Predstavljeno istraživanje: “Odbor za antikorupciju: lijek ili placebo?”

Danas smo predstavili ključne nalaze i preporuke iz novog istraživačkog rada koji nosi naslov: “Odbor za antikorupciju: lijek ili placebo”.

Rad je nastao u okviru projekta koji je finansirala Fondacija Fridrih Ebert, i dio je stalnih djelatnosti Instituta alternativa na jačanju nadzorne uloge parlamenta. Na konfereniciji su govorili istraživači Milena Milošević i Marko Sošić. U nastavku su ključni nalazi i preporuke istraživanja.

Ključni nalazi istraživanja:

Formiranje Odbora za antikorupciju otvara prostor za jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori ali i ukupne nadzorne uloge parlamenta. Njegove nadležnosti ostavljaju mogućnost širokog tumačenja i način na koji će se one ostvarivati u praksi u ključnoj mjeri će odgovoriti na pitanje da li će ovo radno tijelo “ponavljati” poslove koji su već povjereni drugim radnim tijelima, ili će sistemskim praćenjem sprovođenja zakonodavstva i strategija, intenzivnim koriščenjem kontrolnih mehanizama, saradnjom sa drugim odborima, aktivnostima na ocjeni postojećeg zakonodavstva i odgovarajućim zakonodavnim inicijativama, suštinski doprinijeti borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Ključne preporuke:

Obezbijediti odboru aktivno učešće u izradi akcionih planova i strategija prije nego što ih Vlada usvoji, u pravcu većeg uticaja na njihovu konačnu verziju i nadzor njihove primjene.
Nadzor nad aktivnostima Vlade u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i u odnosu na pregovore je moguće ojačati obavezom kvartalnog izvještavanja odbora o realizaciji akcionih(og) planova za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Odlukom Vlade, proširiti sastav Nacionalne komisije tako da uključi i predsjednika Odbora za antikorupciju.
Djelovanje predstavnika odbora u Nacionalnoj komisiji definisati tako da se temelji na zaključcima i preporukama koji su prethodno dogovoreni na sastancima odbora.
Voditi evidenciju o broju usvojenih preporuka odbora na sjednicama Nacionalne komisije i o njihovoj implementaciji u praksi.
Izmjenama Zakona o tajnosti podataka, omogućiti članovima novog odbora pristup tajnim podacima.
Unaprijediti kapacitete odbora da vrši evaluaciji zakonodavnog okvira u odnosu na njegovu usklađenost sa međunarodnim standardima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, obezbjeđivanjem pune podrške od strane njegove stručne službe i skupštinskog Odsjeka za istraživanje, analizu, bibiloteku i dokumentaciju.
U cilju unapređenja antikorupcijskih odrebi u zakonima, članovi Odbora treba da insitiraju na davanju mišljenja i zajedničkom razmatranju onih prijedloga i nacrta zakona, za koje su, kao matični odbori, nadležna druga skupštinska stalna radna tijela.
Članovi odbora treba da definišu minimalne kriteriijume koji svaka pojedinačna predstavka, podnesena od strane pojedinca ili grupe, anonimno ili na bilo koji drugi način, mora da ispunjava da bi uopšte bila razmatrana na sjednici odbora.
Postupak razmatranja predstavki od strane Odbora treba da bude javan, u smislu objavljivanja predstavki, odgovora nadležnih organa, i odluke Odbora nakon razmatranja svake predstavke, za koju prethodno odluči da ispunjava određene kriterijume, na sajtu Skupštine.
Stručna služba je dužna da dostavi podnosiocima predstavki, koje ne zadovoljavaju unaprijed definisane kriterijume, odgovarajuće obrazloženje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *