Nacionalni PAR Monitor – Crna Gora

Reforma javne uprave se već duže od decenije sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana uz različite stepene uspjeha. Od 2014. godine, reforma javne uprave je priznata kao jedna od ključnih oblasti u procesu evropske integracije, uz niz prinicipa koji su pripremljeni kao reformski vodič za države kandidate za članstvo.

PAR Monitor je pripremljen u okviru WeBER projekta i pruža nalaze praćenja i preporuke za Crnu Goru, zasnovane na jednogodišnjem istraživanju reforme javne uprave. Naglasak je na aspektima javne uprave koji su najbliži građanima - transparentnost i pristup informacijama, učešće građana, odgovornost, jednake šanse i integritet.

Izvještaj je podijeljen na šest poglavlja koja se odnose na ključne oblasti reforme javne uprave: 1) strateški okvir reforme javne uprave, 2) razvoj i koordinacija javnih politika, 3) službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, 4) odgovornost, 5) pružanje usluga, 6) upravljanje javnim finansijama. 

Praćenje je vršeno u periodu od septembra 2017 do septembra 2018. Nalazi se ugavnom odnose na 2017. i prvu polovinu 2018. godine, osim u pogledu analize zvaničnih izvještaja, gdje je 2016. godina uzeta kao početna osnova. U okviru indikatora koji mjere redovnost izvještavanja, minimum od dvije godine koje prethode godini praćenja su uzete u obzir.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *