Monitoring izvještaj: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Većina aktivnosti Odbora za ekonomiju, finansije i budžet uslovljena je zakonodavnom ulogom ali i brojnim aktima regulatora u nadležnosti ovog radnog tijela. Uprkos ambicioznom Planu rada za 2021. godinu, tek jedna četvrtina planiranih aktivnosti realizovana je tokom prva tri kvartala 2021. godine.

Odbor ne razmatra dovoljno detaljno efekte koje će predlozi zakona imati na budžet, o čemu govori i činjenica da nijedan od tri predloga zakona, čije su efekte u pogledu fiskalnog uticaja poslanici razmatrali u ovom periodu, nije detaljno razmotren na sjednici Odbora. Izostala je detaljna rasprava od strane poslanika, a zakon kojim se uvodi dječji dodatak usvojen je na plenumu iako Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije imao informaciju koliki su neophodni budžetski izdaci u ovu svrhu, pa nije mogao ocijeniti kakav će efekat imati na budžet.

Vidljivi su zastoji u zakonodavnoj aktivnosti imajući u vidu da više od tri mjeseca Odbor nije zasijedao, a određeni zakonski predlozi predugo čekaju na razmatranje i usvajanje. O nedovoljnoj prohodnosti vladinih zakonskih rješenja u Skupštini govori i činjenica da Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, iako upućen po hitnoj proceduri, već pet mjeseci čeka na razmatranje.

Takođe, u dijelu obaveza koje proizilaze iz sistemskih zakona izostalo je ostvarivanje nadzorne uloge Odbora. Razmatranje izvještaja nezavisnih regulatora i drugih subjekata nadzora u posmatranom periodu predstavljalo je samo štrik na putu do realizacije plana aktivnosti, imajući u vidu da su razmotreni bez rasprave i bez donošenja zaključaka koji bi unaprijedili rad ovih tijela.

Kako bi se unaprijedio rad Odbora, potrebno je osigurati da zakonski predlozi poslanika i poslanica budu praćeni detaljnom eks ante analizom uticaja, unaprijediti kontrolnu ulogu Odbora u pogledu nadzora nad izvršenjem budžeta, kroz zahtijevanje dostavljanja izvještaja o izvršenju budžeta od strane Vlade Crne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *