi i lako pretraživi, a informacije o ukupnoj potrošnji za javne nabavke na taj način dostupnije građanima.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je inicijativa osnovana 2011. godine, sa ciljem da posluži kao internacionalna platforma za države u procesu izgradnje javnih uprava koje su transparentnije, odgovornije i okrenute građanima.  Crna Gora je 2017. godine označena ”neaktivnom” zemljom u okviru OGP, a razlog za to je neispunjavanje obaveza. Ministarstvo javne uprave do kraja godine treba da pripremi novi Akcioni plan, kako bi Crna Gora ponovo dobila status aktivne zemlje u okviru ove inicijative.

Tim Instituta alternativa

Prijedloge Partnerstvu za otvorenu upravu možete vidjeti ovdje

Poziv za pohađanje Škole otvorenog budžeta

Institut alternativa raspisuje

javni poziv

za prijave pohađanja Škole otvorenog budžeta

Institut alternativa poziva aktiviste, zaposlene i volontere u civilnom društvu, uključujući sindikate i medije, da se prijave za Školu otvorenog budžeta.

Kroz „Školu otvorenog budžeta“, predstavnici nevladinih organizacija i medija će imati priliku da savladaju osnove budžetskog sistema i upravljanja javnim finansijama, kao i da steknu potrebna znanja za praćenje potrošnje javnog novca i učešće u pripremi državnog i lokalnog budžeta.

Škola će biti organizovana u tri modula:

Prvi modul (26-28. oktobar 2018. u Budvi) – Osnove budžetskog sistema

Drugi modul (9-11. novembar 2018. u Kolašinu) – Kako čitati finansijske iskaze i što možemo naučiti od organizacija u regionu u oblasti analize budžeta?

Treći modul (16-18. novembar 2018. u Podgorici) – Participativno budžetiranje i mjerenje transparentnosti budžeta 

Škola se sastoji od serije predavanja sa praktičnim radom. Predavači su renomirani stručnjaci iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sve troškove (smještaj na bazi punog pansiona, osvježenja tokom rada, prevoz, materijali za rad) Škole pokriva organizator.

Posebno ohrabrujemo predstavnike medija da se prijave za učešće u Školi.

Zainteresovani kandidati mogu svoju prijavu poslati na info@institut-alternativa.org najkasnije do 16. oktobra 2018. do 17h. Prijava treba da se sastoji od motivacionog pisma sa razlozima interesovanja za Školu i načinom primjene naučenog u svom poslu, i kratke radne biografije.

Na isti e-mail možete poslati eventualna dodatna pitanja, a o ishodu Vaše prijave obavijestićemo Vas do 20. oktobra.

NAPOMENA: Zbog želje da privučemo što veći broj kandidata, rok za prijave je pomjeren do 22. oktobra. Ubrzo nakon tog roka, obavijestićemo uspješne kandidate i pružiti dodatne informacije.

Uspješni polaznici Škole će dobiti potvrdu o pohađanju Škole i stečenim znanjima.

Škola otvorenog budžeta se organizuje u okviru projekta “Money Watch: Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a finansira Evropska unija u okviru Instrumenta za civilno društvo.

Konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

Institut alternativa (IA)

u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”

raspisuje

KONKURS

za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Prijedlozi projekata, koji treba da povećaju nivo djelotvornog učešća organizacija civilnog društva, medija i građana u nadzoru javne potrošnje, mogu se dostaviti do 15. novembra 2018. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • imaju status pravnog lica;
  • neprofitnog su tipa;
  • direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom;
  • registrovane su u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;
  • da im je godišnji prihod u 2016. ili u 2017. godini bio veći od 10 000€.

Ukoliko projektom konkuriše samo jedna organizacija, godišnji prihod u 2016. ili u 2017. godini treba da bude veći od 10 000€. Ukoliko projektom konkurišu vodeći aplikant i partner, njihovi godišnji prihodi za 2016. ili 2017. godinu treba da budu ukupno veći od 10 000€.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira.

Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan  Vodič za podnosioce prijedloga projekta.

Za OCD čiji projekti budu podržani, pripremljen je program jačanja kapaciteta u upravljanju projektima i nadgledanju i kontroli javne potrošnje, što će doprinijeti uspješnijoj realizaciji njihovih projekata i daljem radu u ovoj oblasti.

Kompletne prijave (popunjeni prijavni formular, budžet i matricu logičkog okvira), zajedno sa pratećom neophodnom tehničkom dokumentacijom, treba poslati na e-mail adresu: info@institut-alternativa.org  sa naznakom – Prijava za konkurs „Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, najkasnije do 15. novembra 2018. godine, do 17h.

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na info@institut-alternativa.org , najkasnije do 5. novembra 2018. godine.

Tokom trajanja konkursa, IA će održati tri info sesije, tokom kojih ćemo predstaviti ovaj poziv, teme i uslove konkursa i odgovoriti na pitanja predstavnika OCD zainteresovanih za podnošenje prijedloga projekta. Info sesije održaće se prema sljedećem rasporedu:

IA je, zahvaljujući podršci Delegacije EU u Crnoj Gori, obezbijedio sredstva za podršku projektima u ukupnom iznosu od 85.000 EUR, pri čemu će projekti biti podržani u iznosu od najmanje 8.000 EUR, a najviše 10.000 EUR.

Napomena: Organizacije koje su već dva puta dobile podršku kroz program dodjele malih grantova i koje su korisnice sredstava u okviru IPA 2016 Programa za civilno društvo (Civil Society Facility Montenegro Programme – EuropeAid/153998/DD/ACT/ME) nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Ispravke poziva možete preuzeti ovdje.

Ispravku II Poziva možete preuzeti ovdje.

“Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“ je projekat koji sprovodi Institut alternativa u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a podržava Evropska unija kroz Instrument za civilno društvo.