Poziv za predavače na temu “Monitoring i evaluacija javnih politika”

POZIV POTENCIJALNIM PREDAVAČIMA

NA TEMU MONITORING I EVALUACIJA JAVNIH POLITIKA

U OKVIRU NAPREDNOG KURSA

ŠKOLE JAVNIH POLITIKA

ZA IZABRANU GRUPU RANIJIH POLAZNIKA

U Crnoj Gori evaluacija javnih politika još uvijek predstavlja nov koncept koji treba značajno unaprijediti. Ne postoji sistemski pristup evaluaciji, već se ona odvija na ad-hoc bazi koju često podstiču pritisci izvana (npr. projekti tehničke podrške) i politika uslovljavanja EU. U tom smislu, poteškoće sa kojima se Crna Gora suočava su manjak resursa i nedostatak kulture orijentisanosti na uspjeh. Nadalje, upravljenje sadržajem javnih politika nije u potpunosti obezbijeđeno, a sistem srednjeročnog planiranja nije dovoljno razvijen. Kvalitet razvoja javnih politika zasnovanih na dokazima putem analize uticaja propisa (RIA) je nedosljedan, s obzirom na to da je analiza koja se sačinjava prilikom korišćenja ovog evaluacionog metoda još uvijek slaba.

Uzimajući u obzir da je mjerenje uspjeha institucija u javnom sektoru neizostavna stavka svakog sistema uprave koji nastoji unaprijediti ostvarivanje ciljeva i pružanje usluga građanima, odlučili smo da osmislimo poseban program Škole javnih politika koji bi se bavio ovom tematikom.

Kako će učesnici VI generacije Škole prvenstveno biti prethodni polaznici Škole javnih politika, oni su već imali priliku da se upoznaju sa svakom od faza procesa kreiranja javnih politika, pa i sa monitoringom i evaluacijom.

U cilju osmišljavanja predavanja koje će nadograditi njihova znanja iz ove oblasti, potrebno je izbjeći preklapanja, i koncipirati predavanje na način da se znanja polaznika nadograde i kroz praktični rad.

Na dosadašnjim predavanjima o evaluaciji javnih politika, koja su u prosjeku trajala 1-2 dana, polaznici su se upoznali sa osnovnim pojmovima i procesima u oblasti evaluacije javnih politika, različitim modelima evaluacije, podjeli evaluacije na osnovu perioda realizacije i na osnovu načina sprovođenja, kao i sa fazama u sprovođenju evaluacije. Takođe, bilo je riječi o teoriji promjena i matrici logičkog okvira, programskoj evaluaciji, o ex-ante evaluaciji u Crnoj Gori, kao i o analizi efekata propisa.

Kada je riječ o ovogodišnjoj Školi, predviđeno je da predavač u I modulu na praktičan, interaktivan, zanimljiv način predsatavi sljedeće važne podteme:

  • Ciklus javnih politika: mjesto, uloga i značaj monitoringa i evaluacije;
  • Monitoring javnih politika: akteri, vrste i pristupi, sličnosti razlike i praktične posljedice;
  • Evaluacija javnih politika: akteri, pristupi, sličnosti i razlike i praktične posljedice.

Imajući u vidu da polaznici imaju osnovna znanja o kreiranju i evaluaciji javnih politika, potrebno je da se predavač samo ukratko, u cilju podsjećanja, osvrne na pitanja iz tačke 1 i to: stavljanje problema na dnevni red; formulisanje opcija; izbor optimalne opcije; sprovođenje donešene odluke; monitoring sprovođenja javne politike; i na kraju evaluacija javne politike, sa posebnim akcentom na monitoringu i evaluaciji.

Kako biste što bolje koncipirali svoje predavanje imajući u vidu i da polaznici dolaze iz različitih sektora (javna uprava, civilno društvo, mediji), predviđeno je da se u susret definisanju konačne agende odradi analiza potreba odabranih učesnika. Predlažemo da, kada bude formirana lista polaznika Škole, putem online upitnika prikupite informacije o oblastima i pitanjima kojima se treba posebno posvetiti pažnja prilikom osmišljavanja predavanja.

Napominjemo da je praksa Instituta alternativa da polaznicima prije početka Škole putem e-maila proslijedi radni materijal kako bi se učesnici mogli pripremiti za predavanja prije početka Škole. Ukoliko imate tekstove i prezentacije korisne za trening, molimo Vas da nam pošaljete.

Vaše predavanje održaće se u Kolašinu (Hotel “Bianca”) 16. juna, u trajanju od 11 – 19 časova sa pauzama za kafu i ručak, kao i 17. juna od 09.30 do 13.00 sa pauzom za kafu.

Ukoliko ste zainteresovani da budete predavač pod navedenim uslovima, molimo da nam najkasnije do 30. maja 2017.g pošaljete:

  1. Predlog plana rada;
  2. Informaciju o Vašem ranijem iskustvu u sprovođenju sličnih obuka;
  3. Finansijski zahtjev (neto iznos);
  4. Procjenu troškova puta od mjesta Vašeg boravišta do Podgorice.

Napominjemo da su troškovi smještaja na dan dolaska u Podgoricu (15. jun) i Kolašinu, gdje se održava trening, pokriveni odvojeno, i snosi ih organizator Škole.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *