Građanska kontrola policije u 2011

Savjet za građansku kontrolu rada policije objavio je izvještaj o svom radu u 2011. godini. Autori izvještaja su mr. sc. Aleksandar Saša Zeković i Zorana Baćović, dipl.iur.

Izvještaj se sastoji od tri cjeline – uvodni dio koji pruža opšte informacije o mandatu i nadležnostima Savjeta; drugi dio u kojem su sažete informacije o vođenim postupcima i njihovom ishodu, sa odgovarajućom statistikom te predstavljeni individualni primjeri primjene policijskih ovlašćenja; i treći, završni dio, koji govori o odnosu Savjeta za građansku kontrolu rada policije prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, policijskom servisu i civilnom društvu.

U izvještaju možete pronaći podatke i o nekim aktivnostima koje je Institut alternativa sproveo u toku 2011. a tiču se demokratske i civilne kontrole sektora bezbjednosti i odbrane, odnosno, saradnje sa Savjetom za građansku kontrolu rada policije.

Izvještaj možete preuzeti ovdje – Savjet za građansku kontrolu rada policije – SLUŽITI I ŠTITITI.

Saopštenje: Prevazići prepreku za prikupljanje informacija o aferi Telekom

Usvajanje dnevnog reda na jučerašnjoj sjednici Anketnog odbora je odloženo, između ostalog, zbog potrebe da se dodatno pravno protumači mogućnost pozivanja građana da daju izjavu. Institut alternativa smatra da je neprecizno definisanu odredbu Zakona o parlamentarnoj istrazi potrebno tumačiti u duhu samog zakona. Cilj i smisao ovog zakona je bio da se omogući anketnom odboru Skupštine Crne Gore da „svestrano ispita pitanje zbog kojeg je obrazovan“ – kako je samim zakonom propisano. Imajući to u vidu, nije protivna duhu zakona mogućnost pozivanja pojedinaca (fizičkih lica) koji imaju informacije od značaja za rad i ostvarenje postavljenog zadatka anketnog odbora.

Činjenica je da članom 13 Zakona koji propisuje koja su lica naročito obavezna da se odazovu na poziv da daju izjavu nisu predviđeni građani, iz očiglednog razloga – građani ne mogu snositi političku odgovornost za odluke koje donosi Vlada u ime države Crne Gore. Međutim, oni mogu pomoći rasvetljenju predmetnog pitanja i prižiti istinski korisne informacije pa ne treba isključiti mogućnost da takva lica budu pozvana bez zakonske obaveznosti da se odazovu pozivu. U konačnom, Zakon o parlamentarnoj istrazi takvu mogućnost ne zabranjuje niti je ona u koliziji sa bilo kojim članom zakona.

Budući da je ovo pitanje pravno neizvedeno, odluka anketnog odbora će zavisiti od volje članova odbora da dobiju ili nedobiju potrebne informacije. Stoga očekujemo od svih članova anketnog odbora da ne blokiraju prikupljanje relevantnih informacija, i da podrže dovoljno široku listu lica koja će dati izjavu pred anketnim odborom – ne ugrožavajući rok određen Odlukom o osnivanju anketnog odbora i efikasnost rada odbora.

Sva pozvana lica treba da izraze poštovanje prema Skupštini kao instituciji i odazovu se pozivu. Tokom postupka usvajanja Zakona o parlamentarnoj istrazi, Institut alternativa je u kontinuitetu ukazivao na neohodnost priduruživanja kaznenih odredbi nadležnostima anketnog odbora – prije svega, utvrđivanjem odgovarajućih sankcija za nedostavljanje informacija anketnom odboru, neodazivanje na poziv anketnog odbora za davanje izjave pred odborom, kao i lažno svjedočenje. Ipak se nadamo da ovaj propust neće zablokirati rad anketnog odbora i će se sva pozvana lica odazvati i svjedočiti istinito i cjelovito.

Dina Bajramspahić
Istraživačica javnih politka

Saopštenje: Memorandum o saradnji za Agencijom za zaštitu ličnih podataka

Agencija za zaštitu ličnih podataka i NVO „Institut Alternativa“ su dana 7. septembra 2012.godine zaključili Memorandum o budućoj saradnji.

Potpisivanjem ovog dokumenta nastavlja se uspešna saradnja Agencije i NVO Instituta alternativa u zajedničkom cilju podizanja nivoa svijesti o značaju prava na zaštitu ličnih podataka.

Strane potpisnice ovog Memoranduma će obezbjediti redovno i blagovremeno informisanje u vezi sa aktivnostima u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Ukoliko zajednički ocijene potrebu, organizovaće okrugle stolove i druge skupove usmjerene ka promovisanju prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Potpisnice ovog Memoranduma će sarađivati na planiranju, osmišljavanju i sprovođenju projekata od zajedničnog interesa.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA
NVO INSTITUT ALTERNATIVA