Prijedlozi IA za rad parlamentarnih odbora za 2024. godinu

I ove godine smo skupštinskim odborima uputili prijedloge za unapređenje rada. Između ostalog, tražili aktivno praćenje realizacije važnih zaključaka, aktivniju ulogu u reformi javne uprave, budžeta, primjeni mjera tajnog nadzora i reformi javnih preduzeća.

Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu smo tražili razmatranje realizacije zaključaka povodom godišnjih izvještaja o stanju u sudstvu i tužilaštvu za 2021. godinu. Članovi Odbora usvojili su 13 zaključaka povodom razmatranja ovih izvještaja, i smatramo da je potrebno da svoje nadležnosti iskoriste da utvrde stepen njihove ispunjenosti, posebno imajući u vidu aktuelna dešavanja i navode o nezakonitom uticaju na predstavnike pravosudnog sistema, ali i odugovlačenje sudskih postupaka. Među našim prijedlozima za ovaj Odbor nalazi se i inicijativa za kontrolno saslušanje o reformi javne uprave i zajednička tematska sjednica sa Odborom za evropske integracije povodom nalaza Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori.

Odboru za bezbjednost i odbranu smo predložili kontrolno saslušanje na temu funkcionalnosti sistema za bezbjednu automatsku razmjenu podataka u cilju suzbijanja kriminala. Specijalno državno tužilaštvo još uvijek nema pristup svim bazama podataka. Uspostavljanje ovog sistema je jedan od ključnih prioriteta kako bi se agencijama za sprovođenje zakona o tužilaštvu omogućilo da razmjenjuju podatke na efektivan i bezbjedan način. Smatramo da je važno da ovo pitanje bude razmatrano na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu u cilju utvrđivanja trenutnog stanja i identifikovanja eventualnih prepreka za automatsku razmjenu podataka između institucije koje su i potpisnice Sporazuma za unapređenje saradnje u oblasti suzbijanja kriminala iz 2021. godine. Pored toga, aktivnost razmatranja izvještaja o primjeni mjera tajnog nadzora jeste aktivnost koja se redovno planira, ali koja godinama unazad nije ispunjena od strane ovog Odbora, pa smo još jednom podsjetili na ovu važnu obavezu.

Nedovoljna saradnja sa Agencijom za sprječavanje korupcije je jedan od razloga zbog čega se Odbor za antikorupciju smatra i jednim od najpasivnijih u Skupštini Crne Gore. Potrebno je obnoviti praksu razmatranja kvartalnih izvještaja o radu Agencije za sprječavanje korupcije, pored razmatranja godišnjih izvještaja u skladu sa propisanom procedurom.

Kada je u pitanju Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, predložili smo razmatranje godišnjeg izvještaja Ministarstva finansija o javnim nabavkama i preporuka Državne revizorske institucije za unapređenje sistema javnih nabavki, kao i kontrolno saslušanje o potrošnji za nabavke direktnom pogodbom. Imajući u vidu da javne nabavke predstavljaju oblast koja je od visokog rizika za korupciju u Crnoj Gori, kao i da su razmatranje godišnjih izvještaja koji se tiču javnih nabavki (Godišnji izvještaj o javnim nabavkama, Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u javnim nabavkama) u nadležnosti Vlade, smatramo da je neophodno pojačati parlamentarnu kontrolu sistema javnih nabavki kroz održavanje navedenih saslušanja.

Ovaj Odbor smo pozvali i da od Ministarstva finansija zatraži izvještaj o izvršenju budžeta u prvih šest mjeseci 2024. godine do sredine jula za tu tekuću godinu i izvještaj dostavi Skupštini. Potrebna je i zajednička sjednica sa Odborom za rodnu ravnopravnost o efektima rodno odgovornog budžetiranja. Na ove načine, Odbor će biti uključen u praćenje izvršenje budžeta, kako u pogledu potrošnje, tako i u pogledu razvoja programskog budžetiranja i izvještavanja o ispunjenju nefinansijskih elemenata budžeta.

Naš prijedlog za unapređenje rada Odbora za ekonomiju, finansije i budžet tiče se i reforme upravljanja „javnim preduzećima“ na način da se organizuje stručna rasprava sa donosiocima odluka i stručnjacima iz ove oblasti. Institut alternativa će poslanicima dostaviti analitički materijal o ovoj temi, dok su podaci do kojih smo došli objavljeni na sajtu „Čija su naša javna preduzeća“ – https://javnapreduzeca.mojnovac.me.

Ukazali smo i na potrebu da Odbor za ljudska prava i slobode, kao matični odbor, održi konsultativno saslušanje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zbog značaja ovog propisa za sveukupnu transparentnost i otvorenost javnog sektora i koji bi za cilj imalo da omogući svim zainteresovanim strana da uzmu učešće u raspravi i daju sugestije za unapređenje ovog akta. Predlog izmjena, koji su ušli u skupštinsku proceduru, zadržali su spornu normu kojom se podaci obavještajno-bezbjednosnog sektora izuzimaju iz primjene ovog zakona.

IA prijedloge za rad odbora možete pročitati ovdje. 

Tim Instituta alternativa

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *