Neophodno preciznije izvještavanje o nabavkama

Komentar Instituta alternativa Izvještaja o radu Koordinacionog tijela za praćenje i sprovođenje Strategije razvoja sistema javnih nabavki za IV kvartal 2014. godine

Opšte primjedbe:

Izvještaj je fokusiran na opšte teme kada je razvoj sistema javnih nabavki u pitanju, a ne na mjere iz AP za sprovođenje Strategije. Iz Akcionog plana koji prati izvještaj nije moguće utvrditi šta je urađeno u poslednjem kvartalu 2014. godine, budući da nema rokova, da su mjere za dalje aktivnosti utvrđene opisno i da se u samom dokumentu samo navode aktivnosti za 2014. godinu bez objašnjenja da li je ta aktivnost realizovana ili ne.

U izvještaju o radu Koordinacionog tijela se navodi ocjena Evropske komisije iz izvještaja o napretku za 2014. godinu da proces godišnjeg izvještavanja i sakupljanja podataka treba da bude ojačan, te ističe da bi Koordinaciono tijelo svojim smjerniacama i komentarima trebalo da doprinese unapređenju. Međutim, u samom izvještaju se samo konstatuju problemi i daju okvirni a ne konkretni predlozi za unapređenje uz nedefinisan rok ”u budućem periodu”. Štaviše, u samom izvještaju se ponavljaju ocjene, rečenične konstrukcije i problemi koji se iz godine u godinu ističu u godišnjim izvještajima o javnim nabavkama, što praktično znači da se sistem ne unapređuje.

Predlozi Instituta alternativa za unapređenje izvještavanja i prikupljanja podataka:

§ U okviru godišnjeg izvještaja o javnim nabavkama objavljivati podatke o:

a) broju aneksa koji se zaključuju na godišnjem nivou;

b) o naručiocima koji su kršili Zakon o javnim nabavkama tokom jedne godine, kao i vrsti prekršaja;

§ U okviru kvartalnih izvještaja o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 23

a) ukupan broj zaključenih ugovora u izvještajnom periodu (budući da bi ta informacija trebalo da bude dostupna samim uvidom u Portal javnih nabavki);

b) ukupan broj objavljenih ugovora o javnim nabavkama na sajtovima opština za svaku pojedinačno (s obzirom na to da je ovo jedan od indikatora, ali nije prezicirano na koji način će se izvještavati o mjeri).

§ Na sajtu naručilaca objavljivati neposredne sporazume odmah po zaključivanju.

§ Tehnički unaprijediti portal javnih nabavki te omogućiti:

a) klasifikovanje podataka po vrsti dokumenta: aneksi, planovi, pozivi, ugovori, tenderska dokumentacija.

Sadržaj Izvještaja Koordinacionog tijela:

Inspekcijski nadzor

Nije problematično da li inspektor radi pod okriljem Uprave za inspekcijske poslove ili Uprave za javne nabavke kao što se u izvještaju navodi, niti je problem u ”komuniciranju” dobijenih podataka, već je problem u kapacitetima inspekcije (1 inspektor a 3 sistematizovana mjesta). Dodatan problem predstavlja i to što Akcioni plan za poglavlje 23 predviđa kao rok za angažovanje trećeg inspektora decembar 2016. godine. Ovo znači da će se od prvobitnog roka odstupiti 3 godine.

Takođe, diskutabilno je da li je rješenje po kojem Uprava za inspekcijske poslove kontroliše i postupke javnih nabavki i sprovođenje ugovora najbolje, posebno nakon što je izmjenama Zakona o javnim nabavkama iz decembra mjeseca 2014. godine ukida nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki u odnosu na kontrolu ugovora iznad 500 000 eura. Prelazno rješenje bi moglo biti veća uloga Državne revizorske institucije kada je u pitanju kontrola sprovođenja ugovora o javnim nabavkama.

Objavljivanje ugovora

Budući da je po AP za poglavlje 23 predviđena kao mjera objavljivanje ugovora na sajtovima lokalnih samouprava, ovo bi trebalo da utiče i na poštovanje zakonske obaveze dostavljanja zaključenih ugovora UJN radi objavljivanja, što se u izvještaju navodi kao jedan od problema.

PIFC

Raditi dalje na uspostavljanju i jačanju kapaciteta jedinica unutrašnje revizije u sistemu javne interne finansijske kontrole.

Lista ponuđača

U izvještaju se navodi da Uprava za javne nabavke vodi evidenciju o ponuđačima na način što se evidentira samo naziv privrednog društva i zemlju sjedišta. Međutim, problem je u tome što se na ovoj listi kao ponuđači vode sve zainteresovane strane koje su registrovane na portalu javnih nabavki. Takođe, lista ponuđača sadrži 471 nevalidnu e-mail adresu. Isto tako, ni lista službenika za javne nabavke ne sadrži nove podatke, budući da nisu izbrisani službenici koji ne rade više na tim poslovima jer je organ u kojem rade postao ”organ u sastavu”.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Institut alternativa sprovodi projekat ”Civilno društvo i građani protiv korupcije u javnim nabavkama” uz podršku ambasade Kraljevine Holandije. Aktivnosti su usmjerene ka jačanju saradnje između državnih i nedržavnih aktera u zajedničkim naporima u utvrđivanju nepravilnosti u oblasti javni nabavki i formulisanju preporuka za unpređenje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *