Sakrili 11 miliona profita

Dan, 13/08/2010
Revizori utvrdili seriju nepravilnosti u finansijskim iskazima Elektroprivrede za 2009

Revizorska kuća PriceWaterhouseCoppers (PWC) konstatovala je da je dobit Elektroprivrede za prošlu godinu potcijenjena je za 10,81 milion eura, jer je kompanija u finansijskim izvještajima evidentirala troškove za amortizaciju i zarade iz ranijih perioda – ocijenio je revizor Prajsvoterhauskupers (PricewaterhouseCoopers ).

Iz PWC-a su dodali da su izvještaji, izuzev u određenim segmentima, ipak istinito i objektivno prikazali položaj preduzeća za prošlu godinu, ali u skladu sa crnogorskim Zakonom o računovodstvu i reviziji.

U analizi PWC-a navodi se da je EPCG u izvještajima za prošlu godinu evidentirala troškove od osam miliona eura za amortizaciju i 2,81 milion za zarade, koji se odnose na ranije periode. PWC je usvojio mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje nikšićke kompanije, navodeći da ti dokumenti ne prikazuju položaj, rezultate poslovanja i tokove gotovine EPCG u skladu sa međunarodnim principima.

– Takva praksa, prema našem mišljenju, nije u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima koji propisuju korekciju uporednih podataka za prezentovane prethodne periode u kojim je greška nastala – kazali su iz PWC-a, prenosi Mina biznis.

Oni su rekli da je zbog toga neto dobit EPCG za prošlu godinu potcijenjena za 10,81 miliona, dok je akumulirani gubitak iz ranijih godina precijenjen za isti iznos.

EPCG je završila prošlu godinu sa neto dobiti od 4,14 miliona eura, ili 3,55 centi po akciji. Poslovni prihodi iznosili su 306,16 miliona, dok je aktiva kompanije vrijedjela na kraju decembra prošle godine 1,04 milijarde eura. Revizor navodi da nije mogao da utvrdi vlasništvo nad zemljištem i građevinskim objektima vrijednim 235,75 miliona eura, odnosno 258,71 milion, koji su iskazani u bilansu stanja. -Na dan revizorskog izvještaja rukovodstvo EPCG usaglašavalo je registar osnovnih sredstava sa dokumentacijom o vlasništvu, zbog čega nijesmo mogli da utvrdimo eventualne korekcije u vezi s proknjiženim ili neproknjiženim zemljištem i građevinskim objektima – kazali su iz PWC-a.

Revizor nije mogao da verifikuje ni potraživanja kupaca, vrijedna 13,88 miliona i 25,92 miliona eura obaveza prema dobavljačima, jer ih je uprava EPCG i dalje usaglašavala. Još jedan osnov za mišljenje sa rezervom je i to što PWC nije mogao da se uvjeri u knjigovodstvenu vrijednost investicija koje traju, jer u EPCG nemaju informaciju o očekivanom datumu njihovog završetka.

– Određen broj investicija je završen, ali amortizacija još nije obračunata i proknjižena na teret bilansa uspjeha – saopštili su iz PWC-a.PWC je precizirao da EPCG nije navela tačne ni pouzdane podatke u okviru rezervisanja za naknade zaposlenima, u iznosu od 8,28 miliona eura. -Nijesmo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno revizorskih dokaza kako bismo dobili razumno uvjeravanje da je iznos rezervisanja za naknade zaposlenima adekvatan – objasnili su iz PWC-a.

Revizor je utvrdio da su dugoročni krediti, vrijedni 31,13 miliona eura, iskazani po nediskontovanim očekivanim budućim prilivima, umjesto po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamatne stope.

Iz PWC-a su naveli i da se diskontna stopa, koja je korišćena za test obezvrjeđivanja funkcionalne cjeline Proizvodnja, može smatrati nižom od potrebne. Oni su objasnili da bi se uz višu diskontnu stopu morao proknjižiti trošak obezvrjeđivanja. PWC se zbog toga nije mogao uvjeriti u vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme Proizvodnje.

Finansijski izvještaji EPCG za 2008. godinu takođe su ocijenjeni sa rezervom. Revizorska kuća za 2008. godinu bio je Diloit, o čijem su izvještaju iz PWC imali samo riječi hvale.

Elektroprivreda je juče pozvala zainteresovane ponuđače da se prijave za obavljanje poslova poboljšanja interne kontrole, rješavanja problema identifikovanih u reviziji za prošlu godinu i usklađivanja sa računovodstvenom politikom A2A. Za dostizanje tih ciljeva EPCG namjerava da izdvoji 80.000 eura.

Vijesti, 14/08/2010
Štelovanjem knjiga do većih cijena struje

Revizorski izvještaj o poslovanju EPCG je dodatni dokaz da Regulatorna agncija za energetiku odlučuje i odobrava troškove EPCG na osnovu netačnih podataka, a najvjerovatnije bez dokaza i dokumenata za brojne zahtijevane troškove, ocijenio je predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk.

Muk sa kolegama iz nevladinog sektora spori pred Upravnim sudom treću odluku RAE o cijenama i tarifama.

Revizor poslovanja EPCG PriceWaterhouseCoopers (PWC) je utvrdio da je prošlogodišnja dobit državne elektroenergetske kompanije potcijenjena za 10,81 miliona i da je akumulirani gubitak iz ranijih godina precijenjen za isti iznos.

– Revizorski izvještaji koji se dvije godine uzastopno daju sa rezervom, a sa argumentima koji pokazuju nemogućnost da se identifikuju krupne stavke u poslovanju EPCG, trebalo bi da zabrinu Vladu i Regulatornu agenciju koja je trebalo da razmotri ovo pitanje. Država je većinski vlasnik i treba da pruži objašnjenje ili da pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti u EPCG – pozvao je Muk u izjavi “Vijestima”.

On ukazuje da treba odgovoriti na osnovu kojih podataka je RAE donosila svoje prethodne odluke i u čiju korist.

– Mi smo i ranije imali jake argumente da se brojni troškovi EPCG odobravaju bez dokaza, na osnovu nepotpunih ili nepostojećih dokumenata i informacija, a posebno da ono što EPCG podnosi kao dokumentaciju regulatorno tijelo ne provjerava. Revizija pokazuje da se do osnovnih pouzdanih informacija o poslovanju kompanije u praksi ne može doći. Iz svojih kancelarija, bez dokaza i na časnu riječ RAE je odobravala pojedine troškove, a po svemu sudeći, to je činila na štetu potrošača i građana – zamjerio je Muk.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *