Saopštenje: Ne manipulisati niskim pragom “visoke korupcije”

Institut alternativa poziva poslanike u Skupštini Crne Gore da iz Predloga zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu ukloni definicija “visoke korupcije” jer, onako kako je data, omogućava vođenje manipulativne statistike i neprecizno izvještavanje domaće i međunarodne javnosti.

Ova definicija se jednim dijelom odnosi na krivična djela koja vrše javni funkcioneri, i to na: zloupotrebu položaja, prevaru u službi, protvzakoniti uticaj, navođenje na protivzakoniti uticaj, primanje i davanje mita.

Međutim, pojam “javnog funkcionera” je izuzetno široko postavljen u našem zakonodavstvu. Osim visokih javnih funkcionera, kao što su premijer, ministri ili poslanici, on obuhvata i sva druga izabrana, imenovana ili postavljena lica u državnim i lokalnim organima, regulatornim i nezavisnim tijelima, javnim preduzećima i ustanovama i drugim pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja.

Imajući u vidu ovu široku definiciju “javnog funkcionera”, Institut alternativa smatra i da je pojam “visoke korupcije” preširoko definisan u Predlogu zakona o Specijalnom tužilaštvu. Kao takav, on ne odgovara potrebi da se kao visoka korupcija prepoznaju krivična djela počinjena od najviših javnih funkcionera, koji snose najveću odgovornost za ostvarivanje javnog interesa.

Naime, ukoliko se ova definicija usvoji, u visoku korupciju će se ubrajati i krivična djela počinjena od, primjera radi, inspektora, sekretara ministarstva ili pomoćnika straješine u državnom organu. U svom drugom dijelu, definicija visoke korupcije je takođe problematična, jer podrazumijeva pribavljanje imovinske koristi od više od 40 000 eura, izvršenjem krivičnih djela kao što su zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i zloupotreba ovlašćenja u privredi.

Međutim, izvršenje ovih krivičnih djela u Predlogu zakona nije ograničeno isključivo na javna preduzeća, što ostavlja mogućnost da kao visoka korupcija budu smatrana krivična djela koja nemaju vezu sa javnim resursima ili prihodima, odnosno, krivična djela koja su počinjena od lica zaposlenih u privatnim kompanijama.

Prema tome, Institut alternativa se zalaže da se definicija visoke korupcije ukloni, ili, barem ograniči na javne funkcionere najvišeg ranga. Pri tome, ne smatramo da u nadležnostima Specijalnog tužilaštva ne treba da ostanu koruptivna djela počinjena od svih javnih funkcionera. Međutim, njihovo svrstavanje u “visoku korupciju”, koja ne postoji kao poseban pravni pojam iako se odomaćila kao jedan od glavnih zahtjeva u pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, predstavlja pokušaj manipulisanja javnosti ali i Evropske unije.

Pozivamo poslanike da unaprijede aktuelni predlog Zakona i uz preciziranje ovih problematičnih pojmova, onemoguće nadležnim institucijama fingiranje borbe protiv visoke korupcije, time što će u nju, bez primjene dodatnih kriterijuma, uračunati sve javne funkcionere, od inspektora do premijera, ali i ona lica koja uopšte nijesu javni funkcioneri.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *