Strateško planiranje pod rodnom lupom

Predmet analize je stepen orodnjenosti strategija koje se trenutno sprovode u Crnoj Gori, odnosno integrisanje rodne perspektive u sam proces izrade strategija i kritičko sagledavanje njihovog sadržaja kroz „rodnu lupu“.

Obaveza orodnjavanja strateškog planiranja, kao i javnih politika uopšteno, za sada je neizvedena, jer osim načelne potrebe da se sagledava uticaj odluka i aktivnosti ne postoji propisana obaveza sačinjavanja posebnog izvještaja o procjeni uticaja, niti su oni jasno ugrađeni u postojeći proces izrade strategija i zakona, kao što je to slučaj sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu.

Od 57 sektorskih strategija koje se trenutno sprovode u Crnoj Gori, tri strategije su rodno transformativne, odnosno postizanje rodne ravnopravnosti je njihov glavni cilj. Od 54 preostale sektorske strategije, za 14 se može reći da su orodnjene, četiri strategije su djelimično orodnjene, dok su čak 36 strategije u potpunosti neorodnjene. Ipak, najmanje je rodno odgovornih strateških ciljeva, koji bi trebalo da proizvedu dugoročne promjene na državnom nivou - svega je tri takva cilja u strategijama koje su orodnjene.

Posmatrajući ukupne budžete za realizaciju svih strategija koje se trenutno sprovode u Crnoj Gori, može se zaključiti da svega 0.26% sredstava odlazi na aktivnosti unapređenja položaja žena i rodne ravnopravnosti uopšteno.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *