Intervju: Prekomjerna upotreba sile se i dalje toleriše u crnogorskoj policiji

Dina BajramspahićUprkos zakonodavnim promjenama, korupcija u Crnoj Gori ostaje ozbiljna briga. Situacija je naročito problematična u okruženju gdje su policijski službenici optuženi za koruptivne radnje ili gdje postoji manjak koordinacije između policije i tužilaštva. Ovo je jedan od razloga zbog koji je i Evropski parlament kritikovao Vladin neubjedljiv pristup riješavanju problema korupcije i apelovao na obezbjeđivanje uslova za potpuno operativan rad Specijalnog tužilaštva. Povodom pomenutih problema, mreža POINTPULSE predstavlja razgovor sa Dinom Bajramspahić, istraživačicom Instituta alternativa, o reformi policije u Crnoj Gori.

 • Koje su posljedice korupcije u policiji u tvojoj zemlji?

Iako je svi prihvataju tvrdnju da je korupcija u Crnoj Gori široko rasprostranjena, najteže posljedice za društvo ipak ima korupcija u policiji i pravosuđu. Sa jedne strane, to je zbog toga što uništava povjerenje građana da žive u pravednom društvu u kojem mogu ostvariti svoja osnovna prava. A sa druge strane, postojanje korupcije u policiji pospješuje korupciju u svim drugim oblastima usljed nedostatka beskompromisne represivne borbe protiv nje.

 • Koja su tri ključna problema kada je u pitanju reforma policije u tvojoj zemlji?

“Koruptivno ponašanje” koje se javlja u crnogorskoj policiji nije samo primanje mita i zloupotreba službene dužnosti, već i pasivnost u postupanju, iznuđivanje iskaza i političko djelovanje.
Nasilno suzbijanje protesta prije nekoliko mjeseci – za koje odgovaraju samo dva policijska službenika – je pokazalo da se u policiji i dalje toleirše prekomjerna upotreba sile. Pitanje policijske torture je vrlo složeno, i iako može biti, nije samo političko pitanje. Ono govori i o tome da jedan broj službenika crnogroske policije nije usvojio vrijednosti nenasilja i čovječnog postupanja. Moramo težiti tome da imamo policijske službenike koji će biti osnaženi da i neetičnu naredbu odbiju ili zaustave kolegu koji reaguje protivzakonito, što sada nije slučaj.

 • Ima li primjera dobre prakse u suzbijanju korupcije u policiji u tvojoj zemlji?

Pozitivno je da u Crnoj Gori postoji veliki broj institucija i organa koji se na različite načine bave policijom, uključujući unutrašnju kontrolu, etički odbor, disciplinsku komisiju, dva parlamentarna odbora, građansku kontrolu, ombudsmana, agenciju za sprječavanje korupcije, itd. Međutim, ova tijela nisu još uvijek postigla efikasnost u sprovođenju svojih nadležnosti.

 • Koje bi bile tri glavne preporuke za reformu policije u tvojoj zemlji?

Neophodno je unaprijediti koordinaciju i razmjenu informacija između spoljnih a posebno unutrašnjih mehanizama za utvrđivanje odgovornosti radi veće efikasnosti, između ostalog, održavanjem redovnih sastanaka, s fokusom na uočene sistemske probleme u radu policijskih službenika i predlaganje zajedničkih mjera za otklanjanje tih problema.
Takođe je veoma važno dalje jačati unutrašnju kontrolu policije, i Izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima proširiti ovlašćenja unutrašnje kontrole na nadzor nad MUP-om, posebno u oblastima od visokog rizika za korupciju, kao što su javne finansije i javne nabavke.
Konačno, izuzetno je važno temepljno reformisati upravljanje ljudskim resursima u policiji, sa akcenom na pravično ocjenjivanje i napredovanje zasnovano na rezultatima rada.

Intervju preuzet sa internet stranice mreže POINTPULSE

IA predstavio preporuke za bolje izvještavanje o nabavkama

Predstavnice Instituta alternativa održale su danas sastanak sa pomoćnicom direktora Uprave za javne nabavke Marom Bogavac. Sastanak je održan na inicijativu Uprave za javne nabavke, a u vezi sa našim nalazima iz brojnih publikacija, a posebno prošlogodišnjeg izvještaja Nabavke u Crnoj Gori: Korupcija u zakonskim okvirima. Cilj sastanka je unapređenje godišnjeg izvještaja o sprovedenim nabavkama u 2015. godini, koji UJN treba da objavi do 31. maja ove godine.

Predstavnice IA su ukazale na greške u izvještavanju kako u godišnjem tako i u izvještajima pojedinačnih obveznika, a do kojih smo došli tokom višegodišnjeg praćenja ove oblasti, te predstavile set preporuka za unapređenje. One su još jednom podsjetile na potrebu dostavljanja pojedinačnih izvještaja o sprovedenim nabavkama u elektronski čitljivoj formi, koja bi omogućila automatsku obradu podataka i njihovo grupisanje. Takođe, Institut alternativa predlaže i izmjenu sadržaja obrasca o sprovedenim nabavkama na godišnjem nivou koji dostavljaju naručioci, a koji bi osim iznosa i spiska sprovedenih nabavki obuhvatio i:

 • informacije o zaključenim aneksima, kao i razloge za mijenjanje uslova osnovnog ugovora;
 • iznos planiranog i izvršenog budžeta za javne nabavke;
 • broj usvojenih amandmana na planirani budžet za javne nabavke;
 • razloge za izmjene planiranog budžeta;
 • pored svakog postupka informaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda;
 • pored svakog postupka informaciju o razlozima za skraćenje roka za dostavljanje ponuda;
 • informacije o izmjeni tenderske dokumentacije.

U odnosu na postojeći sadržaj, u godišnjem izvještaju o javnim nabavkama je potrebno predstaviti i sledeće podatke:

 • broj aneksa zaključenih na godišnjem nivou a za koje je UJN dala saglasnost, naručioce i iznose zaključenih izmjena u odnosu na osnovni ugovor; pojasniti koji se broj pregovaračkih postupaka bez prethodnog objavljivanja javnog nadmetanja odnosi na izmjene osnovnog ugovora (član 25 Zakona o javnim nabavkama);
 • ukupan broj i spisak svih naručilaca koji nisu dostavili izvještaj o javnim nabavkama u zakonskom roku, do kraja februara;
 • ukupan broj i spisak svih naručilaca koji su prekršili procenat korišćenja neposrednog sporazuma;
 • spisak naručilaca koji nisu ispravno predstavili podatke o sprovedenim nabavkama;
  U skladu sa tim, propisati prekršajnu odgovornost za naručioce koji dostavljaju netačne podatke. Naručiocima koji nisu ispravno predstavili podatke poslati u pisanoj formi obavještenje, obrazloženje i uputstvo na koji način treba otkloniti nedostatke u sledećem izvještaju o javnim nabavkama.

 

 • spisak svih naručilaca koji nisu dostavljali izvještaj o javnim nabavkama u kontinuitetu;
 • ukupan broj naručilaca kod kojih postoje odstupanja u iznosima planiranog i izvršenog budžeta;
 • ukupan broj naručilaca koji su mijenjali planove javnih nabavki, te naručioce sa najvećim brojem izmjena;
 • podatke o prekršajnoj odgovornosti za prekršaje koje je UJN konstatovala u svojim izvještajima;
 • ukupan broj tendera na koje se prijavi samo jedan ponuđač, spisak naručilaca i predmet nabavke;
 • ukupan broj tendera sa više ponuda od kojih su sve, osim jedne, isključene kao nepravilne.

Neophodno je usvojiti jedinstven način imenovanja dokumenata koja se odnose na postupke javnih nabavki.

Prije svakog predstavljanja grupe podataka iz izvještaja pojedinačnih obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, UJN treba da obezbijedi kratko objašnjenje za naručioce i zainteresovane strane, npr.:

 • izvršeni budžet je zbir svih ugovorenih nabavki u jednoj godini, odnosno zbir cifara predstavljenih u obrascima A, B i C;
 • procenat korišćenja neposrednog sporazuma se izračunava na osnovu ukupnog izvršenog budžeta za (…) godinu.

U deskriptivnom dijelu godišnjeg izvještaja potrebno je uključiti i:

 • kapacitete naručilaca za sprovođenje javnih nabavki (detaljan prikaz koliko naručilaca ima posebne službe, broj službenika i slične informacije);
 • broj službenika za javne nabavke koji još uvijek nisu položili stručni ispit;
 • pored posebnih informacija o nabavkama u zdravstvu, što je obaveza po Akcionom planu za poglavlje 23, ali do sada nije objavljen niti jedan ovakav izvještaj, i posebne informacije o nabavkama u obrazovanju i javnim radovima, kao posebno osjetljivim oblastima;
 • informacije o napretku u uspostavljanju elektronskog sistema javnih nabavki;
 • informacije o tome šta je urađeno po prošlogodišnjim zaključcima Vlade;
 • probleme u funkcionisanju portala javnih nabavki;
 • grupisati ključne izazove za sprovođenje javnih nabavki u jednom poglavlju.

Takođe, zbog čitljivosti izvještaja neophodno je isključiti tabele aktivnosti iz strateških dokumenata, te objaviti samo ključne trendove, probleme i preporuke, kao i link ka strateškom dokumentu ili akcionom planu.

Kad je korupcija najbolji đak

Jovana MarovićGotovo četiri godine od početka pregovora za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, i nešto više od dvije od otvaranja poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, Crna Gora čeka da Evropska komisija (pr)ocijeni uspješnost ispunjavanja zadataka koje je stavila pred nju. Ovi zahtjevi, kojima EK ”mjeri” nivo spremnosti države za pridruživanje, formulisani su široko. Samim tim i napredak u njihovom ispunjavanju, prisutan u svakodnevnoj retorici predstavnika državnih institucija, uglavnom proizilazi iz preuveličavanja važnosti sprovedenih administrativnih i tehničkih poslova. Boljitak u ovim oblastima nije opipljiv. U iščekivanju ocjena sa nadnacionalnog nivoa, evo kako do sad učinjeno u borbi protiv korupcije izgleda u našoj bilježnici.

Komisija kaže: ”ojačati i preispitati institucionalni okvir za borbu protiv korupcije”. Spajanje nekoliko institucija u jednu, uz kontroverzan izbor rukovodećih lica, kao i kršenje zakona na svakom mogućem koraku, bili su odgovor na ovaj zahtjev Evropske komisije. Agencija za sprečavanje korupcije nije bila nezavisna i nepristrasna, a još manje funkcionalna i od povjerenja kad smo je dočekali početkom godine. Iako je u međuvremenu kadrovski ojačala, još uvijek nije dovoljno transparentna. Još manje vjerujemo njenim organima upravljanja.

”Osnažiti nadzor nad primjenom dodijeljenih ugovora o javnim nabavkama”. Tokom prošle godine inspektori su kontrolisali realizaciju 25 ugovora. U Crnoj Gori se na godišnjem nivou zaključi preko 5.000 ugovora o javnim nabavkama i više od 70.000 neposrednih sporazuma koji nisu javni. Nema prijava niti presuda za korupciju u javnim nabavkama. Ukratko, tek svaki 200. ugovor je kontrolisan, dok direktne pogodbe ostaju u potpunosti van kontrole. Izbor ugovora koje će kontrolisati inspekcija vrši po sopstvenom nahođenju. Predlozi i pritisak ne pomažu.

”Razviti mjere za sprječavanje korupcije u posebno osjetljivim oblastima”. Trenutno je na javnoj raspravi Operativni dokument za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika koji tretira sedam sektorskih politika, uključujući i lokalnu samoupravu. Ne ulazeći detaljnije u kvalitet ovog dokumenta, jer još uvijek može biti poboljšan tokom javne rasprave, plan ne sadrži ključne probleme i rizike identifikovane tokom evaluacije sprovođenja prethodnog strateškog okvira, a koji su morali biti osnov za definisanje mjera. Transparentnost u tolikoj mjeri napreduje da smo 2012. godine znali da je najmanje 10.508 zaposlenih na lokalnom nivou (uvećan za gotovo petinu dvije godine kasnije), a sada je taj podatak – tajan. Ministarstvo finansija je dokument o stanju lokalnih finansija, koji uključuje i broj službenika, proglasilo internim. Racionalizacija je, dakle, nevidljiva golim okom.

”Ojačati ulogu Skupštine u borbi protiv korupcije kroz intenziviranje kontrole izvršne vlasti”. Tokom prošle godine tek u jednom odboru je realizovano kontrolno saslušanje na inicijativu trećine članova. Odbor za antikorupciju u drugoj polovini godine nije održao niti jednu sjednicu. Višemjesečnu političku krizu uzimam kao loše opravdanje za nevršenje poslova zbog kojih je neko i dobio poslanički mandat. Bilo kako bilo, loš stepen realizacije zaključaka, manjak inicijativa opozicije, uz nemogućnost pozicioniranja Odbora za antikorupciju, utiče da kontrolna uloga parlamenta ne jača već slabi u odnosu na borbu protiv korupcije.

”Obezbijediti nezavisne, učinkovite, specijalizovane organe za istragu/gonjenje”. Specijalno tužilaštvo je za relativno kratko vrijeme od uspostavljanja sredinom prošle godine uspjelo da se istakne svojim rezultatima. U toj mjeri da i policija traži premijerov zagrljaj zaštite. Međutim, proaktivnost i dalje ne mijenja činjenicu da preko 80% krivičnih prijava Specijalnom tužilaštvu podnose građani, NVO i pravna lica. Veliki slučajevi, sporazumi o priznanju krivice, svjedoci saradnici, vraćanje novca u budžet, nisu promijenili bilans: nema pravosnažne odluke za korupciju na visokom nivou 2016. isto kao ni 2012. godine.

”Unaprijediti jednoobrazne statističke podatke o korupciji”. Još uvijek nije uspostavljen sistem za praćenje koruptivnih predmeta od krivične prijave do optužnice.

Sudeći po ovolikom broju loših ocjena, uspjeh sa početka priče je relativna stvar. Brojke ne lažu. Ali i one su podložne različitim interpretacijama u zemlji u kojoj se korupcija najuspješnije prilagođava fazama evropske integracije.

Jovana MAROVIĆ
Saradnica Instituta alternativa

Tekst originalno objavljen u sekciji ,,Forum” dnevnog lista Vijesti

Ka transparentnijim transferima na lokalnom nivou

Koliko su transparentna socijalna davanja u našim opštinama? Koliko se novca opredjeljuje pojedincima, institucijama, NVO i javnom sektoru na lokalnom nivou? Koliko su naše opštine odgovorne u kontroli ovakvih transfera?

Ovo su neka od pitanja kojima se bavimo u izbornoj godini, kroz nastavak rada portala za lokalne budžete, Moj grad.

Kroz jednogodišnje projektne aktivnosti u saradnji sa lokalnim samoupravama u Crnoj Gori, nastojaćemo da ojačamo transparentnost ove vrste izdataka u opštinama.

U toku 2014. godine, naše lokalne samouprave su za razne transfere isplatile skoro 36 miliona eura, dok je uvid u detaljnu analitiku trošenja ovih sredstava gotovo nemoguć.

Portal Moj Grad, kroz koji želimo da lokalne budžete učinimo pristupačnijim, vidljivijim i jasnijim za građane, a lokalne samouprave odgovornijim za trošenje našeg novca, do kraja godine ćemo dopuniti novim komponentama koje se odnose na lokalne transfere.

Pratite nas na www.mojgrad.me.

Projekat se sprovodi pod pokroviteljstvom Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Tim Instituta alternativa

Održana radionica: Kako do uprave za građane?

Smjernice za praćenje buduće Strategije za reformu javne uprave rezultat su dvodnevne radionice koju je Institut alternativa organizovao 4. i 5. aprila Podgorici, u sklopu projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, uz podršku Evropske unije (EU).

Na radionici su, osim Instituta alternativa, učešće uzele i partnerske organizacije Centar za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, Bonum iz Pljevalja, nevladina organizacija Novi horizonti iz Ulcinja i Natura iz Kolašina, ali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dajući aktivan doprinos radu u grupama i formulisanju indikatora i potencijalnih metoda za prikupljanje podataka neophodnih za monitoring reforme javne uprave od strane civilnog društva.

Na osnovu Nacrta Strategije za reformu javne uprave, na radionici su mapirani ključni očekivani rezultati koji bi u narednom četvorogodišnjem periodu trebalo da imaju najveći uticaj na poboljšanje kvaliteta života građana.

Formulisan je i određeni broj pokazatelja, u čijem odabiru smo se vodili i dodatnom vrijednošću koju bi nezavisan monitoring od strane organizacija civilnog društva trebalo da ostvari. Upravo je to jedan od osnovnih ciljeva projekta, naročito imajući u vidu da se relativno mali broj crnogorskih nevladinih organizacija bavi ovom značajnom oblašću.

Uz vladavinu prava i ekonomsko upravljanje, predstavlja jedan od temeljnih stubova u odnosu na koje će se procjenjivati spremnost zemalja Zapadnog Balkana da postanu članice EU.Podsjećamo, ova reforma je u najnovijoj Strategiji proširenja EU zauzela značajno mjesto.Na drugoj strani, od napretka reforme javne uprave umnogome će zavisiti i ukupan tempo pristupanje naše zemlje EU.