Skupština zaslužuje bolji kvalitet specijalnog izvještaja o diskriminaciji

Prvi specijalni izvještaj o diskriminaciji u Crnoj Gori nalazi se u postupku usvajanja u Skupštini Crne Gore. Priprema ovog važnog dokumenta predviđena je planiranim aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode i institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Sadržaj i kvalitet ovog dokumenta ne prati u dovoljnoj i očekivanoj mjeri praktični i politički značaj izvještaja koji ima intenciju da predstavi domaću diskriminacionu praksu, djelotvornost mehanizama borbe protiv diskriminacije i pruži jasnija i konkretnija usmjerenja za poboljšanje ukupne prakse ljudskih prava u budućnosti.

Ukupan položaj osoba sa invaliditetom (OSI) praćen je nedogovarajućim brojem preporuka. Date preporuke ne doprinose, u potrebnoj mjeri, prevazilaženju izazova sa kojima se suočavaju pred institucijama i u svakodnevnom životu OSI. Bilo bi dragocjeno za ukupnu praksu ljudskih prava taj dio izvještaja što prije upotpuniti i time iskazati potrebno poštovanje i solidarnost sa OSI organizacijama koje prema instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, posebno prema gospodinu Šućku Baković i gospođi Marijani Laković, gaje snažno povjerenje.

Rodna ravnopravnost i diskriminacija na temelju pola takođe je neadekvatno tretirana preporukama a riječ je o oblasti ljudskih prava u kojoj bilježimo gotovo nikakav ili jako oskudan napredak. Impuls koji institucija Zaštitnika može pružiti poboljšanju ukupnih ženskih ljudskih prava i postizanju rodne ravnopravnosti bio bi dragocjen.

Inkluzija manjinskih naroda praćena je zanemarljivim brojem preporuka. Saradnja sa civilnim društvom i medijima nije dovoljno prezentovana. Izostavljen je značajan broj aktivnosti u kojima je institucija Zaštitnika učestvovala na visokom nivou i s vidljivim doprinosom. Kontradiktorno bi bilo da te aktivnosti Zaštitnika registruju subjekti civilnog društva a ne i sama institucija. Sadržajnija analiza izvještaja, uz komparaciju sa medijskom arhivom i izvještajima NVO sektora, mogla bi da pokaže da se u institciji Zaštitnika odustalo od nekih rješenja odnosno da postoji različit pristup za eksperstku javnost, NVO scenu, medije i međunarodnu javnost od pristupa, koji se na neki način manifestuje izvještajem, prema političarima i donosiocima odluka.

Posebno je vidljiv, u domenu preporuka, neuobičajeno nizak doprinos institucije Zaštitnika zaustavljanju dalje diskriminacije LGBT osoba u njihovom svakodnevnom životu i radu. Nije prihvatljivo niti je za kredibilitet dobro da u domenu zaštite i promovisanja praktičnih, suštinskih i egzistencijalnih prava ovih osoba institucija

Ombudsmana kasni za rješenjima i planovima izvršne vlasti. Naprotiv, Ombudsman treba da bude prvi koji promoviše međunarodnu praksu i zastupa poboljšanje domaće legislative i stvarnosti.Komunikacija civilnog društva i institucije Ombudmsna u oblasti diskriminacije uglavnom je tekla, na obostrano zadovoljstvo, sa zamjenicom Zaštitnikom gospođom Laković. Izostali su zvanični susreti organizacija koje rade sa diskriminisanim grupama sa Ombudmsanom lično. Izostale su i konsultacije (koje inače praktikuje kompletna izvršna vlast) Zaštitnika sa civilnim društvom. Posebno je korisna mogla biti razmjena mišljenja o nacrtu prvog specijalnoig izvještaja o diskriminaciji u Crnoj Gori i kroz konsultacije poboljšanje njegovog kvaliteta.

Već smo zatražili hitan sastanak Zaštitnika ljudskih prava i njegovih zamjenika i saradnika sa organizacijama civilnog društva i konsultaciju povodom sadržaja i kvaliteta posebnog izvještaja o kretanjima diskriminacije koje se nalazi na usvajanje pred Skupštinom. Smatramo osnovanim i svrsishodnim da se do tada predmetni izvještaj povuče iz dalje skupštinske procedure.

Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, izvršna direktorka
mr Aleksandar Saša Zeković, istraživač kršenja ljudskih prava
Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje, izvršna direktorka
Milan Šaranović, Centar za anti-diskriminaciju „Ekvista“, direktor
Biljana Zeković, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, izvršnadirektorka
Goran Macanović, Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, izvršni direktor
Ivana Vojvodić Vujović, Juventas, predsjednica
Milenko Vojičić, sekretar, Udruženje “Plegije” Nikšić
Biljana Alković, Fondacija za stipendiranje Roma, izvršna direktorka
Zdravko Cimbaljević, LGBT Forum Progres, izvršni direktor
Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija, izvršna direktorka
mr Zlatko Vujović, Centar za monitoring, predsjednik Upravnog odbora
Aida Petrović, Crnogorski ženski lobi, koordinatorka
Stevo Muk, Institut Alternativa, predsjednik Upravnog odbora
Ljiljana Raičević, Sigurna ženska kuća, upravnica
mr Momčilo Radulović, Evropski pokret u Crnoj Gori, generalni sekretar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *