JIE 2020 Strategija i borba protiv korupcije

Da građani znaju da se kriminal ne isplati

Prioriteti borbe protiv korupcije iz Razvojne strategije Jugoistočna Evropa 2020 (JIE 2020) u Crnoj Gori i zemljama regiona daleko su od ispunjenih, ocijenjeno je na današnjoj konferenciji u organizaciji Instituta alternativa (IA).

Konferencija “Protiv korupcije – za rast Crne Gore”, organizovana je uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju u okviru projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi!”. Cilj projekta je da doprinese promociji ove strategije, odnosno njenog horizontalnog stuba “Upravljanje usmjereno na rast”, koji se odnosi na pitanja borbe protiv korupcije, reforme pravosuđa i dobrog upravljanja.

Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u IA, na primjeru uspostavljanja Agencije za sprječavanje korupcije, objasnila je kako izgledaju prioriteti JIE 2020 Strategije koji se odnose na poštovanje zakona i jačanje kapaciteta institucija za borbu protiv korupcije.

“Javnost je ostala uskraćena za neke važne informacije koje su bila preporuka i uslov za izbor direktora i članove Savjeta Agencije”, kazala je Marović, naglasiviši da ova institucija neće biti funkcionalna do 1. januara 2016. godine, kada je predviđeno da počne sa radom.

“Što se tiče kapaciteta ove institucije, do sada nije raspisan niti jedan konkurs za angažovanje zaposlenih koji će se baviti novim nadležnostima”, dodala je.

Nacionalni akcioni plan za primjenu JIE 2020 strategije u 2014. i 2015. godini, fokusirao se upravo na izvještavanje o napretku ostvarenom u okviru poglavlja 23 (pravosuđe i temeljna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbjednost), uspostavljanje Agencije za sprječavanje korupcije, Zakon o lobiranju i Zakon o Specijalnom državnom tužilaštvu.

Marijana Laković Drašković, šefica radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, osvrnula se na uspostavljanje antikorupcijskog institucionalnog okvira u Crnoj Gori, i na dosadašnje rezultate Vlade u ovoj oblasti.

“Zaključila bih sa riječima Dirka Langea, koji je rekao da je 2014. bila godina zakona, 2015. godina institucija, a da će 2016. godina biti godina rezultata”, kazala je Laković Drašković.

Đurđina Nina Ivanović, zamjenica vrhovnog državnog tužioca, osvrnula se na rezultate koje je tužilaštvo ostvarilo pokretanjem bitnih krivičnih postupaka u vrlo kratkom periodu.

“Tužilaštvu je neophodna saradnja i podrska svih segmenata društva jer bez vjetra u leđa ne možemo koračati naprijed u ostvarivanju vladavine prava”, rekla je Ivanović.

Jasna Panjeta, službenica za projekte i komunikacije iz Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), koordinatora dimenzije borbe protiv korupcije u okviru Upravljanja usmjerenog na rast, naglasila je važnost JIE 2020 Strategije, kako kaže, prvenstveno političkog procesa koji vodi Savjet za regionalnu saradnju, za razmjenu regionalnih iskustava.

Ona je predstavila tri strateška usmjerenja RAI-ja, koja su bitna za primjenu mjera JIE 2020 Strategije. To su analiza zakona s aspekta korupcije, odnosno detekovanje zakonskih rupa podložnih korupciji, i razmjena najboljih praksi u izradu planova integriteta unutar institucija. Zaštita zviždača je takođe značajno polje aktivnosti RAI-ja, dok je rad na konfliktu interesa i deklarisanju imovine javnih zvaničnika, nešto što, prema mišljenju Panjete, ima najjaču regionalnu perspektivu.

“Važno je da granice ne predstavljaju barijere za konflikt interesa”, kazala je ona.

Nataša Bošković, specijalna tužiteljka za korupciju i organizovani kriminal, posebno je naglasila usvajanje Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću kao važnog za zaokruživanje normativnog okvira za borbu protiv korupcije.

“Oduzimanje imovine je često veća kazna od same osude”, dodala je ona. “Kriminal se ne isplati – to je poruka koju specijalno drzavno tuzilastvo zeli da prenese svim gradjanima.”

Dragana Pešić, iz Udruženja tužilaca Srbije i zamjenika javnih tužilaca Srbije, istakla je važnost strukovnog udruživanja kao mehanizma zaštite tužilaca i njihovo ohrabrivanje da se odupru pritiscima u radu.

I JIE 2020 Strategija stavlja naglasak na profesionalni razvoj i edukaciju tužilaca, čija profesionalna udruženja predstavljaju važne nacionalne partnere u primjeni ciljeva koji se odnose na reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije.

Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u IA, rekla je da dosadašnji potezi i rezultati Glavnog specijalnog tužioca i njegovog tima ohrabruju. Specijalno tužilaštvo od 8 tužilaca je za prvih pet mjeseci rada formiralo 384 predmeta i pokrenulo 7 istraga.

Međutim, ona je ukazala da bi specijalni tužioci morali otvoreno da priznaju da je najveći dio materijala na kojima sada grade predmete već bio tu, u bivšem Odjeljenju specijalnog tužilaštva.

“Koliko god da su puni volje da ispune svoju zahtjevnu ulogu, u nezaokruženom institucionalnom okviru, bez formiranog Specijalnog policijskog odjeljenja, nisu mogli sami postići ovoliko”, dodala je Bajramspahić, koja je svoje izlaganje započela ključnom preporukom da se, bez uspostavljanja pravičnog ocjenjivanja i napredovanja i objektivnog mjerenja profesionalnih rezultata u Državnom tužilaštvu, ne mogu očekivati održivi rezultati.

Drugi panel u okviru današnje konferencije bio je posvećen preporukama civilnog društva u postavljanju prioriteta za borbu protiv korupcije na regionalnom nivou.

Aleksandar Jovanoski, koordinator programa iz Instituta za evropske politike (EPI) iz Skoplja ukazao je na duboku političku krizu u njegovoj zemlji, i na institucionalni i normativni okvir, koji, poput Crne Gore, odlikuje postojanje posebnog specijalnog tužilaštva, ali, za razliku od drugih zemalja, i posebnog Zakona o zaštiti zviždača.

Ana Novaković, izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija, detaljnije se osvrnula na zaštitu zviždača u regionu, ukazavši na nerazumijevanje ove problematike od strane javnosti.

“Građani još uvijek izjednačavaju zviždače sa špijunima”, kazala je Novakovićeva, dodavši da bi dalje odluke i planiranje politika u ovoj oblasti trebalo da budu zasnovane na istraživanjima o tome koliko su građani uopšte zainteresovani da prijavljuju korupciju.

Boris Marić, viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje, iz perspektive civilnog sektora ukazao je važnost povezivanja antikorupcijskih reformi u okviru Upravljanja usmjerenog na rast sa pametnim rastom, drugim stubom JIE 2020 Strategije, koji podrazumijeva stimulisanje rasta baziranog na znanju.

“Svaki drugi građanin u Crnoj Gori smatra da je korupcija u visokom obrazovanju prisutna”, kaže Marić.

Miloš Đinđić, istraživač u Centru za evropske politike iz Beograda, osvrnuo se na ciljeve JIE 2020 Strategije i Upravljanja usmjerenog na rast, koji upućuju na neophodnost revizije i kontrole javne potrošnje.

“Upravljanje javnom imovinom u Srbiji je neefikasno, a država nedomaćinski posluje. Korisnici budžeta troše više nego što je planirano”, dodao je on.

Na događaju je zaključeno da je neophodno međusektorsko uvezivanje, odnosno uspostavljanje funkcionalnih veza između srodnih strategija i procesa na regionalnom nivou.

Video zapise sa prvog dijela današnje konferencije možete pogledati na linkovima ispod:

Panel diskusija je organizovana u sklopu projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi!” koji Institut alternativa sprovodi uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju u okviru primjene Razvojne strategije “Jugoistočna Evropa 2020″. Mišljenja i stavovi iskazani u toku događaja ne odražavaju stavove Savjeta za regionalnu saradnju.

Najava događaja – Konferencija “Protiv korupcije: za rast Crne Gore!”

Institut alternativa, u sklopu projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi!”, uz finansijsku podršku Savjeta za regionalnu saradnju u okviru primjene Razvojne strategije Jugoistočna Evropa 2020, organizuje konferenciju “Protiv korupcije – za rast Crne Gore!”, koja će se održati 15. decembra u hotelu Podgorica.

Cilj projekta je da doprinese promociji Razvojne strategije “Jugoistočna Evropa 2020″, odnosno njenog horizontalnog stuba “Upravljanje usmjereno na rast”, koji se odnosi na pitanja borbe protiv korupcije, reforme pravosuđa i dobrog upravljanja.

Na događaju će biti riječi o:

– regionalnim prioritetima u borbi protiv korupcije;
– radu Specijalnog tužilaštva i razmjeni podataka između institucija ključnih za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori i u regionu;
– važnosti profesionalnog udruživanja i razvoja sudija i tužilaca za borbu protiv korupcije;
– važnosti kontrole javne potrošnje.

Agendu konferencije možete pogledati ovdje.

Na sljedećem linku možete pogledati i video animaciju o Upravljanju usmjerenom na rast, koju smo pripremili u okviru projekta: https://www.youtube.com/watch?v=da1yyzcEPYM

Više informacija o prethodnim događajima možete naći na sljedećim linkovima:

Korisnik javnih usluga u fokusu
Budno oko civilnog društva za napredak regiona

Panel diskusija je organizovana u sklopu projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi!” koji Institut alternativa sprovodi uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju u okviru primjene Razvojne strategije “Jugoistočna Evropa 2020″. Mišljenja i stavovi iskazani u toku događaja ne odražavaju stavove Savjeta za regionalnu saradnju.

Saopštenje: Pasivnost u radu nije preporuka za reizbor

Institut alternativa (IA) ne podržava ponovno imenovanje aktuelnog Zaštitnika ljudskih prava i sloboda na tu poziciju, jer pasivnost u radu tokom proteklog mandata nije dobar osnov za njegov reizbor.

IA je više puta ukazivao na propuste u radu aktuelnog Zaštitnika ljudskih prava i sloboda/Ombudsmana pa iz tih razloga ne možemo podržati ponovno imenovanje gospodina Bakovića. Smatramo da on nije u dovoljnoj mjeri doprinio pozitivnom učinku institucije Zaštitnika, što je i Evropska komisija (EK) prepoznala u svom Izvještaju o Crnoj Gori za 2015. godinu, ocijenivši da su kapaciteti Zaštitnika za efikasno postupanje po žalbama i dalje ograničeni, uprkos nekim poboljšanjima u pogledu resursa.

Iako je notiran relativno visok stepen sprovođenja preporuka koje Ombudsman donosi, sveukupno posmatrano, broj donijetih preporuka je i dalje izuzetno nizak (svega 77 preporuka za 24 mjeseca), što govori o manjku proaktivnosti ove institucije kada je u pitanju zaštita ljudskih prava od organa javne vlasti.

Neke od ovih problema prepoznaje i SIGMA, zajednička inicijativa EK i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Izvještaju o ispunjenosti principa javne uprave u Crnoj Gori. SIGMA takođe ukazuje na mali broj preporuka Ombudsmana i ističe negativna mišljenja nekoliko nevladinih organizacija o njegovom radu. Smatramo i da bi Parlament i domaće institucije trebalo da uvaže ove stavove civilnog društva.

Takođe, kada je riječ o imenovanju Ombudsmana, predlaganjem samo jednog, i to istog kandidata od strane predsjednika Vujanovića, ugrožava se konkurentnost za izbor na tu poziciju. Stoga je trebalo iskoristiti mogućnost predlaganja više kandidata, kako bi, po principu konkurentnosti, a na osnovu poznavanja modernog koncepta ljudskih prava i ličnih i profesionalnih kvalifikacija, mogao biti izabran novi Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

Aktuelni Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, dakle, nije ostvario očekivani napredak u fukcionisanju ove institucije što ga ne preporučuje za ponovno imenovanje na ovu funkciju. Stoga apelujemo na poslanike u Skupštini Crne Gore da ne podrže predloženog kandidata.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

 

Najava konferencije “Promocija integriteta policije na Zapadnom Balkanu”

Regionalna mreža organizacija civilnog društva POINTPULSE organizuje u četvrtak, 10.12.2015. godine, konferenciju Promocija integriteta policije na Zapadnom Balkanu. Mesto održavanja konferencije je hotel Zira (Ruzveltova 35, Beograd), a početak je zakazan za 9:00h.

Cilj konferencije je da se kroz dijalog sa glavnim akterima reforme policije u regionu utvrde mogućnosti za jačanje unutrašnje kontrole policije i razvoj koncepta policije u zajednici. Time želimo da podržimo izgradnju konsenzusa u regionu za realizaciju najvažnijih mjera budućeg razvoja policije čiji je konačan cilj: policajac sa integritetom i veća bezbednost građana.

Konferencija je zajednička inicijativa regionalne mreže organizacija civilnog društva POINTPULS i Misije OEBS u Srbiji. Konferencijom „Promocija integriteta policije na Zapadnom Balkanu“ završava se prva godinu u realizaciji projekta „Puls integriteta i poverenja u policiju na zapadnom Balkanu“ koji podržava Evropska unija kroz regionalni program „Podsticanje civilnog društva“.

Aktivnosti u okviru projekta možete i da pratite na internet prezentaciji www.pointpulse.net ili putem tvitera naloga @POINTPULSEnet kao i haštegova #BalkanCops i #POINTPULSE.

Više informacija o konferenciji, programu i učesnicima možete pogledati ovdje.

Mrežu POINTPULS čini pet organizacija civilnog društva iz regiona – Beogradski centar za bezbednosnu politiku (Beograd), Institut alternativa (Podgorica), Centar za sigurnosne studije (Sarajevo), Kosovski centar za bezbednosne studije (Priština) i BIRN Srbija, okupljenih radi nadgledanja borbe protiv korupcije u policijama na Zapadnom Balkanu.

Saopštenje: Direktorov stručni ispit i javnost naše uprave

Upravna inspekcija i drugi nadležni organi treba da se izjasne o tome da li je Uprava za kadrove sakrila informaciju o polaganju stručnog ispita za rad u državnim organima aktuelnog direktora Agencije za sprječavanje korupcije i o sprovođenju same procedure polaganja.

Prema medijskim navodima, Sreten Radonjić, direktor Agencije, položio je stručni ispit za rad u državnim organima nepospredno prije izbora na sadašnju funkciju – 28. avgusta. Međutim, na listi kandidata za polaganje stručnog ispita iz avgusta ove godine, nema njegovog imena za razliku od drugih kandidata, pa se nameće logično pitanje:

Da li je gospodin Radonjić privilegovan od strane Uprave za kadrove, koja, po potrebi, na nedosljedan i arbitraran način odlučuje koje informacije će postaviti na svoju Internet prezentaciju?

Dodatno, pitamo se na koji način je i da li je uopšte polaganje stručnog ispita za ovog kandidata organizovano, ukoliko za tako nešto ne postoji uredna objava i najava na sajtu Uprave za kadrove.

Institut alternativa je i ranije ukazivao na selektivno objavljivanje informacija od strane Vlade i državnih organa.

Ovakvi primjeri za koje javnost i civilno društvo saznaje samo igrom slučaja, pod veliki znak pitanja stavljaju ukupnu transparentnost rada Vlade, i jednakost njenog pristupa prema svim građanima, odnosno pitanjima koja su od značaja za život građana.

Institut alternativa je već nekoliko puta ukazivao na propuste u uspostavljanju Agencije za sprječavanje korupcije. Smatramo da nedoumice, nerazriješene okolnosti i zakulisne radnje koji se nižu u vezi sa novoosnovanom institucijom ne doprinose njenom profilisanju u zaštitnicu integriteta javne službe i vjesnika efikasnije borbe protiv korupcije.

Inspekcijski organi i Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje vrši nadzor nad radom Uprave za kadrove, stoga, treba da preispitaju informacije i navode u vezi sa utvrđivanjem liste kandidata za direktora Agencije za sprječavanje korupcije i opštih uslova koje su svi kandidati za ovu funkciju morali da ispune, ali i same procedure izbora.

Mi dajemo svoj doprinos tome, prilaganjem spiska kandidata kojima je odobreno polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za 28. avgust 2015. godine, a koji možete preuzeti ovdje.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Komentar Instituta alternativa na Nacrt odluke o budžetu Glavnog grada za 2016. godinu

Institut alternativa je uputio prijedloge za transparentnije prikazivanje budžetskih sredstava u 2016 godini. Naše primjedbe se odnose na način na koji su podaci prikazani u nacrtu odluke o budžetu Glavnog grada i pratećem obrazloženju.

Neki od prijedloga upućuju na jasnije predstavljanje troškova i stvarnih potreba organizacionih jedinica, detaljnije prikazivanje podataka o kapitalnim projektima, razvijanje bolje komunikacije sa građanima i civilnim sektorom, uoči održavanja javne rasprave o nacrtu budžeta itd.

Komentar u cjelosti možete pronaći u prilogu ispod.