Nedostaci Strategije razvoja sistema javnih nabavki 2011-2015. i Akcionog plana za njeno sprovođenje

Strategija razvoja sistema javnih nabavki i Akcioni plan za sprovođenje Strategije nisu dovoljno dobra osnova za razvoj sistema javnih nabavki u narednom periodu. Naime, postoji dosta prostora za njihovo unapređenje posebno u dijelu koji se odnosi na borbu protiv korupcije. Primjetan je i nedostatak smjernica za centralizaciju sistema javnih nabavki.

Vlada Crne Gore je 22. decembra 2011. godine usvojila Strategiju razvoja sistema javnih nabavki za period od 2011-2015. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje. Dok je za Nacrt Strategije organizovana javna rasprava, Nacrt akcionog plana nije bio javno dostupan na internet prezentaciji Direkcije za javne nabavke tokom javne rasprave, te na njegov sadržaj zainteresovane strane nisu mogle dostaviti komentare. Iako je Institut alternativa dostavio Direkciji za javne nabavke komentare i sugestije na predloženi tekst Nacrta Strategije, u izvještaju sa javne rasprave se navodi da nije bilo dostavljenih predloga i sugestija koji su uzeti u razmatranje.

Nedostaci u Akcionom planu proizilaze iz nedostataka same Strategije. U 2012. godini predviđa se centralizacija sistema javnih nabavki, tj. uspostavljanje centralnih tijela za javne nabavke. U Strategiji nisu date smjernice na koji način će se ova centralizacija sprovesti, koji su krajnji cijevi centralizacije, faze po kojima će se sprovoditi, kao ni koji organ/i će je sprovoditi. Ne navodi se ni da li će Uprava za javne nabavke sprovoditi centralizovane javne nabavke.

Same mjere u Akcionom planu su široko postavljene, neprecizne a uočava se i nejednak tretman koji pojedini djelovi Strategije imaju u okviru Akcionog plana.

Institut alternativa smatra da Koordinaciono tijelo za sprovođenje Strategije treba da bude šireg karaktera, te da osim predstavnika državnih organa, uključi i predstavnike ostalih privrednih subjekata, sindikata, kao i predstavnike relevantnih nevladinih organizacija koje se bave javnim nabavkama a u cilju veće transparentnosti razvoja sistema javnih nabavki.

Za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama u Strategiji su predviđene samo dvije mjere koje nisu dobro razrađene. Zaključak Instituta alternativa je da „potpisivanje sporazuma o saradnji Direkcije za javne nabavke tokom 2011. i 2012. godine sa antikorupcijskim institucijama“ i „sprovođenje kampanje o jačanju javne svijesti u javnim nabavkama“ nisu dovoljne mjere za efikasnu borbu protiv korupcije u sistemu javnih nabavki u narednom periodu.

mr Milica Popović
Istraživačica javnih politika

Saopštenje objavljeno u Danu 14.01.2012.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *